Vocabulari bàsic de dret romà

Autor:Fco. Javier Casinos Mora
Càrrec:Professor associat de dret romà a la Universitat de València
Pàgines:29-78
RESUMEN

Pròleg - Llista d'abreviatures

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 29

Pròleg

El present vocabulari es va fer amb la intenció inicial de servir d'ajut per a l'estudi de l'assignatura de Dret Romà amb perfil lingüístic i que els seus destinataris, els estudiants de la Universitat de València, tinguessen al seu abast un instrument útil per al coneixement de la terminologia romanística en les dues llengües de la seua Universitat. Això no obstant, atés que no existeix a hores d'ara cap obra d'aquestes característiques, he considerat que seria més interessant donar-li una difusió més àmplia amb la finalitat de facilitar, també als estudiants de fora de l'àmbit estricte d'aquella Universitat o tal vegada altres usuaris, el coneixement bilingüe de la terminologia bàsica emprada en dret romà.

Quant al seu contingut, es tracta, abans de tot, d'un vocabulari bàsic d'acord amb la finalitat pretesa. Els criteris de selecció de termes que s'hi han seguit són els següents: lr, termes jurídics emprats sovint en dret romà, encara que també en el dret privat en general, tenint en compte que els beneficiaris de l'opuscle puguen ésser estudiants; 2n. termes específics del dret romà; 3r. noms propis, com ara, juristes, emperadors, etc, així com alguns toponímics i mots que tenen relació amb el context històric i cultural romà; 4t. també s'hi han incorporat expressions de caràcter jurídic d'ús freqüent que al·ludeixen a certes institucions o actes jurídics. El títol de l'obra sintetitza, doncs, els criteris seguits en la seua elaboració. Cal afegir-hi que, tractant-se d'un vocabulari de dues llengües modernes, els termes llatins no han sigut objecte d'aquest treball. Per altra banda, el nombre total de mots i expressions arriba pel damunt als mil cinc-cents.

Page 30

Només em resta agrair l'amabilitat de la Revista Llengua i Dret, que ha fet possible la publicació d'aquest treball, i desitjar que el seu ús siga profitós.

Llista d'abreviatures

adj. adjectiu

f substantiu femení

intr. verb intransitiu

m. substantiu masculí

n.p. nom propi

pl. plural

pr. verb pronominal

top. toponímic

tr. verb transitiu

Page 31

A

Abandó m. Abandono

Abjurar tr. Abjurar

Absència f Ausencia

Absent adj. Ausente

Absoldre tr. Absolver

Abstracció f Abstracción

Abstracte, ta adj. Abstracto

Abús de dret Abuso del derecho

Acceptació de l'herencia Aceptación de la herencia

Acceptil·lació f Aceptilación

Accessió f Accesión

Accessori, òria adj. Accesorio

Accessorietat f Accesoriedad

Acció f Acción

Acció adjecrícia Acción adyecticia

Acció amb transposició de persones Acción con transposición de personas

Acció contrària Acción contraria

Acció de bona fe Acción de buena fe

Acció declarativa Acción declarativa

Acció decretal Acción decretal

Acció de divisió de la cosa comuna

Acción de división de la cosa común

Acció de divisió de l'herencia Acción de división de la herencia

Acció de dret estricte Acción de derecho estricto

Acció de petició de l'herencia Acción de petición de la herencia

Acció de regrés Acción de regreso

Acció divisòria Acción divisoria

Acció estimatòria Acción estimatoria

Acció executiva Acción ejecutiva

Acció exhibitòria Acción exhibitoria

Acció fictícia Acción fictícia

Acció hipotecària Acción hipotecaria

Acció noxal Acción noxal

Acció penal Acción penal

Acció pel fet Acción por el hecho

Acció per furt Acción de hurto

Acció personal Acción personal

Acció p ignorativa Acción pignoraticia

Acció prejudicial Acción prejudicial

Acció pretoriana Acción pretoria

Acció real Acción real

Acció reivindicatòria Acción reivindícacoria

Acció rescissòria Acción rescisoria

Acció serviana Acción serviana

Acció útil Acción útil

Accions de llei Acciones de la ley

Acompliment m. Cumplimiento Acomplir tr. Cumplir

Aconsellar tr. Aconsejar

Acreixement m. Acrecimiento

Acte d'administració Acto de administración

Acte d'apropiació possessòria Acto de apropiación posesoria

Acte d'atribució formal de la propietat Acto de atribución formal de la propiedad

Acte de consumició Acto de consumición

Acte d'emulació Acto de emulación

Acte de fruïció Acto de disfrute

Acte de disposició Acto de disposición

Acte d'ús Acto de uso

Actiu patrimonial Activo patrimonial

Acusacióf Acusación

Acusar tr. Acusar

Adició de l'herencia Adición de la herencia

Admetre tr. Admitir

Administració f Administración

Admissió f Admisión

Adopció f Adopción

Adoptant m. if. Adoptante

Adoptat, da adj. i m. i f. Adoptado

Adquirent adj. i m.if. Adquirente

Adquisició f Adquisición

Adquisició d'un no-propietari Adquisición de un no propietario

Page 32

Adrià n. p. (emperador romà) Adriano

Adúlter, a adj. i m. i f. Adúltero

Adulteri m. Adulterio

Advocat m. Abogado

Afavorir tr. Favorecer

Afinitat f Afinidad

Agent adj.i m. i f. Agente

Agnació f Agnación

Agnat, da adj. i m.i f. Agnado

Agreujar tr. Agravar

Aixovar m. Ajuar

Ajornament m. Aplazamiento

Ajornar tr. Aplazar

Alaric II n. p. (rei visigot) Alarico II Alexandre

Sever n. p. (emperador romà) Alejandro Severo

Al·legació f Alegación

Al·legar tr. Alegar

Aliè, ena adj. Ajeno

Alienant adj. i m. i f,. Enajenante

Alienar tr. Enajenar

Alienitat f Ajenidad

Alliberament m. Liberación

Alliberar tr. Liberar, libertar

Al·luvió m. Aluvión

Alt Imperi Alto Imperio Amo m. Bueno

Anàleg, loga adj. Análogo

Analogia f Analogía

Ànim de liberalitat Animo de liberalidad

Ànim de lucre Animo de lucro

Anotació comptable Anotación contable

Anticresi f Anticresis

Antiguitat clàssica Antigüedad clásica

Antologia f Antologia

Antoni Pius n. p. (emperador romà) Antonino Pío

Anualitat f Anualidad

Anullabilitat f Anulabilidad

Anul·lació f Anulación

Anul·lar tr. Anular

Aparença jurídica Aparíencía jurídica

Apel·lació f Apelación

Apel·lar tr. Apelar

Apèndix m. Àpéndice

Api Claudi n. p. (pontífex) Apio Claudio

Aportació del soci Aponación del socio

Aposta sagramental Apuesta sacramental

Apreuament m. Avaluo

Aprofitament m. Aprovechamiento

Aptitud f Aptitud

Aqüeducte m. Acueducto

Arbitratge m,t Arbitraje

Àrbitre m. Arbitro

Arbitri judicial Arbitrio judicial

Aristòtil n. p. (filòsof grec) Aristóteles

Arrabassar tr. Arrebatar

Arrendador adj. i m. Arrendado

r Arrendament m. Arrendamiento

Arrendament rústic Arrendamiento rústico

Arrendament urbà Arrendamiento urbano

Arrendar tr. Arrendar

Arrendatari adj. i m. Arrendatario

Artesf.pl. Arras

Arrogació f Arrogación

Arúspex m. Arúspice

Arxiu m. Archivo As m. As

As hereditari As hereditario

Ascendent adj. Ascendiente

Assegurança f Segura

Assegurança marítima Seguro marítimo

Assegurar tr. Asegurar

Assemblea f Asamblea

Assentiment m. Asentimiento, allanarniento

Assentir intr. Asentir, allanarse

Assessor adj. i m. Asesor

Assessorament m. Asesoramienco

Assessorar tr. Asesorar

Assignació f Asignación

Page 33

Assignar tr. Asignar

Associació f Asocíación

Assolir tr. Conseguir; alcanzar

Assumpció del deute Asunción de deuda

Assumpte m. Asunto

Atenes top. Atenas

Atestar tr. Testificar, atestiguar

Atorgar tr. Otorgar

Atorgament m. Otorgamiento

Audiència bisbal Audiència episcopal

Augur m. Augur

Auguri m. Augurio

Aul Gel·li n. p. (historiador) Aulo Gelio

Aulus Àger i us n. p. (designació processal genèrica del demandant) Aulo Agerio

Auspici m. Auspicío

Autenticitat f Autenticidad

Autèntic, a adj. Autentico

Autèntiques (Les) (obra jurídica) Las Auténticas

Autoajuda f Autodefensa

Autonomia de la voluntat Autonomia de la voluntad

Autoritat f Autoridad

Autorització f Autorización

Autoritzar tr. Autorizar

Avaluable adj. Evaluable

Aventí top. Aventino

Avinença f Aveniencia

Avulsió f Avulsión

B

Baix Imperi Bajo Imperio

Balança f Balanza

Baldo n. p. (postglossador) Baldo

Ban m. Bando

Banquer m. Banquero

Bàrbar, a adj. im.if. Bàrbaro

Bàrtolo n. p. (postglossador) Bàrtolo

Basílics (Els) (obra jurídica) Los Basílicos

Bé m. Bien

Béns dotals Bienes dotales

Béns immobles o seents Bienes ínmuebles o raíces

Béns mobles o movents Bienes muebles

Béns parafernals Bienes parafernales

Béns relictes Bienes relictos

Béns semovents Bienes semovientes

Benefici d'abstenir-se Beneficio de abstención

Benefici de cessió d'accions Beneficio de cesión de acciones

Benefici de competència Beneficio de competència

Benefici de divisió Beneficio de divisíón

Benefici d'excussió Beneficio de excusión

Benefici d'inventari Beneficio de inventario

Bestiar m. Ganado

Bestreta f Anticipo

Bestreure tr. Anticipar

Bígam, a adj. im.if. Bígamo

Bigàmia f Bigàmia

Bilateralitat funcional Bilateralidad funcional

Bilateralitat genètica Bilateralidad genètica

Bizanci top. Bizancio

Bizantí, na adj. im.if. Bizantino

Bolonya top. Bolonia

Bona fe Buena fe

Botí de guerra Botin de guerra

Breviari d'Alaric II (obra jurídica) Breviario de Alarico II

Bronze m. Bronce

Brut n. p. (tribu de la plebs) Bruto

Burocràcia f Burocràcia

Buròcrata m. if Buròcrata

Burocràtic, a adj. Burocratico

Burocratització f Burocratízación

Page 34

C

Cabal hereditari Caudal hereditario

Caça f Caza

Caducitat f Caducidad

Caius n. p. (nom propi emprat sovint en la casuística romana) Cayo

Calúmnia f Calumnia

Cancelleria imperial Cancillería imperial

Cànon m. Canon

Canvi m. Cambio

Cap de família Cabeza de família

Capaç adj. Capaz

Capacitat f Capacidad

Capacitat d'obrar Capacidad de obrar

Capacitat jurídica Capacidad jurídica

Capacitat patrimonial Capacidad patrimonial

Capacitat penal Capacidad penal

Capacitat processal Capacidad pro-cesal

Capítol m. Capitulo

Capitoli lop. (pujol) Capitolio

Captiu, iva adj. \m.\f. Cautivo

Capti verí m. Cautiverio

Captivitat de guerra Cautividad de guerra

Caracal·la n. p. (emperador romà) Caracalla

Càrrega f Carga

Càrrega de la prova Carga de la prue-ba

Càrregues del matrimoni Cargas del matrimonio

Cas m. Caso

Cas fortuït Caso fortuito

Castor i Pòl·lux n. p. (herois mitològics) Castor y Pólux

Casuística f Casuística

Cató n. p. (censor) Catón

Caució f Caución

Causa f Causa

Causant de l'herencia Causante de la herencia

Cavaller m. Caballero

Cedent adj. i m. i f. Cedente

Cedir tr. Ceder

Cèlib adj. Célibe

Cels n. p. (jurista) Celso

Cens m. Censo

Censor m. Censor

Censura f Censura

Centúria f Centuria

Ceres n. p. (deessa) Ceres

Cervidi Escèvola n. p. (jurista) Cervi-dio Escèvola

Cessament m. Cesamiento

Cessió f Cesión

Cessió de crèdits Cesión de créditos

Cessionari m. Cesionario

Cíceró n. p, (tractadista, orador i cònsol) Cicerón

Ciència jurídica Ciencia jurídica

Citació f Citación

Citació a comparèixer Emplazamiento

Citar tr. Citar

Citar a comparèixer Emplazar

Citar a termini Emplazar

Ciutadà, na adj. \m.\f. Ciudadano

Ciutadania f Ciudadanía

Clandestinitat f Cíandestinídad

Clàssic, a adj. Clasico

Classicisme m. Clasicismo

Claudi «. p. (emperador romà) Clau-dio

Clàusula f Cláusula

Clàusula arbitrària Cláusula arbitraria

Clàusula codicil-lar Cláusula codicilar

Clàusula de possessió viciosa Cláusula de posesión viciosa

Clàusula d'estil Clàusula de estilo

Clàusula penal Clàusula penal

Client m. Cliente

Clientela f Clientela

Codeutor m. Codeudor

Còdex m. Códice

Codi m. Código

Codi de Justinià Código de Justinia-no

Page 35

Codi gregorià Código gregoriano

Codi hermogenià Código hermogeniano

Codi napoleònic Código napoleónico

Codi teodosià Código teodosiano

Codicil m. Codicilo

Codificació f Codificación

Codificar tr. Codificar

Coercibilitat f Coercibilidad

Coerció f Coerción.

Coercir tr. Coercer

Cofiador m. Cofiador

Cognacíó f Cognación

Cognat, ada adj. \m.\f. Cognado

Cognició extraordinària Cognición extraordinària

Cognició oficial Cognición oficial

Cohereu, eva m. if Coheredero

Col·lació f Colación

Col·lacionar tr. Colacionar

Col·lectivitat f Colectividad

Col·lega m. \j. Colega

Col·legatari, ària m.\f. Colegatario

Col·legi m. Colegio

Col·legialitat f Colegialidad

Colon m. Colono

Colònia f Colonia

Comandament m. Mando

Comentari m. Comentario

Comentarista m. if Comentarista

Comerç m. Comercio

Comicis centuriats Comicios centuriados

Comicis curiats Comicios curiados

Comís m. Comiso, decomiso

Comminació f Conminación, apercibimiento

Comminar tr. Conminar, apercibir

Commixtió f Conmixtión

Còmmode n. p. (emperador romà) Cómodo

Com odat m. Comodato

Comodant m. Comodante

Comodatari m. Comodatario

Comoriència f Comoriencia

Compareixença f Comparecencia

Comparèixer a judici Comparecer en juicio

Compel·lir tr. Compeler

Compensació f Compensación

Competència f Competencia

Compilació f Compilación

Compilació justinianea Compilación justinianea

Còmplice m. if Cómplice

Compliment m. Cumplirniento

Complir tr. i intr. Cumplir

Comprador adj. i m. Comprador

Comprar tr. Comprar

Compravenda f Compraventa

Compravenda consensual Compraventa consensual

Compravenda real Compraventa real

Comprometre tr. Comprometer

Compromís m. Compromiso

Comptabilitat f Contabilidad

Comptable adj. i m. Contable

Comuner adj. i m. Comunero

Comunitat de domini no dividit Comunidad de dominio no dividido

Comunitat hereditària Comunidad hereditària

Concebut adj. i m. Concebido

Concedent adj. \m.\f. Concedente

Concedir tr. Conceder

Concepció f Concepción

Concessió f Concesión

Concessionari adj. i m. Concesionarío

Concórrer intr. Concurrir

Concubinat m. Concubinato

Concurrència d'hipoteques Concurrencia de hipotecas

Concursat adj. i m. Concursado

Concurs de creditors Concurso de acreedores

Concussió f Concusión

Condemna f Condena

Condemnar tr. Condenar

Condició f Condición

Condició resolutòria Condición reso-luroria

Page 36

Condició suspensiva Condición suspensiva

Condomini m. Condominio

Condonació f Condonación

Condonar tr. Condonar

Confiança f Confianza

Confusió f Confusión

Congruència f Congruencia

Conjugal adj. Conyugal

Cònjuge m, \f, Cónyuge

Cònjuge supervivent Cónyuge superviviente

Connubi m. Connubio-

Conrear tr. Cultivar

Conreria f Casa de labranza

Conreu m. Cultivo

Consanguinitat f Consanguínidad

Consell m. Consejo Consensual adj. Consensual

Consentiment m, Consentimienro

Consignació f Consignación

Cònsol m, Cónsul

Consolat m. Consulado

Consorci m. Consorcio

Consort adj. im.'if. Consorte

Constantí n. p. (emperador romà) Constantino

Constantinoble top. Constantinopla

Constitució imperial Constitución imperial

Constitució republicana Constitución republicana

Constrényer tr. Constreñir, apremiar

Constrenyiment m. Constreñimiento, apremio

Consuetudinari, ària adj. Consuetudinario

Consulta f Consulta

Consultar tr. Consultar

Consumició f Consumición

Consumible adj. Consumible

Consumpció f Consunción

Consumptiu, iva adj. Consuntivo

Contenciós, osa adj. Contencioso

Contendent adj. i m. if Contendiente

Contendir intr. Contender

Conten dre intr. Contender

Contractar tr. Concratar

Contracte m. Contrato

Contracte atípic Contrato atípico

Contracte consensual Contrato consensual

Contracte estimatori Contrato estimatorío

Contracte formal Contrato formal

Contracte innominat Contrato innominado

Contracte literal Contrato literal

Contracte real Contrato real

Contracte verbal Contrato verbal

Contraprestació Contraprestación

Contrast fidel Pesador de la balanza,

Contreure tr. Contraer

Controvèrsia f Controvèrsia

Contuberni m. Contubernio

Contumaç adj. Contumaz

Contumàcia f Contumacia

Contumèlia f Contumelia

Convalidació f Convalidación

Convalidar tr. Convalidar

Convenció f Convención

Convencional adj. Convencional

Conveni m. Convenio

Convenir intr. i tr. Convenir

Convocar tr. Convocar

Convocatòria f Convocatoria

Cop d'estat Golpe de estado

Copropietari m. Copropietario

Copropietat f Copropiedad

Copropietat incidental Copropiedad incidental

Corporació f Corporación

Cosa judicuda Cosa juzgada

Cosa matriu Cosa matriz

Costes f pi. Costas

Costum m. Costumbre

Costum contra llei Costumbre contra ley

Coure m. Cobre

Crèdit m. Crédito

Page 37

Crèdit transcriptici Crédito transcripcicio

Creditor m. Acreedor

Creditor hipotecari Acreedor hipotecario

Creditor pignoratiu Acreedor pignoraticio

Crim m. Crimen

Cristianisme m. Cristianismo

Cujacius n. p. (humanista) Cuyacio

Culpa f Culpa

Culpabilitat f Culpabilidad

Cumulativitat f Cumulatividad

Curador m. Curador

Curatela f Curatela

Cúria f Curia

Curul adj. Curul

D

Dació f Dación

Dació en pagament Dación en pago

Dany m. Dano

Dany emergent Dano emergente

Dèbit m. Débito

Decemvir m. Decenviro

Decemviral adj. Decenviral

Declaració de voluntat Declaración de voluntad

Decret imperial Decreto imperial

Decretal adj. if Decreral

Decurió m. Decurión

Deditici, ícia adj. i m. í f. Dediticio

Deducció f Deducción

Deduir tr. Deducir

Defensar tr. Defender

Deferir tr. Deferir

Deixa f Manda

Deixeble, bla m. if Discípulo

Deixuplina f Disciplina

Delació de l'herencia Delación de la herencia

Delació successiva Delación sucesiva

Delegació f Delegación

Delicte m. Delito

Demanda f Demanda

Demandant m. i. f Demandante, actor

Demandar tr. Demandar

Demandat, ada m. i f Demandado

Dement adj. i m. i f. Demente

Denari m. Denario

Denúncia f Denuncia

Derogació f Derogación

Derogar tr. Derogar

Derogatori, òria adj. Derogatorio

Descendent adj. i m. i f. Descendiente

Desembors m. Desembolso

Desemborsar tr. Desembolsar

Desheret m. Desheredación

Desheretar tr. Desheredar

Deslliurar tr. Liberar, libertar

Desnonament m. Deshaucio

Desnonar tr. Deshauciar

Despesa f Gasto

Despeses necessàries Gastos necesarios

Desplaçament de la possessió Desplazamiento de la posesión

Destinació f Destino

Desús m. Desuso

Detentació f Detentación

Detentor m. Detentador

Deteriorament m. Deterioro

Déu m. Dios

Deure tr. Deber

Deure jurídic Deber jurídíco

Deure moral Deber moral

Deute m. Deuda

Deutor, a adj. \m.\f. Deudor

Deutor pignoratiu Deudor pignorante

Diana n. p. (deessa) Diana

Dictador m. Dictador

Dictadura f Dictadura

Digest m. (part del Corpus Iuris Civilis) Dígesto

Dilatori, òria adj. Dilatorio

Diligència f Diligencia

Dinastia Antonina Dinastia Antoniniana

Dinastia Flàvia Dinastia Flavia

Page 38

Dinastia Júlia-Clàudia Dinastia Julia-Claudia

Dinastia dels Severs Dinastia de los Severos

Dinàstic, a adj. Dinastico

Dioclecià n. p. (emperador romà) Diocleciano

Dipòsit m. Depósito

Dipòsit irregular Depósito irregular

Dipòsit necessari Depósito necesario

Dipositant m, if Depositante

Dipositari adj. i m. Depositario

Dissentiment m. Disentimiento, disenso

Dissentir intr. Disentir

Disposar tr. i intr. Disponer

Disposició f Disposición

Dispositiu, iva adj. Dispositivo

Dissoldre tr. Disolver

Dissolubilitat f Disolubilidad

Dissolució f Disolución

Diví, na adj. Divino

Divisió f División

Divisibilitat f Divisibilidad

Divorci m. Divorcio

Divorciar tr. Divorciar

Document m, Documento

Dogmàtica jurídica Dogmàtica jurídica

Dol m. Dolo

Dolós, osa adj. Doloso

Domicili m. Domicilio

Dominat m. (forma política sota Dioclecià) Dominado

Domini m. Dominio

Donació f Donación

Donació entre cònjuges Donación entre cónyuges

Donació modal Donación modal

Donació obligatòria Donación obligatoria

Donació real Donación real

Donant adj. im.if. Donante

Donar tr. Donar

Donatari, ària m. if Donatario

Dot m. Dote

Dot estimat Dote estimada

Dot inestimat Dote inestimada

Dotador adj. i m. Dotante

Dret a abstenir-se de l'herencia Derecho a abstenerse de la herencia

Dret anglosaxó Derecho anglosajón

Dret arcaic Derecho arcaico

Dret bizantí Derecho bizantino

Dret canònic Derecho canónico

Dret clàssic Derecho clásico

Dret comparat Derecho comparado

Dret comú Derecho común

Dret continental Derecho continental

Dret d'acréixer Derecho de acrecer

Dret de família Derecho de família

Dret d'obligacions Derecho de obligaciones

Dret de patronat

Derecho de patrnato

Dret de representació Derecho de representación

Dret de retenció Derecho de retención

Dret de retracte Derecho de retracto

Dret de successions Derecho de sucesiones

Dret de tempteig Derecho de tanteo

Dret de vet Derecho de veto

Dret-deure Derecho-deber

Dret dispositiu Derecho dispositivo

Dret estricte Derecho estricto

Dret germànic Derecho germànico

Dret hereditari Derecho hereditario

Dret honorari Derecho honorario

Dret imperatiu Derecho imperativo

Dret imperial Derecho imperial

Dret intermedi Derecho intermedio

Dret jurisprudència! Derecho jurisprudencial

Dret justinianeu Derecho justinianeo

Dret natural Derecho natural

Dret objectiu Derecho objetivo

Dret personal Derecho persona

l Dret postclàssic Derecho postclasico

Dret pretorià Derecho pretorio

Dret privat Derecho privado

Dret públic Derecho público

Dret real Derecho real

Page 39

Dret subjectiu Derecho subjetivo

Dret successori Derecho sucesorio

Dret vulgar Derecho vulgar

Duplica f Duplica

Duumvir m. Duunviro

E

Edat antiga Edad Antigua

Edat mitjana Edad Media

Edició f Edición

Edictal adj. Edictal

Edicte del pretor Edicto del pretor

Edicte perpetu Edicto perpetuo

Edicte provincial Edicto provincial

Edicte sobtat Edicto repentino

Edificació f Edificación

Edificar tr. Edificar

Edil m. Edil

Edil curul Edil curul

Efecte consumptiu Efecto consuntivo

Efecte excloent Efecto excluyente

Efecte infamant Efecto infamante

Eficàcia f Eficacia

Eficaç adj. Eficaz

Eina f Herramienta

Elecció f Elección

Elegir tr. Elegir

Emancipació f Emancipación

Emancipador adj. i m. Emancípante,emancipador

Emancipar tr. Emancipar

Emancipat adj. i m. Emancipació

Embargament m. Embargo

Embargar tr. Embargar

Emfiteusi f Enfiteusis

Emfiteuta m, if Enfiteuta

Emfitèutic, a adj, Enfiteútico

Emmagatzemar tr. Almacenar

Empenyorament m. Empeno, pignoración

Empenyorar tr. Empenar, pignorar

Emperador m. Emperador

Empobrir tr. Empobrecer

Empresonar tr. Encarcelar

Encapçalament m. Encabezamiento

Encapçalar tr. Encabezar

Encunyació f Acuñación

Encunyament m. Acufiación

Encunyar tr. Acufiar

Endeutar-se pr. Endeudarse

Engany m. Engaño

Enriquiment injust Enriquecimiento,injusto

Ens m. Ente

Ensenyament m. Ensenanza

Entaular tr, Entablar

Entendre tr. i intr. Entender

Epigrafia f Epigrafia

Epigràfic, a adj. Epigráfico

Epístola f Epístola

Epítom m, Epítome

Equitat f Equidad

Erari m. Erario

Error m. Error

Esclau, ava adj. i m. i f. Esclavo

Esclavitud f Esclavitud

Escola del Dret Natural Escuela de Derecho Natural

Escola dels glossadors Escuela de los glosadores

Escola dels postglossadors Escuela de los postglosadores

Escola Històrica del Dret Escuela Històrica del Derecho

Escola Proculeiana Escuela Proculeyana

Escola Sabiníana Escuela Sabiniana

Escolàstic, a adj. Escolàstico

Escolàstica f Escolástica

Escolasticisme m. Escolasticismo

Escoli m. Escolio

Escriptura f Escritura

Església f Iglesia

Esmenar tr. Enmendar

Espàrtac n, p. (esclau adalil d'una cèlebre revolució) Espartaco

Especificació f Especificación

Espòs, a m. if. Esposo

Esposales f pl. Esponsales

Page 40

Essència f Esencia

Establer m. Establero

Establiment m. Establecimiento

Establir tr. Establecer

Estel-lionat m. Estelionato

Estipendi m. Estipendio

Estipulació f Estipulación

Estipulació penal Estipulación penal

Estipulació pretoriana Estipulación pretoria

Estipulant adj. i m. Estipulante

Estipular tr. Estipular

Estirp f Estirpe

Estrall m, Estrago

Estranger, a adj. Extranjero

Estupre m. Escupro

Etrúria top. Etruria

Etrusc, a adj. \tn.\f. Etrusco

Evicció f Evicción

Excepció f Excepción

Excusa f Excusa

Execució f Ejecución

Executar tr. Ejecutar

Executiu, iva adj. Ejecutivo

Exegesi f Exégesis

Exegeta m. Exégeta

Exegètic, a adj. Exegético

Exempció f Exención

Exempt, a adj. Exento

Exercir tr. Ejercer

Exèrcit m. Ejército

Exigíbilitat f Exigibílidad

Èxit m. Éxito

Expropiació forçosa Expropiación forzosa

Extinció f Extinción

Extingir tr. Extinguir

Extintiu, iva adj. Extintivo

F

Facultat f Facultad

Falisc, a adj. i m.i f. Falisco

Fallida f Quiebra

Fals testimoni Falso testimonio

Falsificació f Falsificación

Falsificar tr. Falsificar

Família f Família

Fer fallida Quebrar

Ferm, a adj. Firme

Fiador m. Fiador

Fiança f

Fianza

Ficció de dret Ficción de derecho

Fideïcomés, esa adj. Fideicomitido

Fideïcomís m. Fideicomiso

Fideïcomís de família Fideicomiso de família

Fideïcomís de residu Fidecomiso de residuo

Fideïcomís universal Fideicomiso universal

Fideïcomissari, ària m. i f Fideicomisario

Fideïcomitent m. Fideicomitente

Fidúcia f Fiducia

Fiduciant m. Fiduciante

Fiduciari, ària adj. Fiduciario

Fill adoptiu Hijo adoptivo

Fill adulterí Hijo adulterino

Fill espuri Hijo espurio

Fill il·legítim Hijo ilegítimo

Fill legítim Hijo legitimo

Fill natural Hijo natural

Finança f Finanzas

Finançar tr. Financiar

Financer adj. i m. Financiero

Fisc m. Fisco

Flamen m. (sacerdot romà) Flamen

Florentí n. p. (jurista) Florentino

Fonament m. Fundamento

Fonts de les obligacions Fuentes de las obligaciones

Fonts del dret Fuentes del derecho

Força major Fuerza mayor

Forma f Forma

Formalitzar tr. Formalizar

Fórmula f Fórmula

Fórmula bètica (document epigràfic) Fórmula bética

Fòrum m. Fórum

Page 41

Fragment m. Fragmento

Fragments Vaticans (obra jurídica) Fragmentos Vaticanos

Frau m. Fraude

Frau de creditors Fraude de acreedores

Fructífer, a adj. Fructífero

Fruïció f Disfrute

Fruir intr. Disfrutar

Fruit m. Fruto

Fundació f Fundación

Fundació pietosa Fundación piadosa

Fungibílitat f Fungibílidad

Fungible adj. Fungible

Furt m. Hurto

Gai n, p. (jurista) Gayo

Gai Semproni Grac n, p. (tribú de la plebs) Gayo Sempronio

Graco Gal, gal·la adj. i m. i f. Galo

Gàl·lia top. Galia

Garantia personal Garantia personal

Garantia real Garantia real

Garantir tr. Garantizar

Gaudi m. Goce

Gaudi i fruïció Goce y disfrute

Gaudidor, a adj. Disfrutador

Gaudir intr. Gozar, disfrutar

Gènere m. Genero

Gentil adj. i m. if Gentil

Gentilici, ícia adj. i m. Gentilicio

Gerent m. Gerente

Germans consanguinis Hermanos consanguíneos

Germans de vincle doble Hermanos de doble vinculo

Germans uterins Hermanos uterinos

Gestió f Gestión

Gestió de negocis d'altri Gestión de negocios ajenos

Gestionar tr. Gestionar

Glossa f Glosa

Glossador m. Glosador

Glossem a m. Glosema

Got, da adj. \m.\f. Godo

Govern m. Gobierno

Governant adj. i m. if Gobernante

Governar tr. Gobernar

Gratuït, a adj. Gratuito

Gratuïtat f Gratuidad

Grau de parentiu Grado de parentesco

Grau pròxim Grado próximo

Grau remot Grado remoto

Gravamen m. Gravamen

Grec, ga adj. im.if. Griego

Grecollatí, na adj. Grecolatino

Grecoromà, na adj. Grecorromano

Gregori n. p. (jurista) Gregorio

Greuge m. Agravio

Guany m. Ganancia

Guerres púniques Guerras púnicas

H

Habitació f Habitación

Hel·lenístic, a adj. Helenístico

Herencia f Herencia

Herencia jacent Herencia yacente

Heretat tr. Heredar

Heretat f Heredad, fundo

Hereu, a m, if Heredero

Hereu forçós Heredero forzoso

Hereu legítim Heredero legitimo

Hereu necessari Heredero necesario

Hereu per dret propi Heredero por derecho propio

Hereu testamentari Heredero testamentario

Hereu universal Heredero universal

Hereu voluntari Heredero voluntario

Hermogenià n. p. (jurista) Hermogeniano

Hipoteca f Hipoteca

Hipotecar tr. Hipotecar

Hisenda f Hacienda, heredad

Page 42

Hispània top. Hispania

Homicidi m, Homicidio

Honor m. Honor

Hostaler m. Hostelero

Humanisme renaixentista Humanisme renacentista

I

D-legítim, a adj, Ilegítirno

D-Iícit, a adj, Ilicíto

Eluminisme m. Iluminismo

Immoble adj, i m. Inmueble

Immoral adj. Inmoral

Impediment d'afinitat Impedimento de afinidad

Impediment de consanguinitat Impedimento de consanguinidad

Impediment d'edat Impedimento de edad

Impediment de lligam Impedimento de Jigamen

Impediment de parentiu Impedimen -to de parentesco

Impensa f Impensa

Imperatiu, i va adj. Imperativo

Imperi m. Imperio

Imposar tr. Imponer

Impost m. Impuesto

Impúber adj. Impúber

Impubertat f Impubertad

Impugnació f Impugnación

Imputació de pagaments Imputación de pagos

Incapaç adj. Incapaz

Incapacitat f Incapacidad

Incompliment m. Incumplimiento

Incongruència f Incongruencia

Inconsumible adj. Inconsumible

Indefensió f Indefensión

Indemnització f Indemnización

Indemnitzar tr. Indemnizar

Indigne adj. Indigno

Indignitat f Indignidad

Indissolubilitat f Indisoiubilidad

Indivisibilitat f Indivisibilidad

Ineficaç adj. Ineficaz

Ineficàcia f Ineficacia

Inexistència f Inexistencia

Infàmia f Infamia

Infància f Infancia

Inflació f Inflación

Ingenu, ènua adj. Ingenuo

Ingenuïtat f Ingenuidad

Ingratitud f Ingratitud

Inherencia predial Inherencia predial

Inobservança f Inobservancia

Inofkiositat f Inoficiosidad

Insinuació de la donació Insinuación de la donación

Inscripció f Inscripción

Inscriptible adj. Inscribible

Insolvència f Insolvencia

Insolvent adj. Insolvente

Institució f Institución

Institució d'hereu Institución de he-redero

Institució condicional d'hereu Institución condicional de heredero

Institucions f pl. (tipus d'obra jurídica) Instituciones

Instituir tr. Instituir

Intercedir intr. Interceder

Intercessió f Intercesión

Interdicció f Interdicción

Interdicte m. Interdicto

Interdicte de demolició Interdicto demolitorio

Interdicte d'obra nova Interdicto de obra nueva

Interdicte de recobrar Incerdicto de recobrar

Interdicte de retenir Interdicto de retener

Interdicte possessori Interdicto posesorio

Interdicte prohibítorí Interdicto prohibitorio

Interessos m. pl. Intereses

Interpolació f Interpolación

Page 43

Intèrpret m. if Intérprete

Interpretació f Interpretación

Invalidesa f Invalidez

Inventari m. Inventario

Inventariar tr. Inventariar

Irneri n. p. (glossador) Irnerio

J

Jovada f Yugada

Judici m, Juicio

Juí m. Juicio

Juli Cèsar n. p. (dictador) Julio César

Julià l'Apòstata n. p. (emperador romà) Juliano el Apóstata

Juno n. p. (deessa) Juno

Júpiter n.p. (déu) Júpiter

Jurament m. Juramento

Jurament decisori Juramento deciso-rio

Jurament estimatori Juramento esti-matorio

Jurídic, a adj. Jurídico

Jurisconsult m. Jurisconsulto

Jurisdicció f Jurísdicción

Jurisprudència f Jurisprudencia

Jurisprudent adj. Jurisprudente

Jurista m, if Jurista

Justinià n.p. (emperador) Justiniano

Jutge m. Juez

Jutjar tr. Juzgar

L

Labeó n. p. (jurista) Labeón

Laci top. Lacio

Laic, a adj. Laico

Latifundi m. Latifundio

Laude m. Laudo

Laudemi m. Laudemio

Legat m. Legado

Legatari, ària m. i f. Legatario

Legislació imperial Legislación imperial

Legítim, a adj. Legitimo

Legitimació f Legitimación

Legitimació activa Legitimación activa

Legitimació passiva Legitimación pa-siva

Legitimari, ària m. if Legitimario

Lesa majestat Lesa majestad

Lesió f Lesión

Libel m. Libelo

Libel de repudi Libelo de repudio

Liberalitat f Liberalidad

Lictor m. Lictor

Limitacions a la propietat Límitacioncs de la propiedad

Línia col·lateral Línea colateral

Línia recta Línea recta

Liquidació f Liquidación

Literalitat f Literalidad

Litigant adj. i m. i f. Litigante

Litigar tr. Litigar

Litigi m. Litigio

Litigiós, osa adj. Litigioso

Litisconsorci m. Litisconsorcio

Litisconsort m. Litisconsorte

Litiscontestació f Litiscontestación

Litiscreixença f Litiscrescencia

Litispendència f Litispendencia

Lladre adj. i m. Ladrón

Llatí m. Latín

Llatí, na adj. i m. i f. Latino

Lledesme, a adj. Legitimo

Llegar tr. Legar

Llegat m. Legado

Llegat d'eficàcia obligatòria Legado de eficacia obligatoria

Llegat d'eficàcia real Legado de eficàcia real

Llegat d'opció Legado de opción

Llegat damnatori Legado damnato-rio

Llegat vindicatiu Legado vindicato-

Llegítima f Legítima

Page 44

Llei f Ley

Llei de Cites Ley de Citas

Llei de les XII Taules Ley de las XII

Tablas

Llei del talió Ley del talión

Llei Falcídia Ley Falcidia

Llei general Ley general

Llei privada Ley privada

Llei pública Ley pública

Lleó I n. p. (emperador romà) León I

Lleoní, ina adj. Leonino

Lletra de canvi Letra de cambio

Llibert, a m. if Liberco

Llibertat de disposar Libertad de disponer

Llibertat de testar Libertad de testar

Llibre d'entrades i eixides Libro de entradas y salidas

Llinatge m. Linaje

Llindar m. Umbral

Llit de riu Cauce de río

Lliurament m. Entrega, libramiento

Lliurar tr. Entregar, librar

Llogar tr. Alquilar

Lloguer m. Alquiler

Lucratiu, iva adj. Lucrativo

Lucre cessant Lucro cesante

M

Magatzem m. Almacén

Magistrat m. Magistrado

Magistratura f Magistratura

Majestat f Majetad

Majestàtic, a adj. Mayestatico

Mala fe Mala fe

Mancipable adj. Mancipable

Mancipació f Mancipación

Mancipar tr. Mancipar

Maridant m. if Mandante

Mandat m. Mandato

Mandatari, ària m. if Mandatario

Manius Manili n. p. (jurista) Manio Manilio

Manlleu m. Préstamo .

Manumés, a adj. Manumitido

Manumetre tr. Manumitir

Manumissió f Manumisión

Manuscrit m. Manuscrito

Marc Aureli n. p. (emperador romà) Marco Aurelio

Marc Juni Brutus n, p. (jurista) Marco Junio Bruto

Marcel n. p. (jurista) Marcelo

Marcià n. p. (jurista) Marciano

Màrius n. p. (cònsol) Mario

Mart n. p. (déu) Marte

Massa de la fallida Masa de la quie-bra

Massa hereditària Masa hereditaria

Matrimoni m. Matrimonio

Matrimoni legítim Matrimonio legitimo

Medial adj. Medianero

Mena f Especie, clase

Mercaderia f Mercancía, mercaderia

Meritació f Devengo

Meritar tr. Devengar

Més-dient adj. i m. Mejor postor

Mesurar tr. Medir

Mètode deductiu Método deductivo

Mètode inductiu Método inductivo

Mevius n. p. (nom propi emprat sovint en la casuística romana) Mevio

Mida f Medida

Millora f Mejora

Minorista m. Minorista

Minva f Merma, mengua

Minvament m. Merma, mengua

Minvar tr. Menguar

Mitger adj. Medianero

Mitjà de prova Medio de prueba

Mitjancer, a adj. Mediador, interce-sor

Mitjanceria f Mediación

Moble adj. i m. Mueble

Mode m. Modo

Modestí n. p. (jurista) Modestino

Modi m. Modio

Page 45

Monarquia f Monarquia

Monògam, a adj. Monógamo

Monogàmia f Monogamia

Mora f Mora

Mora del creditor Mora de! acreedor

Mora del deutor Mora del deudor

Municipi m, Municipio

Mutu m. Mutuo

Mutuant m. \f. Mutuante

Mutuari, ària m.\f. Mutuario

N

Navilier adj. i m. Naviero

Negligència f Negligencia

Negoci abstracte Negocio abstracto

Negoci dissimulat Negocio disimulado

Negoci fiduciari Negocio fiduciario

Negoci formal Negocio formal

Negoci gratuït Negocio gratuito

Negoci jurídic Negocio jurídico

Negoci oral Negocio oral

Negoci real Negocio real

Negoci simulat Negocio simulado

Negoci unilateral Negocio unilateral

Neró n. p. (emperador romà) Nerón

Nerva n. p. (emperador romà) Nerva

Nexe m. Nexo

Noces f pl. Nupcias

Noli m. Flete

Noliejador m. Fletador

Noliejament m. Fletamento

No-propietari m. No propietario

Norma jurídica Norma jurídica

Nota d'infàmia Nota de infàmia

Notari m. Notario

Novació f Novación

Novel·la f. Novela

Novel·les (Les) (part del Corpus luris Civilis) Las Novelas

Noxalitat f Noxalidad

Nua propietat Nuda propiedad

Núbil adj. Núbil

Nubilitat f Nubilidad

Nu propietari Nudo propietario

Nul, nul·la adj. Nulo

Nul·litat f Nulidad

Numerius Negidius n. p. (designació processal genèrica del demandat) Numero Negidio

Nuncupació f Nuncupación

Núpcies f pl. Nupcias

O

Obligació f Obligación

Obligació a terme Obligación a plazo

Obligació accessòria Obligación accesoria

Obligació alternativa Obligación alternativa

Obligació civil Obligación civil Obligació cumulativa Obligación cumulativa

Obligació divisible Obligación divisible

Obligació específica Obligación específica

Obligació facultativa Obligación facultativa

Obligació genèrica Obligación generica

Obligació indivisible Obligación indivisible

Obligació natural Obligación natural Obligació parciària Obligación parciaria

Obligació principal Obligación principal

Obligació pura Obligación pura

Obligació solidària Obligación solidaria

Obligació verbal Obligación verbal

Obligatori, òria adj. Obligatorio

Observança f Observancia

Octavi August n. p. (emperador romà) Octavio Augusto

Page 46

Ocupació f Ocupación

Ofensa f Ofensa

Oferent adj. im. i f. Oferente

Omissió f Omisión

Onerós, osa adj. Oneroso

Oralitat f Oralidad

Oratòria f Oratoria

Ordenament jurídic Ordenamiento jurídico

Ordre successori Orden sucesorio

Òrgan m. Organo

Organització f Organización

Organitzar tr. Organizar

Ormeig m. Aparejo, utensilio

Osc, a adj. i m. i f. Osco

Ostatge m, Rehén

Ostrogot, oda adj. \m.\f. Ostrogodo

Pacte m. Pacto

Pacte de donació Pacto de donación

Pacte de retre Pacto de retro

Pacte dotal Pacto doral

Pagà, ana adj. i m.i f, Pagano

Pagament m. Pago

Pagament ajornat Pago aplazado

Pagament al comptat Pago al contado

Pagament de l'indegut Pago de lo in debido

Paganisme m. Paganismo

Palatí top. (pujol) Palatino

Palimpsest m. Palimpsesto

Pandectística f Pandectística

Papinià n, p, (jurista) Papiniano

Papir m. Papiro

Paràgraf m. Paragrafo

Parcel·la f Parcela

Parceria f Aparcería

Parenta m. i f Pariente

Parentiu m. Parentesco

Parentiu agnatici Parentesco agnaticio

Parentiu cognatici Parentesco cognaticio

Parentiu per afinitat Parentesco por afinidad

Parentiu per consanguinitat Parentesco por consanguinidad

Paret mitgera Medíanería

Parricidi m. Parricidio

Part f Parte

Part alíquota Parte alícuota

Partició de l'herencia Partición de la herencia

Pas m. Paso

Passatge m. Pasaje

Passiu patrimonial Pasivo patrimonial

Paternofilial adj. Paternofilial

Pàtria potestat Patria potestad

Patrici, ícia adj. i m. if Patricio

Patrimoni m. Patrimonio

Patrimonial adj. Patrimonial

Patró m. Patrono

Patronat m. Patronato

Pau n. p. (jurista) Paulo

Peculat m. Peculado

Peculi m. Peculio

Peculi adventici Peculio adventicio

Peculi castrense Peculio castrense

Peculi profectici Peculio profecticio

Peculi quasi-castrense Peculio cuasi-castrense

Pecuniari, ària adj. Pecuniario

Pelegrí, ina adj. i m. i f. Peregrino

Pena f Pena

Pensió f Pensíón

Penyora f Prenda

Percebre tr. Percibir

Percepció f Percepción

Pèrdua f Pérdida

Perfecció del contracte Perfección del contrato

Perfer-se pr. Perfeccionarse

Pergamí m. Pergarnino

Perible adj. Perecedero

Periodifícació f Periodificación

Perir intr. Perecer

Perit adj. i m.i f. Perito

Peritar tr. Peritar

Page 47

Peritatge m, Peritaje

Perjudici m. Perjuicio

Perjuí m. Perjuicio

Perjur, a adj. i m.i f. Perjuro

Perjuri m. Perjurio

Perjurar intr. i tr. Perjurar

Permuta f Permuta

Permutant adj. Permutante

Permutar tr. Permutar

Persona física Persona física

Persona jurídica Persona jurídica

Pertànyer intr. Pertenecer

Pertinença f Pertenencia

Pertocar intr, Corresponder

Pertorbació f Perturbación

Pertorbar tr. Perturbar

Pesca f Pesca

Petició de l'herencia Petición de la

herencia

Pignoració f Pignoración

Pignorant adj. \m.\f, Pignorante

Pignorar tr. Pignorar, empeñar

Pignoratiu, iva adj. Pignoraticio

Plantació f Plantación

Plató n. p. (filòsof grec) Platón

Ple dret Pleno derecho

Plebeu, ea adj. i m.i f. Plebeyo

Plebiscit m. Plebiscito

Plebs f Plebe

Pledejar intr. i tr. Pleitear

Plet m. Pleito

Plutocràcia f Plutocracia

Poder de disposició Poder de disposición

Poder marital Poder marital

Polibi n. p. (historiador) Polibio

Pomponi n. p. (jurista) Pomponio

Pontífex m. Pontífice

Posició jurídica Posición jurídica

Posseïdor, a adj. i m.i f. Poseedor

Posseïdor civil Poseedor civil

Posseïdor natural Poseedor natural

Posseïdor pretorià Poseedor pretorio

Posseir tr. Poseer

Possessió f Posesión

Postclàssic, a adj. Postclàsico

Postglossador m. Postglosador

Postlimini m. Postliminio

Pòstum, a adj. Póstumo

Postura f Postura

Potestat f Potestad

Potestatiu, iva adj. Potestativo

Prec m. Ruego

Precari m. Precario

Precari, ària adj. Precario

Precarista m. if Precarista

Precedent adj. i m. Precedente

Precepte m. P recepto

Preceptiu, iva adj. Preceptivo

Preclàssic, a adj. Preclàsico

Predi m. Predio

Predi dominant Predio dominante

Predi itàlic Predio itálico

Predi provincial Predio provincial

Predi riberenc Predio ribereno

Predi servent Predio sirviente

Prefecte m. Prefecto

Prefecte del pretor Prefecto del pre-tor

Prefectura f PrefecturaPregar tr. Rogar

Prejudici m. Prejuicio

Prejudicial adj. Prejudicial

Prejutjar tr. Prejuzgar

Prelació f Prelación

Prellegat m. Prelegado

Premoriència f Premoriencia

Premorir intr. Premorir

Prensió f Prensión

Presa f Toma, tomadura

Prescripció f Prescripción

Prescrivent m. if Prescriviente

Presó f Prisión, cárcel

Presoner m. Prisionero

Prestació f Prestación

Préstec m. Préstamo

Préstec amb interès Préstamo con interés

Préstec de consum Préstamo de consumo

Préstec d'ús Préstamo de uso

Page 48

Préstec marítim Préstamo marítimo

Presumir tr. i intr. Presumir

Presumpció f Presunción

Pressupost m. Presupuesto

Pressupòsit m. Presupuesto

Prestador, a m. i f. Prestamista

Prestar tr. Prestar

Prestatarí, ària m. i f. Prestatario

Pretensió f Pretensión

Preterició f Preterición

Preterír tr. Preterir

Pretor m. Pretor

Pretor pelegrí Pretor peregrino

Pretor urbà Pretor urbano

Pretoria, ana adj. Pretorio

Pretura f Precura

Preu m. Precio

Prevaricació f Prevaricación

Principat m. (forma política sota August) Principado

Principi jurídic Principio jurídico

Privilegi m. Privilegio

Procediment m. Procedimiento

Procedir intr. Proceder

Procés m. Proceso

Procés executiu Proceso ejecutivo

Procés formulari Proceso formula-rio

Processal adj, Procesal

Procònsol m. Procónsul

Pròcul n. p. (jurista) Próculo

Proculeià, ana adj. Proculeyano

Procurador m. Procurador

Pròdig, a adj. Prodigo

Progrés jurídic Progreso jurídico

Prohibició f Prohibición

Prohibició de disposar Prohibición de disponer

Prohibir tr. Prohibir

Promesa f Promesa

Prometre tr. Promecer

Promitent adj. i m. Promitente

Promulgació f Promulgación

Promulgar tr. Promulgar

Propietat f Propiedad

Propietat civil Propiedad civil

Propietat pretoriana Propiedad pretoria

Propietari, ària m. if Propietario

Prorrata f Prorrat

a Prorrateig m. Prorrateo

Prorratejar tr, Prorratear

Protecció interdictal Protección interdictal

Prototipus m. Prototipo

Prova f Prueba

Proveir intr. i tr. Proveer

Província f Provincià

Provisió de fons Provisión de fondos

Prudent adj. Prudente

Púber adj. im. í f. Púber

Pubertat f Pubertad

Pubillatge m. Mayorazgo

Publicà m. Publicano

Publicitat f Publicidad

Puja f Puja

Pupil, il·la m. if Pupilo

Pupil·lar adj. Pupilar

Q

Quadrilla f Cuadrilla

Quantitat f Cantidad

Quarta Falcídia Cuarta Falcidia

Quarta legítima Cuarta legítima

Quarta Trebel·liànica Cuarta Trebelianica

Quasicontracte Cuasi-contrato

Quasidelicte Cuasi-delito

Quasipossessió Cuasi-posesión

Quasiusdefruit Cuasi-usufructo

Qüestor m. Cuestor

Qüestura f Cuestura

Quint Muci Escèvola n. p. (jurista) Quinto Mudo Escévola

Quirinal top. (pujol) Quirinal

Quirite adj. i m. if Quirite

Quirògraf, a adj. i m. Quirógrafo

Quitament m. Quita

Quiti tn. Quito

Page 49

Quota hereditària Cuota hereditaria

Quota ideal Cuota ideal

Quota real Cuota real

Quota vacant Cuota vacante

R

Racionalisme m. Racionalismo

Ramat m. Rebano

Rang hipotecari Rango hipotecario

Rapte m. Rapto

Ratificació f Ratificación

Rebre tr. Recibir

Recepció del Dret romà Recepción del Derecho Romano

Reclamació f Reclamación

Reclamar tr. Reclamar

Reconvenció f Reconvención

Reconvenir tr. Reconvenir

Recopilació f Recopilación

Recopilar tr. Recopilar

Recórrer tr. Recurrir

Recurs m. Recurso

Reembors m. Reembolso

Reemborsar tr. Reembolsar

Reembós m. Reembolso

Reembossar tr. Reembolsar

Règim jurídic Régimen jurídico

Registre de la Propietat Registro de la Propiedad

Regla f Regla

Regle m. Regla

Rei m. Rey

Reivindicació f Reivindicación

Relació contractual Relación contractual

Relació jurídica Relación jurídica

Relacions de veïnatge Relaciones de vecindad

Remei processal Remedio procesal

Remetre tr. Remitir

Remissió del deute Remisión de la deuda

Remoció f Remoción

Renaixement m. Renacimiento

Rendició de comptes Rendición de cuentas

Renúncia f Renuncia

Rèplica f Rèplica

Representació f Representación

Representació directa Representación directa

Representació indirecta Representación indirecta

Representant adj. i m. Representante

Representant legal Representante legal

Representant voluntari Representante voluntario

Representat adj. Representado

República f República

Repudiació de l'herencia Repudia-ción de la herencia

Rescabalament m. Resarcimiento

Rescabalar tr, Resarcir, reparar

Rescindir tr. Rescindir

Rescissió total Rescisión total

Rescripte imperial Rescripto imperial

Resoldre tr. Resolver

Resolució f Resol ución

Responsabilitat contractual Responsabilidad contractual

Responsabilitat extracontractual Responsabilidad extracontractual

Responsabilitat il·limitada de l'hereu Responsabilidad limitada del here-dero

Responsabilitat objectiva Responsabilidad objetiva

Responsabilitat per culpa Responsabilidad por culpa

Responsabilitat per custòdia Responsabilidad por custodia

Responsabilitat per dol Responsabilidad por dolo

Responsabilitat per evicció Responsabilidad por evicción

Responsabilitat per vicis ocults Responsabilidad por vicios ocultos

Restitució f Restitución

Page 50

Restituit tr. Restituir

Restricció f Restricción

Restringit tr. Restringir

Retenció indeguda Retención indebida

Retòric adj. i m. Retórico

Retòrica f Retórica

Retracte m. Retracto

Retransmetre tr. Retransmitir

Retre tr. Restituir

Retroactiu, va adj. Retroactivo

Retroactivitat f Retroactividad

Retrotreure tr. Retrotraer

Retrovenda f Retroventa

Retrovendre tr. Retrovender

Revertir intr. Revertir

Reversió f Reversión

Revocabilitat f Revocabilidad

Revocable adj. Revocable

Revocació f Revocación

Risc m. Riesgo

Ritus m. Rito

Robatori m. Robo

Rogació f Rogación

Roll m. Rollo

Roma top. Roma

Romà, ana adj. Romano

Romanent m. Remanente

Romanística f Romanística

Ròmul n. p. (rei romà) Rómulo

Ròmul Augústul n. p. (emperador romà) Rómulo Augústulo

Rústic, a adj. Rústico

S

Sabí n. p. (jurista) Sabino

Sabinià, ana adj. Sabiniano

Sacerdot m. Sacerdote

Sacrosantedat f Sacrosantidad

Saldo m. Saldo

Salvi Julià n. p. (jurista) Salvio Juliano

Sanin i ta adj. i m. if Samnita

Sanció f Sanción

Sancionar tr. Sancionar

Sanejament m. Saneamiento

Sanejament per evicció Saneamiento por evicción

Sanejament per vicis ocults Saneamiento por viciós ocultos

Sanejar tr. Sanear

Satisfer tr. Satisfacer

Secularització f Secularización

Segell m. Sello

Segellar tr. Sellar

Segrest m. Secuestro

Segrestar tr. Secuestrar

Segrestatari m. Secuestratario

Seius n. p. (nom propi emprat sovint en la casuística romana) Seyo

Sembra f Siembra

Semovent adj. Semoviente

Semprònius n. p. (nom propi emprat sovint en la casuística romana) Sempronio

Senador m. Senador

Senat m. Senado

Senatconsult m. Senadoconsulto

Senatconsult Juvencià Senadoconsul-tojuvenciano

Senatconsult Macedonia Senadoconsulto Macedoniano

Senatconsult Neronià Senadoconsulto Neroniano

Senatconsult Orficià Senadoconsulto Orficiano

Senatconsult Pegasià Senadoconsulto Pegasiano

Senatconsult Tertul·lià Senadoconsulto Tertuliano

Senatconsult Trebel·liànic Senadoconsulto Trebeliano

Senatconsult Vel·leià Senadoconsulto Veleyano

Sentència f Sentencia

Sentència absolutòria Sentencia absolutoria

Sentència condemnatòria Sentencia condenatoria

Page 51

Sentència constitutiva Sentencia constitutiva

Sentència prejudicial Sentencia prejudicial

Septimi Sever n. p. (emperador romà) Septimio Severo

Servei m. Servicio

Servi Sulpici n. p. (jurista) Servio Sul-picio

Servitud f Servidumbre

Servitud aparent Servidumbre apa-rente

Servitud d'abeurador Servidumbre de abrevadero

Servitud d'aigües Servidumbre de aguas

Servitud d'aqüeducte Servidumbre de acueducto

Servitud de desguàs Servidumbre de desagüe

Servitud d'extracció d'aigua Servidumbre de saca de agua

Servitud d'extracció de calç Servidumbre de extracción de cal

Servitud d'extracció de creta Servidumbre de extracción de creta

Servitud de llum i de vistes Servi dumbre de luces y vistas

Servitud de pas Servidumbre de paso

Servitud de pasturar Servidumbre de pasto

Servitud negativa Servidumbre negativa

Servitud no aparent Servidumbre no aparente

Servitud positiva Servidumbre positiva

Servitud rústica Servidumbre rústica

Servitud urbana Servidumbre urbana

Sesterci m. Sestercio

Simulació f Simulación

Sinal-lagma m. Sinalagma

Sinal·lagmàtic, a adj. Sinalagmatico

Síngraf m. Síngrafo

Situació jurídica Situación jurídica

Sobirà m. Soberano

Sobirania f Soberanía

Sobirania domèstica Soberanía doméstica

Sobrevinença f Superveniencia

Sobrevivència f Supervivencia

Soci m. Socio

Societat f Sociedad

Sòl m. Suelo

Solidaritat f Solidaridad

Sol·licitar tr. Solicitar

Sol·licitud f Solicitud

Solvència f Solvencia

Solvent adj. Solvente

Sortejar tr. Sorcear

Sostreure tr. Sustraer

Sostracció f Sustracción

Sotmetre tr. Someter

Sou m. Sueldo

Stichus n. p. (nom propi d'esclau emprat sovint en la casuística romana) Estico

Súbdit, a adj. i m.i f. Súbdito

Subhasta f Subasta

Subhipoteca f Subhipoteca

Subjecte actiu Sujeto activo

Subjecte de dret Sujeto de derecho

Subjecte passiu Sujeto pasivo

Submissió f Sumisión, sometimien-to

Suborn m. Soborno, cohecho

Subornació f Soborno, cohecho

Subrogació f Subrogación

Substitució fideïcomissàrin Sustitu-ción fideicomisaria

Substitució hereditària Sustitución hereditària

Substitució pupil·lar Sustitución pu-pilar

Substitució quasipupil·lnr Sustitución cuasi-pupilar

Substitució vulgar Sustitución vulgar

Substituït adj. Sustituido

Substitut m. Sustituto

Succedani, ània adj. i m. Sucedàneo

Succeir intr. Suceder

Successió f Sucesión

Page 52

Successió forçosa Sucesión forzosa

Successió intestada Sucesión intestada

Successió paccionada Sucesión paccionada

Successió particular Sucesión particular

Successió per caps Sucesión por cabezas

Successió per estirps Sucesión por estirpes

Successió testamentària Sucesión testamentaria

Successió universal Sucesión universal

Successor m. Sucesor

Sufragi m. Sufragio

Sul·la n. p. (dictador) Sila

Superficiari, ària adj. i m, Superficiario

Superfície f Superfície

Superposició d'estipulacions Superposición de estipulaciones

Supervivència f Supervivencia

Suplement de llegítima Suplemento de legítima

Supòsit m. Supuesto

Tarpeia n. p. (roca) Tarpeya

Taules testamentàries Tablas testamentarías

Taxar tr. Tasar

Taxat, a adj. Tasado

Taxatiu, iva adj. Taxativo

Tempteig m. Tanteo

Teodosi II n. p. (emperador romà) Teodosio II

Teoria del títol i el mode Teoria del titulo y el modo

Tercer, a m. Tercero

Terme m. Termino

Terme resolutori Término resolutorio

Terme suspensiu Término suspensivo

Termini m. Plazo

Terratinent m. Terrateniente

Testament m. Testa mento

Testament civil Testamento civil

Testament clos Testamento cerrado

Testament davant els comicis Testamento ante los comicios

Testament del cec Testamento del ciego

Testament en peu de guerra Testamento en pie de guerra

Testament especial Testamento especial

Testament escrit Testamento escrito

Testament fet al camp Testamento hecho en el campo

Testament en cas d'epidèmia Testamento en tiempo de epidemia

Testament hològraf Testamento hológrafo

Testament inoficiós Testamento inoficioso

Testament militar Testamento militar

Testament obert Testamento abierto

Testament oral Testamento oral

Testament pel bronze i la balança Testamento por el bronce y la ba-lanza

Testament pretorià Testamento pretorio

Testament privat Testamento privado

Testament públic Testamento público

Testar intr. Testar

Testimoni m. Testigo

Testimoniança f Testimonio

Testimoniatge m. Testimonio

Tíber top, (riu) Tíber

Tiberi «. p. (emperador romà) Tiberio

Tiberi Coruncani n. p, (pontífex) Tiberio Coruncanio

Page 53

Tiberi Semproni Grac n. p. (tribu de la plebs) Tiberio Sempronio Graco

Ticius n. p. (nom propi emprat sovint en la casuística romana) Ticio

Timocràcia f Timocracia

Tinença f Tenencia

Tipicitat f Tipicidad

Tir i càrrega Tiro y carga

Tirà m. Tirano

Tirania f Tirania

Títol m. Titulo

Títol lucratiu Titulo lucrativo

Títol gratuït Titulo gratuito

Títol onerós Titulo oneroso

Títol particular Titulo particular

Títol universal Titulo universal

Titularitat f Titularidad

Tradició f Tradición

Tradicions dels avantpassats Tradición es de los antepasados

Tràfic jurídic Trafico jurídico

Trajà n. p. (emperador romà) Trajajo

Tràmit m. Trámite

Tramitació f Tramitación

Tramitar tr. Tramitar

Transacció f Transacción Transcripció f Transcripción

Transferència f Transferencia

Transferir tr. Transferir

Transigir tr. Transigir

Transmetre tr. Transmitir

Transmissió f Transmisión

Transmitent adj. i m. Transmitente

Traspàs m. Traspaso

Tresor m. Tesoro

Tribonià n. p. (jurista) Triboniano

Tribu f Tribu

Tribu m. Tribuno

Tribu de la plebs Tribuno de la plebe

Tribunal m. Tribunal

Tribunat m. Tribunado

Tribunici, ícia adj. Tribunicio

Tribut m. Tributo

Tutela f Tutela

Tutela dativa Tutela dativa

Tutela de les dones Tutela de las mu-jeres

Tutela dels impúbers Tutela de los impúberes

Tutela legítima Tutela legítima

Tutela testamentària Tutela testamentària

Tutor m. Tutor

U

Ulptà n. p. (jurista) Ulpiano

Umbre, a adj. i m. if Umbro

Unça f Onza

Urbà, na adj. Urbano

Ús m. Uso

Ús de raó Uso de razón

Ús i gaudi ' Uso y disfrute

Usatge m. Uso

Usdefruit m. Usufructo

Usdefruitar tr. Usufructuar

Usuari, ària adj. im.ïf. Usuario

Usucapió f Usucapión

Usucapir tr. Usucapir

Usufructuar tr. Usufructuar

Usufructuari, ària adj. i m. i f Usufructuario

Usura f Usura

Usurari, ària adj. Usurario

Usurpació f Usurpación

Usurpar tr. Usurpar

V

Vagant adj. Vacante

Vàlid, a adj. Valido

Validesa f Validez

Vectigal m. Vectigal

Vectigalista m. Vectigalista

Vedar tr. Vetar, prohibir

Veí, ïna adj. i f. i f Vecino

Veïnatge m. Vecindad

Page 54

Vèncer tr. Vencer

Venciment m. Vencimiento

Venda f Venta

Venda a l'engròs Venta al por mayor

Vendre tr. Vender

Venedor m. Vendedor

Vespasià n. p. (emperador romà)

Vespasiano

Vessar intr. i tr. Verter

Vesta n. p. (deessa) Vesta

Vestal f (sacerdotessa) Vestal

Vet m. Veto

Vici de forma Vicio formal

Vici de la voluntat Vicio de la voluntad

Vici del consentiment Vicio del consentimiento

Vici jurídic Vicio jurídico

Vici ocult Vicio oculto

Vici redl·iibitori Vicio redhibitorio

Vidu, vídua adj. i m,i f. Viudo

Viduïtat f Viudedad

Vigència f Vigencia

Vigent adj. Vigente

Vigir intr. Regir, estar en vigor

Vincle de sang Vinculo de sangre

Vincle jurídic Vinculo jurídico

Vindicació f Vindicación

Vindicar tr. Vindicar

Violència f Violencia

Visigot, da adj. i m.i f. Visigodo

Vocació hereditària llamamiento (a la herencia)

Volsc, a adj. i m.i f. Volsco

Volum m. Volumen

Voluntat f Voluntad

Voluntari, ària adj. Voluntario

Voluntarietat f Voluntariedad

Vot m. Voto

Vulgarisme m. Vulgarismo

Page 55

A

Abandono m. Abandó

Abjurar Abjurar

Abogado m. Advocat

Absolver tr. Absoldre

Abstracción f Abstracció

Abstracto, a adj. Abstracte

Abuso del derecho Abús de dret

Accesión f Accessió

Accesoriedad f Accessorietat

Accesorio, a adj. Accessori

Acción f Acció

Acción adyecticia Acció adjectícia

Acción con transposición de personas Acció amb transposició de persones

Acción contraria Acció contrària

Acción de buena fe Acció de bona fe

Acción de derecho estricto Acció de dret estricte

Acción de división de la cosa común Acció de divisió de la cosa comuna

Acción de división de la herencia Acció de divisió de l'herencia

Acción de hurto Acció per furt

Acción de petición de la herencia Acció de petició de l'herencia

Acción de regreso Acció de regrés

Acción declarativa Acció declarativa

Acción decretal Acció decretal

Acción divisòria Acció divisòria

Acción ejecutiva Acció executiva

Acción estimatoria Acció estimatòria

Acción exhibitoria Acció exhibitòria

Acción fictícia Acció fictícia

Acción hipotecaria Acció hipotecària

Acción noxal Acció noxai

Acción penal Acció penal

Acción personal Acció personal

Acción pignoraticia Acció pignorativa

Acción por el hecbo Acció pel fet

Acción prejudicial Acció prejudicial

Acción pretoria Acció pretoriana

Acción real Acció real

Acción reivindicatoria Acció reivín-dicatòria

Acción rescisoria Acció rescissòria

Acción serviana Acció serviana

Acción útil Acció útil

Acciones de la ley Accions de llei

Aceptación de la herencia Acceptació de l'herencia

Aceptilación f Acceptil-lació

Aconsejar tr. Aconsellar

Acrecimiento m. Acreixement

Acreedor m. Creditor

Acreedor hipotecario Creditor hipotecari

Acreedor pignoraticio Creditor pignoratiu

Activo patrimonial Actiu patrimonial

Acto de administracíón Acte d'administració

Acto de apropiación posesoria Acte d'apropiació possessòria

Acto de atribución formal de la propiedad Acte d'atribució formal de la

propietat Acto de consumición

Acte de consumició

Acto de disfrute Acte de fruïció

Acto de disposición Acte de disposició

Acto de emulación Acte d'emulació

Acto de uso Acte d'ús

Actor m. Demandant

Acueducto m. Aqüeducte

Acunación f Encunyació, encunya-ment

Acunar tr. Encunyar

Acusación f Acusació

Acusar tr. Acusar

Adición de la herencia Adició de l'herencia

Administración f Administració

Page 56

Admisión f Admissió

Admitir tr. Admetre

Adopción f Adopció

Adoptado, da adj. y m, y

f Adoptat

Adoptante m. y f. Adoptant

Adquirente adj. y m. y f. Adquirent

Adquisición f Adquisició

Adquisición de un no propietario Adquisició d'un no-propietari

Adriano n. p. (emperador romano) Adrià

Adulterio m. Adulteri

Adultero, a adj. y m. y f. Adúlter

Afinidad f Afinitat

Agente adj. y m. y f. Agent

Agnación f Agnació

Agnado, da adj. y m. y f. Agnat

Agravar tr. Agreujar

Agravio m. Greuge

Ajenidad f Aiienitat

Ajeno, a adj. Aliè

Ajuar m. Aixovar

Alarico II n. p. (rey visigodo) Alaric II

Alegación f Al·legació

Alegar tr. Al·legar

Alejandro Severo n, p. (emperador romano) Alexandre Sever

Almacén m. Magatzem

Almacenar tr. Emmagatzemar

Alquilar tr. Llogar

Alquiler m. Lloguer

Alto Imperio Alt Imperi

Aluvión m. Al·luvió

Allanamiento m. Assentiment

Allanarse pr. Assentir

Analogia f Analogia

Análogo, a adj. Anàleg

Animo de liberalidad Ànim de libera-litat

Animo de lucro Ànim de lucre

Anotación contable Anotació comptable

Anticipar tr. Bestreure

Anticipo m. Bestreta

Anticresis f Anticresi

Antigüedad clásica Antiguitat clàssica

Page 57

Antologia f Antologia

Antonino Pío n. p, (emperador romano) Antoni Pius

Anualidad f Anualitat

Anulabilidad f Anul-labilitat

Anulación f Anul·lació

Anular tr. Anul·lar

Aparceria f Parceria

Apariencia jurídica Aparença jurídica

Apelación f Apel·lació

Apelar tr. Apel·lar

Apéndice m. Apèndix

Apercibimiento m, Comminació

Apercibir tr. Comminar

Apero m. Ormeig

Apio Claudio n. p. (pontífice) Api Claudi

Aplazamiento m. Ajornament

Aplazar tr. Ajornar

Aportación del socio Aportació del soci

Aprehender tr. Agafar, capturar

Aprehensión f Agafament

Apremiar tr. Constrényer

Apremio m. Constrenyiment

Aprovecbamiento m. Aprofitament

Aptitud f Aptitud

Apuesta sacramental Aposta sagramental

Arbitraje m. Arbitratge

Arbitrio judicial Arbitri judicial

Arbitro m. Àrbitre

Archivo m. Arxiu

Aristóteles n. p. (filosofo gríego) Aris-tòtil

Arras f pi. Arres

Arrebatar tr. Arrabassar

Arrendador adj. y m. Arrendador

Arrendamiento m. Arrendament

Arrendamiento rústico Arrendament rústic

Arrendamiento urbano Arrendament urbà

Arrendar tr. Arrendar

Arrendatario adj. y m. Arrendatari

Arrogación f Arrogació

Arúspice m. Arúspex

As m. As

As hereditario As hereditari

Asamblea f Assemblea

Ascendiente adj. Ascendent

Asegurar tr. Assegurar

Asentimiento m. Assentiment

Asentir intr. Assentir

Asesor adj. y m. Assessor

Asesoramiento m. Assessorament

Asesorar tr. Assessorar

Asignación f Assignació

Asignar tr. Assignar

Asociación f Associació

Asunción de deuda Assumpció del deute

Asunto m. Assumpte

Atenas top. Atenes

Atestiguar tr. Atestar

Audiencia episcopal Audiència bisbal

Augur m. Augur

Augurio m. Auguri

Aulo Agerio n. p. (designación pro-cesal genérica del actor) Aulus Agè-rius

Aulo Gelio n. p. (historiador) Aul Gel·li

Auspicio m. Auspici

Ausencia f Absència

Ausente adj. Absent

Auténticas (Las) (obra jurídica) Les Autèntiques

Autenticidad f Autenticitat

Auténtico, a adj. Autèntic

Autodefensa f Autoajuda

Autonomia de la voluntad Autonomia dé ia voluntat

Autoridad f Autoritat

Autorización f Autorització

Autorizar tr. Autoritzar

Avaluo m. Apreuament

Aveniencia f Avinença

Aventino top. Aventí

Avulsión f Avulsió

B

Bajo Imperio Baix Imperi

Balanza f Balança

Baldo n. p. (postglosador) Baldo

Bando m. Ban

Banquero m. Banquer

Barbaro, a adj. y m. yf Bàrbar

Bàrtolo n. p. (postglosador) Bàrtolo

Basilicos (Los) (obra jurídica) Els Basílics

Beneficio de abstención Benefici d'abstenir-se

Beneficio de cesión de acciones Benefici de cessió d'accions

Beneficio de competencia Benefici de competència

Beneficio de división Benefici de divisió

Beneficio de excusión Benefici d'ex-cussió

Beneficio de inventario Benefici d' in -ventari

Bien m. Bé

Bienes dotales Béns dotals

Bienes inmuebles Béns immobles o seents

Bienes muebles Béns mobles o mo-vents

Bienes parafernales Béns parafernals

Bienes taíces Béns immobles o seents

Bienes relictos Béns relictes

Bienes semovientes Béns semovents

Bigamia f Bigàmia

Bígamo, a adj. y m. y f. Bígam

Bilateraltdad funcional Bilateralitat funcional

Bilateralidad genética Bilateralitat genètica

Bizancio top. Bizanci

Bizantino, a adj. y m. y f. Bizantí

Bolonia top. Bolonya

Botin de guerra Botí de guerra

Breviario de Alarieo II (obra jurídica) Breviari d'Alaric II

Bronce in. Bronze

Page 58

Bruto n. p. (tribuno de la plebe) Bruc

Buena fe Bona fe

Burocracia f Burocràcia

Burocrata m. yf Buròcrata

Burocrotico, a adj. Burocràtic

Burocratización f Burocratització

C

Caballero m. Cavaller

Cabeza de família Cap de família

Caducidad f Caducitat

Calumnia f Calúmnia

Cambio m. Canvi

Cancillería imperial Cancelleria imperial

Canon m. Cànon

Cantidad f Quantitat

Capacidad f Capacitat

Capacidad de obrar Capacitat d'obrar

Capacidad jurídica Capacitat juridica

Capacidad patrimonial Capacitat patrimonial

Capacidad penal Capacitat penal

Capacidad procesal Capacitat processa]

Capaz adj. Capaç

Capitolio top. (colina) Capitoli

Capitulo m. Capítol

Caracala n. p. (emperador romano) Caracalla

Carga f Càrrega

Carga de la prueba Càrrega de la prova

Cargas del matrimonio Càrregues del matrimoni

Casa de labranza Conreria

Caso m. Cas

Caso fortuíto Cas fortuït

Castor y Pólux n. p. (héroes mitoló-gicos) Castor i Pòlux

Casuística f Casuística

Catón n. p. (censor) Cató

Cauce de río Llit de riu

Caución f Caució

Caudal hereditario Cabal hereditari

Causa f Causa

Causante de la herencia Causant de l'herencia

Cautiverio m, Captiveri

Cautividad de guerra Captivitat de guerra

Cautivo, a adj. y m.y f. Captiu

Cayo n. p. (patronírnico usado a menudo en la casuística romana) Caius

Caza f Caça

Cedente adj. y m, yf Cedent

Ceder tr, Cedir

Célibe adj. Cèlib

Celso n. p. (jurista) Cels

Censo m. Cens

Censor m. Censor

Censura f Censura

Centuria f Centúria

Ceres n. p. (díosa) Ceres

Cervidio Escévola «. p, (jurista) Cervidi Escévola

Cesamiento m. Cessament

Cesión f Cessió

Cesión de créditos Cessió de crèdits

Cesionario m. Cessionari

Cicerón n. p. (tractadista, orador y cónsul) Ciceró

Ciencia jurídica Ciència jurídica

Citación f Citació

Citar tr. Citar

Ciudadanía f Ciutadania

Ciudadano, a adj. y m.yf. Ciutadà

Clandestinidad f Clandestinitat

Clase f Mena, classe

Clasicismo m. Classicisme

Clásico, a adj. Clàssic

Claudio n. p. (emperador romano) Claudi

Cláusula f Clàusula

Cláusula arbitraria Clàusula arbitrària

Clausula codicilar Clàusula codicil-lar

Clausula de estilo Clàusula d'estil

Page 59

Clausula de posesión viciosa Clàusula de possessió viciosa

Clausula penal Clàusula penal

Cliente m. Client

Clientela f Clientela

Cobre m. Coure

Codeudor m. Codeutor

Códice m. Còdex

Codicilo m. Codicil

Codificación f Codificació

Codificar tr. Codificar

Códígo m. Codi

Código de Justiniano Codi de Justinià

Código gregoriano Codi gregorià

Código hermogeniano Codi hermogenià

Código napoleónico Codi napoleònic

Código teodosiano Codi teodosià

Coercer tr. Coercir

Coercibilidad f Coercibilitat

Coerción f Coerció

Cofiador m. Cofiador

Cognación f Cognació

Cognado, a adj. y m. yf. Cognat

Cognición extraordinaria Cognició extraordinària

Cognición oficial Cognició oficial

Cohecho m. Suborn, subomació

Coheredero, a adj. Cohereu

Colación f Col·lació

Colacionar tr. Collacionar

Colectividad f Col·lectivitat

Colega m. y f. Col·lega

Colegatario, a m. y f. Col·legatari

Colegialidad f Collegialitat

Colegio m. Col·legi

Colonia f Colònia

Colono m. Colon

Comentario m. Comentari

Comentarista m. y f. Comentarista

Comercio m. Comerç

Cotnicios centuriados Comicis cen-turiats

Comicios curiados Comicis curiats

Cotniso m. Com is

Comodante m. Comodant

Comodatario m. Comodatari

Comodato m. Comodat

Cótnodo n. p. (emperador romano) Còmmode

Comparecencia f Compareixença

Comparecer en juicio Comparèixer a judici

Compeler tr. Compel·lir

Compensación f Compensació

Competencia f Competència

Compilación f Compilació

Compilación justinianea Compilació justinianea

Còmplice m. yf. Còmplice

Comprador adj. y m. Comprador

Comprar tr. Comprar

Compraventa f Compravenda

Compraventa consensual Compravenda consensual

Compraventa real Compravenda real

Comprometer tr. Comprometre

Compromiso m. Compromís

Comunero adj. y m. Comuner

Comunidad de dominio no dividido Comunitat de domini no dividit

Comunidad hereditaria Comunitat hereditària

Concebido adj. y m. Concebut

Concedente adj. y m. yf. Concedent

Conceder tr. Concedir

Concepción f Concepció

Concesión f Concessió

Concesionario adj. y m. Concessionari

Concubinato m. Concubinat

Concurrencia de hipotecas Concurrència d'hipoteques

Concurrir intr. Concórrer

Concursado adj. y m. Concursat

Concurso de acreedores Concurs de creditors

Concusión f Concussió

Condena f Condemna

Condenar tr. Condemnar

Condición f Condició

Page 60

Condición resolutoria Condició resolutoria

Condición suspensiva Condició suspensiva

Condominio m. Condomini

Condonación f Condonació

Condonar tr. Condonar

Confianza f Confiança

Confusión f Confusió

Congruencia f Congruència

Conminación f Comrninació

Conminar tr. Comminar

Conmixtión f Commixtió

Conmoriencia f Commoriència

Connubio m. Connubi

Comanguinidad f Consanguinitat

Conseguir tr. Assolir

Consejo m. Consell

Consensual adj. Consensual

Consentimiento m. Consentiment

Consignación f Consignació

Consorcio m. Consorci

Consorte adj. y m. y f Consort

Constantino «. p. (emperador) Constantí

Constantinopla top. Constantinoble

Constitución imperial Constitució imperial

Constitución republicana Constitució republicana

Constrenimiento m. Constrenyiment

Constreñir tr. Constrényer

Consuetudinario, a adj. Consuetudinari

Cónsul m. Cònsol

Consulado m. Consolat

Consulta f Consulta

Consultar tr. Consultar

Consumible adj. Consumible

Consumición f Consumició

Consunción f Consumpció

Consuntivo, a adj. Consumptiu

Contabilidad f Comptabilitat

Contable adj. y m. Comptable

Contencioso, a adj. Contenciós

Contender intr. Contendir, contendre

Contendiente adj. y m. y f Contendent

Contraer tr. Contreure

Contraprestación f Contraprestació

Contratar tr. Contractar

Contrato m. Contracte

Contrato atipico Contracte atípic

Contrato consensual Contracte consensual

Contrato estimatorio Contracte esti-matori

Contrato formal Contracte formal

Contrato innominado Contracte in-nominat

Contrato literal Contracte literal

Contrato real Contracte real

Contrato verbal Contracte verbal

Controversia f Controvèrsia

Contubernio m. Contuberni

Contumaz adj. Contumaç

Contumacia f Contumàcia

Contumelia f Contumèlia

Convalidación f Convalidació

Convalidar tr. Convalidar

Convención f Convenció

Convencional adj. Convencional

Convenio m. Conveni

Convenir tr. Convenir

Convocar tr. Convocar

Convocatoria f Convocatòria

Conyugal adj. Conjugal

Cónyuge m. y f. Cònjuge

Cónyuge superviviente Cònjuge supervivent

Copropiedad f Copropietat

Copropiedad incidental Copropietat incidental

Copropietario m. Copropietari

Corporación f Corporació

Corresponder intr. Pertocar, correspondre

Cosa juzgada Cosa jutjada

Cosa matriz Cosa matriu

Costas f pi. Costes

Page 61

Costumbre f Costum

Costumbre contra ley Costum contra llei

Crédito m. Crèdit

Crédito transcripticio Crèdit transcriptici

Crimen m. Crim

Cristianismo m. Cristianisme

Cuadrilla f Quadrilla

Cuarta Falcidia Quarta Falcídia

Cuarta legítima Quarta legítima

Cuarta Trebeliánica Quarta Trebelliànica

Cuasi-contrato Quasicontracte

Cuasi-delito Quasidelicte

Cuasi-posesión Quasipossessió

Cuasi-usufructo Quasi usdefruit

Cuestor m. Qüestor

Cuestura f Qüestura

Culpa f Culpa

Culpabilidad f Culpabilitat

Cultivar tr. Conrear

Cultivo m. Conreu

Cumplimiento m. Acompliment, compliment

Cumplir tr. Acomplir, complir

Cumulatividad f Cumulatívitat

Cuota hereditaria Quota hereditària

Cuota ideal Quota ideal

Cuota real Quota real

Cuota vacante Quota vacant

Curador m. Curador

Curatela f Curatela

Curia f Cúria

Curul adj. Curul

Cuyacio n. p. (humanista) Cujàcius

D

Dación f Dació

Dación en pago Dació en pagament

Daño m. Dany

Daño emergente Dany emergent

Deber tr. Deure

Deber jurídico Deure jurídic

Deber moral Deure moral

Débito m. Dèbit

Decenviral adj. Decemviral

Decenviro m. Decemvir

Declaración de voluntad Declaració de voluntat

Decomiso m. Comís

Decretal adj. yf Decretal

Decreto imperial Decret imperial

Decurión m. Decurió

Dediticio, a adj, y m, y f. Deditici

Deducción f Deducció

Deducir tr. Deduir

Defender tr. Defensar

Deferir tr. Deferir

Delación de la herencia Delació de l'herencia

Delación sucesiva Delació successiva

Delegación f Delegació

Delito m. Delicte

Demanda f Demanda

Demandado, a adj. y m. y f Demandat

Dem andante m. yf. Demandant

Demandar tr. Demandar

Demente adj. y m. y f. Dement

Denario m. Denari

Denuncia f Denúncia

Deposítante m, y f. Dipositant

Depositario adj. y m. Dipositari

Depósito m. Dipòsit

Depósito irregular Dipòsit irregular

Depósito necesario Dipòsit necessari

Derecho a abstenerse de la herencia Dret a abstenirse de l'herencia

Derecho anglosajón Dret anglosaxó

Derecho arcaico Dret arcaic

Derecho bizantino Dret bizantí

Derecho canónico Dret canònic

Derecho clasico Dret clàssic

Derecho comparado Dret comparat

Derecho común Dret comú

Derecho continental Dret continental

Derecho de acrecer Dret d'acréixer

Derecho de família Dret de familia

Page 62

Derecho de obligaciones Dret d'obligacions

Derecho de patronato Dret de patronat

Derecho de representación Dret de representació

Derecho de retencíón Dret de retenció

Derecho de retracto Dret de retracte

Derecho de sucesiones Dret de successions

Derecho de tanteo Dret de tempteig

Derecho de veto Dret de vet

Derecho-deber Dret-deure

Derecho dispositivo Dret dispositiu

Derecho estricto Dret estricte

Derecho germánico Dret germànic

Derecho hereditario Dret hereditari

Derecho honorario Dret honorari

Derecho imperativo Dret imperatiu

Derecho imperial Dret imperial

Derecho intermedio Dret intermedi

Derecho jurisprudencia) Dret jurisprudencial

Derecho justinianeo Dret justinianeu

Derecho natural Dret natural

Derecho objetivo Dret objectiu

Derecho personal Dret personal

Derecho postclásico Dret postclàssic

Derecho pretorio Dret pretorià

Derecho privado Dret privat

Derecho público Dret públic

Derecho real Dret real

Derecho subjetivo Dret subjectiu

Derecho sucesorio Dret successori

Derecho vulgar Dret vulgar

Derogación f Derogació

Derogar tr. Derogar

Derogatorio, a adj. Derogatori

Descendiente adj. y m, y f Descendent

Desembolsar tr. Desemborsar

Desembolso m. Desembors

Deshaucio m. Desnonament

Deshauciar tr. Desnonar

Desheredación f Desheret

Desheredar tr. Desheretar

Desplazamiento de la posesión Desplaçament de la possessió

Destino m. Destinació

Desuso m. Desús

Detentación f Detentació

Detentador m. Detentor

Detentar tr. Detenir, mantenir, retenir

Deterioro m. Deteriorament

Deuda f Deute

Deudor, a adj. y m. y f. Deutor

Deudor pignorante Deutor pignora-tiu

Devengar tr. Meritar

Devengo m. Meritació

Diana n. p. (diosa) Diana

Dictador m. Dictador

Dictadura f Dictadura

Digesto m, (parte del Corpus Iuris Civilis) Digest

Dilatorio, a adj. Dilatori

Diligencia f Diligència

Dinastia Antoniniana Dinastia Anto-nina

Dinastia de los Severos Dinastia dels Severs

Dinastia Flavia Dinastia Flàvía

Dinastia Julia-Claudia Dinastia Júlia-Clàudia

Dinastico, a adj. Dinàstic

Diocleciano n. p. (emperador roma-no) Dioclecià

Dios m. Déu

Disciplina f Deixuplina

Discípulo, a m. yf Deixeble

Disenso m. Dissentiment

Disentimiento m. Dissentiment

Disentir intr. Dissentir

Disfrutador, a adj, Gaudidor

Disfrutar tr. Fruir, gaudir

Disfrute m. Gaudi, Fruïció

Disolubilidad f Dissolubilitat

Disolución f Dissolució

Disolver tr. Dissoldre

Disponer tr. Disposar

Page 63

Disposición f Disposició

Dispositivo, a adj. Dispositiu

Divino, a adj. Diví

Divisibilidad f Divisibilitat

División f Divisió

Divorciar tr. Divorciar

Divorcio m. Divorci

Documento m. Document

Dogmática jurídica Dogmàtica jurídica

Dolo m. Dol

Doloso, a adj. Dolós

Domicilio m. Domicili

Dominado m. (forma política bajo Diocleciano) Dominat

Dominio m. Domini

Donación f Donació

Donación entre cónyuges Donació entre cònjuges

Donación modal Donació modal

Donación obligatoria Donació obligatòria

Donación real Donació real

Donante adj. y m. y f Donant

Donar tr. Donar

Donatario, a m. yf Donatari

Dotante adj. y m. Dotador

Dote f Dot

Dote estimada Dot estimat

Dote inestimada Dot inestimat

Dueño m. Amo

Dúplica f Dúplica

Duunviro m. D'uumvir

Edad Antigua Edat antiga

Edad Media Edat mitjana

Edición f Edició

Edictal adj. Edictal

Edicto del pretor Edicte del pretor

Edicto perpetuo Edicte perpetu

Edicto provincial Edicte provincial

Edicto repentino Edicte sobtat

Edificación f Edificació

Edificar tr. Edificar

Edil m. Edil

Edil curul Edil curul

Efecto consuntivo Efecte consump-tiu

Efecto excluyente Efecte excloent

Efecto infamante Efecte infamant

Eficacia f Eficàcia

Eficaz adj. Eficaç

Ejecución f Execució

Ejecutar tr. Executar

Ejecutivo, a adj. Executiu

Ejercer tr. Exercir

Ejército m. Exèrcit

Elección f Elecció

Elegir tr. Elegir

Emancipación f Emancipació

Emancipado adj. y m. Emancipat

Emancipante adj. y m. Emancipador

Emancipar tr. Emancipar

Embargar tr. Embargar

Embargo m. Embargament

Enfiteusis f Emfiteusi

Enfiteuta m.y f. Emfiteuta

Enfitéutico, a adj. Emfítèutic

Empeñar tr. Empenyorar

Empeño m. Empenyorament

Emperador m. Emperador

Emplazamiento m. Citació a comparèixer

Emplazar tr. Citar a termini, citar a comparèixer

Empobrecer tr. Empobrir

Enajenante adj. y m. yf Alienant

Enajenar tr. Alienar

Encabezamiento m. Encapçalament

Encabezar tr. Encapçalar

Encarcelar tr. Empresonar

Endeudarse pr. Endeutar-se

Engaño m. Engany

Enmendar tr. Esmenar

Enriquecimiento injusto Enriquiment injustificat

Enseñanza m. Ensenyament

Entablar tr. Entaular

Page 64

Ente m. Ens

Entender tr. Entendre

Entrega f Lliurament

Entregar tr. Lliurar

Epigrafía f Epigrafia

Epigrafïco, a adj. Epigràfic

Epístola f Epístola

Epítome m. Epítom

Equidad f Equitat

Erario m. Erari

Error m. Error

Esclavitud f Esclavitud

Esclavo, a adj. y m. y f. Esclau

Escolástica f Escolàstica

Escolasticismo m, Escolasticisme

Escolastico, a adj. Escolàstic

Escolio m. Escoli

Escritura f Escriptura

Escuela de Derecho Natural Escola del Dret Natural

Escuela de los glosadores Escola delsglossadors

Escuela de los postglosadores Escola dels postglossadors

Escuela histórica del Derecho Escola Històrica del Dret

Escuela Proculeyana Escola Proculeiana

Escuela Sabiniana Escola Sabiniana

Esencia f Essència

Espartaco n. p. (esclavo adalid de una célebre revolución) Espàrtac

Especie f Mena, espècie

Especificación f Especificació

Esponsales f pi. Esposalles

Esposo, a m. y f. Espòs

Establecer tr. Establir

Establecitniento m. Establiment

Establero m. Establer

Estar en vigor Vigir

Estelionato m. Estellionat

Estico n. p. (n. propio de esclavo usado a menudo en la casuística romana) Stichus

Estipendio w. Estipendi

Estipulación f Estipulació

Estipulación penal Estipulació penal

Estipulación pretoria Estipulació pretoriana

Estipulante adj. y m. Estipulant

Estipular tr. Estipular

Estirpe f Estirp

Estrago m. Estrall

Estupro m, Estupre

Etruria top. Etrúria

Etrusco, a adj. y m. y f Etrusc

Evaluable adj. Avaluable

Evicción f Evicció

Excepción f Excepció

Excusa f Excusa

Exégesis f Exegesi

Exégeta m. Exegeta

Exegético, a adj. Exegètic

Exención f Exempció

Exento, a adj. Exempt

Exigibilidad f Exigibilitat

Éxito m. Èxit, succés

Expropiación forzosa Expropiació forçosa

Extinción f Extinció

Extinguir tr. Extingir

Extintivo, a adj. Extintiu

Extranjero, a adj. Estranger

Facultad f Facultat

Falisco, a adj. y m. y f. Falisc

Falsificacíón f Falsificació

Falsificar tr. Falsificar

Falso testimonio Fals testimoniatge

Familia f Família

Favorecer tr. Afavorir

Fiador m. Fiador

Fianza f Fiança

Ficción de derecho Ficció de dret

Fideicomisario, a m. yf. Fideïcomissari

Fideicomiso m. Fideïcomís

Page 65

Fideicomiso de família Fideïcomís de família

Fidecomiso de residuo Fideïcomís de residu

Fideicomiso universal Fideïcomís universal

Fideicomitente m. Fideïcomitent

Fideicomitido, a adj. Fideïcomés

Fiducia f Fidúcia

Fiduciante m. Fiduciant

Fiduciario, a adj. Fiduciari

Financiar tr. Finançar

Financiero adj. y m. Financer

Finanzas f pl. Finança

Firme adj. Ferm

Fisco m. Fisc

Flamen m. (sacerdote romano) Flamen

Fletador m. Noliejador

Fletamento m. Noliejament

Flete m. Noli

Florentina «. p. (jurista) Florentí

Forma f Forma

Formalizar tr. Formalitzar

Fórmula f Fórmula

Fórmula bética (documento epigráfico) Fórmula bètica

Foro m. Fòrum

Fragmento m. Fragment

Fragmentos Vaticanos (obra jurídica) Fragments Vaticans

Fraude m. Frau

Fraude de acreedores Frau de creditors

Fructífero, a adj. Fructífer

Fruto m. Fruit

Fuentes de las obligaciones Fonts de les obligacions

Fuentes del derecho Fonts del dret

Fuerza mayor Força major

Fundación f Fundació

Fundación piadosa Fundació pietosa

Fundamento m. Fonament

Fundo m. Heretat

Fungibilidad f Fungibilitat

Fungible adj. Fungible

G

Galia top. Gàl·lia

Galó, a adj. y m.y f. Gal

Ganado m. Bestiar

Ganancia f Guany

Garantia personal Garantia personal

Garantia real Garantia real

Garantizar tr. Garantir

Gasto m. Despesa

Gastos necesarios Despeses necessàries

Gayo n. p. (jurista) Gai

Gayo Sempronio Graco n. p. (tribu de la plebs) Gai Semproni Grac

Genero m. Gènere

Gentil adj, y m.y f. Gentil

Gentilicio, a adj. y m. Gentilici

Gerente m. Gerent

Gestión f Gestió

Gestión de negocios ajenos Gestió de negocis d'altri

Gestionar tr. Gestionar

Glosa f Glossa

Glosador m. Glossador

Glosema m. Glossema

Gobernante adj. y m.y f. Governant

Gobernar tr. Governar

Gobierno m. Govern

Goce m. Gaudi

Goce y disfrute Gaudi i fruïció

Godo, a adj. y m.y f. Got

Golpe de estado Cop d'estat

Gozar intr. Gaudir, fruir

Grado de parentesco Grau de parentiu

Grado próximo Grau pròxim

Grado remoto Grau remot

Gratuidad f Gratuïtat

Gratuito, a adj. Gratuït

Gravamen m. Gravamen

Grecolatino, a adj. Grecollatí

Grecorromano, a adj. Grecoromà

Gregorio n. p. (jurista) Gregori

Griego, a adj. y m.y f. Grec

Guerras púnicas Guerres púniques

Page 66

H

Habitación f Habitació

Hacienda f Hisenda

Helenístico, a adj. Hel·lenístic

Heredar tr. Heretar

Heredero, a m. yf Hereu

Heredero forzoso Hereu forçós

Heredero legitimo Hereu legítim

Heredero necesario Hereu necessari

Heredero por derecho propio Hereu per dret propi

Heredero testamentario Hereu testa-mentari

Heredero universal Hereu universal

Heredero voluntario Hereu voluntari

herencia f herencia

herencia yacente herencia jacent

Hermanos consanguíneos Germans consanguínís

Hermanos de doble vinculo Ger mans de vincle doble

Hermanos uterinos Germans ute-rins

Hermogeniano n, p. (jurista) Her mogenià

Herramienta f Eina

Hijo adoptivo Fill adoptiu

Hijo adulterino Fill adulterí

Hijo espurio Fill espuri

Hijo ilegítimo Fill il·legítim

Hijo legitimo Fill legítim

Hijo natural Fill natural

Hipoteca f Hipoteca

Hipotecar tr. Hipotecar

Hispània top, Hispània

Homicidio m. Homicidi

Honor m. Honor

Hostelero m. Hostaler

Humanismo renacentista Humanisme renaixentista

Hurto m. Furt

I

Iglesia f Església

Ilegítimo, a adj. Il·legítim

Ilícito, a adj. Il·lícit

Iluminismo m. Il·luminisme

Impedimento de afinidad Impediment d'afinitat

Impedimento de consanguinidad Impediment de consanguinitat

Impedimento de edad Impediment d'edat

Impedimento de ligamen Impediment de lligam

Impedimento de parentesco Impediment de parentiu

Impensa f Impensa

Imperativo, a adj. Imperatiu

Imperio m. Imperi

Imponer tr. Imposar

Impúber adj. Impúber

Impubertad f Impubertat

Impuesto m. Impost

Impugnación f Impugnació

Imputación de pagos Imputació de pagaments

Incapacidad f Incapacitat

Incapaz adj. Incapaç

Incongruencia f Incongruència

Inconsumible adj. Inconsumible

Incumplimicnto m. Incompliment

Indefensión f Indefensió

Indemnización f Indemnització

Indemnizar tr. Indemnitzar

Indignidad f Indignitat

Indigno adj. Indigne

Indisolubilidad f Indissolubilitat

Indivisibilidad f Indivisibilitat

Ineficacia f Ineficàcia

Ineficaz adj. Ineficaç

Inexistencia f Inexistència

Infamia f Infàmia

Infancia f Infància

Inflación f Inflació

Ingenuidad f Ingenuïtat

Ingenuo, a adj. Ingenu

Page 67

Ingratitud f Ingratitud

Inherencia predial Inherencia predial

In moral adj. Immoral

Inmueble adj. y m. Immoble

Inobservancia f Inobservança

Inoficiosidad f Inofïciositat

Inscribible adj. Inscriptible

Inscripción f Inscripció

Insinuación de la donación Insinuació de la donació

Insolvència f Insolvència

Insolvente adj. Insolvent

Institución f Institució

Institución condicional de heredero Institució condicional d'hereu

Institución de heredero Institució d'hereu

Instituciones f pi (tipo de obra jurídica) Institucions

Instituir tr. Instituir

Interceder intr. Intercedir

Intercesión f Intercessió

Intercesor, a adj. y m. y f. Intercessor, mitjancer

Interdicción f Interdicció

Interdicto m. Interdicte

Interdicto de obra nueva Interdicte d'obra nova

Interdicto de recobrar Interdicte de recobrar

Interdicto de retener Interdicte de retenir

Interdicto demolitorio Interdicte de .demolició

Interdicto posesorio Interdicte pos-sessori

Interdicto prohibitorio Interdicte pro-hibitori

Intereses m, pl Interessos

Interpolación f Interpolació

Interpretación f Interpretació

Intérprete m. y f. Intèrpret

Invalidez f Invalidesa

Inventariar tr. Inventariar

Inventario m. Inventari

Irnerio n. p. (glosador) Irneri

J

Juez m, Jutge

Juicio m. Judici, juí

Juliano el Apóstata n, p. (emperador romano) Julià l'Apòstata

Julio César n. p. (dictador) Juli Cèsar

Juno n. p. (diosa) Juno

Júpiter n. p. (dios) Júpiter

Juramento m. Jurament

Juramento decisorio Jurament decisori

Juramento estimatorio Jurament estimatori

Jurídico, a adj. Jurídic

Jurisconsulto m. Jurisconsult

Jurisdicción f Jurisdicció

Jurisprudència f Jurisprudència

Jurisprudente adj. Jurisprudent

Jurista m. yf Jurista

Justiniano n. p. (emperador) Justinià

Juzgar tr. Jutjar

L

Labeón n.p. (jurista) Labeó

Lacio top. Laci

Ladrón adj. y m. Lladre

Laico, a adj. Laic

Latifundio m. Latifundi

Latín m. Llatí

Latino, a adj. y m. y f. Llatí

Laudemto m. Laudemi

Laudo m. Laude

Legado m. Legat

Legado m. (liberalidad) Llegat

Legado damnatorio Llegat damnatori

Legado de eficacia obligatoria Llegat d'eficàcia obligatòria

Legado de eficacia real Llegat d'eficàcia real

Legado de opción Llegat d'opció

Legado vindicatorio Llegat vindicatiu

Page 68

Legar tr. Llegar

Legatario, i m. y f. Legatari

Legislación imperial Legislació imperial

Legítima f Llegítima

Legitimación f Legitimació

Legitimación activa Legitimació activa

Legitimación pasiva Legitimació passiva

Legitimario, a m, yf Legitimari

Legitimo, a adj. Legítim, lledesme

León I n. p. (emperador romano) Lleó I

Leonino, a adj. Lleoní

Lesa majestad Lesa majestat

Lesión f Lesió

Letra de cambio Llet ta de canvi

Ley f Llei

Ley de Citas Llei de Cites

Ley de las XII Tablas Llei de les XII Taules

Ley del talión Llei del talió

Ley Falcidia Llei Falcidia

Ley general Llei general

Ley privada Llei privada

Ley pública Llei pública

Libelo m. Líbel

Libelo de repudio Libel de repudi

Liberación m. Alliberament

Liberalidad f Liberalitat

Liberar tr. Alliberar, deslliurar

Libertad de disponer Llibertat de disposar

Libertad de testar Llibertat de testar

Libertar tr. Deslliurar

Liberto, a m. yf. Llibert

Libro de entradas y salidas Llibre d'entrades i eixides

Lictor m. Lictor

Limitaciones de la propiedad Limitacions a la propietat

Linaje m. Llinatge

Línea colateral Línia col·lateral

Línea recta Línia recta

Liquidación f Liquidació

Literalidad f Literalitat

Litigante adj. y m. yf. Litigant

Litigar tr. Litigar

Litigio m. Litigi

Lirigioso, a adj. Litigios

Litisconsorcio m. Litisconsorci

Litisconsorte m. Litisconsort

Litiscontestación f Litiscontestació

Litiscrescencia f Litiscreixença

Lirispendencia f Litispendència

Lucrativo, a adj. Lucratiu

Lucro cesante Lucre cessant

LL

Llamamiento (a la herencia) m. Vocació hereditària

M

Magistrado m. Magistrat

Magistratura f Magistratura

Majestad f Majestat

Mala fe Mala fe

Mancipable adj. Mancipable

Mancipación f Mancipació

Mancipar tr. Mancipar

Manda f Deixa

Mandante m. y f. Mandant

Mandatario, a m, y f Mandatari

Mandato m. Mandat

Mando m. Comandament

Manio Manilio n. p. (jurista) Mànius Manili

Manumisión f Manumissió

Manumitido, a adj. Manumès

Manumitir tr. Manumetre

Manuscrito m. Manuscrit

Marcelo n. p. (jurista) Marcel Marciano n. p. (jurista) Marcià

Marco Aurelio n. p. (emperador romano) Marc Aureli

Page 69

Marco Junio Bruto n. p. (jurista) Marc juni Brutus

Mario n. p. (cónsul) Màrius

Marte n. p. (dios) Mart

Masa de la quiebra Massa de la fallida

Masa hereditaria Massa hereditària

Matrimonio m. Matrimoni

Matrimonio legitimo Matrimoni legítim

Mayestático, a adj. Majestàtic

Mayorazgo m. Pubillatge

Mediación f Mitjanceria

Mediador, a adj. Mitjancer, intercessor

Medianería f Paret mitgera

Medianero adj. Medial, mitger

Medida f Mida

Medio de prueba Mitjà de prova

Medir tr. Mesurar

Mejor postor Més-dient

Mejora f Millora

Mengua f Minva, minvament

Menguar tr. Minvar

Mercaderia f Mercaderia

Mercancía f Mercaderia

Merma f Minva, minvament

Método deductivo Mètode deductiu

Método inductivo Mètode inductiu

Mevio n. p, (nombre propio usado a menudo en la casuística romana) Mèvius

Minorista m. Minorista

Modestino n. p. (jurista) Modestí

Modio m. Modi

Modo m. Mode

Monarquia f Monarquia

Monogamia f Monogàmia

Monógamo, a adj. Monògam

Mora f Mora

Mora del acreedor Mora del creditor

Mora del deudor Mora del deutor

Mueble adj. y m. Moble

Municipio m. Municipi

Mutuante m. y f. Mutuant

Mutuario, a m. y f. Mutuari

Mutuo m. Mutu

N

Naviero adj. y m. Navilier

Negligencia f Negligència

Negocio abstracto Negoci abstracte

Negocio disimulado Negoci dissimulat

Negocio fiduciario Negoci fiduciari

Negocio formal Negoci formal

Negocio gratuito Negoci gratuït

Negocio jurídico Negoci jurídic

Negocio oral Negoci oral

Negocio real Negoci real

Negocio simulado Negoci simulat

Negocio unilateral Negoci unilateral

Nerón n. p. (emperador romano) Neró N

erva n. p. (emperador romano) Nerva

Nexo m. Nexe

No propietario m. No-propietari

Norma jurídica Norma jurídica

Nota de infámia Nota d'infàmia

Notario m. Notari

Novación f Novació

Novela f Novel·la

Novelas (Las) (parte del Corpus luris Civilis) Les Novel·les

Noxalidad f Noxalitat

Núbil adj. Núbil

Nubilidad f Nubilitat

Nuda propiedad Nua propietat

Nudo propietario Nu propietari

Nulidad f Nul·litat

Nulo, a adj. Nul

Numerio Negidio n. p. (design. proce-sal genèrica del demandado) Numerio Negidio

Nuncupación f Nuncupació

Nupcias f pi. Noces, núpcies

O

Obligación f Obligació

Obligación a plazo Obligació a terme

Obligación accesoria Obligació accessòria

Page 70

Obligación alternativa Obligació alternativa

Obligación civil Obligació civil

Obligación cumulativa Obligació cu-mulativa

Obligación divisible Obligació divisible

Obligación específica Obligació específica

Obligación facultativa Obligació facultativa

Obligación genérica Obligació genèrica

Obligación indivisible Obligació indivisible

Obligación natural Obligació natural

Obligación parciaria Obligació parciària

Obligación principal Obligació principal

Obligación pura Obligació pura

Obligación solidaria Obligació solidària

Obligación verbal Obligació verbal

Obligatorio, a adj. Obligatori

Observancia f Observança

Octavio Augusto n. p. (emperador romano) Octavi August

Ocupación f Ocupación

Ofensa f Ofensa

Oferente adj. y m, yf Oferent

Omisión f Omissió

Oneroso, a adj. Onerós

Onza f Unça

Oralidad f Oralitat

Oratoria f Oratòria

Orden sucesorio Ordre successori

Ordenamiento jurídico Ordenament jurídic

Organización f Organització

Organizar tr. Organitzar

Órgano m. Òrgan

Osco, a adj. y m. yf Osc

Ostrogodo, a adj. y m. yf Ostrogot

Otorgamiento m. Atorgament

Otorgar tr. Atorgar

P

Pacto m. Pacte

Pacto de donación Pacte de donació

Pacto de retro Pacte de retre

Pacto dotal Pacte dotal

Paganismo m. Paganisme

Pagano, a adj. y m. yf Pagà

Pago m. Pagament

Pago al contado Pagament al comptat

Pago aplazado Pagament ajornat

Pago de lo indebido Pagament de l'indegut

Palatino top. (colina) Palatí

Palimpsesto m. Palimpsest

Pandectística f Pandectística

Papiniano n, p, (jurista) Papinià

Papiro m. Papir

Parágrafo m. Paràgraf

Parcela f Parcel.!a

Parentesco m. Parentiu

Parentesco agnaticio Parentiu agnatici

Parentesco cognaticio Parentiu cognatici

Parentesco por afinidad Parentiu per afinitat

Parentesco por consanguinidad Parentiu per consanguinitat

Pariente, a adj. y m. yf Parent

Parricidio m. Parricidi

Parte f Part

Parte alícuota Part alíquota

Partición de la herencia Partició de l'herencia

Pasaje m. Passatge

Pasivo patrimonial Passiu patrimonial

Paso m. Pas

Paternofilial adj. Patemofiííal

Patria potestad Pàtria potestat

Patricio, a adj. y m. yf. Patrici

Patrimonial adj. Patrimonial

Patrimonio m. Patrimoni

Patronato m. Patronat

Patrono m. Patró

Page 71

Paulo n. p. (jurista) Pau

Peculado m. Peculat

Peculio m. Peculi

Peculio adventicio Peculi adventici

Peculio castrense Peculi castrense

Peculio cuasi-castrense Peculi quasi-castrense

Peculio profecticio Peculi profectici

Pecuniario, a adj. Pecuniari

Pena f Pena

Pensión f Pensió

Percepción f Percepció

Percibir tr. Percebre

Pérdida f Pèrdua

Perecedero, a adj. Perible

Perecer intr. Perir, deperir

Peregrino, a adj. y m. y f. Pelegrí

Perfección del contrato Perfecció del contracte

Perfeccionat-se pr. Perferse

Pergamino m. Pergamí

Periodificación f Periodificació

Peritaje m. Peritatge

Peritar tr. Peritar

Perito adj. y m. yf. Perit

Perjuicio m. Perjudici, perjuí

Perjurar intr. Perjurar

Perjurio m. Perjuri

Perjuro, a adj. y m. y f Perjur

Permuta f Permuta

Permutante adj. Permutant

Permutar tr. Permutar

Persona física Persona física

Persona jurídica Persona jurídica

Pertenecer intr. Pertànyer

Pertenencia f Pertinença

Perturbación f Pertorbació

Perturbar tr. Pertorbar

Pesador de la balanza, libripens Contrast fidel, pesador

Pesca f Pesca

Petición de la herencia Petició de l'herencia

Pignoración f Pignoració, empenyo-rament

Pignotante adj. y m. y f. Pignorant

Pignorar tr. Pignorar, empenyorar

Pignoraticto, a adj. Pignoratiu

Plantación f Plantació

Platón n. p. (filòsof grec) Plató

Plazo m. Termini

Plebe f Plebs

Plebeyo, a adj. y m. y f. Plebeu

Plebiscito m. Plebiscit

Pleitear tr. Pledejar

Pleito m. Plet

Pleno derecho Ple dret

Plutocracia f Plutocràcia

Poder de disposición Poder de disposició

Poder marital Poder marital

Polibio «. p. (historiador) Polibi

Pomponi n. p. (jurista) Pomponi

Pontífice m. Pontífex

Poseedor, a adj. y m.y f. Posseïdor

Poseedor civil Posseïdor civil

Poseedor natural Posseïdor natural

Poseedor pretorio Posseïdor pretorià

Poseer tr. Posseir

Posesión f Possessió

Posición jurídica Posició jurídica

Postclasico, a adj. Postclàssic

Postglosador m. Postglossador

Postliminio m. Postlimini

Póstumo, a adj. Pòstum

Postura f Postura

Potestad f Potestat

Potestativo, a adj. Potestatiu

Precario m. Precari

Precario, a adj. Precari

Precarista m. y f Precarista

Precedente adj. y m. Precedent

Preceptivo, a adj. Preceptiu

Precepte m. Precepte

Precio m. Preu

Preclàsico, a adj. Preclàssic

Predio m. Predi

Predio dominante Predi dominant

Predio itálico Predi itàlic

Predio provincial Predi provincial

Predio riberefio Predi riberenc

Predio sirviente Predi servent

Page 72

Prefecto m. Prefecte

Prefecto del pretor Prefecte del pretor

Prefectura f Prefectura

Prejudicial adj. Prejudicial

Prejuicio m. Prejudici

Prejuzgar tr. Prejutjar

Prelación f Prelació

Prelegado m. Prellegat

Premoriencia f Premoriència

Premorir intr. Premorir

Prenda f Penyora

Prensión f Prensió

Prescripción f Prescripció

Prescriviente m. y f Prescrivent

Prestación f Prestació

Prestamista m. yf. Prestador

Préstamo m. Préstec, manlleu

Préstamo con interés Préstec amb interès

Préstamo de consumo Préstec de consum

Préstamo de uso Préstec d'ús

Préstamo marítimo Préstec marítim

Prestar tr. Prestar

Prestatario, a m. y f. Prestatari

Presumir tr. y intr. Presumir

Presunción f Presumpció

Presupuesto m. Pressupost, pressupòsit

Pretensión f Pretensió

Preterición f Preterició

Preterir tr. Preterir

Pretor m. Pretor

Pretor peregrino Pretor pelegrí

Pretor urbá no Pretor urbà

Pretorio, a adj. Pretoria

Pretura f Pretura

Prevaricación f Prevaricació

Principado m. (fornia política bajo Augusto) Principat

Principio jurídico Principi jurídic

Prisión f Presó

Prisionero m. Presoner

Privilegio m. Privilegi

Proceder intr. Procedir

Procedimiento m. Procediment

Procesal adj. Processal

Proceso m. Procés

Proceso ejecutivo Procés executiu

Proceso formulario Procés formulari

Procónsul m. Procònsol

Proculeyano, a adj. Proculeià

Próculo n. p. (jurista) Pròcul

Procurador m. Procurador

Pródigo, a adj. Pròdig

Progreso jurídico Progrés jurídic

Prohibición f Prohibició

Prohibición de disponer Prohibició de disposar

Prohibir tr. Prohibir

Promesa f Promesa

Prometer tr. Prometre

Promitente adj. y m. Promitent

Promulgación f Promulgació

Promulgar tr. Promulgar

Propiedad f Propietat

Propiedad civil Propietat civil

Propiedad pretoria Propietat pretoriana

Propietario, a m. y f Propietari

Prorrata f Prorrata

Prorratear tr Prorratejar

Prorrateo m. Prorrateig

Protección interdictal Protección in-terdictal

Prototipo m. Prototipus

Proveer tr. Proveir

Provincia f Província

Provisión de fondos Provisió de fons

Prudente adj. Prudent

Prueba f Prova

Púber adj. y m. yf. Púber

Pubertad f Pubertat

Publicano m. Publicà

Publicidad f Publicitat

Puja f Puja

Pupilar adj, Pupil·lar

Pupilo, a m, y f. Pupil

Page 73

G

Quebrar intr. Fer fallida

Quiebra f Fallida

Quinto Mucio Escévola n. p. (jurista) Quint Muci Escévola

Quirinal top. (colina) Quirinal

Quirite adj. y m. y f. Quírite

Quitógrafo, a adj. y m. Quirògraf

Quita f Quitament Quito m. Quiti

R

Racionalismo m. Racionalisme

Rango hipotecario Rang hipotecari

Rapto m. Rapte

Ratificación f Ratificació

Rebano m. Ramat

Recepción del Derecho Romano Recepció del Dret Romà

Recibir tr. Rebre

Reclamación f Reclamació

Reclamar tr. Reclamar

Reconvención f Reconvenció

Reconvenir tr. Reconvertir

Recopilación f Recopilació

Recopilar tr. Recopilar

Recurrir tr. Recórrer

Recurso m. Recurs

Reembolsar tr. Reemborsar, reembossar

Reembolso m. Reembors, reem-bós

Régimen jurídico Règim jurídic

Regir tr. Vigir

Registro de la Propiedad Registre de la Propietat

Regla f Regla, regle

Rehén m. Ostatge

Reivindicación f Reivindicació

Relación contractual Relació contractual

Relación jurídica Relació jurídica

Relaciones de vecindad Relacions de veïnatge

Remanente m. Romanent

Remedio procesal Remei processal

Remisión de la deuda Remissió del deute

Remitir tr. Remetre

Remoción f Remoció

Renacimiento m. Renaixement

Rendición de cuentas Rendició de comptes

Renuncia f Renúncia

Réplica f Rèplica

Represcntación f Representació

Representación directa Representació directa

Representación indirecta Representació indirecta

Representado adj. Representat

Representante adj. y m. Representant

Representante legal Representant legal

Representante voluntario Representant voluntari

República f República

Repudiación de la herencia Repudiació de l'herencia

Resarcimiento m. Rescabalament

Resarcir tr. Rescabalar

Rescindir tr. Rescindir

Rescisión total Rescissió total

Rescripto imperial Rescripte imperial

Resol ución f Resolució

Resolver tr. Resoldre

Responsabilidad contractual Responsabilitat contractual

Responsabilidad extracontractual Responsabilitat extracontractual

Responsabilidad ilimitada del herede-ro Responsabilitat il·limitada de l'hereu

Responsabilidad objeriva Responsabilitat objectiva

Responsabilidad por culpa Responsabilitat per culpa

Page 74

Responsabilidad por custodia Responsabilitat per custòdia

Responsabilidad por dolo Responsabilitat per dol

Responsabilidad por evicción Responsabilitat per evicció

Responsabilidad por vicios ocultos Responsabilitat per vicis ocults

Restitución f Restitució

Restituir tr. Restituir, retre

Restricción f Restricció

Restringir tr. Restringir

Retención indebida Retenció indeguda

Retórica f Retòrica

Retórico adj. y m. Retòric

Retracto m. Retracte

Retransmitir tr. Retransmetre

Retroactividad f Retroactivitat

Retroactivo, a adj. Retroactiu

Retrotraer tr. Retrotreure

Retrovender tr. Retrovendre

Retroventa f Retrovenda

Reversión f Reversió

Revertir intr. Revertir

Revocabilidad f Revocabilitat

Revocable adj. Revocable

Revocación f Revocación

Rey m. Rei

Riesgo m. Risc

Rito m. Ritus

Robo m. Robatori

Rogación f Rogació

Rogar tr. Pregar

Rollo m. Roti

Roma top. Roma

Romanística f Romanística

Romano, a adj. Romà

Rómulo n. p. (rey romano) Ròmul

Rómulo Augústulo n. p, (emperador romano) Ròmul Augústul

Ruego m. Prec

Rústico, a adj. Rústic

S

Sabiniano, a adj, Sabinià

Sabino n. p. (jurista) Sabí

Sacerdote m. Sacerdot

Sacrosantidad f Sacrosantedat

Saldo m. Saldo

Salvio Juliano n.p. (jurista) Salvi Julià

Samnita adj. y m. yf Samnita

Sanción f Sanció

Sancionar tr. Sancionar

Saneamiento m. Sanejament

Saneamiento por evicción Sanejament per evicció

Saneamiento por vicios ocultos Sanejament per vicis ocults

Sanear tr. Sanejar

Satisfacer tr. Satisfer

Secuestrar tr. Segrestar

Secuestratario, a m. Segrestatari

Secuestro m. Segrest

Secularización f Secularització

Seguro m. Assegurança

Seguro marítimo Assegurança marítima

Sella r tr. Segellar

Sello m. Segell

Semoviente adj. Semovent

Sempronio n. p. (nombre propio usa-do a menudo en la casuística romana) Semprònius

Senado m. Senat

Senadoconsulto m. Senatconsult

Senadoconsulto Juvenciano Senatconsult Juvencià

Senadoconsulto Macedoniano Senatconsult Macedonia

Senadoconsulto Neroniano Senatconsult Neronià

Senadoconsulto Orficiano Senatconsult Orficià

Senadoconsulto Pegasiano Senatconsult Pegasià

Senadoconsulto Tertuliano Senatconsult Tertul-Iià

Page 75

Senadoconsulto Trebeliánico Senat-consult Trebel-liànic

Senadoconsulto Veleyano Senatcon-sult Vel·leià

Senador m. Senador

Sentencia f Sentència

Sentencia absolutoria Sentència absolutòria

Sentencia condenatoria Sentència condemnatòria

Sentencia constitutiva Sentència constitutiva

Sentencia prejudicial Sentència prejudicial

Septimio Severo n. p. (emperador romano) Septimi Sever

Servicio m. Servei

Servidumbte f Servitud

Servidumbre aparente Servitud aparent

Servidumbre de abrevadero Servitud d'abeurador

Servidumbre de acueducto Servitud d'aqüeducte

Servidumbre de aguas Servitud d'aigües

Servidumbre de desagüe Servitud de desguàs

Servidumbre de extracción de cal Servitud d'extracció de calç

Servidumbre de extracción de creta Servitud d'extracció de creta

Servidumbre de luces y vistas Servitud de llum i de vistes

Servidumbre de paso Servitud de pas

Servidumbre de pasto Servitud de pasturar

Servidumbre de saca de agua Servitud d'extracció d'aigua

Servidumbre negativa Servitud negativa

Servidumbre no aparente Servitud no aparent

Servidumbre positiva Servitud positiva

Servidumbre rústica Servitud rústica

Servidumbre urbana Servitud urbana

Servio Sulpicio n. p. (jurista) Servi Sulpici

Sestercio m. Sesterci

Seyo n, p. (nombre propio usado a menudo en la casuística romana) Seius

Siembra f Sembra

Sila n. p (dictador) Sul·la

Simulación f Simulació

Sinalagma m. Sinallagma

Sinalagmatico, a adj. Sinallagmàtic

Síngrafo m. Síngraf

Situación jurídica Sitació jurídica

Soberanía f Sobirania

Soberanía domèstica Sobirania domèstica

Soberano m. Sobirà

Sociedad f Societat

Socio m. Soci

Solicitar tr. Sol·licitar

Solicitud f Sol·licitud

Solidaridad f Solidaritat

Solvencia f Solvència

Solvente adj. Solvent

Someter tr. Sotmetre

Sometimiento m. Submissió

Sortear tr. Sortejar

Subasta f Subhasta

Súbdito, a adj. y m. yf Súbdit

Subhipoteca f Subhipoteca

Subrogación f Subrogació

Sucedàneo, a adj. y m. Succedani

Suceder intr. Succeir

Sucesión f Successió

Sucesión forzosa Successió forçosa

Sucesión intestada Successió intes-tada

Sucesión paccionada Successió pac-cionada

Sucesión particular Successió particular

Sucesión por cabezas Successió per caps

Sucesión por estirpes Successió per estirps

Page 76

Sucesión testamentaria Successió testamentària

Sueesión universal Successió universal

Sucesor m. Successor

Sueldo m. Sou

Suelo m. Sòl

Sufragio m. Sufragi

Sujeto activo Subjecte actiu

Sujeto de derecho Subjecte de dret

Sujeto pasivo Subjecte passiu

Sumisión f Submissió

Superficiario, a adj. y m. Superfíciarí

Superficie f Superfície

Superposición de estipulaciones Superposició d'estipulacions

Superveniencia f Sobrevinença

Supervivencia f Supervivència, so-brevi vencia

Suplemento de legítima Suplement de [legítima

Supuesto m. Supòsit

Sustitucíón cuasi-pupilar Substitució quasipupil-íar

Sustitucíón fideicomisaria Substitució fideïcomissària

Sustitución hereditaria Substitució hereditària

Sustitución pupilar Substitució pu-pil-lar

Sustitución vulgar Substitució vulgar

Sustituido, a adj. Substituït

Sustituto m, Substitut

Sustracción f Sostracció

Sustraer tr. Sostreure

T

Tablas testamentarias

Taules testamentàries

Tanteo m. Tempteig

Tarpeya n, p. (roca) Tarpeia

Tasado, a adj. Taxat

Tasar tr. Taxar

Taxativo, a adj. Taxatiu

Tenencia f Tinença

Teodosio II n. p. (emperador roma-no) Teodosi II

Teoria del titulo y el modo Teoria del títol i el mode

Tercero, a m.y f. Tercer

Termino m. Terme

Termino resolutorio Terme resolu-tori

Termino suspensivo Terme suspensiu

Terrateniente m. Terratinent

Tesoro m. Tresor

Testamento m. Testament

Testamento abierto Testament obert

Testamento ante los comicios Testament davant els comicis

Testamento cerrado Testament clos

Testamento civil Testament civil

Testamento del ciego Testament del cec

Testamento en pie de guerra Testament en peu de guerra

Testamento en tiempo de epidemia Testament en cas d'epidèmia

Testamento escrito Testament escrit

Testamento especial Testament especial

Testamento hecho en el campo Testament fet al camp

Testamento hológrafo Testament ho-lògraf

Testamento inoficioso Testament in-oficiós

Testamento militar Testament militar

Testamento oral Testament oral

Testamento por el bronce y la balanza Testament pel bronze i la balança

Testamento pretorio Testament pre-torià

Testamento privado Testament privat

Testamento publico Testament públic

Testar intr. Testar

Testificar tr. Atestar

Testigo m. Testimoni

Testimonio m. Testimoniança, testimoniatge

Page 77

Tíber íop. (río) Tíber

Tiberio n. p. (emperador romano) Tiberi

Tiberio Coruncanio n. p. (pontífice) Tiberi Coruncani

Tiberio Sempronio Graco n. p, (tribuno de la plebe) Tiberi Semproni Grac

Ticio n. p. (nombre propio usado amenudo en la casuística romana) Tícius

Timocracia f Tímocràcia

Tipicidad f Tipicitat

Tirania f Tirania

Tirano m. Tirà

Tiro y carga Tir i càrrega

Titularidad f Titularitat

Titulo m. Títol

Titulo gratuito Títol gratuït

Titulo lucrativo Títol lucratiu

Titulo oneroso Títol onerós

Titulo particular Títol particular

Titulo universal Títol universal

Toma f Presa

Tradición f Tradició

Tradiciones de los antepasados Tradicions dels avantpassats

Trafico jurídico Tràfic jurídic

Trajano «. p. (emperador romano) Trajà

Tramitación f Tramitació

Tramitar tr. Tramitar

Tramite m. Tràmit

Transacción f Transacció

Transcripción f Transcripció

Transferencia f Transferència

Transferir tr. Transferir

Transigir tr. Transigir

Transmisión f Transmissió

Transmitente adj. y m. Transmitent

Transmitir tr. Transmetre

Traspaso m. Traspàs

Triboniano «. p. (jurista) Tribonià

Tribu f Tribu

Tribunado m. Tribunal

Tribunal m. Tribunal

Tribunicio, a adj. Tribunici

Tribuno m, Tribu

Tribuno de la plebe Tribu de la plebs

Tributo m. Tribut

Tutela f Tutela

Tutela dativa Tutela dativa

Tutela de las mujeres Tutela de les dones

Tutela de los impúberes Tutela dels impúbers

Tutela legítima Tutela legítima

Tutela testamentaria Tutela testamentària

Tutor m. Tutor

U

Ulpiano n. p. (jurista) Ulpià

Umbral m. Llindar

Umbro, a adj. y m. y f. Umbre

Urbano, a adj. Urbà

Uso m. Ús; usatge

Uso de razón Ús de raó

Uso y disfrute Ús i gaudi

Usuario, a adj. y m. y f. Usuari

Usucapión f Usucapió

Usucapir tr. Usucapir

Usufructo m. Usdefruit

Usufructuar tr. Usdefruitar, usufructuar

Usufructuario, a adj. y m. y f. Usufructuari

Usura f Usura

Usurario, a adj. Usurari

Usurpación f Usurpació

Usurpar tr. Usurpar

V

Vacante adj. Vagant

Validez f Validesa

Valido, a adj. Vàlid

Page 78

Vecindad f Veïnatge

Vecino, a adj. y m. y f Veí

Vectigal m. Vectigal

Veetigalista m. Vectigalista

Vencer tr. Vèncer

Vencimiento m. Venciment

Vendedor m. Venedor

Vender tr. Vendre

Venta f Venda

Venta al por mayor Venda a l'engròs

Vespasiano n. p. (emperador romano) Vespasià

Verter tr. Vessar

Vesta n. p. (diosa) Vesta

Vestal f (sacerdotisa) Vestal

Vetar tr. Prohibir, vedar

Veto m. Vet

Vicio del consentimiento Vici dei consentiment

Vicio de la voluntad Vici de la voluntat

Vicio formal Vici de forma

Vicio jurídico Vici jurídic

Vicio oculto Vici ocult

Vicio redhibitorio Vici redhibitori

Vigencia f Vigència

Vigente adj. Vigent

Vinculo de sangre Vincle de sang

Vinculo jurídico Vincle jurídic

Vindicación f Vindicació

Vindicar tr. Vindicar

Violència f Violència

Visigodo, a adj. y m. y f. Visigot

Viudedad f Viduïtat

Viudo, a adj. y m. y f. Vidu

Volseo, a adj. y m.y f. Volsc

Volumen m. Volum

Voluntad f Voluntat

Voluntariedad f Voluntarietat

Voluntario, a adj. Voluntari

Voto m. Vot

Vulgarismo m. Vulgarisme

Y

Yugada f Jovada