Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició

Autor:Adolfo Lucas Esteve
Pàgines:97-118
 
EXTRACTO GRATUITO
DRET CIVIL CATALÀ IV | DRETS REALS
CAPÍTOL 4
TÍTOLS ADQUISITIUS I TRANSLATIUS
DELS DRETS REALS. LA TRADICIÓ
I. ELS TÍTOLS ADQUISITIUS DELS DRETS REALS
1. Introducció
El sistema d’adquisició dels drets reals aplicable a Catalunya, ns a l’entrada en vigor
taurat pel Codi civil espanyol. La Compilació de dret civil de Catalunya de 1960, només
feia referència a aquesta matèria en el seu article 277, que després d’admetre les formes de
tradició, expressament enunciades en els articles 1.462 i 1.464 CCE, admetia com especia-
litat pròpia la gura de la tradició per constitutum possessorium. D’altra banda, a partir de
l’any 2000 el Parlament de Catalunya va aprovar determinades lleis referents a drets reals,
com la Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets d’usdefruit, ús i habitació,
la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’ad-
quisició voluntària o preferent, la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l’accessió i l’ocu-
pació o la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia, que tractaven d’aquesta
matèria però no d’una manera general, de manera que ns a l’entrada en vigor del llibre
V del Codi civil de Catalunya, no hi ha hagut en el dret propi de Catalunya un tractament
unitari de l’adquisició dels drets reals.
Com dèiem, ns a l’entrada en vigor del Codi civil de Catalunya era d’aplicació el
Codi civil espanyol, que no conté cap doctrina general aplicable a totes les adquisicions de
la propietat i dels altres drets reals, limitant-se a fer una enumeració dels diferents títols ad-
quisitius dels drets reals a l’article 609 CCE que diu així: «La propiedad se adquiere por la
ocupación. La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten
por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos
contratos mediante la tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.»
El Codi civil de Catalunya a l’enfrontar-se al tema de l’adquisició dels drets reals es-
tableix en el seu article 531-1 una norma de caràcter general que diu que: «Per transmetre
98 LUIS PRADOS
DRET CIVIL CATALÀ IV | DRETS REALS
i adquirir bens, cal, a més del títol d’adquisició, la realització, si escau, de la tradició o els
actes o les formalitats establertes per les lleis».
D’acord amb aquest precepte, l’adquisició dels drets reals requereix, en qualsevol
cas, el títol d’adquisició, i si el títol d’adquisició no fos sucient per si sol per produir la
transmissió i posterior adquisició del dret real, caldrà, també, que es produeixin la tradició
o els actes o les formalitats establertes per les lleis.
Aquest precepte, no obstant això, com diu MIRABELL ABANCÓ, no assenyala
quins són aquests títols adquisitius dels drets reals. Una norma, com és l’article 531-1 CC-
Cat, quan es refereix a la tradició o als actes o les formalitats establertes per les lleis, només
es pot comprendre plenament si va precedida d’una altra norma que determini quins són
aquests títols adquisitius.
Per això, per a una correcta compressió del sistema adquisitiu dels drets reals en
el dret català ha de tenir-se en compte, a més, el preàmbul de la Llei 5/2006, que d’una
banda, reconeix expressament l’aplicació de la teoria del títol i el mode, quan arma que
«es regula la tradició en concordança amb els títols d’adquisició, congurant el sistema
transmissor-adquisitiu d’acord amb la teoria del títol i del mode vigent tradicionalment
en l’ordenament jurídica català», i d’altra banda, fa una enumeració dels diferents títols
adquisitius dels drets reals, als quals ens referirem posteriorment.
2. L’objecte de l’adquisició
La rúbrica del Títol III del llibre V del Codi civil de Catalunya es refereix a l’adquisi-
ció, transmissió i extinció del dret real, però posteriorment, a l’article 531-1 CCCat fa una
referència més àmplia a l’objecte de l’adquisició i transmissió, ja que parla de béns. Aques-
ta menció als béns ens obliga a referir-nos al concepte que en té l’article 511-1.1 CCCat
dels mateixos en virtut del qual: «Es consideren béns les coses i els drets patrimonials». No
obstant això, com assenyala BADOSA COLL, com que l’article 531-1 CCCat està inclòs
en el Títol III del Llibre V, els béns respecte als quals es regula el seu sistema d’adquisició
i transmissió són només els drets de naturalesa real, és a dir, aquells que atribueixin al seu
titular un poder directe i immediat sobre un bé, que pot oposar davant de qualsevol tercer,
encara que siguin obligacionals, per la seva estructura, com els censos.
3. Els títols d’adquisició
En un sentit molt ampli, els títols d’adquisició dels drets reals són aquells fets, actes o
negocis jurídics als quals la llei reconeix la virtut d’originar el naixement d’un dret real. En
un sentit més restringit per títol d’adquisició s’entén el negoci jurídic, que juntament amb
la tradició o altres actes o formalitats que estableixi la llei, pot donar lloc a la transmissió i
adquisició dels drets reals. I es pot assenyalar un sentit més restringit encara del terme títol
d’adquisició limitant-lo al contracte, és a dir, l’acord de voluntats generador d’obligacions,
que complementat per la tradició o lliurament de la cosa produeixi la transmissió i adqui-
sició dels drets reals, en aplicació de la teoria del títol i el mode.
En el Codi civil de Catalunya, la descripció general dels títols d’adquisició i transmis-
sió dels drets reals es desprèn de l’explicació que del sistema adquisitiu en fa el preàmbul
de la Llei 5/2006, ja que en el contingut del Codi, com hem assenyalat anteriorment, no

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA