Futur de la seguretat jurídica preventiva

Autor:José-Javier Cuevas Castaño
Cargo:Notari de Barcelona. Exvicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya
Páginas:7-10
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 7

I Previ

El mes de març de l’any 2011 va començar, a Sevilla, l’11è Congrés del Notariat Espanyol, commemoratiu del 150è aniversari de la Llei Orgànica del Notariat i dedicat a estudiar el tema, tan capital com inabastable, de l’autonomia de la voluntat, autèntic caldo de cultiu en el qual els notaris exercim el nostre ofici.

Els actes commemoratius s’han anat realitzant en diverses ciutats espanyoles durant més d’un any i van tenir el seu punt culminant en la sessió plenària celebrada a Madrid, a finals del darrer mes de maig, sota la presidència de SAR els Prínceps d’Astúries i amb la presència inestimable de l’Excm. Sr. Ministre de Justícia, en qualitat de Ministre i de Notari Major del Regne, a qui tots hem d’agrair i agraïm la sensibilitat i l’estima que ens està demostrant en els moments tan durs que estem vivint.

Avui, també gràcies al seu afecte i a la seva bona disposició, ens podem felicitar de celebrar un nou acte que és la prolongació, l’epíleg o l’estrambot del conjunt d’esdeveniments portats a terme i al qual la seva presència, com també la de l’Hble. Sra. Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, dota d’especial rellevància.

No estic segur que la meva intervenció assoleixi els nivells que l’ocasió i l’auditori es mereixen, per més que faci el possible per estar a l’alçada de les circums tàncies i no defraudar-los ni a vostès ni al nostre Degà, a qui agreixo la confiança dipositada en mi, que té un mèrit especial sabent, com sap, que he mantingut, escrit i publicat una posició respectuosament crítica respecte d’una llei que, tot i que va ser molt valuosa en el seu moment, ja ha donat de si més del que li seria exigible i a la qual, a partir d’ara, hauríem de deixar descansar en pau, sense més pedaços, afaits, arranjaments ni infiltracions, tot respectant la seva digníssima ancianitat, sense pretendre ressuscitar-la perquè continuï guanyant batalles després de morta.

Permetin-me, per tant, que els faci partícips dels meus desitjos que l’acte d’avui sigui, en lloc de l’epíleg d’una celebració, el pròleg d’un nou marc norma-tiu. Permetin-me, dic, que en aquest acte commemoratiu del 150è aniversari d’una llei, no els parli del passat, sinó del futur, d’una futura llei, cridada a proporcionar seguretat jurídica preventiva a la societat

Page 8

espanyola del segle XXI, que té poc o no té res a veure amb la del segle XIX.

II El moment de la seguretat jurídica preventiva

La nova llei podrà denominarse DE SEGURETAT JURÍDICA PREVENTIVA o, simplement, DEL NOTARIAT. Això és irrellevant per als que pensem que la seguretat jurídica és preventiva pel que fa al moment en què es dispensa i ens consta que en aquest precís moment, quan s’estan prenent decisions, s’estan expressant consentiments i s’estan realitzant o comprometent prestacions, el qui és allà és el Notari, i és a ell, i no a d’altres opera-dores jurídics, per dignes i necessaris que siguin, a qui correspon prevenir conflictes, aclarir incerteses i aportar certesa, previsibilitat i confiança; tots aquests són ingredients que els contractants necessiten i que el Notari els proporciona mitjançant la doble acció, facilitadora i obstaculitzadora, que de seguida examinarem.

Després vindran els moments dels altres, singularment (tot i que només en l’àmbit dels actes i els contractes que es puguin, es vulguin o s’hagin d’inscriure, la qual cosa no esgota, per cert, el camp de l’activitat notarial) el moment dels que tenen encomanada i desenvolupen (molt eficaçment, per cert) la funció qualifica-dora, que es pressuposa de la publicitat registral i dels seus importants efectes legitimadors i immunitzants.

És necessari que la nova llei resolgui d’una vegada per totes la ja tradicional dicotomia entre la complementarietat de funcions en què alguns creiem i la duplicitat o el solapament que altres ens imputen

Però això serà després, quan ja no estiguem en fase preventiva, sinó en una altra de posterior en què tot o gran part del que ha succeït ja no tindrà volta enrere, o la tindrà amb un cost en dilació i en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA