La custòdia del territori - Opcions de Dret Civil per a la conservació del nostre entorn

Autor:Hernan Collado i Urieta
Cargo:Advocat. Responsable jurídic de la xct.
Páginas:103-117
RESUMEN

Introducció I. Opcions jurídiques per a la custòdia del territori en el dret comparat II. L`adquisició de la propietat de finques per a la conservació 1. Objectius de l`adquisició (pla d`actuació) 2. La qüestió del finançament 3. Fórmules imaginatives de finançament 4. Criteris d`adquisició 5. Consolidació de propietats: tanteig i retracte III. La permuta de finques IV. L`afectació real de... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 103

Introducció

El present article recull dues reflexions que considero d`interès per al coneixement de la custòdia del territori i les seves possibilitats actuals des d`un punt de vista de la pràctica. En primer lloc faig un buidat a partir de diverses lectures de dret comparat i amb referències expresses a dos informes específics sobre conservació privada 1. En segon lloc, faig una aproximació estadística a la realitat dels acords de custòdia a dia d`avui, tres anys després de la constitució de la Xarxa de Custòdia del territori, i sis anys després de la introducció del concepte de custòdia del territori a Catalunya 2.

Aquest article no pretén una gran precisió ni exhaustivitat científica, sinó únicament compilar aquest conjunt d`informació de fàcil comprensió per al jurista no versat en la custòdia del territori.

Page 104

I Opcions jurídiques per a la custòdia del territori en el dret comparat

La custòdia del territori és un concepte introduït a Catalunya l`any 2000, però que té una forta implantació arreu del món i, en especial, als països de tradició angloamericana. A Catalunya i a la resta de l`Estat espanyol, però, existeixen moltes iniciatives anteriors a l`any 2000 que, en la seva majoria sense haver hagut cap contacte internacional previ, han optat per fórmules de dret civil tals com la compra o l`arrendament amb l`objectiu de preservar valors naturals o culturals del territori.

A continuació, fem un repàs de les diferents opcions reconegudes arreu del món i els seus principals aspectes.

II L`adquisició de la propietat de finques per a la conservació

L`adquisició 3 de la propietat de finques és la opció de custòdia del territori més efectiva com a mesura de protecció privada.

1. Objectius de l`adquisició (pla d`actuació)

L`adquisició de la propietat d`una finca amb finalitats de conservació pot portar a diverses estratègies posteriors de cara a aconseguir la intenció principal de conservació. Així, l`entitat de custòdia pot optar per:

a) gestionar ella mateixa la propietat

b) revendre-la a agents públics

c) arrendar-la a tercers amb restriccions d`ús

L`adquisició amb objectiu de revendre a agents públics és comú als Estats Units. Aquesta operació dóna temps a l`entitat de custòdia per convèncer l`administració de que l`adquireixi ella mateixa, i dóna també temps a la pròpia administració per a aconseguir el pressupost necessari. La bona entesa amb l`administració, a més, permet que les entitats puguin aconseguir crèdits en condicions molt avantatjoses, de forma que les entitats de custòdia poden entrar en la cadena crèdit-liquidació-nou crèdit que els ofereix finançament per anar invertint en nous projectes 4.

L`arrendament a tercers amb facultats limitades pot ser una forma molt útil d`autofinançament. Partint de la base que hi ha usos compatibles amb la conservació del territori que tenen un valor econòmic, l`entitat de custòdia pot optar per no realitzar-les directament sinó arrendar la finca a tercers per que duguin ells a terme aquesta explotació sostenible. Aquesta possibilitat dependrà, però, de fins a quin punt la llei estatal permeti Page 105 incloure clàusules restrictives de l`ús en el contracte d`arrendament. El nostre ordenament jurídic és considerat favorable a les clàusules de conservació 5.

Als Països Baixos, Natuurmonumenten fa un ús molt important de l`arrendament per a usos agrícoles. El seu treball de conscienciació ha arribat fins al punt que els propietaris de la regió lacustre de De Wiedein venen la seva terra a Natuurmonumenten si després la poden usar a canvi d`un cànon raonable. Al Regne Unit, el National Trust organitza fins i tot una xarxa d`assessorament i voluntariat als arrendataris per facilitar la seva gestió 6.

2. La qüestió del finançament

La necessitat immediata amb què es troba l`entitat de custòdia és la de trobar el finançament necessari, no només per a la pròpia adquisició de la finca sinó també per a mantenir l`estructura necessària per a la seva posterior conservació en cas que opti per gestionar-la ella mateixa.

Als Països Baixos, a causa de la forta densitat de població i industrial que pateix el territori, l`Estat subvenciona fortament les iniciatives d`adquisició de territori. Així, Vereniging Natuurmonumenten (la Societat per a la Preservació de la Natura), obté de les administracions nacionals i locals, a parts iguals, finançament total per a la compra i de gairebé la meitat de les despeses posteriors de conservació 7.

Als països amb més tradició d`Estat assistencial, la protecció privada està menys desenvolupada. És el cas de Suècia, on l`Estat promou la propietat pública del territori per a assegurar la seva millor conservació. En aquest país, les autoritats locals i regionals són les encarregades d`adquirir els espais, i l`Autoritat Nacional dels Boscos s`encarrega de la seva gestió. Tanmateix, aquesta estratègia té un cost elevadíssim per a l`Estat, de forma que està esdevenint insostenible i en l`actualitat han aparegut entitats de conservació privades, com la Societat Sueca per a la Conservació de la Natura 8.

3. Fórmules imaginatives de finançament

En el context actual, per tant, la recerca de formes alternatives al finançament públic es fa imprescindible. La Fundació Territori i Paisatge parla de "noves idees per a la custòdia", proposant la promoció i venda de productes que provinguin de finques en custòdia, tals com paquets ecoturístics o productes agroalimentaris 9.

Els Land Trust americans desenvolupen estratègies de "desenvolupament limitat" en les finques adquirides, allà on una estratègia radical de conservació és econòmicament Page 106 insostenible. Aquestes estratègies poden combinar, per exemple, mesures de suport a explotacions agràries i/o forestals sostenibles existents amb la construcció d`habitatge social. Aquesta explotació sostenible pot donar suficients ingressos per mantenir la propietat o, fins i tot, finançar altres adquisicions 10.

Una altra idea interessant que comparteixen els Països Baixos i el Regne Unit és la de destinar partides de benefici de les loteries nacionals cap a la custòdia del territori 11. Igualment, els segells de correus poden ser una bona manera d`obtenir recursos voluntaris de la ciutadania, fixant un import afegit a la taxa de correus per als segells que tinguin un disseny específic per a la custòdia del territori 12.

4. Criteris d`adquisició

Quan una entitat de custòdia es planteja adquirir territori, una de les primeres qüestions a valorar és la seva idoneïtat per a la finalitat de conservació que es vol aconseguir. Els criteris que afecten aquesta decisió tenen a veure amb el tipus d`hàbitat, la presència d`espècies a protegir, la proximitat amb nuclis de població o industrials, la mínima cabuda necessària per a una conservació òptima de l`hàbitat, etc. Aquesta valoració és de gran importància per emprar correctament els sempre insuficients recursos disponibles.

A nivell internacional, existeixen diversos recursos per rebre assessorament en aquest sentit. Així, a Portugal, la Liga Para la Proteçâo i, a Suïssa, la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature assessoren sobre cabuda, cost de gestió, etc. Als Estats Units, en canvi, The Nature Conservancy opta per una base de dades que conté l`inventari d`espècies i hàbitats mereixedors de protecció dintre l`àmbit dels Estats Units i part del Canadà i Amèrica del Sud (Natural Heritage Program) 13.

5. Consolidació de propietats: tanteig i retracte

L`ordenament jurídic, en interès d`un millor aprofitament econòmic de la terra, dóna un dret d`adquisició preferent al titular d`una finca sobre terceres persones interessades per aconseguir la seva contigua 14. El tanteig i el retracte són oportunitats que ens ofereix la llei per expandir l`àmbit territorial de la conservació amb l`adquisició de finques colindants.

A França, els drets de tanteig i retracte no són vàlids per a propòsits de conservació (la qual cosa és previsible tenint en compte l`origen econòmic d`aquests drets), tot i que Page 107 l`any 1992 es va fer una proposició al Parlament per reformar el Codi Rural en el sentit de fer-los vàlids. En aquest país, però, existeixen les Sociétés d`aménagement foncier et d`établissement rural (SAFER), a les quals la Llei de Granges de 1966 dóna dret d`adquisició per tanteig o retracte 15.

III La permuta de finques

La permuta de finques és una eina molt útil, especialment per a les administracions, que són més propenses a tenir propietats privades que no pas les associacions. Allà on l`entitat de custòdia tingui una finca de poc o nul interès per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA