Del suport als emprenedors

Autor:José-Félix Belloch Julbe
Cargo:Notari de Barcelona. Exdegà del Col·legi Notarial de Catalunya
Páginas:8-10
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 8

Recentment, el Govern publicava les últimes dades de l’anomenada Enquesta de Població Activa: més de sis milions dues centes mil persones estan, en aquest moment, buscant feina sense trobar-ne; el nombre d’aturats és, per descomptat, superior, ja que desenes de milers de ciutadans han renunciat, ateses les circumstàncies, a registrar-se com a aturats. D’altra banda, la suma d’aturats i pensionistes s’acosta perillosament al nombre total de cotitzadors del sistema públic de la Seguretat Social.

Estem, almenys ara com ara, davant d’un fracàs sense pal·liatius de la política econòmica adoptada pel Govern, sense que ni el seu President ni cap dels ministres responsables es mostrin capaços d’articular cap relat coherent que, com a mínim, proporcioni alguna esperança raonable de millora, ni a curt ni a mitjà termini.

La política econòmica seguida pel Govern ha estat quasi exclusivament la de mirar de controlar el dèficit públic. Com és sabut, aquest «control» exigeix o bé disminuir les despeses o bé incrementar els ingressos, o totes dues coses alhora. El Govern es va obligar a fer-ho racionalitzant i reduint la despesa de les nostres elefantíaques administracions públiques, potenciant el creixement del producte interior brut mitjançant una fiscalitat estimuladora, flexibilitzant el mercat laboral i donant suport, d’una manera decidida, als «emprenedors». El que el Govern ha fet -violant totes les promeses electorals- ha estat: apujar dràsticament tots els impostos -tant els directes com els indirectes-, i crear, a més, un ampli repertori de taxes, després d’incrementar la quantia de totes les existents; dur a terme un ampli i no massa selectiu pla de reducció de les prestacions socials de qualsevol índole, i castigar severament les retribucions dels funcionaris públics.

Els «pagadors» de tot aquest procés d’ajustaments han estat i estem sent els de sempre: les classes mitjanes, els assalariats i els professionals d’èxit. Deixant de banda una reforma del mercat laboral, d’eficàcia discutible i discutida, el Govern no ha fet pràcticament res en la línia de les seves suposades conviccions teòriques: «menys Estat i més societat civil», «són els empresaris els que realment creen ocupació», cal reduir la mida i el cost de les administracions públiques; cal donar suport als emprenedors, etc.

Doncs bé, circula en aquest moment entre els mentiders madrilenys un «Avantprojecte de Llei de Suport als Emprenedors i a la seva Internacionalització» amb el qual, segons sembla, el Govern pretén donar una resposta và-

Page 9

lida a les seves reiterades promeses sobre aquest assumpte.

La política econòmica seguida pel Govern ha estat quasi exclusivament la de mirar de controlar el dèficit públic

No es tracta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA