Crònica legislativa d'Andorra. Març de 1993 - juny de 2018

Autor:Enric Revuelta Novell
Pàgines:207-218
RESUMEN

L’article té l’objectiu d’explicar i analitzar les polítiques lingüístiques més destacades que s’han aprovat en els últims 25 anys a Andorra i analitzar els motius pels quals s’han adoptat. En el text s’analitzen les lleis, els decrets, els estudis i els edictes que fan referència a l’ús del català en els aspectes polítics, socials i econòmics d’Andorra. Es destaquen les iniciatives impulsades en els últims anys tant pel govern del Principat com pels legisladors i els diferents actors socials. A més, per entendre l’evolució de l’ús del català al país i les polítiques posteriors adoptades pel govern andorrà, també ens hem nodrit d’estudis i de capítols de llibres i d’articles publicats als mitjans de comunicació

 
CONTENIDO
CRÒNICA LEGISLATIVA D’ANDORRA
Març de 1993 - juny de 2018
Evolució de la situació del català a Andorra des de l’aprovació de la Constitució
Enric Revuelta Novell*
Resum
L’article té l’objectiu d’explicar i analitzar les polítiques lingüístiques més destacades que s’han aprovat en els últims
          
text s’analitzen les lleis, els decrets, els estudis i els edictes que fan referència a l’ús del català en els aspectes polítics,


posteriors adoptades pel govern andorrà, també ens hem nodrit d’estudis i de capítols de llibres i d’articles publicats als


LEGISLATIVE REPORTS ON ANDORRA
Abstract
This paper is aimed to analyse and explain the most outstanding linguistic policies that have been approved throughout
the last 25 years in Andorra, and to study the reasons for which they have been adopted. The text analyses the laws, or-
ders, studies and edicts related to the use of Catalan language in politics and social and economic matters in Andorra.
The initiatives driven in the last years by the Principality Government and Andorran legislators, as well as by different
social actors, are highlighted in this document. Furthermore, to be able to understand the evolution of the use of Cata-
lan language inside the country and the subsequent policies adopted by the Government of Andorra, we have also fed
on studies, book chapters and articles published in the media.
Keywords: Andorra; diversity; Multilingualism.
Diari d’Andorra

Citació recomandaRevista de Llengua
i Dret, Journal of Language an Law
Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 208
Sumari






Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 209
Introducció
       

       
      
   es remarcava que el castellà passava a ser la llengua més


1 a mitjan anys noranta, l’autora Montserrat
Badia apuntava la hipòtesi que el Govern d’Andorra potser hauria de fer un pas endavant i implementar

de visitants —anualment Andorra en té uns vuit milions— i l’arribada de treballadors foranis, sobretot
     

un rol més important a la llengua catalana en un país en el qual hi ha una forta presència migratòria que
genera al mateix temps una gran diversitat lingüística, un aspecte que sempre ha estat considerat com un


manera la balança, un dels textos que més va calar va ser el de la Llei2  de la llengua
 aprovat el 1999, i en el qual s’estipula que l’ 
el text determina que les relacions entre l’    
              

  
   
diferents idiomes presents a l’estat com el castellà —que en en determinades situacions sociolingüístiques és






 
3

        
  
   
  , 



    
   

1    ències lingüístiques en la legislaci  Revista de Llengua i Dret, Journal of
Language and Law
2
3üíConeixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual
i evolució (1995-2014).
Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 210
  
  
         
   
una època curta de temps és molt més difícil assolir un determinat nivell per mantenir una conversa amb
      


Administració
 aprovada el desembre de 1999 és el text sobre el qual reposen

   
  
l’integra, i és per això que els legisladors van tirar endavant la proposta per preservar la llengua dins d’un país
 

    

 







   
      
llei, al mateix temps s’insta el govern andorrà a promoure els mitjans necessaris per fer-ho efectiu a través,

 La immigració a Andorra 5  



                  
              
        
    
       
majoria d’edictes publicats al 


     


no pot actuar davant de les queixes que es puguin arribar a rebre en cas que afectin les administracions

5 La immigració a Andorra.
  úblics

Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 211

      
través de la llei7, que regeix aquest col·lectiu des de l’any 2005, es demana un nivell A de català per optar


 


 



que les publicacions que es distribueixen poden ser en qualsevol idioma, però com a mínim han d’incorporar
      
      


            

en català, i també els cartells, proclames, propaganda, prospectes i trameses publicitàries tant orals com
     
        8    
estableix, per exemple, que els noms comercials registrats han d’estar redactats en llengua catalana, inclosos
             
     
  
   

       


       







               
   
        


     

on el català no té reconeixement legal o administratiu s’envien en una altra llengua, tal com estipula l’article
7
8.
Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 212
, un aspecte que és tractat amb més profunditat

            
      

    



     9      
regular la llista dels noms de les diferents parròquies amb les seves corresponents abreviatures, de localitats i





       

  10    
       
d’indrets limítrofs entre les dues parròquies, el cas de Sant Julià de Lòria va ser el que va acaparar més
               
    


sense hac
         
deixa negre sobre blanc que la lletra ce     hac   
        




l’ens comunal, però no va restituir les formes antigues al  

              
              
           
11 es podria dir que encara no s’ha tancat del tot atès que el Nomenclàtor actual és el vigent des del

Educació
     

        
9
10       Diari d’Andorra     

11        Diari d’Andorra       

Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 213
              
  12   
              
per objectiu assegurar un coneixement bàsic de la cultura andorrana en el marc dels sistemes educatius


        



disposicions del nou conveni13
        
    
         
       
      
èria educativa, que es va signar a Madrid l’11 de gener de 1993, i a través de
les noves disposicions del conveni del 200715

Ara bé, l’executiu andorrà sempre ha optat per l’equilibri i el pragmatisme a l’hora de garantir l’ensenyament
i la supervivència del català amb l’aprenentatge d’altres idiomes, en particular del castellà i del francès, per



 

         


  


            


            
     
       

l’alumne sigui capaç d’adaptar-se a diferents situacions comunicatives relacionades amb l’ensenyament i que
el domini de les llengües castellana i francesa siguin prou òptims com per poder utilitzar-les com a “vehicle de

17
12
13

     blica  

15

ç
17

Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 214





Estel Margarit va elaborar una enquesta per avaluar l’ús del català i d’altres llengües, com ara el castellà, el
L’escenari sociolingüístic de la població
escolar d’Andorra18, 
      
   
         
    
     
      
els factors que afavorien el bilingüisme, Margarit posava com a exemples el fet que hi hagi una presència
   
        
         





  19 aprovada el juliol del mateix any al




possibilitat d’implantar de manera progressiva les classes en anglès els pròxims anys per afavorir l’arribada
20 en el



     21     
    




català com a llengua del país i vetllar perquè se n’assoleixi un ús oral i escrit és el reglament22
               
persones que no han completat l’escolaritat bàsica exigida en el sistema educatiu i també per a aquells adults
             
18   L’escenari sociolingüístic de la població escolar d’Andorra.    

19
20à de ciènciesDiari d’Andorra
el 17 d’agost 2018, a 

21d’establiment del títol estatal de Màster en Llengua i literatura catalanes.
22àsica d’adults. 
Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 215




    



       
úb
de gener de l’any 2015 quan, després de diferents reestructuracions, el Govern andorrà va aprovar un decret23





        
els alumnes de l’escola andorrana i del Sant Ermengol —una escola salesiana que forma part del sistema


de català és necessari obtenir una nota de 7 sobre 10 a l’assignatura, un requisit que recentment ha comportat
    
rebre el reconeixement,


Dret
L’ús de la llengua catalana en l’àmbit del dret també ha sigut motiu de debat pels canvis que està duent a terme


25 aprovada
l’any 2012 i els posteriors reglaments, els lletrats de països foranis poden treballar com a advocats a Andorra,
          
  
 

   
  
  


              


23

   Diari d’Andorra 
a 
25
Sessió ordinària del Consell General 

Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 216

  
         
  
         

              
l’espectre conservador, es van mostrar perplexos per l’anunci de la ministra, que en sessions posteriors al


    






         


             
     
         
a les quals regeixen les normes internacionals, les administracions andorranes “s’han d’obligar a usar la





Cultura
27


        
            
           
     
       

    

El 2012 es va aprovar un nou decret28
   
       
      
27  de compet    àmbit

28

Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 217
      
       
           
      
del Govern d’Andorra també van obrir la convocatòria pública d’Ajuts29 a projectes de recerca de temàtica







El 30
                



     
         

31



  

          
         

 

              

d’Andorra del 17 al 20 d’octubre, tenia l’objectiu d’establir relacions entre creadors literaris de les tres cultures



32   

29  Edicte pel qual s’ha acordat l’obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica
andorrana. 
30les despeses derivades de 

31El País
el 17 d’agost 2018, a 
32           i


Enric Revuelta Novell
Crònica legislativa d’Andorra. Evolució de la situació del català a Andorra ...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 218
Conclusions

     

que ningú pot preveure quines polítiques es poden impulsar pròximament, i més tenint en compte que l’any
que ve se celebren eleccions nacionals, sí que es pot copsar que les diferents sensibilitats polítiques del país

que es puguin adoptar a curt termini estaran enfocades a defensar l’idioma, tot i que sempre respectant la

Socialment, cal remarcar que el coneixement de la llengua catalana és molt valorat per la ciutadania i per
 
              





No obstant això, com també ha pogut passar en altres ministeris recentment, les accions en matèria de

     
              
bancària podien participar en xarxes per afavorir el blanqueig de capitals provinents de diversos delictes,
        

