La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. Entre els drets dels usuaris i els deures lingüístics dels empleats al servei de l'Administració pública

Autor:Maria Ballester Cardell
Pàgines:52-70
RESUMEN

El pluralisme lingüístic que deriva de la Constitució i dels estatuts d’autonomia dona lloc a l’ordenació jurídica d’unes normes bàsiques del règim de cooficialitat de les llengües i configura, com a objectiu principal dels poders públics, el mandat de normalitzar l’ús de la llengua pròpia i oficial. En l’àmbit de la funció pública, el procés normalitzador implica l’adopció d’una sèrie de mesures per fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans que es relacionen amb les administracions. L’exigència de coneixements lingüístics, com a mèrit o com a requisit, per als empleats públics és conforme amb els postulats constitucionals sempre que es faci efectiva d’acord amb el principi de igualtat i que el nivell d’exigència lingüística sigui objectivament raonable i proporcionat en funció del lloc que es pretén aconseguir. En determinats àmbits específics —com ho és, sens dubte, el sector públic sanitari— les seves pròpies singularitats poden modular la regulació de l’exigència de coneixements lingüístics. L’aprovació del Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears ha reobert, una vegada més, el debat sobre la configuració dels drets i els deures lingüístics en la normativa autonòmica. En particular, torna a revifar la controvèrsia sobre l’acreditació de coneixements, com a mèrit o com a requisit, de la llengua catalana per a l’accés a la funció pública

 
CONTENIDO
LA CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PERSONAL ESTATUTARI DEL SERVEI DE
SALUT DE LES ILLES BALEARS. ENTRE ELS DRETS DELS USUARIS I ELS DEURES
LINGÜÍSTICS DELS EMPLEATS AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Maria Ballester Cardell*
Resum
El pluralisme lingüístic que deriva de la Constitució i dels estatuts d’autonomia dona lloc a l’ordenació jurídica d’unes
        
       
 
      

         




  

     

THE LINGUISTIC TRAINING OF STATUTORY STAFF OF THE HEALTH SERVICE OF
THE BALEARIC ISLANDS. BETWEEN THE RIGHTS OF USERS AND THE LANGUAGE
DUTIES OF EMPLOYEES AT THE SERVICE OF PUBLIC ADMINISTRATION
Summary
The linguistic pluralism that derives from the Constitution and the statutes of autonomy gives rise to a legal framework
        
                  
   
     

     
  

           
       


     

* Maria Ballester Cardell


Citació recomanada:              
     Revista de
Journal of Language and Law
Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 53
Sumari

en un debat recurrent








  




Conclusions
Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 54
1 Una nova passa en favor de la normalització de la llengua catalana a les Illes Balears, una
nova polèmica en un debat recurrent

  







  

     






              
  
          
       

                 



           
   






                 










  
             
 Las lenguas nacionales en el ámbito de la Administración  
    

Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 55
2 El règim jurídic del multilingüisme en el sistema constitucional espanyol
        
    









 
  




            
    
        
  


 


       
 
  Comentarios a la Constitución   
    Revista
 
     

Autonomies
          
 
Revista Vasca de Administración

   
   

      
   
  


      
       
  
   
  


 
                 

          
Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 56
     
    
      

  
 ciutadans el deure
   

      

     
              



  





              
    
           
         
       
 
      
       
   

         
       

   
   



      
       
Barcelona: 
            





        

    
        
   


  


 
Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 57

   
     

      
 


3 Els drets i els deures lingüístics en els àmbits de subjecció especial i, en particular, en
l’esfera de la funció pública
        

   









b

      



                 
Autonomies
 

            



     
    

    
  

Estudios sobre el estatuto de las lenguas en España 
     

     
      

   

  



                   


Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 58
               
       
  
         
   
                   
  
      
          
  
       

        

                 
            
      


      


              
        

  

  


  


      

          
     
   
 
       
         
          





Revista de Estudios de Administración
Local y Autonómica
               
           
        


     

Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 59
    
                 

ad extra


     
    
         
            
             




        
                 
 

 



           


     

ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la necesaria preservación de






       
  

      
        
      
        
 



                  
        
  



 
   
    

Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 60
dos models d’actuació per assegurar els drets dels particulars amb les seves relacions amb l’Administració:


4 El règim lingüístic de la capacitació lingüística en l’Administració pública de les Illes
Balears i, en concret, en el sector públic sanitari
4.1 Inicis i evolució


      





         
  
  
          



    

      
   
     
   

     
   
       

 


      



         
     

     

 Palma: Institut d’Estudis

 Comentaris a l’Estatut d’autonomia de les
 Cizur Menor-



Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 61

  
 

               
        
 


       

4.2 El Decret 24/2009, de 27 de març, sobre la capacitació lingüística en el sector públic sanitari
   
   
             

  


       


          

    

                 

       
               
  
  
               
per al personal laboral i l’estatutari no sanitari al que està establert amb caràcter general per a la resta del
       



  

   




                   

  

   
 
 
         
         
Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 62
         
                
       
f 

 

        







    
     


   










 

      
           



      





      


 

  
  

        
    
     
           

Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 63
   
           
   
       
       


                 


       
       

      
     



   
  





  
 


5 La restitució del marc jurídic de la llengua catalana a les Illes Balears, també en l’àmbit
sanitari
        
        
      
    
           
 
   

 se separa
    


  

      
       
      

        

    
Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 64
       
   
    


  

         
          


        
           

 

  



       
       
           


      
               
       

       
 
                
  





 

        


           

    

  

         

     
      

 

Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 65
          
 
        

 

  
  d  f 
   
        
     

6 La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
       
           
procediment per recobrar la normativa que regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei
        
               
  
        





   




        
  i altres variacions



    
          
      
          
          
   

Balears 

d f
  
  

   


  


Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 66

        

6.1 El marc normatiu que sustenta el Decret de capacitació lingüística en el sector públic sanitari

               
          

  
             
          
a
     


  
        
      
    


  

         

d
        a


     
  



   
 
    

 



    Administració instrumental   
   





                
l’Administració instrume    

                   


Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 67




   

              

   
  




      
  
          
        



 aprovada pel Comitè
       

      
        
     
      


  a i b      
 
b
        


        

d
    
f 
  
   
          
d
b
Revista Llengua
 


Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 68
6.2 L’objecte del Decret. L’adaptació del requisit de coneixement de la llengua catalana a les

         

   



  






    
          


                  
 
              
                 

          
df que està sent objecte
      
 
    

 Aquesta darrera circumstància planteja encara






    
        
         
  

   
       
        
      
           


   

    


Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 69
    

  




     



 i els qui consideren que tot el



         
           



      
   
 en la nota anterior: “les consideracions
        
    
  

  

  
      
    
          

              

     
   




    

 
  
   
     
        
  

 Ara Balears 

 
  
      Ara Balears      

El Temps 

Maria Ballester Cardell
La capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 70
       



 
       
   

CONCLUSIONS
El pluralisme lingüístic que deriva de la Constitució i dels estatuts d’autonomia dona lloc a l’ordenació



         
  







               

    




              
  
          
       
       
           




 
                 

