VI Jornada de Criminología: «La criminología ante la delincuencia juvenil y sus nuevas formas»

Autor:Patricia Hernandez
Cargo:Professora del grau de Criminologia
Páginas:138-139
 
CONTENIDO
IDP Núm. 22 (Juny, 2016) I ISSN 1699-8154 Revista dels Estudis de Dret i Ciència Política
www.uoc.edu/idp
Universitat Oberta de Catalunya
RESSENYA
138
Data de publicació: juny de 2016
VI Jornada de Criminologia:
La Criminologia davant
la delinqüència juvenil
i les seves noves formes
Patricia Hernández-Hidalgo
Professora del grau de Criminologia (UOC)
Doctora en Dret per la Universitat de Lleida
Secretària de la Societat Catalana de Victimologia
El dia 28 de gener de 2016 va tenir lloc a Barcelona
la VI Jornada de Criminologia organitzada per la
UOC i pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Cata-
lunya. El tema tractat en aquesta sisena edició de la
jornada, que se celebra anualment des de 2011, va
ser «La Criminologia davant la delinqüència juvenil
i les seves formes».
La delinqüència juvenil ha estat un tema clàssic que
ha suscitat l’interès de les teories criminològiques.
En el context dels canvis demogràfics, socials i
tecnològics i de la problemàtica de la joventut de
les societats postmodernes, la Jornada va tenir
com a objectius estudiar les noves formes de
delinqüència, atenent a fenòmens com la ciber-
delinqüència, la violència de fills contra pares o les
noves bandes juvenils, així com els instruments de
predicció i prevenció, amb l’objectiu de plantejar
pautes d’actuació davant d’aquesta des de la jus-
tícia juvenil i per part dels diversos actors socials
i institucionals afectats.
La jornada fou inaugurada per Xavier Bernadí,
director del CEJFE, Ana Delgado, directora dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, i Josep
M. Tamarit, director de la jornada. La conferèn-
cia inaugural, presentada pel professor Josep
M. Tamarit (UOC), va anar a càrrec de Martin
Killias, professor de Criminologia de la Univer-
sitat de Saint Gallen (Suïssa), i va aproximar-nos
al fenomen de la delinqüència juvenil des d’una
perspectiva empírica i comparativa culturalment
(Juvenile delinquency: learning from cross - cultu-
ral research). En la segona taula, moderada per la
professora Antonia Linde (UOC), hi va participar
Esther Fernández, professora de Criminologia de
la Universitat de Castella-la Manxa, que va fer
una aproximació a la situació de la delinqüència
juvenil a Espanya. En segon lloc, Ed Hilterman,
consultor de Criminologia de la UOC, va parlar
sobre la valoració del risc en els joves infractors:
nivells de risc, necessitats criminògenes i gène-
re. En tercer lloc, Carolina Moreno, professora
Patricia Hernández-Hidalgo
IDP Núm. 22 (Juny, 2016) I ISSN 1699-8154 Revista dels Estudis de Dret i Ciència Política
Eloi PuigEloi Puig
Jose R. Agustina
www.uoc.edu/idp
Universitat Oberta de Catalunya
139
VI Jornada de Criminologia
Eloi PuigEloi Puig
139
Patricia Hernández-Hidalgo
Citació recomanada
HERNÁNDEZ-HIDALGO, Patricia (2016). «VI Jornada de Criminologia: La Criminologia davant la delinqüèn-
cia juvenil i les seves noves formes». IDP. Revista d’Internet, Dret i Política. Núm. 22, pàgs. 138-139.
[Data de consulta: dd/mm/aa]
/idp/article/view/n22-hernandez/n22-hernandez-pdf-ca>
org/10.7238/idp.v0i22.3000>
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s’indiqui el contrari– a
una llicència deReconeixement-Sense obres derivades 3.0Espanya de Creative Commons.
Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre’ls públicament sempre que citeu l’autor, la revis-
ta i la institució que els publica (IDP.Revista d’Internet, Dret i Política; UOC); no en feu obres
derivades. La llicència completa es pot consultar ahttp://creativecommons.org/licenses/by-
nd/3.0/es/deed.ca.
Sobre l’autora
Patricia Hernández-Hidalgo
phernandezhi@uoc.edu
Professora del grau de Criminologia
Doctora en Dret per la Universitat de Lleida
Secretària de la Societat Catalana de Victimologia
.uoc.edu/webs/phernandezhi/CA/curriculum/index.html>
UOC
Av. Carl Friedrich Gauss, 5
08860 Castelldefel
de la Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona, va abordar l’avaluació de la maduresa
psicosocial i el seu impacte en la conducta dels
joves infractors. Com a darrera ponència del matí,
Elizabeth Fuentes, professora de la Universidad
Católica de El Salvador, ens va fer una aproximació
a la problemàtica de les maras, les bandes o grups
terroristes a El Salvador. En la taula de la tarda,
moderada per Marta Ferrer (CEJFE), hi van partici-
par Robert Rodríguez Díaz, mosso d’esquadra de la
Unitat Central de Grups Juvenils Organitzats, que
va tractar el tema de les bandes juvenils des de la
perspectiva policial, Irene Montiel, professora de
la Universitat de València, que va tractar el tema
dels menors víctimes i infractors en el context
virtual: ciberassetjament, sexting i altres formes
de victimització. Per acabar, Izaskun Ibabe, pro-
fessora de la Universitat del País Basc, va parlar
sobre la violència de fills contra pares.
A la jornada hi van participar unes dues-centes
cinquanta persones, entre les quals hi havia pro-
fessionals, investigadors, consultors i tutors del
Programa de Criminologia de la UOC i estudiants.