Crònica parlamentària de Catalunya

Autor:Roser Serra
Càrrec:cap de l'Àrea d'Afers Parlamentaris Interdepartamentals, de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Pàgines:228-233
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 228

Aquesta secció de la Revista ofereix un repàs de les tramitacions parlamentàries del primer semestre de 2012 que han tractat d’aspectes relacionats amb la llengua i la política lingüística o que contenen referències al català, si bé poden incloure també altres matèries.1

La informació de la present crònica s’estructura en tres blocs: els dos primers tracten de les iniciatives parlamentàries aprovades d’acord amb la funció de la Cambra d’impulsar i controlar l’acció política i de govern, i el tercer bloc analitza altres tipus de procediments parlamentaris.

1 Iniciatives parlamentàries d’impuls de l’acció política i de govern

Entre les funcions del Parlament hi ha la d’impulsar l’acció política i de govern per mitjà de mecanismes reglamentaris que operen al marge dels procediments legislatius. En aquest sentit, a continuació es comenten les mocions i les resolucions referides a la llengua catalana que ha aprovat la Cambra durant el primer semestre.

Resolucions aprovades:

Resolució 463/IX de 29 de febrer, del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la tasca dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de llurs professionals (núm. tram. 250-00760/09 ), (BOPC 269, de 12.03.2012, pàg. 18).

El Parlament reconeix el paper dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en la cohesió social, la llengua i la cultura catalanes, per crear referents culturals i informatius que situen Catalunya al món.

Resolució 467/IX d’1 de març, del Parlament de Catalunya, sobre línies d'actuació i l'establiment de convenis pluriennals de col·laboració amb les comunitats catalanes a l'exterior (núm. tram. 250-00736/09 ), (BOPC 269, de 12.03.2012, pàg. 20).

Amb aquesta Resolució el Parlament insta el Govern a preveure suport econòmic perquè les comunitats catalanes a l’exterior puguin desplegar diverses activitats, com ara l’ensenyament de la llengua catalana.

Resolució 503/IX de 21 de març, del Parlament de Catalunya, de condemna de les accions violentes comeses per organitzacions d'ultradreta a València i de solidaritat amb les persones i les entitats que les pateixen (núm. tram. 250-00787/09 ), (BOPC 285, de 2.04.2012, pàg. 17).

El Parlament condemna l’intent de boicotejar la presentació del llibre "Noves glòries a Espanya" de l’estiu del 2012 a València, com també totes les accions violentes que han patit diverses persones i entitats en els darrers anys, i també els atacs continuats i reiterats contra la llibertat d’expressió.

Page 229

Resolució 523/IX de 12 d’abril, del Parlament de Catalunya, sobre l'impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l'actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics (núm. tram. 255-00004/09 ), (BOPC 299, de 17.04.2012, pàg. 3, apartat III.4.b).

Aquesta Resolució és el resultat del debat específic sobre "l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics" tingut al Ple dels dies 11 i 12 d’abril de 2012. De forma residual, dins l’apartat de les polítiques d’integració, el text insta el Govern a executar un pla integral que permeti assolir el coneixement de la llengua catalana a tots els adults d’origen immigrant en un termini de cinc anys.

Resolució 608/IX de 25 de maig, del Parlament de Catalunya, sobre la funció cohesiva de l'oferta audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre l'aportació pressupostària del Govern al contracte programa (núm. tram. 250-00946/09 ), (BOPC, 326, de 4.06.2012, pàg. 11).

El Parlament insta el Govern a reconèixer que l’oferta audiovisual de la CCMA, encapçalada per TV3 i Catalunya Ràdio, ha tingut i té un paper fonamental en la cohesió social i nacional de Catalunya, perquè promou l’ús social del català, dóna a conèixer la cultura i la història de Catalunya i dinamitza el sector de la indústria audiovisual catalana.

Mocions aprovades (subsegüents a una interpel·lació):

Moció 80/IX de 15 de mar, del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans (núm. tram. 302-00115/09 ), (BOPC 274, de 19.03.2012, pàg. 11).

La Moció impulsa quatre accions del Govern per garantir els drets lingüístics dels consumidors catalans :

  1. Complir i fer complir la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per garantir els drets dels consumidors a rebre l’etiquetatge dels productes en català.

  2. Fer complir, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, la Llei 22/2010 obrint els expedients sancionadors que corresponguin i atenent amb diligència les denúncies presentades davant d’incompliments dels drets lingüístics dels consumidors.

  3. Presentar davant el Parlament un informe anual sobre la situació de l’etiquetatge en català dels productes comercialitzats a Catalunya que especifiqui els sectors d’activitat econòmica i n’analitzi l’evolució.

  4. Donar un nou impuls a la campanya informativa adreçada a consumidors i a empreses, remarcant especialment l’obligació d’etiquetar els productes comercialitzats a Catalunya, com a mínim, en català. Complementàriament, s’assumeix el compromís que els productes que es consumeixin al Palau del Parlament estiguin etiquetats o tinguin les informacions i les instruccions, com a mínim, en la llengua pròpia.

2 Iniciatives parlamentàries de control de l’acció política i de govern

El Parlament desplega una activitat política notable en l’àmbit de la normalització de l’ús social de la llengua a través de la seva funció de control de l'acció política i de govern. Per acomplir aquesta funció típica del parlamentarisme, que li permet supervisar i vigilar l’acció governamental, la Cambra disposa d’un conjunt d’instruments. Els més habituals són les preguntes orals, que es poden respondre en el Ple o en Comissió, i les preguntes escrites.

Preguntes orals al Govern per respondre en el Ple:

Pregunta sobre el futur del sistema d'immersió lingüística a les escoles , de 13 de febrer (núm. tram. 310-00153/09 ), (BOPC 258, de 21.02.2012, pàg. 35).

Page 230

Plantejada pel Subgrup Parlamentari de SI per conèixer el capteniment del Govern sobre el futur del sistema d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, davant la possibilitat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·li la política d’immersió lingüística. Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 41, de 15.02.2012, pàg. 13).

Pregunta sobre el bilingüisme a l'Administració , de 17 de febrer (núm. tram. 310-00162/09 ), (BOPC 262, de 28.02.2012, pàg. 57).

Plantejada pel Grup Parlamentari del PPC per conèixer els propòsits en l’àmbit del bilingüisme a l’Admi-nistració i, més concretament, les mesures que preveu endegar el Govern per garantir l’ús normal per i davant l’Administració autonòmica i local de les dues llengües oficials a Catalunya, sense donar preferència a cap d’elles. Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 43, de 22.02.2012, pàg. 6).

Pregunta sobre els indicadors del cinema doblat al català , de 23 d’abril (núm. tram. 310-00205/09 ), (BOPC 308, de 2.05.2012, pàg. 80).

Plantejada pel Grup Parlamentari de CIU amb vistes a conèixer el balanç dels darrers indicadors publicats en matèria de cinema doblat en català . Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 51, de 25.04.2012, pàg. 9).

Preguntes orals al Govern per respondre en comissió:

Pregunta sobre el Pla per a la llengua i la cohesió social, les aules d'acollida i els plans d'entorn , d’11 d’abril (núm. tram. 311-00476/09 ), (BOPC 59, de 19.04.2011, pàg. 79).

Plantejada pel Grup Parlamentari d'ERC sobre la previsió del Govern de desplegament del Pla LIC, aules d’acollida, plans d’entorn i personal LIC. Com que el Pla conté tres línies estratègiques (aules d’acollida, el centre acollidor i el pla educatiu d’entorn) per potenciar la cohesió social i promoure l’ús de la llengua catalana en les activitats adreçades a la comunitat educativa, el grup demana conèixer detalls concrets de les actuacions que preveu fer l’executiu per promoure la presència del català en l’entorn més proper de l’alumnat. Substanciació de la iniciativa (DSPC-C 248, d’1.03.2012, pàg. 32).

Pregunta sobre l'extensió de la immersió lingüística a l'educació secundària , d’11 d’abril (núm. tram. 311-00477/09 ), (BOPC 59, de 19.04.2021, pàg. 79).

Pregunta plantejada pel Grup Parlamentari d’ERC, referent al Pla 2007-2013 d’actualització del Programa d’immersió lingüística en context multilingüe . Com que a la vuitena legislatura (2007-2010) es va iniciar la immersió a secundària, aquest grup demana de saber en quants centres, quina planificació d’extensió hi ha i amb quin calendari, i les dades de l’ús lingüístic als centres de secundària en aplicació d’aquest Pla, vigent fins al 2012. Substanciació de la iniciativa (DSPC-C 248, d’1.03.2012, pàg. 33).

Preguntes escrites al Govern:

Pregunta sobre l'import i el concepte de les subvencions atorgades del 1998 ençà a la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana , de 15 de març (núm. tram. 314-14581/09 ), (BOPC 189, de 22.11.2011, pàg. 73).

Plantejada pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans per conèixer l’import i el concepte de les subvencions atorgades del 1998 ençà a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana . Publicació de la resposta del Govern de 12 de gener (BOPC 243, de 07.02.2012, pàg. 27).

Pregunta sobre les actuacions dutes a terme pel Departament d'Ensenyament el curs 2011-2012 amb relació al Pla educatiu d'entorn de Reus , de 12 de desembre (Baix Camp) (núm. tram. 314-15037/09 ), (BOPC 215, de 28.12.2011, pàg. 110).

Page 231

Plantejada pel Grup Parlamentari d'ICV-EUiA per conèixer les actuacions del Departament d’Ensenyament en relació amb el Pla Educatiu d’Entorn de Reus durant el curs 2011-2012. Publicació de la resposta del Govern de 13 de març (BOPC 283, de 27.03.2012, pàg. 25).

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han deixat de tenir intèrprets de la llengua de signes catalana i la suspensió de la subvenció a la Federació de Persones Sordes de Catalunya per a prestar aquest servei, de 28 de desembre (núm. tram. 314-15341/09 ), (BOPC 226, de 17.01.2012, pàg. 52).

Plantejada pel Grup Parlamentari del PPC per conèixer diverses qüestions relatives a la presència d’intèrprets de la llengua de signes en els centres educatius, prestat per la Federació de Persones Sordes com a resultat del conveni amb la Generalitat. També es pregunta sobre la continuïtat d’aquest servei als alumnes que el necessiten per garantir el seu aprenentatge. Publicació de la resposta del Govern de 16 de març (BOPC 288, de 3.04.2012, pàg. 17).

Pregunta sobre l'import liquidat per a despeses d'acolliment i aprenentatge de la llengua catalana d'alumnes estrangers de nova incorporació a Barcelona els cursos del període 2007-2011 i la previsió per al curs 2011-2012, de 21 de desembre (núm. tram. 314-16142/09 ), (BOPC 237, de 31.01.2012, pàg. 116).

Plantejada pel Grup Parlamentari del PPC per disposar d’informació relativa a l’import destinat per a despeses de suport a l’acollida i aprenentatge de la llengua catalana destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació de la ciutat de Barcelona el curs 2010-2011, i la previsió per al curs 2011-2012. També es demana l’import destinat per a aquest concepte en cursos anteriors (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010) i la relació d’alumnes beneficiaris en cada anualitat. Publicació de la resposta del Govern de 9 de març (BOPC 28, de 27.03.2012, pàg. 97).

Pregunta sobre el manteniment de la missió de Linguamón de difondre la diversitat lingüística , de 3 de febrer (núm. tram. 314-16818/09 ), (BOPC 258, de 21.02.2012, pàg. 61).

Plantejada pel Grup Parlamentari SOC per saber si la voluntat del tancament de Linguamón-Casa de les Llengües implica que el Govern ha abandonat l’aposta estratègica perquè des de Catalunya es potenciïn els valors i les bones pràctiques sobre la diversitat lingüística al món. El grup recorda que una de les missions de Linguamón consistia en ser un centre de difusió de coneixements sobre la diversitat lingüística del món, i demana de saber si es continuarà desenvolupant aquesta missió. Publicació de la resposta del Govern de 20 d’abril (BOPC 313, de 8.05.2012, pàg. 22).

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la missió de Linguamón d'afavorir la participació de Catalunya en debats mundials sobre la diversitat lingüística, de 3 de febrer (núm. tram. 314-16820/09 ), (BOPC 258, de 21.02.2012, pàg. 62).

Plantejada pel Grup Parlamentari SOC relativa a la decisió del tancament de Linguamón-Casa de les Llengües. Es demana novament si aquest tancament implica l’abandonament per part del Govern de posicionar Catalunya en el debat sobre el multilingüisme al món, entesa com una de les funcions de Linguamón i que era la de participar activament i posicionar Catalunya en els debats mundials sobre la diversitat lingüística i el multilingüisme de les societats. El grup demana si l’executiu preveu continuar desenvolupant aquesta missió, i com preveu fer-ho. Publicació de la resposta del Govern de 20 d’abril (BOPC 313, de 8.05.2012, pàg. 23).

Pregunta sobre el manteniment de la missió de Linguamón de conscienciar sobre la sostenibilitat de la diversitat lingüística , de 3 de febrer (núm. tram. 314-16821/09 ), (BOPC 258, de 21.02.2012, pàg. 62).

Plantejada pel Grup Parlamentari SOC per saber si el Govern preveu seguir treballant en una de les missions de Linguamón-Casa de les llengües: fer viure la riquesa lingüística de manera positiva a la societat, crear consciència per la sostenibilitat de la diversitat lingüística i traslladar les grans possibilitats

Page 232

que les llengües i les seves comunitats ofereixen. Publicació de la resposta del Govern de 20 d’abril (BOPC 313, de 8.05.2012, pàg. 23).

Pregunta sobre les entitats que treballen per la llengua i la cultura catalanes a les quals es reduirà la subvenció , de 21 de febrer (núm. tram. 314-17725/09 ), (BOPC 266, de 6.03.2012, pàg. 38).

Plantejada pel Grup Parlamentari d'ICV-EUiA per saber les entitats que treballen per la llengua i la cultura catalanes, dins de Catalunya o en el marc dels territoris de parla catalana, i que veuran reduïdes les subvencions que reben de la Generalitat, com també detalls d’aquesta reducció. Publicació de la resposta del Govern de 8 de maig (BOPC 319, de 22.05.2012, pàg. 26).

Pregunta sobre l'oferta de cinema en català al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre , de 26 de març (núm. tram. 314-18733/09 ), (BOPC 298, de 17.04.2012, pàg. 59).

Plantejada pel Grup Parlamentari d'ICV-EUiA per conèixer si el Govern considera suficient l’actual oferta de cinema en català a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i les actuacions empreses pel Departament de Cultura per millorar l’oferta de cinema en català a la zona. Publicació de la resposta del Govern de 15 de juny (BOPC 341, de 26.06.2012, pàg. 35).

3 Altres iniciatives:

Al marge dels procediments legislatius i les funcions d’impuls i control de l’acció política i de govern que assumeix el Parlament, hi ha altres funcions en les quals també desplega una activitat política relacionada amb la normalització de l’ús social de la llengua. En aquest apartat, es comenten les tres compareixences que han tingut lloc durant el primer semestre de 2012.

Compareixences:

Compareixença, de 21 de març, d'una representació de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal davant la Comissió de Cultura i Llengua per informar sobre la situació de la premsa comarcal i local (núm. tram. 357-00072/09 ).

La compareixença tracta del model català, nascut al voltant de la llengua catalana i per defensar els valors del catalanisme. Es reconeix que Catalunya es caracteritza per la riquesa i la tradició d’un tipus de premsa, la local i comarcal, que informa sobre l’entorn més proper i eleva a categoria de notícia esdeveniments que en mitjans generalistes poden passar desapercebuts.

Tinguda de la compareixença (DSPC-C 268, de 21.03.2012, pàg. 25).

Compareixença, de 16 de maig, de la presidenta d'Òmnium Cultural davant la Comissió de Cultura i Llengua per explicar les seves propostes (núm. tram. 357-00075/09 ).

La compareixença relata la preocupació de la institució sobre l’ús de la llengua en diversos punts, com són:

1) El català no està encara en condició d’igualtat amb el castellà i necessita ajudes oficials; que la manca de recursos econòmics pot portar a sacrificar els àmbits de la llengua i de la cultura, que són fràgils, com el de la televisió, els llibres, els videojocs, el còmic... on la desproporció entre el català i el castellà és flagrant, i on la iniciativa privada té dificultats per competir amb el castellà;

2) La referència a l’escola, es recorda el treball de la plataforma «Som escola» i en la línia de «Nosaltres decidim» que reivindiquen el model lingüístic del sistema educatiu català i no accepten que vingui determinat des de fora de Catalunya;

3) Davant la discriminació del català a l’àmbit del cinema, Òmnium demana acords que assegurin el dret d’anar al cinema en català en tot el territori; o

4) La incorporació dels immigrants com a ciutadans catalans en plenitud de drets i de deures, amb la cultura i la llengua com a vies d’arrelament social. Òmnium Cultural és una entitat compromesa amb el

Page 233

futur de la llengua i de la cultura catalana que vol ser un agent actiu tant en la producció com en l’ús de béns i serveis culturals; en el terreny de la reflexió; i assegurar que l’activitat cultural catalana tingui el seu lloc dins de la cultura universal.

Tinguda de la compareixença (DSPC-C 311 , de 16.05.2012) .

Compareixença, de 30 de maig, del president de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per explicar les seves propostes (núm. tram. 357-00076/09 ).

La compareixença té per finalitat conèixer la valoració que fa la Plataforma per la Llengua respecte de la situació de la llengua catalana en diversos àmbits i també conèixer les propostes de la institució. Es comenten, entre d’altres, la situació de la llengua catalana en l’àmbit legislatiu i oficial, les dades de l’informe anual de Plataforma per la Llengua, Cat 2012; i finalment també les propostes d’aquesta institució per assolir un tracte igualitari per a la llengua catalana.

Tinguda de la compareixença (DSPC-C 327, de 30.05.2012, pàg. 15).

[1] La recerca sobre llengua catalana i política lingüística s’ha fet a partir de les iniciatives amb els descriptors següents: "llengua catalana", "política lingüística" o "ús de les llengües". També s’han cercat les iniciatives que en el títol contenen les paraules: "llengua", "catalana" o bé "lingüísti*".