Seminari sobre el suport online a les víctimes de delictes

Autor:Josep Maria Tamarit Sumalla
Cargo:Catedrático de Derecho penal Universitat Oberta de Catalunya
Páginas:102-103
RESUMEN

El día 19 de diciembre de 2017 tuvo lugar en la sede de la UOC en Castelldefels (Barcelona) el seminario sobre el apoyo en línea a las víctimas de delitos. El acto fue organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, en colaboración con la Sociedad Catalana de Victimología. El interés por el tema queda justificado por el hecho de que la Directiva Europea 19/2012 impone a los estados miembros la obligación de garantizar al acceso a servicios de apoyo especializados.

 
CONTENIDO
www.uoc.edu/idp
102
Data de publicació: febrer de 2018
RESSENYA
Seminari sobre el suport online
a les víctimes de delictes
Josep M. Tamarit Sumalla
Catedràtic de Dret penal
Universitat Oberta de Catalunya
El dia 19 de desembre de 2017 va tenir lloc el se-
minari sobre suport online a víctimes de delictes
a la seu de la UOC de Castelldefels (Barcelona).
L’acte va ser organitzat pels Estudis de Dret i
Ciència Política de la UOC, en col·laboració amb
la Societat Catalana de Victimologia. L’interès del
tema es justificava pel fet que la Directiva euro-
pea 29/2012 imposa als Estats membre l’obligació
de garantir l’accés a serveis de suport especia-
litzats. Tenint en compte les limitacions d’accés
de les víctimes a aquests serveis que hi ha actu-
alment, una de les vies que pot permetre la seva
extensió és el desenvolupament de recursos no
presencials.
El seminari va ser coordinat i moderat per Josep
M. Tamarit, director del programa de Crimino-
logia. En primer lloc, Manuela Santos, membre
de l’Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV), que ha estat l’entitat coordinadora del
projecte, va presentar els resultats del projecte
europeu Talk. En aquest projecte hi han partici-
pat també altres entitats de suport a víctimes de
diversos estats de la Unió Europea, com Finlàn-
dia, Lituània i Malta i, com a membres associats,
Victim Support Europe i la Societat Catalana de
Victimologia. La ponent va fer un resum del tre-
ball dut a terme en el si d’aquest projecte, que
es basa en una recopilació d’informació sobre les
pràctiques que s’estan duent a terme en diversos
països i que ha tingut com a principal resultat
l’elaboració d’unes recomanacions i d’un manual
que pot ser útil als professionals i a les entitats
gestores d’aquests serveis.
En segon lloc, la Dra. Gema Varona, investigadora
de la Universitat del País Basc i presidenta de la
Societat Basca de Victimologia, va presentar una
aplicació informàtica per treballar sobre el perdó
i va plantejar les possibilitats que oferia per a ser
usada per professionals al País Basc. Va incidir en
les complexes qüestions conceptuals i morals que
es plantegen respecte al perdó i com les han de
tenir en compte la victimologia i els programes de
justícia restaurativa.
Posteriorment, van intervenir Cristina Gómez
Rubia, jurista del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, i Begoña Aricha Esteve,
responsable del Centre de Coordinació de la Creu
Roja Catalunya, que van presentar el projecte
d’atenció telemàtica a les víctimes, posat en fun-
cionament al final de 2016 pel Departament de
Justícia i la Creu Roja. Van oferir dades sobre el
temps que ha estat funcionant i van valorar les
seves potencialitats davant de l’increment del
nombre d’usuaris i dels reptes que es plantegen.
Després, el Dr. Manuel Armayones, director del
projecte e-Health-Centre, va fer una presentació
del projecte. A més va incidir en la necessitat de
repensar el concepte de salut i en els beneficis
que la telemedicina i altres eines de gestió no
presencial de la salut poden aportar a un bon
nombre de persones.
Finalment, Mireia Apesteguia, de l’equip tècnic de
la Fundació Vicki Bernadet, va exposar l’experièn-
cia d’aquesta entitat en l’atenció no presencial,
Josep M. Tamarit Sumalla
IDP IDP Núm. 26 (Febrer, 2018) I ISSN 1699-8154 Revista dels Estudis de Dret i Ciència Política
102
Eloi Puig
IDP IDP Núm. 26 (Febrer, 2018) I ISSN 1699-8154 Revista dels Estudis de Dret i Ciència Política
103
www.uoc.edu/idp
Universitat Oberta de Catalunya
Seminari sobre el suport online a les víctimes de delictes
Josep M. Tamarit Sumalla
bàsicament telefònica, a les víctimes d’abús se-
xual infantil.
Acabades les presentacions, es va obrir un debat
entre els ponents i altres professionals i investi-
gadors presents al seminari. El desenvolupament
d’eines de suport online a víctimes de delictes es
va enfocar en general en termes de riscs i oportu-
nitats, en relació tant amb l’atenció jurídica com
amb la psicològica. Entre les apor tacions que
poden fer aquestes eines, es van destacar el fet
d’estendre els serveis de suport a més víctimes,
l’efecte de desinhibició de les TIC que s’afegeix a
l’anonimat, i l’avantatge que pot suposar l’escrip-
tura perquè la víctima expressi les vivències de
la seva victimització. Com a inconvenients i limi-
tacions es va al·ludir a la dificultat d’establir un
vincle i una relació empàtica amb el professional
en no poder fer-se efectiva la comunicació ver-
bal i no verbal pròpia de la interacció presencial.
Durant el debat, el Dr. Jorge González-Conejero,
sotsdirector de l’Institut de Dret i Tecnologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, va informar
d’un projecte que ell coordinarà, que ha rebut
finançament de la Unió Europea, i que els perme-
trà desenvolupar una aplicació informàtica mit-
jançant la qual s’oferirà informació a les víctimes
sobre els seus drets. Leina ha estat concebuda
especialment per als ciutadans europeus que són
víctimes de delictes fora del seu Estat.
Citació recomanada
TAMARIT SUMALLA, Josep M. (2018). «Seminari sobre el suport online a les víctimes de delictes». IDP.
Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 26, pàgs. 102--103. UOC. [Data de consulta: dd/mm/aa]
<http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i26.3131>
Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia
Reconocimiento-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos,
distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y la revista y la insti-
tución que los publica (IDP. Revista de Internet, Derecho y Política; UOC); no haga con ellos
obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en: http://creativecommons.org/
licenses/by-nd/3.0/es/deed.es.
Sobre l’autor
Josep M. Tamarit Sumalla
Catedràtic de Dret penal
Universitat Oberta de Catalunya
<https://www.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/directori/josepm-tamarit.html>
UOC
Av. Carl Friedrich Gauss, 5
08860 Castelldefels