La memòria justificativa en el control judicial de la discrecionalitat administrativa del planejament urbanístic

Autor:Miquel Pons Portella
Càrrec:Advocat. Graduat en dret, itinerari de dret públic, per la Universitat Pompeu Fabra
Pàgines:135-162
RESUMEN

La memòria justificativa és un document en el qual el planificador urbanístic argumenta les raons per les quals ha decidit donar una determinada configuració a l’ordenació d’un territori. Es tracta d’un element que ha de formar part de la majoria d’instruments de planejament des de finals del segle XIX ençà, encara que no ha estat fins la dècada del 1970 que, amb una importància creixent, la jurisprudència de l’ordre contenciós administratiu l’ha pres com a referència bàsica a l’hora d’enjudiciar i controlar la discrecionalitat de l’Administració en el disseny i l’execució del planejament urbanístic. La legislació també s’ha fet ressò d’aquesta doctrina, de tal manera que s’ha generalitzat l’exigència de la memòria com a element essencial de qualsevol instrument de planejament i se n’ha pretès, a més, l’especialització, per tal que tots els interessos a què ha de servir l’ordenació urbanística trobin la seva deguda justificació. És per tots aquests motius que la inexistència, la insuficiència o la defectuositat de la memòria justificativa ha donat i dóna lloc, encara avui, a l’anul·lació d’instruments de planejament precisament per no gaudir de la motivació que han de tenir totes les decisions administratives discrecionals com a garantia enfront de l’arbitrarietat de l’Administració.

 
CONTENIDO
LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA EN EL CONTROL JUDICIAL DE LA DISCRECIONALITAT
ADMINISTRATIVA DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Miquel Pons Portella*
A Rafel Portella Moll, prevere, in memoriam.
Resum

         

      

    


      
  


THE JUSTIFICATION REPORT IN THE LEGAL CONTROL OF ADMINISTRATIVE DISCRETION
IN URBAN PLANNING
To Rafel Portella Moll, presbyter, in memoriam.
Abstract
           
    
  


       
   
 
  


*
.



Citació recomanadaPONS PORTELLA, Miquel. 
.
Miquel Pons Portella

 136
Sumari




Plaza de la Memoria Vinculante



            

Plaza de la Memoria Vinculante













la realitat



Miquel Pons Portella

 137
1 Introducció1


              


        


.
       
       
planeamiento

1 
• 
• .
• 
• .
• 
•       

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

•     

• 

• 

•      

• 

 DESDENTADO
 FERNÁNDEZDELGADO BARRIO DESDENTADO
      

arbitrario
 SANTAMARÍA PASTOR
 FERNÁNDEZ
 GARCÍA DE ENTERRÍAFERNÁNDEZ
 FERNÁNDEZ DELGADO BARRIO
 
 DESDENTADO
 SANTAMARÍA PASTOR   


Miquel Pons Portella

 138
 


      
 

  

i) 

               
             

            
             
  
      
  
             





2.1 Del Reglament de la Llei d’eixample del 1864 al Reglament d’obres, serveis i béns municipals
del 1924



   
   


 SILVA LÓPEZ   

         
  
              
      
        

   
       

  
      
                


 
 REVILLA
Miquel Pons Portella

 139
          


        , aprovat per un

       
     
 


   







         
               







       
       








 LORA-TAMAYO VALL
 
 REVILLA
 
 REVILLA
 

 
        
           la



Miquel Pons Portella

 140


       


    a) 
             una
      
     
a)

2.2 La Llei del sòl del 1956

   
   GARCÍA DE ENTERRÍA 

                 






b)a)

     
        
  b) una «memoria

  a)   
   f)   
b)
           
     a)

e)
      
  
          a)      
a) 
       
a)
 REVILLA
 
 
 REVILLA
 FERNÁNDEZ
  b) b)
a)a)a)

Miquel Pons Portella

 141
«
f)
Plaza de la Memoria Vinculante
de dia 16 de juny de 1977
3.1 Breu referència de la situació anterior




 
      
a)
     
     
 
 
.


.
los
    

              
.
         
    
  

a)  
    
en el fet que « ,

    


 
.
   
 
     



 


   

Miquel Pons Portella

 142
 
 
a)
          
    
              
     

           
         


                

3.2 Els antecedents del cas
      
      
   
    
              







        

        
   


GARCÍA DE ENTERRÍA,34
  


   
   


 SÁNCHEZ BLANCO
 SÁNCHEZ BLANCO
 
                  
    


 SÁNCHEZ BLANCO
 GARCÍA DE ENTERRÍA
Miquel Pons Portella

 143
      


    
   
       sobre un
               
             
     
  
  
   
 

       

3.3 L’innovador raonament de la sentència: el reconeixement del «caràcter vinculant» de la

       
    
      
GARCÍA DE ENTERRÍA,37
  


       
   


         

«



 

  
 
    
«

         

 GARCÍA DE ENTERRÍA
 GARCÍA DE ENTERRÍA
 SÁNCHEZ BLANCO
Miquel Pons Portella

 144
 
               
  ha
 
           
           no limita, ni
 

 
               
         

 
    
sentit «

           

 


           resulta lo
   
              
     
         
   resultare


         
   

 
      


    
    
       
 LACRUZ BERDEJO la


                      


 LACRUZ BERDEJO
 


Miquel Pons Portella

 145
             


 
          
      
     
       


    


               
         
sentit que «  
material  «   




      


        



 
                  
   
          

             
   
     



 
  
        
    
      
    

     las
   



          


Miquel Pons Portella

 146
Plaza de la Memoria Vinculante
4.1 La primerenca recepció de la nova jurisprudència
4.1.1 En l’àmbit judicial






  

  

    
                

          
          
   


       


      




       




        
         a) , e) i f)  
           que «   

   


 SÁNCHEZ BLANCO
 

      

   

Miquel Pons Portella

 147
       


      
 
                
       

        




  
b)a)
     
      
   

4.1.2 En l’àmbit legislatiu: el Reglament de planejament del 1978




    


  i
  

         
            
  
                
      los
 SÁNCHEZ BLANCO
  a) suposa «  
   
   

   
  

 
 REVILLA
 SÁNCHEZ BLANCO
 
a)
«  a)

Miquel Pons Portella

 148


  
  
         


Real

,
.
      
   
       


 

     


 

 

 

         
   

 SÁNCHEZ BLANCO
 DELGADO BARRIO
  a)a) a)a) a) 


      
           





 DELGADO BARRIO
 DELGADO BARRIO
 SÁNCHEZ BLANCO      


    

 DELGADO BARRIO
Miquel Pons Portella

 149





         
        

          

a),  i 




a) i e)
a) i f)
 


   
        memoria
        


              
        





  


 SÁNCHEZ BLANCO
 
 DESDENTADO
 b)
b) i e)a)a) i a) i f)

       
 

      f) torna a
      
          
           
       

 DESDENTADO
Miquel Pons Portella

 150
             
             
      
      

              
  

4.2 La consolidació de la jurisprudència durant els anys 1990

    

la Memoria 
    
 
 
DELGADO BARRIO
  


 
        
   






     



                  

      
 


 
 GARCÍA DE ENTERRÍA
 DELGADO BARRIO
        

DELGADO BARRIO
         
           
           
       DELGADO
BARRIO
Miquel Pons Portella

 151



   
 
   


         
«

  
  
      



4.3 El marc normatiu vigent després de la Sentència constitucional núm. 61/1997

,

  
   

    REVILLA         
  
       

  
             
    
        

 Molta
 

      
 DELGADO BARRIO
 
             
.
 
 
 
 
 REVILLA
 FERNÁNDEZ
 REVILLA
Miquel Pons Portella

 152
      
    
  

  

   
        

    



  
     a) 
    






  
      


4.3.1 El cas català: el TRLUC 2010 i el Reglament del 2006



     

       
 REVILLA    
       
         

 
 
   a) a)a) a) a)  a) DELGADO
BARRIO
 
 
 
 
        
     

     

Miquel Pons Portella

 153
       

 
    
      
 

      
              


     
        

    
     
a)a)a)

 
    






5.1 L’actual model de motivació dels instruments de planejament: generalització i especialització
           


  i)
      
       
               
 DELGADO BARRIO
    


 

   
a)a)
     
a)b)
f)a)
   


Miquel Pons Portella

 154
planejament,

    
      

       
  
  

    

         
  
       
             



 
              
        

  
    


         


o 

 
          

    

 DELGADO BARRIO
 DELGADO BARRIO
 

 
 
 
 
 


         
      


Miquel Pons Portella

 155
o             

       
           

             
          
   


  



   
   
     
      




    bis             

 «



     
  
        
   
       

     
           
    
   
     a)  
que « 

 
         

         


 
 
 
  
BETANCOR
Miquel Pons Portella

 156
           
 
      

  
                
      
  

              
  


  
  
         

  




      
         
 requeria en «          
              
    
 
       

5.2 La casuística tractada per la jurisprudència
         


 
«                 
      
 

   


 h)


 
 
 
Miquel Pons Portella

 157


      





                
    


       
planeamiento


 ha



     

    
    
«
 



  
  
      

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 DESDENTADO
 
 
Miquel Pons Portella

 158
  

       

   
amb la realitat
     


        
       






«
              
 

       

 






5.3 La conseqüència jurídica de la motivació incorrecta
           


             
  
    

 
 DELGADO BARRIO         
         


 
 
 DESDENTADO
Miquel Pons Portella

 159


   

               



  



      

         

    

   


 «


 
  

   
 
  






       
     

 DESDENTADO
 DESDENTADO
 DESDENTADO
 
 
                   

 

 
 
Miquel Pons Portella

 160
        
a posteriori les


,


  

               
   es lo

       
        
    


   
  
       
          
         
     


        
           




               
           



     
  


    

 
 
 SÁNCHEZ BLANCO
 
 


Miquel Pons Portella

 161




   
a posteriori

ABEL FABRE        


BETANCOR RODRÍGUEZ            

DELGADO BARRIO  

DESDENTADO DAROCA       

ESTEVE PARDO 

FERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ  

FERNÁNDEZ           

FERNÁNDEZ            

GARCÍA DE ENTERRÍA
GARCÍA DE ENTERRÍA    

GARCÍA DE ENTERRÍA FERNÁNDEZ  

LACRUZ BERDEJO     

   

LÓPEZ-BREA LÓPEZ DE RODAS


LORA-TAMAYO VALVERDE, Marta.        

Miquel Pons Portella

 162
PONCE SOLÉ        

REVILLA I ARIET, Roser. 
 
RIVERO YSERN           
      

ROMERO REY

SÁNCHEZ BLANCO          

SANTAMARÍA PASTOR    

SANTAMARÍA PASTOR

SILVA LÓPEZ           
   
   

TRAYTER JIMÉNEZ 
