Bibliografia recent d'interès

Autor:Elena Heidepriem Olazábal
Pàgines:260-281
 
CONTENIDO
BIBLIOGRAFIA RECENT D’INTERÈS
Desembre de 2017 a setembre de 2018
Elena Heidepriem Olazábal*
Resum

    

 -

RECENT BIBLIOGRAPHY OF INTEREST
Abstract
Selection of bibliographic references on linguistic law, sociolinguistics, language policy and planning and legal
language and related themes published between December 2017 and September 2018. It includes Catalan and
international publications.
Keywords: Bibliography; Linguistic Law; sociolinguistics; language policy; language planning; legal language;
administrative language.


Citació recomanada:      
Revista de Llengua i DretJournal of Language and Law.
Elena Heidepriem Olazábal

 261
Sumari










Institucions relacionades amb la llengua catalana o occitana

Elena Heidepriem Olazábal

 262



           
.


 
 
 
 

a. Obres referents a territoris de parla catalana o occitana
b. 





  
  

subapartats esmentats.
DRET LINGÜÍSTIC
OBRES REFERENTS A TERRITORIS DE PARLA CATALANA O OCCITANA
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law.
Inclou:
                
         .
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law,
      
         .
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law: .
Treballs de Sociolingüística CatalanaLlengua i poder.
Inclou:
Elena Heidepriem Olazábal

 263
              
principis de territorialitat i personalitat. Treballs de Sociolingüística Catalana   :

         
. Treballs de Sociolingüística Catalana
OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES
. Revista Vasca
de Administración Pública
   . Revista Vasca de
Administración Pública
             . Language
Problems & Language Planning42 
            
artículo 3 de la Constitución Española      

           
    . Revista d’Estudis Autonòmics i Federals   :

Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law.
Inclou:
              
 Revista de Llengua i
Dret, Journal of Language and Law
. Revista de Llengua i Dret,
Journal of Language and Law 
        
  . Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

    
 . Revista de Llengua i Dret, Journal of
Language and Law
          
     
. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law


    
lenguas regionales o minoritarias. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

. Revista de Llengua i
Dret, Journal of Language and Law
Elena Heidepriem Olazábal

 264

. Treballs de Sociolingüística Catalana DOI: .
          
    . Current Issues in Language Planning 19  
DOI: .
Wallace,  ,          
. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law  

LLENGUATGE JURÍDIC I ADMINISTRATIU
OBRES REFERENTS A LA LLENGUA CATALANA O OCCITANA

Manual de llenguatge jurídic

Revista de Llengua i Dret Journal of Language and Law  .
Inclou:
 
  . Revista de Llengua i Dret, Journal of
Language and Law
           
. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law 

    
en català. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law  

OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIFERENTS LLENGÜES
 Scrivere in latino, leggere in volgare: Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e
Trecento. 
 La formación de conceptos en el Derecho público: Un estudio de metodología

    Arte y técnica del alegato en juicio: Conversaciones entre un abogado
veterano y una abogada junior
  Diccionario del latín jurídico: Vocablos, aforismos,
reglas, brocardos y sinónimos latinos del lenguaje jurídico, con citas del Derecho positivo relacionadas con
ellos, de la Argentina, Brasil, España, Portugal y Uruguay
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law  .
Inclou:
  Di  
. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

Elena Heidepriem Olazábal

 265
 
. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law  
Inclou:
          
principis i aplicacions de la recerca sobre llengua i dret. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language
and Law
           
for translation. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law 

              
. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

 
partir de grabaciones de procesos penales reales. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

.
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law
  
legal translation. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

      
. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law    


stand-by. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

   Hablar sobre el delito: El lenguaje de la justicia penal.

            
. Quaderns: Revista de Traducció

SOCIOLINGÜÍSTICA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA, PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
OBRES REFERENTS A TERRITORIS DE PARLA CATALANA O OCCITANA
 El domini textual: Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de
la llengua           


. Language Problems & Language Planning 42  

Elena Heidepriem Olazábal

 266

El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona:
Octaedro.
Conté:
          
     
El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística .
Barcelona: Octaedro.

  El català,
llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística . Barcelona:
Octaedro.
             

 El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat
lingüística . Barcelona: Octaedro.
    
     
El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística .
Barcelona: Octaedro.
 
     
El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística .
Barcelona: Octaedro.

  El català,
llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística . Barcelona:
Octaedro.
       
  
     El català, llengua
mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística  . Barcelona:
Octaedro.

El
català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística .
Barcelona: Octaedro.

      
  
El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona:
Octaedro.
        
     
    El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, globalització i
sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Elena Heidepriem Olazábal

 267
             
             
   El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme,
globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Beceroles: Lletres de llengua i literatura , 7.
Inclou:
              .
Beceroles: Lletres de llengua i literatura

. Beceroles: Lletres de llengua i literatura
. Beceroles: Lletres
de llengua i literatura
       . Beceroles: Lletres de llengua i
literatura
Tant de gust de conèixer-
lo, senyor Fabra.
,.
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law
           
Language
Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches

Caplletra: Revista Internacional de Filologia (2018), .
Inclou:


. Caplletra: Revista Internacional
de Filologia
    
          . Caplletra:
Revista Internacional de Filologia
 El tortosí del Baix Ebre i l’estàndard: Descripció lingüística, anàlisi i
propostes.
ADVN-Mededelingen

Coromines,Llengua i pàtria
Gramàtica de la llengua
catalana. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

Elena Heidepriem Olazábal

 268
Els Marges

,
. Revista Catalana de Pedagogia
      El model lingüístic del sistema educatiu
de Catalunya: L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural.

,  Control de plagues: 92 paraules catalanes per fumigar. Barcelona: 

Lengas: Revue de sociolinguistique  82.
Conté:

    . Lengas:
Revue de sociolinguistique

. Lengas: Revue de sociolinguistique

            

occitaniste. Lengas: Revue de sociolinguistique
             .
Lengas: Revue de sociolinguistique

enta Iseut. Lengas: Revue de sociolinguistique
langue régionale». Lengas: Revue de
sociolinguistique
. El Temps

Llengua & Literatura 
Inclou:

. Llengua & Literatura
        Gramàtica de la llengua catalana  
. Llengua & Literatura
. Llengua & Literatura

Llengua Nacional: Publicació de l’Associació Llengua Nacional (2018), 103. Especial Pompeu Fabra
Conté:
Llengua Nacional:
Publicació de l’Associació Llengua Nacional
Elena Heidepriem Olazábal

 269
Llengua Nacional: Publicació de l’Associació
Llengua Nacional
    orthoepia cathalana       Llengua
Nacional: Publicació de l’Associació Llengua Nacional
         Llengua Nacional: Publicació de l’Associació
Llengua Nacional
Llengua Nacional: Publicació de l’Associació Llengua
Nacional
Llengua Nacional:
Publicació de l’Associació Llengua Nacional
   Llengua Nacional: Publicació de l’Associació
Llengua Nacional
Llengua Nacional: Publicació de l’Associació Llengua
Nacional
         Llengua Nacional: Publicació de
l’Associació Llengua Nacional
Llengua Nacional:
Publicació de l’Associació Llengua Nacional
      

- 
Llengua Nacional: Publicació de l’Associació Llengua Nacional (2017), 101. Divulgació i defensa de la
llengua catalana.
Inclou:
         
Llengua Nacional: Publicació de l’Associació Llengua Nacional 
44.
    Gramàtica de la llengua catalana Llengua Nacional:
Publicació de l’Associació Llengua Nacional 
   Llengua Nacional: Publicació de l’Associació
Llengua Nacional 
           Llengua Nacional:
Publicació de l’Associació Llengua Nacional 
El Temps
El Temps



Elena Heidepriem Olazábal

 270
El Temps, ,
. Kataluna
Esperantisto: Llengua internacional i drets lingüístics 
    
      
  . Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas 

 té la clau! El Temps
 Educació, país, llengua 

Escrits sobre Fabra
  àtica de la
llengua catalana: Principals novetats
Les notícies de llengua i treball 
Inclou:
Les notícies de llengua i treball

        Les notícies de
llengua i treball
    Les notícies de llengua i
treball
 (2018). Informecat 2018: 50 dades sobre la llengua catalana. Barcelona:

  Gramàtica catalana. Serra d’Or

Pompeu Fabra i Poch, enginyer (1868-1948).

Conté:
Pompeu Fabra i Poch, enginyer (1868-1948). Barcelona:

     Pompeu Fabra i Poch,
enginyer (1868-1948)

Pompeu Fabra i Poch, enginyer (1868-1948)  


Pompeu Fabra i Poch, enginyer (1868-1948)

Elena Heidepriem Olazábal

 271
 Pompeu Fabra i
Poch, enginyer (1868-1948)
       
Pompeu Fabra i Poch, enginyer (1868-1948)  

Pompeu Fabra i Poch, enginyer
(1868-1948)
         
 Pompeu Fabra i Poch, enginyer (1868-1948)

Pompeu Fabra i Poch,
enginyer (1868-1948)
    
  Pompeu Fabra i Poch,
enginyer (1868-1948)
MicRomania 
3-11.
 ,   Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la pluralitat. Barcelona:


Parlants fets i drets: Una mirada des de la psicologia
El Temps . Ençà o enllà: Resintonitzar la llengua.
Inclou:
. El Temps,.
El Temps
   El Temps

El Temps . La vigència fabriana.
Inclou:
. El Temps

 . El Temps

Treballs de Sociolingüística Catalana  28. Llengua i poder.
Inclou:
Elena Heidepriem Olazábal

 272
  . Treballs de Sociolingüística Catalana    

   
. Treballs de Sociolingüística Catalana 

. Treballs de Sociolingüística
Catalana 
. Treballs de Sociolingüística Catalana 

OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES

MicRomania
   
engagement programmes. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature10 

           
  . Economics of Education Review    

Current Issues in Language Planning ,  .
Conté:

. Current Issues in Language Planning 19 
. Current Issues
in Language Planning 19 
      
. Current Issues in Language Planning 19 


 Current Issues in
Language Planning 19 
          
. Current Issues in Language
Planning 19 
           
multiculturalism in education: Discussant paper. Current Issues in Language Planning 19 

Current Issues in Language Planning , 19 .
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal

 273
            
  . Current Issues in Language Planning 19   


. Current Issues in Language Planning 19 

           
. Current Issues in Language Planning 19 

. Current Issues in
Language Planning 19 
          
. Current Issues in Language Planning 19 

Language Policy and
Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches
Inclou:
et al..
  Language Policy and
Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches    

   
       Language Policy and Linguistic
Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches
 
      Language Policy and Linguistic Justice:
Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches
      
       Language Policy and Linguistic
Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches
 et al.    
        Language Policy and
Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches 

 
  
Language Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic
Approaches
      
  Language Policy and
Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches 

Elena Heidepriem Olazábal

 274
  et al.         
        Language Policy and
Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches 

          
       Language Policy and Linguistic
Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches
    
       
 Language Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical
and Sociolinguistic Approaches
et al.      
 Language
Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches 

 et al   

 Language Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical
and Sociolinguistic Approaches
et al.
           
Language Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches (p. 431-

           
        Language Policy and
Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches 

et al.

Language Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic
Approaches
  et al.          
        Language Policy and
Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches 

The MIME Vademecum: Mobility and inclusion in multilingual Europe.

Kataluna Esperantisto  . Ideologies lingüístiques a Andorra.
Inclou:
ádraig
. Kataluna Esperantisto: Llengua internacional i drets lingüístics367  

. Kataluna Esperantisto: Llengua
internacional i drets lingüístics367 
Elena Heidepriem Olazábal

 275
 eterne militanta  .
Kataluna Esperantisto: Llengua internacional i drets lingüístics 367    


  . Kataluna Esperantisto: Llengua internacional i drets lingüístics 367  

  
Do and Say
Langage et Société  . La réparation d’image dans le discours de campagne: Perspectives
discursives et argumentatives.
Conté:
  Introduction. Analyser la répartion d’image dans le discours électoral: bilan et
perspectives. Langage et Société

Langage et Société
     
      Langage et Société    

  ethos de
Langage et Société
          
Langage et Société

de la droite israélienne. Langage et Société
   
       Langage et Société  

  Langage et Société

     
Langage et Société
Langage et Société  . Varia.
Conté:

 Langage et Société  
      
Langage et Société  
           
      Langage et Société    

Elena Heidepriem Olazábal

 276
é
Langage et Société  
      
Langage et Société  

Langage et Société  
 En chômage ou au chômage   Langage et Société
 
       
commune sur “le socialLangage et Société  
Language in Society , 47 .
Conté:
. Language in
Society , 47 
     . Language in Society
, 47 
 .        . Language in Society47

         
    . Language in Society 47    

   .         
    . Language in Society, 47    

Language in Society , 47 
Conté:
. Language
in Society 47 
    . Language in Society 47   

. Language in Society 47 

 Error correction and social transformation in Creole studies and among Creole
. Language in Society 47 

. Language in Society 47 

Elena Heidepriem Olazábal

 277
            
applied sociolinguistics. Language in Society 47 
. Language
in Society 47 
. Language in Society 47


lens. Language in Society 47 
. Language in Society 47 

            
    . Language in Society 47    


. Language in Society 47 

. Language in Society 47 

Language in Society  
Conté:
 . Language in
Society47 
     
jesuis across languages. Language in Society47 

  .
Language in Society47 

. Language in Society47 
. Language in Society
47 
Language in Society  
Conté:
. Language in Society47

. Language in Society47

Elena Heidepriem Olazábal

 278
     
    . Language in Society47  

            
. Language in Society47 

             
 . Language in Society47 

Language Problems & Language Planning , 42 
Conté:
        . Language Problems &
Language Planning 42 
   
. Language Problems & Language Planning 42  

. Language Problems & Language Planning 42  
        
 . Language Problems & Language Planning 42

          
. Language Problems & Language Planning 42 
Language Problems & Language Planning  
Inclou:
            . Language
Problems & Language Planning 42 
. Language Problems & Language Planning 42

         
Ceuta. Language Problems & Language Planning 42 
           
  . Language Problems & Language Planning 42 


. Language Problems & Language Planning 42 
Language Problems & Language Planning , 
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal

 279
. Language Problems
& Language Planning 42 

. Language Problems & Language Planning 42  


. Language Problems & Language Planning 42 
         . Language Problems &
Language Planning 42 
Esperanto as a tool in classroom foreign language learning
in England. Language Problems & Language Planning 42 

MicRomania 
        . El Temps    

Lingua e sociedade en Galicia: Resumo
de resultados 1992-2016
. Trans-afrohispanismos: Puentes culturales críticos entre África,
Latinoamérica y España
Longitudinal
Studies on the Organization of Social Interaction
Posthumanist Applied Linguistics
Nordfriesland


Nordfriesland
 The Sociolinguistics of Hip-Hop as Critical Conscience:
Dissatisfaction and Dissent
Sintagma: Revista de Lingüística  .
Inclou:
              
. Sintagma: Revista de
Lingüística

. Sintagma: Revista de Lingüística
       
bonaerense. Sintagma: Revista de Lingüística
Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of
European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne 31  
Elena Heidepriem Olazábal

 280
    Historische
Mehrsprachigkeit: Sprachkontakt, Sprachgebrauch, Sprachplanung = Historical multilingualism: language
contact, use and planning = Le multilinguisme historique: contact, usage et aménagement linguistiques.
Conté:
        Sociolinguistica:
Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European
Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne31
soci-2014-0002.

    Sociolinguistica:
Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European
Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne31
soci-2017-0002.
          
      Sociolinguistica: Internationales
Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire
International de la Sociolinguistique Européenne31
          
      Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für
Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International
de la Sociolinguistique Européenne31
    
 Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International
Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne31

carrefour des langues
Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik
/ International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique
Européenne31

 Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International
Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne31


Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International
Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne31

         
Sociolinguistica: Internationales
Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire
International de la Sociolinguistique Européenne31
           
Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International
Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne31

Elena Heidepriem Olazábal

 281
     . Current Issues in
Language Planning19 (3)
Treballs de Sociolingüística Catalana Llengua i poder.
Inclou:
        
 Treballs de Sociolingüística Catalana 
. Treballs
de Sociolingüística Catalana 
 
. Treballs de Sociolingüística Catalana .
WEBS OFICIALS D’INTERÈS
Institucions relacionades amb la llengua catalana o occitana
   Seccions i comissions   

Qui som. 

. (2018). El Aranès. El Occitan en Val d’Aran

.  Llengua catalana. Consultat el

. (2018). 

    


Institucions de l’àmbit europeu
La langue française.


Council of Europe. (2018). European Charter for Regional or Minority Languages    


â       
