La usucapió

Autor:Adolfo Lucas Esteve
Pàgines:157-167
 
EXTRACTO GRATUITO
DRET CIVIL CATALÀ IV | DRETS REALS
CAPÍTOL 6
LA USUCAPIÓ
1. La usucapió: concepte, objecte i fonament
El Llibre V del Codi Civil de Catalunya actualitza, sistematitza i completa la regu-
lació de la institució de la usucapió, excloent per aquest àmbit, l’aplicació supletòria de la
legislació estatal –a diferència dels què succeïa sota la vigència de la Compilació del Dret
Civil de Catalunya–.
L’art. 531-23.1 CCCat contempla la usucapió com un títol legal d’adquisició de la
propietat i dels drets reals de contingut possessori. El supòsit de fet que condueix a l’adqui-
sició consisteix en la possessió d’un be durant el termini legalment establert: «La usucapió
és el títol adquisitiu de la propietat o d’un dret real possessori basat en la possessió del bé
durant el temps xat per les lleis, d’acord amb el que estableix aquesta secció».
Possessió i temps són, doncs, els elements que integren el supòsit de fet de la norma.
Únicament aquells drets reals que atorguen la facultat de posseir el bé sobre el que reca-
uen, són susceptibles d’adquisició o constitució per usucapió. No són, per contra, drets
reals usucapibles aquells que no atorguen al seu titular el dret a posseir –com els drets reals
d’adquisició preferent o el dret d’hipoteca–.
Tanmateix, podem parlar de dues clares excepcions a aquesta armació:
yEn primer lloc, les servituds que, malgrat integrar la categoria dels drets reals i tenir,
algunes, un component possessori, s’exclouen expressament de l’àmbit de la usuca-
pió. L’art. 566-2.4 CCCat., tancant la variabilitat de criteris legislatius anteriors, nega
taxativament l’adquisició de cap servitud per usucapió.
yLa segona excepció és el cens que, sense contingut possessori i d’estructura obliga-
cional –art. 565-8.1 i 6 CCCat–, pot adquirir-se per usucapió tal com disposa l’art.
565-3 c) CCCat. La idea d’utilització mediata del bé (ESPIAU), de dret no possessori
però posseïble (BADOSA COLL), juntament amb certa «inercia histórica de cuan-
do era congurado como un supuesto de dominio dividido» (DEL POZO, VAQUER,
BOSCH), serveixen per justicar la seva inclusió.
En conseqüència, es podran adquirir per usucapió el dret de propietat, l’usdefruit,
l’ús, l’habitació, el dret de superfície, el dret de vol, el dret de retenció, la penyora, l’anticre-
si i el dret de cens. No es podran adquirir per usucapió els drets reals d’adquisició preferent
doncs no tenen contingut possessori, sens perjudici que, l’adquisició d’una nca per usu-

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA