L'impacte del dret en l'ús de les tecnologies del llenguatge en les administracions públiques

Autor:Agustí Cerrillo Martínez, Raquel Xalabarder
Pàgines:17-30
RESUMEN

Les administracions públiques han incorporat les tecnologiues del llenguatge com a instrument per prestar els serveis públics de manera més eficaç i eficient. Igualment, les administracions públiques estan fomentant, a través de diverses mesures, la insdústria de les tecnologies del llenguatge. Aquest article té per objectiu identificar les normes que han de ser tingudes en compte en l'impuls del disseny, el desenvolupament i l'ús de les infraestructures lingüístiques en les administracions públiques. A més, persegueix valorar l'impacte de la normativa per impulsar l'ús de les tecnologies del llenguatge en les administracions públiques

 
CONTENIDO
EL IMPACTO DEL DERECHO EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS*
Agustí Cerrillo i Martínez**
Raquel Xalabarder***
Resumen
Las administraciones públicas han incorporado las tecnologías del lenguaje como instrumento para prestar los servicios
       
     
                  
   

     

THE IMPACT OF LAW ON THE USE OF LANGUAGE TECHNOLOGIES IN PUBLIC
ADMINISTRATIONS
Abstract
Public administrations have incorporated language technologies as an instrument to provide more effective and

 
               


       




Citación recomendada               


Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 18
Sumario













Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 19
1 Introducción
Las tecnologías del lenguaje son aquellas tecnologías utilizadas para la comprensión automática del lenguaje



  

Las tecnologías del lenguaje se basan en el uso de recursos lingüísticos  
  

corpus
            
          1
de titularidad pública o privadaprovenir de fuentes distintas
Los recursos son objeto de “tratamiento  
    
de procesadores    
 
text and data mining
recursos como los procesadores se hallan normalmente protegidos por regímenes de propiedad intelectual e
2

    
      
            


infraestructuras lingüísticas
             múltiples
cuestiones jurídicas

2 El rol de la Administración pública en el fomento de las tecnologías del lenguaje
   
     
    
               
interoperabilidad 

2.1 Los datos abiertos de interés lingüístico

3




    

Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 20
 


         
       
             
             
              
        

4


5


6
   
7
2.2 La reutilización de recursos lingüísticos



una actividad administrativa pública ni suponga el intercambio de documentos entre administraciones
8
   
9
  
     
   
   


10
será la regulación de la reutilización de cada Administración pública la que en última instancia determinará

 
       




    
    






Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 21

11
              
    


12
              
     
       
            13

corpus u otros
14
15
                



             

 16             




17


2.3 La interoperabilidad de los recursos y aplicaciones lingüísticas
            
     
 




    18         
  



  




  

Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 22
     


     
 

dispone que las administraciones públicas deben poner a disposición de cualquier Administración pública
              
   19 

20
2.4 La normativa lingüística
Al hablar de la regulación del proceso del lenguaje natural no puede desconocerse el papel que en este ámbito


              



2.5 El derecho de la competencia
   

 
  



    
             
aplicaciones desarrolladas por ellas debe garantizarse la libre competencia respecto a desarrolladores de
  
     

3 La propiedad intelectual

recursos y procesadores



       
 




Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 23
      
        



3.1 La gestión de la propiedad intelectual en los recursos de interés lingüístico
autor un conjunto de derechos sobre su obraplazo
de protecciónexcepciones o límites
                
     expresada
cuantum   

     
21 podrán
ser libremente reutilizables aquellos recursos que se hallen en el dominio público

            22   
 

  
              

  
 fabricante de una base de datos el derecho a autorizar o prohibir tanto la copia
  
       
             
   
  
       

    condiciones
concretas de reutilización             
                   
   
    


se realizarán diversos “actos de explotación 
  



 post mortem auctoris  

        
  

Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 24


  
   excepciones o límites que permiten ciertos actos de
      
     

    

    
     
 
  
               
     
23
24
    
   25    

   
       
    

de facto
  
 

              
    
     
derechos de propiedad intelectual sobre los corpus  

 26  
   
  

                
        

    


  

     

Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 25
27 o mediante la presunción de cesión
28
               
    
  
     

    


  



            



    
   
 29
La misma conclusión es predicable respecto de contenidos sobre los que recaigan derechos de propiedad

     
                


   
licencias
Creative Commons 



     



 
   








                    
                    

      

Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 26

  



3.2 La protección de los procesadores y plataformas de interés linguïstico
  
    
     
 30
 

31
              



  
  

de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de estos derechos a la Administración pública
 
   

32
       

  


             
    
33


             


 
         


      
  

        
          
   

Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 27


4 La protección de los datos personales y la anonimización
            


  
   
              
           
             
34

        35      


  
 
    

36
               
  37
Cuando una Administración pública permite la reutilización de recursos que contengan datos de carácter

realizada a una persona distinta del interesado; para ello es necesario o bien contar con el consentimiento
  



       

       


38
  


     
               



  

     


Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 28
39big data permiten el cruce de

exige ser especialmente cauteloso respecto a determinadas categorías de datos personales a disposición de
40

     
   41           
 



     
42

  




43
 
44 La concurrencia de uno de estos límites




45
   




   
46



       
       






                     

Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 29

    
     





 

              
 
     






Agustí Cerrillo, Raquel Xalabarder
El impacto del derecho en el uso de las tecnologías del lenguaje en las administraciones públicas
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 30

 Reglamento general de

             
anonimización de datos personales   



    

             
Revista jurídica de la Comunidad

      
anonimización
 

 


Plan de Impulso

 
  
