Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018

Autor:Antoni Nadal i Soler
Pàgines:179-187
RESUMEN

El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el primer semestre de 2018

 
CONTENIDO
CRÒNICA LEGISLATIVA DE LES ILLES BALEARS
Primer semestre de 2018
Antoni Nadal i Soler*
Resum
El text recull les resolucions del  (BOIB) i del  
 (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el
primer semestre de 2018.
Paraules clau: Capacitat lingüística; personal estatutari; subvencions; normalització lingüística; ajuntaments de Pollença
i Capdepera; guies turístics.
LEGISLATIVE REPORTS ON BALEARIC ISLANDS
Abstract



      
 
*Antoni Nadal i Soler, professor de llenguatge administratiu de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Citació recomanada: Nadal i Soler, Antoni (2018). Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018. 
, (70), 179-187. DOI: 10.2436/rld.i70.2018.3198.
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 180
En el primer semestre del 2018, a les Illes Balears va continuar el debat parlamentari i social sobre l’exigència
de coneixements de català en els procediments selectius d’accés, de provisió i de mobilitat del personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. Cal recordar que la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures
de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, disposa
que el Govern ha de desplegar reglamentàriament el que preveu la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel que fa a l’exigència del coneixement de la llengua
catalana que s’ha d’acreditar per a l’ingrés i per a l’ocupació de places de personal estatutari del Servei
      
 
     
capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. La professora de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears Maria Ballester Cardell ha tractat aquesta qüestió en el
treball La competència lingüística del personal del Servei de Salut de les Illes Balears”, publicat al blog de
la .
                 
Govern d’Espanya, per mitjà de l’Advocacia de l’Estat, interposàs dos recursos contenciosos administratius
contra sengles convocatòries dels ajuntaments de Pollença i Capdepera d’exigües subvencions en matèria de
normalització lingüística en considerar que vulneraven la doctrina elaborada pel Tribunal Constitucional des
del moment que regulaven “que tendrán acceso a las ayudas aquellas empresas que utilicen «únicamente el
catalán» en impresos, carteles, actividades publicitarias o documentos administrativos”. Segons un comunicat
de la Delegació del Govern, “la doctrina constitucional señala que «

o menoscabo de alguna de ellas»           «patrón de
    ».
Dicha doctrina está recogida por sucesivas sentencias en los últimos años”. La delegada del Govern, militant
     
tengan el mismo valor y que se subvencionen por igual, como recoge la Constitución”. (L’Advocacia de
l’Estat ja havia impugnat el 2017 davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears un acord de
l’Ajuntament de Calvià que introduïa exigències lingüístiques, socials i mediambientals a les empreses que
contractassin amb el consistori, en relació amb les clàusules que exigien l’ús del català en rètols, publicacions,
avisos i altres comunicacions, així com que els treballadors tinguessin el 
En el mateix sentit, es va recórrer davant el TSJ Illes Balears l’acord de l’Ajuntament de Palma d’octubre de
2016, que també obligava les empreses que contractassin amb l’Administració local esmentada a “utilitzar
el català”. En tots dos casos, l’Advocacia de l’Estat considerava els acords inconstitucionals.) En produir-
se el relleu al capdavant de la Delegació del Govern al juny, la nova delegada, militant del PSIB-PSOE,
va expressar el seu compromís “para acabar con la judicialización interesada de las medidas adoptadas
por otras administraciones” i va anunciar que l’Advocacia de l’Estat havia desistit dels recursos contra els
acords dels ajuntaments de Pollença i Capdepera, d’acord amb els informes previs favorables que s’havien
sol·licitat als ministeris de Política Territorial i Funció Pública, i de Justícia. La delegada va explicar que
he considerado oportuno retirar estos recursos porque suponían una injerencia en la autonomía municipal
y romper el consenso existente desde el año 1985 en Balears en torno a la normalización lingüística de la
lengua catalana. Son ayudas que conceden los municipios desde hace años sin reparo alguno, y no penalizan
el uso del castellano en el ámbito público, ni mucho menos, lo eliminan”.
Subvencions, ajuts, premis
Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut de 27 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la

Els espots que continguin guió han de ser en llengua catalana (8.000 €).
BOIB núm. 14, de 30 de gener de 2018
Convocatòria pel Consell Insular de Menorca del XVI Premi Francesc de Borja Moll de creació de contes i
rondalles, any 2018 (400 €).
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 181
BOIB núm. 14, de 30 de gener de 2018
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 22 de gener de 2018 per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions complementàries en relació amb els projectes aprovats en el marc del programa
d’acció comunitària Erasmus + Joventut, Acció clau 1, Voluntariat Europeu, corresponents a 2018 (50.000
€). Es valorarà que el personal voluntari hagi rebut formació sobre la llengua catalana o que hi hagi el
compromís de fer-ho.
BOIB núm. 15, d’1 de febrer de 2018
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 22 de gener de 2018 per la qual s’aprova
la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici de 2018 (100.000 €).

mesures per garantir la igualtat de gènere, així com l’ús d’un llenguatge respectuós, inclusiu i no-sexista.
BOIB núm. 15, d’1 de febrer de 2018
              
        
i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions i els recursos disponibles i sobre els requisits
necessaris per accedir als serveis, i també sobre altres recursos de protecció social i sobre les competències
de les administracions públiques en aquest àmbit. Per fer-ho efectiu, s’ha de disposar dels ajuts i els suports

  
la seva situació i, si és procedent, la valoració de les necessitats socials dels familiars o de les persones que
en tenen cura, en un llenguatge clar i entenedor.
BOIB núm. 16, de 3 de febrer de 2018
Ajuntament de Pollença. Bases reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català
com a llengua habitual (5.000 €).
BOIB núm. 29, de 6 de març de 2018
Extracte de la convocatòria de l’Ajuntament de Pollença per a la concessió de subvencions a les empreses
que utilitzin el català com a llengua habitual l’any 2018.
BOIB núm. 29, de 6 de març de 2018
Bases de la convocatòria de l’Ajuntament de Capdepera de subvencions per a la normalització lingüística a
les empreses municipals (1.200 €).
BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018
Aprovació pel Consell Insular de Mallorca de la convocatòria d’ajuts de mínims del 2018 a la producció

BOIB núm. 33, de 15 de març de 2018
Aprovació de les bases que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català
en el sector empresarial i en els clubs esportius de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a
l’any 2018 i de la convocatòria corresponent (30.000 €).
BOIB núm. 49, de 21 d’abril de 2018
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 5 de juny de 2018 per la qual es convoquen
ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes
Balears (200.000 €).
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 182
BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018
Extracte de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 5 de juny de 2018 per la qual
es convoquen ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català
a les Illes Balears.
BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 14 de juny de 2018 per la qual es convoquen
ajuts destinats a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears (275.000 €).
BOIB núm. 76, de 21 de juny de 2018
Extracte de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 14 de juny de 2018 per la qual
es convoquen ajuts destinats a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears.
BOIB núm. 76, de 21 de juny de 2018
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 18 de juny de 2018 per la qual s’aprova la
convocatòria d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears (300.000 €)
BOIB núm. 77, de 23 de juny de 2018
Extracte de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 18 de juny de 2018 per la qual
s’aprova la convocatòria d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears.
BOIB núm. 77, de 23 de juny de 2018
Política lingüística
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 7 de març de 2018 per la qual es convoquen les
    
A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 18 de juny de 2018 per la qual es fa pública la llista
    

expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
BOIB núm. 76, de 21 de juny de 2018
Educació i universitat
             
conseller d’Educació i Universitat de 14 de juny de 2016 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de

del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juny de 2016 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de
treball de la Conselleria d’Educació i Universitat. Funcions del cap del Servei de Formació del Professorat
passen al cap del Servei de Formació Homologada i Capacitació; i funcions del cap del Servei de Projectes
Lingüístics passen al cap del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, i al cap del Servei de
Normalització Lingüística i Formació.
BOIB núm. 14, de 30 de gener de 2018
         
cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 183

es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments
no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per
a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. Aquesta ordre regula: 1) Els requisits de les titulacions del
professorat no universitari en matèria de l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes i de l’acreditació
del coneixement per fer ensenyament en català, amb les seves equivalències, i el Pla de Formació Lingüística
          
de la llengua i literatura catalanes dels alumnes dels ensenyaments no universitaris, 3) Les funcions i la
composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana prevista
a la disposició addicional tercera del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.
BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de gener de 2018 per la qual es convoca un concurs de
mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven
les bases que l’han de regir.
         
acrediten el domini de la llengua catalana exigible de conformitat amb l’Ordre de la consellera d’Educació,
       
de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i
s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) (BOIB núm. 53, de 19 d’abril).
BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2018
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de gener de
2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè
les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària
obligatòria, a les Illes Balears. Regula l’exempció del camp de coneixement de llengua catalana i literatura
de l’àmbit de comunicació.
BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’abril de 2018 per la qual s’estableixen els objectius,
els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per obtenir
             
objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per

BOIB núm. 46, de 14 d’ abril de 2018
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat d’11 d’abril de 2018
per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i
Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa
d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana”
per al curs 2018-2019.
BOIB núm. 48, de 19 d’abril de 2018
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual s’aproven les instruccions

llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació
Infantil.
BOIB núm. 68, de 2 de juny de 2018
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 184
Servei de Salut de les Illes Balears
Decret 8/2018, 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de
Salut de les Illes Balears. Aquest decret regula l’acreditació de coneixements de la llengua catalana per a
l’ingrés i per a l’ocupació de places de personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears. Els articles
1 i 2 n’estableixen l’objecte i l’àmbit d’aplicació. Els articles 3 i 4 estableixen els nivells de coneixements de
llengua catalana que ha d’acreditar el personal del Servei de Salut de les Illes Balears i la forma d’acreditació.
        
casos excepcionals, amb la possibilitat de diferir l’acreditació dels coneixements de llengua catalana per un
termini de dos anys; l’article 7 estableix les conseqüències de la manca d’acreditació dins el termini, i l’article
      
necessària en tota mena de procediments de provisió. Així mateix, les disposicions addicionals estableixen
  

i un règim especial per a les agrupacions professionals, en atenció a les funcions que els corresponen. I
les disposicions transitòries estableixen un règim temporal d’aplicació de les normes d’aquest decret per
a les comissions de serveis, les borses de treball, el personal estatutari de gestió i serveis de les categories
professionals de la funció administrativa, i per als procediments de mobilitat que afectin el personal estatutari

BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018
Escola Balear d’Administració Pública
Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 14 de març de 2018 per la qual

la convocatòria de l’any 2018.
BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018
Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 27 de març de 2018 per la qual
s’organitza una convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 per al personal
que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears.
BOIB núm. 39, de 29 de març de 2018
Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 21 de maig de 2018 de

proves dels cursos de llengua catalana que organitza l’EBAP per a l’any 2018.
BOIB núm. 65, de 26 de maig de 2018
Consells insulars i Administració local
Bases reguladores de la convocatòria i de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor
 
de la llengua catalana. En cas de no tenir-lo, s’haurà de superar una prova de llengua catalana. Els aspirants
que siguin estrangers de països de parla no castellana, a més dels documents anteriors, hauran d’aportar
             
         
              
d’aquests coneixements convocada per la corporació local corresponent.
BOIB núm. 15, d’1 de febrer de 2018

Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 185
BOIB núm. 16, de 3 de febrer de 2018
Decret del president del Consell Insular d’Eivissa de 26 de gener de 2018 pel qual s’estableixen les bases, la
convocatòria i els temaris de les proves d’accés a la professió de guia turístic/a de les Illes Balears, així com
per a l’ampliació d’idiomes per a guies ja habilitats/ades.
BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018
           
obtingudes en altres estats de la Unió Europea per a la llibertat d’establiment de guies de turisme.
Per acreditar-se com a guia turístic/a, les persones aspirants han d’acreditar el coneixement de l’anglès i
d’almenys una altra llengua estrangera, i el coneixement dels idiomes castellà i català, en els termes que
estableix el Decret del president del Consell Insular d’Eivissa de 26 de gener de 2018 pel qual s’estableixen
les bases, la convocatòria i els temaris de les proves d’accés a la professió de guia turístic/a de les Illes
Balears, així com per a l’ampliació d’idiomes per a guies ja habilitats/ades (BOIB núm. 18, de 8 de febrer
de 2018).
BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018
Consell Insular de Menorca. Convocatòria de les proves per l’habilitació de guia turístic a les Illes Balears,
en l’àmbit territorial de l’illa de Menorca, i d’ampliació d’idiomes.
BOIB núm. 19, de 10 de febrer de 2018
Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Hospital de Formentera per oferir cursos
de català per al personal de l’hospital.
BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018
Ajuntament de Santa Eulària des Riu Bases obre un procés selectiu per cobrir deu places de policia local de la
plantilla de personal funcionari de carrera. Cal acreditar el coneixement de la llengua catalana corresponent
al nivell B2.
BOIB núm. 16, de 3 de febrer de 2018
  
de les comissions delegades del Consell és la de Llengua i Literatura.
BOIB núm. 17, de 6 de febrer de 2018
         
plaça d’assessor lingüístic.
BOIB núm. 19, de 10 de febrer de 2018

BOIB núm. 56, de 5 de maig de 2018
Política cultural del Govern de les Illes Balears
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 27 de febrer de 2018, va aprovar la resolució
següent derivada d’una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política
cultural del Govern:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 186
1. Promoure i dur a terme una política cultural inclusiva, això és, una política pública que tengui en compte
totes les manifestacions culturals que es donen a les Illes Balears, sense discriminar-ne cap, ja sigui per raó
de gènere cultural, de llengua d’expressió o d’orientació ideològica.”
BOPIB núm. 135, de 23 de març de 2018
Perversió del llenguatge
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 10 d’abril de 2018, va aprovar la resolució
següent derivada d’una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte
de salaris i rendes:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a:
[...] 14. Que el Govern de l’Estat introdueixi en el seu llenguatge i dintre de les seves prioritats la lluita contra
la «precarietat laboral» i «explotació laboral», adoptant el punt de vista del treballador en comptes d’abordar
la qüestió des d’una òptica econòmica, parlant de «frau laboral».”
BOPIB núm. 139, de 27 d’abril de 2018
Auxiliars de conversa
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió en sessió tinguda el
dia 26 d’abril de 2018, va aprovar la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei, presentada del
Grup Parlamentari Popular, 
“[...] 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estableixi mesures
           
  
col·laboració per a l’aprenentatge comunicatiu de les llengües estrangeres als alumnes.
[...] 9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar els Equips d’Atenció

[...] Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o d’Audició i Llenguatge:
• 2,5 h setmanal/aula d’escola infantil pública.”
BOPIB núm. 142, de 18 de maig de 2018
Polítiques per a l’educació a l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 22 de maig de 2018, va aprovar una resolució
derivada d’una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora
de les polítiques per a l’educació a l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears:
“[...] 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar els Equips d’Atenció

[...] Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o d’Audició i Llenguatge:
• 2,5 hores setmanals/aula d’escola infantil pública.”
BOPIB núm. 147, de 22 de juny de 2018
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 187
Funció pública. Capacitació lingüística per al reingrés en adscripció provisional del personal
funcionari de carrera
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 12 de juny de 2018, va aprovar la Llei per

funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus
i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats texts refosos.
Segons l’article 2.6, s’incorpora una nova disposició addicional, la catorzena, a la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:
“Disposició addicional catorzena. Capacitació lingüística per al reingrés en adscripció provisional del
personal funcionari de carrera.
Per al reingrés en adscripció provisional, el personal funcionari de carrera que no té reserva d’un lloc de
feina, previst a l’article 113.2 d’aquesta llei, haurà d’acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana
exigit en el moment de l’ingrés en el cos, escala o especialitat en el qual reingressa.”
BOPIB núm. 149, de 28 de juny de 2018