Crònica legislativa: País Valencià

Autor:Mercè Teodoro
Pàgines:384-394
RESUMEN

Acadèmia Valenciana de la Llengua - Toponímia - Ensenyament - Promoció social i cultura - Funció pública - Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 384

La ressenya més important d’aquest període apareguda al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en relació amb el català ha estat, sens dubte, la publicació, per part de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (avl), del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià.

Es tracta del primer text normatiu aprovat per l’avl el qual, d’acord amb el caràcter d’aquesta institució, tindrà eficàcia erga omnes i serà d’aplicació preceptiva a totes les institucions públiques, ens i organismes públics, incloent-hi els centres d’ensenyament de tots els nivells públics i sostinguts amb fons públics.

En efecte, amb la il·lustrativa frase d’un dels seus autors, l’acadèmic Jordi Colomina, «els valencians ja podem anar a la peluqueria», en al·lusió a una forma col·loquial valenciana de perruqueria ara recollida al diccionari normatiu. El 12 de juliol de 2006 es va presentar en públic aquest diccionari i el dia 27 de juliol es va inserir en el dogv la seua publicació precisament per a poder fer efectiva la seua eficàcia erga omnes.

Segons la presidenta de l’avl, Ascensió Figueres, el Diccionari és «la primera obra important, de transcendència, per a la societat valenciana i per a tots els que estimen la nostra llengua», com si no hi hagués hagut res abans d’aquest Diccionari i fins a hores d’ara, els valencians no tinguérem gramàtica, normativa o diccionari. Figueres va desvetllar però la veritable finalitat de l’obra, la qual és, obertament, la de normativitzar les formes gramaticals valencianes, tot i incloent-hi dialectalismes i neologismes.

També Jordi Colomina, president de la Secció de Lexicografia, va exposar, en la presentació pública del Diccionari, aquests objectius, si bé els va justificar per una pretesa convergència amb formes lèxiques d’altres territoris. Segons Colomina, l’objectiu és, doncs, «la recuperació i la priorització de les variants valencianes genuïnes, vives, ben documentades en els clàssics i avalades per l’etimologia i per la tradició literària i lexicogràfica, així com la convergència amb les solucions adoptades en els altres territoris on es parla el nostre idioma, a fi de garantir-ne la cohesió».

Tanmateix, escriptors, periodistes, tècnics lingüístics i d’altres sectors especialitzats en llengua han criticat el text de forma duríssima, tant des del punt de vista de la seua oportunitat i necessitat com des del punt de vista de la seua qualitat intrínseca.

Tothom coincideix que, malgrat les declaracions sobre la voluntat dePage 385preservar la unitat ortogràfica i lèxica de la llengua compartida (enlloc ni mai parlen els acadèmics de «català»), el diccionari no fa sinó, d’una banda, fixar formes lèxiques que dupliquen i que són alternatives a les comunament acceptades, i de l’altra, generar duplicitats ortogràfiques i dubtes en les formes ja establertes.

A més a més, ara tenen entrada i són elevats a la categoria de norma els localismes, col·loquialismes, castellanismes i neologismes valencians fins ara no acceptats. Pel que fa a la tècnica lexicogràfica, el diccionari és ple de contradiccions i imprecisions, no presenta ni definicions ni marques de registre, d’àrea temàtica, d’extensió dialectal o diacròniques. De la mateixa manera són parcials i aleatòries les referències a la pronúncia, centrada només de forma sistemàtica a indicar la presència de vocals obertes, i recull diminutius típics en els parlars col·loquials valencians —no admesos habitualment en els diccionaris— mentre que obvia paraules massa catalanes, bé censurant-les, bé remetent-les als «equivalents» valencians...

En definitiva, com assenyala el terminòleg Francesc Esteve a l’article que sobre aquest diccionari va publicar a la revista El Temps i que ens ha ajudat a il·lustrar aquesta crítica:

[...] A aquestes alçades, les conclusions respecte a la vàlua i a la utilitat del dopv crec que són més que òbvies. Hi ha, però, un parell de qüestions “(l)lògiques” amb les quals voldria tancar l’article. Primera: en els nombrosíssims casos de contradicció amb les normes de l’Institut d’Estudis Catalans, el dopv és “normatiu” per als usuaris valencians? Només ho és per als valencians o els altres catalanoparlants poden acollir-se també (l)legítimament a les “contribucions” de l’avl en un examen, unes oposicions o una correcció de proves d’impremta? Segona: amb quina autoritat moral reclamarà ara l’Institut d’Estudis Catalans el compliment de les seues normes —o l’acatament per disciplina i patriotisme en cas de dissensió raonada—, quan en fan el cas del porc els diversos membres seus que han aprovat i beneït aquest (l)lamentable diccionari?

El llamentable paper de l’Acadèmia

, El Temps, núm. 1165, 10 d’octubre de 2006

Pel que fa a la resta de resolucions publicades, són les mateixes convocatòries tantes vegades repetides, sense cap qüestió remarcable, ni per la seua novetat, ni per implicar cap canvi en la política lingüística valenciana dels darrers anys.

Només en destacarem una: el Decret 183/2006, de 15 de desembre (dogv núm. 5409, de 18 de desembre), del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El Diari Oficial canvia de nom: aPage 386partir del gener del 2007 serà el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. A més, desapareix la versió en paper i el seu format serà únicament electrònic. El nou Diari Oficial de la Comunitat Valenciana «es publicarà simultàniament en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i tindran ambdues versions la consideració d’oficial i autèntica».

Tot seguit, passem sense més a reproduir i comentar breument les disposicions relacionades amb la llengua aparegudes en el dogv durant el semestre juliol-desembre del 2006.

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Informació pública de l’edició del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, text normatiu (dogv núm. 5309, de 24 de juliol).

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió del dia 27 de maig de 2005, va aprovar, per mitjà de l’Acord 7/2005, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, considerat text normatiu, és a dir, determinant de la normativa del valencià, atès que, d’acord amb l’article 7, apartat a, de la Llei de creació de l’avl, és competència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa del valencià en tots els seus aspectes.

La publicació al Diari Oficial per donar-ne coneixement públic i eficàcia erga omnes es fa en compliment de l’article 26 de la norma de creació d’aquest ens, el qual estableix que es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els acords que afecten, entre altres textos normatius, el diccionari.

El contingut de la resolució és el següent:

1. Fer públic que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià ha sigut editat en text imprès i en suport informàtic, i que en el dia de hui, 11 de juliol, ha sigut presentat públicament; que es troba dins de les Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la col·lecció “Textos Normatius”, núm. 1 (ISBN 84-7890-040-3), i que pot ser consultat lliurement en la pàgina web d’esta institució.

2. Que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià consta, com a text normatiu, de la normativa ortogràfica i l’estàndard oral del valencià, dels gentilicis valencians i del diccionari pròpiament dit.

3. Que, pel fet de tractar-se d’un text normatiu, segons el que establix l’article 5 de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha de ser observat per totes les institucions de la Generalitat; pels poders públics; per la resta de les administracions públiques; pel sistema educatiu; pels mitjans de comunicació, i per les entitats, els organismes i les empreses de titularitat pública o que compten amb finançament públic.»

Page 387

Resolució 7/2006, de 19 de juliol (dogv núm. 5332, de 5 d’agost), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es fan públiques les ajudes concedides i denegades per la Junta de Govern, en les reunions de 26 de juny del 2006 i de 18 de juliol del 2006, corresponents a la convocatòria d’ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l’exterior de la Comunitat Valenciana.

Resolució 8/2006, de 19 de juliol (dogv núm. 5332, de 5 d’agost), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord de la Junta de Govern, de 6 de juliol del 2006, pel qual es concedi xen les ajudes per a cursos de valencià adreçats als immigrants.

Decret 10/2006, de 8 de novembre (dogv núm. 5384, de 9 de novembre), del president de la Generalitat, pel qual nomena la presidenta de l’A- cadèmia Valenciana de la Llengua. El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió del dia 20 d’octubre de 2006, va procedir a l’elecció de la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i va nomenar, per un període de cinc anys, Ascensió Figueres Górriz.

Resolució, de 9 de novembre del 2006 (dogv núm. 5392, de 21 de novembre) de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es nomena personal eventual, en el lloc de treball de lletrat-secretari general, Lluís Aguiló Lúcia.

Resolució, de 9 de novembre del 2006 (dogv núm. 5392, de 21 de novembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es nomena personal eventual en el lloc de treball de cap de Premsa, Joan Manuel Asensi Doménech.

Resolució, de 9 de novembre del 2006 (dogv núm. 5392, de 21 de novembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es nomena personal eventual en el lloc de treball de cap de Gabinet, Immaculada Traver Ramos.

@Toponímia

Decret 180/2006, d’1 de desembre (dogv núm. 5402, de 5 de desembre), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Villarreal/Vila-real per la forma exclusiva en valencià Vila-real.

L’Ajuntament de Villareal/Vila-real, en la sessió del dia 27 de febrer de 2006, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclu-Page 388siva i tradicional en valencià de Vila-real. El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió del dia 6 d’octubre de 2006, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat. Es tracta d’una excel·lent notícia, atès el fet que encara són nombroses les situacions de doble topònim, valencià i castellà, malgrat tractar-se de localitats ubicades en la zona catalanoparlant del País, com era el cas de Vila-real, a la comarca de la Plana.

@Ensenyament

Ordre, de 19 de juliol de 2006 (dogv núm. 5321, de 9 d’agost), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’accés al cos de professors d’ensenyament secundari, torn especial, disposició transitòria 15 de la Llei orgànica d’educació. En aquesta convocatòria també s’exclou dels títols que acrediten la capacitació lingüística, el de llicenciat en filologia catalana.

Resolució de 13 d’octubre de 2006 (dogv núm. 5377, de 30 d’octubre) de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca l’activitat de les Escoles Viatgeres per a l’any 2007. Com cada any, els objectius generals de la convocatòria són els següents:

— Aconseguir un nivell de coneixement i comprensió integral de la

Comunitat visitada, les seues gents i els seus costums, les seues terres, la seua història i els seus recursos.

— Fomentar la convivència i cooperació entre l’alumnat, acceptar les diferències culturals i lingüístiques dels diferents grups, i potenciar el desenrotllament de les capacitats individuals.

— Crear hàbits i actituds positives per a la defensa i conservació del medi ambient i del patrimoni, començant pel medi habitual de l’alumnat.

— Procurar el desenrotllament i la utilització d’una metodologia activa i participativa del professorat i l’alumnat, i l’intercanvi d’experiències singulars, pel que fa a la ruta.

— Eixamplar, des del punt de vista didàctic, l’àmbit d’actuació de l’escola, a través de la investigació i el disseny de noves situacions d’aprenentatge, després de la realització de la Ruta.

Com en altres ocasions, lamentem que les «escoles viatgeres» mai «viat-Page 389gin» a Catalunya, les Illes Balears o la Franja d’Aragó i els nostres escolars no puguen adonar-se de la identitat lingüística de les terres veïnes.

Resolució de 26 d’octubre de 2006 (dogv núm. 5387, de 14 de novembre), del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics i professors de música i arts escèniques i professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Aquesta Resolució, en la seua disposició setena estableix:

En la pràctica significa un reconeixement implícit de la unitat lingüística del català perquè s’estableixen les mateixes condicions i requisits per a tots els professors especialistes en llengua i literatura catalana, tant del Principat com de les Illes Balears i la Comunitat Valenciana a l’hora d’accedir a les places de llengua i literatura al País Valencià. Aquesta disposició contradiu tota la política de la Generalitat Valenciana i és desconeguda per la major part de la població, encara que es reprodueix anualment.

@Promoció social i cultura

Bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques per als ajuntaments i mancomunitats de municipis per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià durant el 2006 (dogv núm. 5303, de 14 de juliol) de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Les mencionades ajudes, com a conseqüència de la firma del Conveni subscrit entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, seran per un import màxim de quatre-cents cinquanta-sis mil euros (456.000 ?), que es distribuiran entre els ajuntaments i les mancomunitats del País Valencià. Els objectius de les ajudes són els següents: «Setena.

Els professors titulars de les especialitats de Llengua i Literatura Catalana (balear), Llengua i Literatura Catalana i Llengua i Literatura Valenciana podran concursar a les places vacants corresponents al cos d’Ensenyament Secundari que hi ha a la Comunitat Valenciana en les mateixes condicions establides en les bases segona i quarta d’esta convocatòria.

Page 390

 1. Retolacions i senyalitzacions. Retolar, exclusivament en valencià, els indicadors urbans, els indicadors de carrers, la senyalització interior i exterior dels edificis municipals i la senyalització de camins;

 2. Cursos d’ensenyament del valencià per a funcionaris i treballadors públics. Han de tindre una duració mínima de 60 hores de classe, i realitzar-se entre el 2 de gener i el 8 de novembre de 2006. Han d’ajustar-se als programes oral, elemental i mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i han de tindre un mínim de 15 alumnes.

  També podrà sol·licitar-se la subvenció per a la realització de cursos per a la població adulta en general, quan es tracte de corporacions locals que no estiguen incloses dins del Programa d’Educació Permanent d’Adults.

 3. Campanya municipal de sensibilització i promoció de l’ús del valencià. Els beneficiaris hauran de posar en marxa actuacions que fomenten i utilitzen el valencià en les activitats següents: activitats culturals i divulgadores, l’edició de guies turístiques, d’itineraris de la naturalesa i d’activitats esportives, l’edició de fulls informatius de programes de festes sense publicitat comercial.

 4. Creació o funcionament d’oficines municipals de promoció de l’ús del valencià.

  Resolució de 5 de juliol de 2006 (dogv núm. 5308, de 21 de juliol), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció editorial en valencià. Aquestes ajudes havien estat convocades per l’Ordre de 27 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (dogv núm. 5246, de 26 d’abril de 2006).

  Resolució, de 15 de juny de 2006 (dogv núm. 5314, de 31 de juliol), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Resolució, de 3 de juliol de 2006 (dogv núm. 5315, d’1 d’agost), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la promoció de l’ús del valencià. Les ajudes havien estat convocades per l’Orde de 9 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (dogv núm. 5197, de 13 de febrer de 2006).

  Page 391

  Resolució, de 15 de novembre de 2006 (dogv núm. 5404, d’11 de desembre), del president de l’Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció audiovisual. A les ajudes es considera com a mèrit la utilització de l’idioma valencià (fins a un màxim de 15 punts).

Funció pública

Acord de comanda de gestió de 29 de juny de 2006 (dogv núm. 5306, de 19 de juliol), entre la Secretària Autonòmica de Relacions amb l’Estat i Comunicació de la Presidència de la Generalitat i la Secretària Autonòmica de Cultura i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

La Direcció General de Relacions Informatives de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l’Estat i Comunicació posarà en marxa un projecte de diari institucional en format electrònic amb informació institucional dels distints departaments i organismes de la Generalitat per augmentar la qualitat i immediatesa en les relacions amb els mitjans de comunicació, i preveu que l’esmentat diari electrònic, comunica gva, siga facilitat en les dues llengües oficials de la comunitat autònoma. Com que, d’acord amb la literalitat de la inserció, el departament impulsor del projecte informatiu no té el servici, personal i experiència per a assumir un procés àgil de traducció al valencià dels referits continguts informatius, s’ha considerat oportú per raons d’eficàcia acudir a l’instrument de la comanda de gestió perquè la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que té assignades les competències en matèria d’ús i promoció del valencià, es responsabilitze de la traducció de les notes de premsa i qualsevol informació a incloure en el mencionat diari electrònic.

Resolució, de 25 de setembre de 2006 (dogv núm. 5368, de 17 d’octubre), de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’Administració de la Generalitat.

Se n’estableixen tres modalitats de cursos:

a) Cursos centralitzats. S’organitzaran a les ciutats d’Alacant, Elx, Benidorm, Orihuela, Castelló de la Plana, València, Gandia i Torrent. b) Cursos en centres de treball. S’organitzaran en les diferents conselleries i organismes dependents de la Generalitat.

c) Cursos adaptats per a persones amb discapacitats sensorials.

Page 392

Aquests cursos són de preparació per a les proves que convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Resolució, de 15 de setembre de 2006 (dogv núm. 5388, de 15 de novembre), del president de l’Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual s’adjudiquen les ajudes per al desplegament de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals a la Comunitat Valenciana. Per la Resolució de 15 de març de 2006 del president de l’Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, es van convo car aquestes ajudes per al desplegament de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals a la Comunitat Valenciana per al 2006. S’hi atorgaven fins a dos punts si estaven realitzats en valencià, però dissortadament, cap treball guardonat està en català.

Decret 183/2006, de 15 de desembre (dogv núm. 5409, de 18 de desembre), del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Amb aquest Decret se substitueix el tradicional dogv en format paper, amb un alt cost econòmic i ecològic, per una edició electrònica, com a única vàlida i autèntica, accessible a tots els ciutadans de forma lliure i gratuïta, i amb els mateixos efectes que els atribuïts fins ara a l’edició impresa en paper.

Aquesta edició electrònica es realitzarà a través de la pàgina web del Diari Oficial, dins del portal de la Generalitat, permetent l’accés de forma simple i facilitant en tot cas còpies autèntiques dels documents publicats, signats electrònicament.

Amb això, a més de la difusió universal, sense límits temporals ni territorials, també s’aconseguiran altres importants objectius com són la simplificació dels processos de producció, la reducció dels temps d’edició, la racionalització de la despesa i la difusió gratuïta del butlletí.

D’altra banda, aquest Decret estableix una nova denominació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que passa a anomenar-se Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (docv). El canvi de denominació es justifica plenament per la mateixa naturalesa d’este mitjà com a publicació oficial d’àmbit territorial autonòmic, en incloure no sols insercions de la Generalitat, sinó també les corresponents a les corporacions locals, així com les d’altres organismes, institucions i entitats, tant de caràcter públic com privat.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana es publicarà simultàniament en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i tindran ambdues versions la consideració d’oficial i autèntica.

Page 393

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 10 de juliol de 2006 (dogv núm. 5306, de 19 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació.

Resolució de 17 de juliol de 2006 (dogv núm. 5309, de 24 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu.

Resolució de 17 de juliol de 2006 (dogv núm. 5309, de 24 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves extraordinàries de grau elemental i mitjà de coneixements de valencià.

Resolució de 31 de juliol de 2006 (dogv núm. 5332, de 25 d’agost), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual convoca proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Atesa la petició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de fer proves de qualificació en el marc de les activitats de difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l’exterior es realitzaran proves de coneixements orals i grau elemental a les

ciutats de San Juan i Rosario de la República Argentina els dies 30 de setembre i 3 d’octubre; i a la ciutat de Montevideo d’Uruguai el 5 d’octubre.

Resolució de 23 de novembre de 2006 (dogv núm. 5399, de 30 de novembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià.

Resolució de 23 de novembre de 2006 (dogv núm. 5399, de 30 de novembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves extraordinàries de coneixements orals i grau elemental de coneixements de valencià.

Resolució d’11 de desembre de 2006 (dogv núm. 5413, de 22 de desembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements dePage 394Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià.

Resolució de 18 de desembre de 2006 (dogv núm. 5414, de 26 de desembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació.