Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018

Autor:María del Carmen Bolaño Piñeiro
Pàgines:194-199
RESUMEN

La crònica recull les novetats normatives en matèria lingüística a la Comunitat Foral de Navarra publicades entre gener i juny de 2018. En aquest període cal destacar l'aprovació del nou decret que regula els criteris d'ús i d'expressió gràfica de les denominacions oficials dels nuclis de població de Navarra, les modificacions puntuals en la plantilla orgànica de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra i dels seus organismes autònoms, incloent-hi places que requereixen el coneixement de l'euskera, i l'aprovació del reglament de provisió de llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis de la Universidad Pública de Navarra. Així mateix, s'ha publicat la nova Llei foral de contractes públics, que inclou la incentivació del coneixement de l'euskera en els serveis d'atenció al públic subcontractats. Finalment, pel que fa a la jurisprudència, en el període recollit el TS no admet a tràmit el recurs de cassació contra una sentència del TSJ de Navarra de 2016 que sentenciava que una oferta pública de feina va ser contrària al dret perquè va preveure places que requerien el coneixement de l'euskera sense que aquest requisit s'establís en la plantilla orgànica

 
CONTENIDO
CRÓNICA LEGISLATIVA DE NAVARRA
Primer semestre de 2018
María del Carmen Bolaño Piñeiro*
Resumen
La presente crónica recoge las novedades normativas en materia lingüística en la Comunidad Foral de Navarra
publicadas entre enero y junio de 2018. En este periodo cabe destacar la aprobación del nuevo decreto que regula los
         
   
       
     
       
   
 



LEGISLATIVE REPORTS ON NAVARRE
Abstract
The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language in


* adjunta 
Citación recomendada. del Carmen (2018). Crónica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018. Revista
(70).
María del Carmen Bolaño
Crónica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 195
Sumario

2 Normativa




de la Comunidad Foral de Navarra y Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal de


María del Carmen Bolaño
Crónica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 196
1 Introducción
         


    


   
    
         
    
 

   


1
cuenta de ellas en la crónica del siguiente semestre.
2 Normativa

de los núcleos de población de Navarra
La principal novedad normativa de este periodo es la aprobación del 

población de Navarra2 que deroga el  y que desarrolla el artículo 8 de la Ley Foral


    

 
de Entidades Locales de Navarra y su rotulación se adaptará de forma paulatina atendiendo a los criterios
6
La norma establece que su objetivo es determinar las reglas para el uso adecuado por parte de la
               
deben emplearse para su transcripción.7
8


        Revista de Llengua i Dret,
      
legislativa de Navarra. Primer semestre de 2017.     
.
2 Publicada en el n.
     

.
.
6

7.
8.
María del Carmen Bolaño
Crónica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 197
        
   



    10    
               
11


castellano.12
2.2 Nueva Ley Foral de Contratos Públicos
La 
  
    En concreto se
             


    
sus trabajadores y trabajadoras para que puedan adquirir la capacidad de comunicarse con la ciudadanía en


por lo que su efectividad práctica puede ser bastante limitada.
           
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y Reglamento de provisión de puestos de
trabajo del personal de Administración y Servicios de la Universidad Pública de Navarra

 En lo que interesa
   


              

           

 




  
 .
10 .
11 .
12 .
 Publicada en eln de 17 de abril de 2018.
.


de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
María del Carmen Bolaño
Crónica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 198


           


            

          
  


      
 
    

           





          
             
       .16    
        
       
17
               
requisito que podrá ser establecido en la plantilla orgánica.18


    
    

3 Jurisprudencia
   


       
   
        


16 Publicada en el n.º 126 de 2 de julio de 2018.
17 .
18.
 
María del Carmen Bolaño
Crónica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 199
   

        

       
      

        
  
    
un idioma que no sea el castellano se entenderá que son puestos de trabajo distintos de los recogidos en la
A contrario sensu

        

    

       
20
20.