Ressenya de les principals resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat

Autor:Víctor Esquirol Jiménez
Cargo:Notari del Masnou
Páginas:146-148
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 146

CÈDULA D’HABITABILITAT

L’informe tècnic substitutiu de la cèdula d’habitabilitat no requereix estar visat si el notari manifesta que li consta personalment el caràcter de tècnic competent de la persona que expedeix l’informe

Resolució de 18 d’abril del 2012 (DOGC de 9 de juliol del 2012)

Resum: S’atorga una escriptura de compravenda d’un habitatge en què els compradors eximeixen de l’aportació de la cèdula d’habitabilitat i s’aporta l’informe d’una arquitecta que acredita que es podrà obtenir la cèdula després de l’execució de les obres d’urbanització. El notari que autoritza manifesta que coneix i reputa legítima no només la signatura de l’arquitecta, sinó també la condició com a tal, però l’informe no està visat pel col·legi d’Arquitectes. El Registrador exigeix aquest visat per inscriure la venda.

La DGDEJ revoca la nota de qualificació després d’examinar la normativa sobre la matèria, en particular, l’article 132 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i l’article 9 del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. En aquesta normativa no s’exigeix que l’informe tècnic sigui visat, però sí que sigui expedit per un «tècnic competent», cosa que apunta a la necessitat d’acreditar no només la identitat, sinó també la competència del tècnic que el realitza, cosa que es duu a terme normalment mitjançant el corresponent visat, unes exigències que van ser recollides en les RRDGDEJ de 27 de novembre del 2008 i de 31 de març del 2009. Ara bé, la normativa citada, com que no imposa l’exigència del visat, està admetent que hi pugui haver altres mitjans d’acreditació de la condició de tècnic, com, excepcionalment, la manifestació del notari que li consta personalment aquesta condició, suficient per a aquest efecte, en què no existeix un projecte d’obres i està destinat a tenir una vigència temporal.

En els casos en què la cèdula no és exigible perquè es compleixen les excepcions i requisits de l’article 9 del Decret 55/2009, no es requereix ni la manifestació que els compradors rehabilitaran, ni la que renuncien formalment a l’aportació de la cèdula

Resolució de 29 de juny del 2012 (DOGC de 27 de juliol del 2012)

Resum: En una escriptura de compravenda d’un habitatge, es fa constar que la finca venuda no té cèdula d’habitabilitat i s’hi aporten els certificats del tècnic i el municipal previstos a l’article 9 del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. La regis-tradora de la propietat exigeix, a més, la manifestació de la part compradora que adquireix la finca amb la finalitat de rehabilitar l’habitatge. Sol·licitada la qualificació substitutòria, el Registrador substitut qualifica que aquesta manifestació no és exigida per la llei, però sí que es considera exigible l’exoneració expressa del comprador a l’aportació de la cèdula.

La DGDEJ estima el recurs interposat pel notari. Després d’un llarg resum de la normativa vigent i de les pròpies resolucions anteriors sobre el tema de la cèdula d’habitabilitat, es planteja el grau de formalisme exigible en els escassos supòsits en què el comprador pugui renunciar a la cèdula. Una posició formalis-

Page 147

ta tindria base en la dicció literal de la Llei (l’article 9 del Decret 55/2009 diu que l’adquirent pot exonerar «de manera expressa»), en el caràcter de norma de Dret públic i en el fet que les renúncies han de ser expresses. En canvi, un criteri que consideri que n’hi ha prou que l’exoneració resulti de manera clara i sense dubtes del «context de l’escriptura en conjunt» es fonamentaria en què l’exoneració de l’adquirent no és pròpiament una renúncia (perquè és la llei la que exonera) i en les normes generals d’interpretació dels contractes (per jutjar la intenció dels contractants, cal atenir-se als seus actes i les clàusules...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA