Sentències del CENDOJ

Páginas:136-137
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 136

Veïnatge civil

Inconstitucionalitat sobrevinguda de l’article 14.4 del Codi Civil en contenir una norma discriminatòria contrària al principi d’igualtat dels cònjuges

Sentènc ia del Tribunal Suprem, Sala Primera, núm. 588/2009, de 14 de setembre. (Ponent: Encarnación Roca Trías) LA LEY 171920/2009

Les sentències d’instància van estimar parcialment la demanda formulada pel demandant contra el seu germà en què sol·licitava la nul·litat dels testaments atorgats per la seva mare i altres pretensions relacionades amb l’herència. El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació presentat pel demandat.

Pot succeir que el canvi de veïnatge obeeixi a la realització d’un frau, però sempre s’ha de provar i no es pot deduir del simple fet de l’adquisició d’un veïnatge civil diferent del que s’ostenta. I això, perquè: 1r) el canvi del veïnatge civil sempre s’ha de realitzar per algun dels mitjans previstos legalment a l’article 14 del Codi Civil ; es tracta de normes que exigeixen uns requisits que cal complir de manera imperativa; 2n) és evident que el canvi de veïnatge civil comportarà el canvi del règim jurídic aplicable a les relacions de qui efectua la declaració o deixa transcórrer el termini de 10 anys sense efectuar cap declaració en contra. Però això no admet que qualsevol canvi s’hagi de considerar fraudulent, sinó només aquell que persegueix una finalitat provada de defraudar la norma aplicable, i 3r) la igualtat entre els ordenaments jurídics espanyols implica que la llei de cobertura sigui igual a la llei inicialment aplicable; per tant, no es pot utilitzar un argument relacionat amb la problemàtica de la major o menor legitimitat dels drets autonòmics per considerar que hi ha frau quan s’utilitza una llei que permet els canvis de veïnatge civil per alterar el punt de connexió i per permetre, així, l’aplicació d’una altra llei més favorable als interessos del declarant.

Desnonament per precari

Establiment de criteris jurisprudencials per facilitar la decisió dels diferents casos de desnonament per precari que es poden plantejar respecte a l’habitatge familiar

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Primera, núm. 861/2009, de 18 de gener. (Ponent: Encarnación Roca Trías) LA LEY 3984/2010

El Jutjat de Primera Instància va desestimar la demanda de desnonament per precari. L’Audiència Provincial de Valladolid va...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA