Consell Superior de la Justícia del Principat d'Andorra (2017). 'Manual de llenguatge jurídic' [En línia]

Autor:Juan Jiménez Salcedo
Pàgines:253-266
 
CONTENIDO
CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA DEL PRINCIPAT D’ANDORRA
(2017). MANUAL DE LLENGUATGE JURÍDIC [EN LÍNIA]
Juan Jiménez-Salcedo*
Paraules clau: Llengua catalana; llenguatge jurídic; Principat d’Andorra; dret andorrà; aspectes convencionals.
BIBLIOGRAPHICAL REVIEW OF:
Consell Superior de la Justícia del Principat d’Andorra (2017). Manual de llenguatge jurídic [en línia].
Keywords: Catalan language, legal language, Principat d’Andorra, Andorran law, conventional aspects.
* Juan Jiménez-Salcedo, professor del Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pablo de Olavide, de Sevilla.
jimsal@upo.es.
Citació recomanada: Jiménez-Salcedo, Juan (2018). [Recensió de l’obra: Manual de llenguatge jurídic, del Consell Superior de
la Justícia del Principat d’Andorra]. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, (70), 253-256, DOI: 10.2436/rld.
i70.2018.3191.
Juan Jiménez Salcedo
Consell Superior de la Justícia del Principat d’Andorra (2017). Manual de llenguatge jurídic...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 254
               Manual de
llenguatge jurídic       
més d’indicacions sobre toponímia, als operadors judicials i als organismes legislatius o amb competència
     


Assemblea de la Cimera Judicial Iberoamericana, més concretament de l’acord sobre llenguatge clar i

  
manuals (Duarte, Alsina i Sibina, 1998; Justícia, 2008), però també en eines de referència per a la correcció
1.
              
prescripcions es basen en dos principis fonamentals, el de funcionalitat i el d’objectivitat2 
       

 
               
tractaments personals
al destinatari d’una comunicació administrativa3

  


els llibres d’estil en llengua catalana (Jiménez-Salcedo, 2017: 125, n. 35).
     

     

 
proposades són totalment conformes a la normativa de la llengua: ús del tractament vós i de paraules
    ògicament i utilització de paraules

è siguin compatibles amb    és sens dubte la posició del

              
administratiu (l’ús del geren i hi
d’abast més estilístic, com ara la preferència per l’ús de la veu activa en comptes de la passiva i les estructures
d’obligació.
El bloc següent (p. 31-48) analitza els aspectes convencionals, és a dir, 

cursiva i negreta), l’ús de majúscules i minúscules i la formació d’abreviacions (abreviatures, sigles, acrònims
ó de les prescripcions dels manuals d’estil en català, principalment de
Pujol i Solà (2009) i Mestres et al.convencions editorials i aspectes
1ència, vegeu Mestres i Trias (2015).
2 A la pà   principi d’objectivitat, però
principi de formalitat,
    objectivitat i formalitat són emprats en

3 El Manual preconitza la forma vós en comptes de vostè    
      
 vostè    
l’Administració andorrana.
Juan Jiménez Salcedo
Consell Superior de la Justícia del Principat d’Andorra (2017). Manual de llenguatge jurídic...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 255
convencionals   
(Mestres et al.     
    
      òpies de
les administracions del Principat d’Andorra, cal esmentar les recomanacions sobre l’ús de majúscules i
 documentació
judicial i noms de lloc4           
5. L’obra conclou amb
   
cal corregir en català jurídic.
El Manual de llenguatge jurídic del Consell Superior de la Justícia del Principat d’Andorra representa, en
    
            
     
              
 
desenvolupades en altres fonts6

et al., 2006), amb una tipologia sistemàtica dels diferents


      
  

       
         


               

del llenguatge jurídic català al Principat d’Andorra.
Referències:
    . Manual de documentació administrativa   

Departament de Justícia (2008). Curs de llenguatge jurídic
Manual de llenguatge administratiu (6a

4 El Manual aplica les convencions generalitzades en el llenguatge administratiu català (Jiménez-Salcedo, 2017) a les realitats
institucionals andorranes: la minúscula inicial per a les professions i càrrecs (copríncep, cònsol major), la majúscula inicial per als
Consell Superior de la Justícia, Consell
General, Ministeri d’Ordenament Territorial 
 vs. Les lleis penals estableixen la gradació de les penes) i la minúscula inicial per a la
recurs contenciós administratiu vs. Sentència 25/2016)
5

6 Les prescripcions sobre l’estil administratiu ja es troben a Duarte, Alsina i Sibina (1998) i, de manera general, a Mestres et al.
      
consulta de nombroses fonts; la més accessible n’és sens dubte l’Optimot.
Juan Jiménez Salcedo
Consell Superior de la Justícia del Principat d’Andorra (2017). Manual de llenguatge jurídic...
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 256
      Material didàctic per a cursos de llenguatge
administratiu
  et al.] (2006). Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears. Palma de

Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana
Jiménez-Salcedo, Juan (2017). L’ús distintiu de la majúscula en llengua catalana: anàlisi d’un corpus de fonts
convencionals aplicable a la redacció juridicoadministrativa. Revista de Llengua i Dret, (68), 117-142.
Martínez de Sousa, José (2014). Ortografía y ortotipografía del español actual
Mestres i Serra, Josep M. [et al.] (2009). Manual d’estil. La redacció i edició de textos

Revista de Llengua i Dret, (63), 13-49.
               

Pujol, Josep M.; Solà, Joan (1995). : (4a
