La regulació de l'allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l'autoritat Catalana de la competència

Autor:Mariola Rodríguez Font
Càrrec:Professora agregada interina, Departament de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona
Pàgines:163-181
RESUMEN

La intervenció pública en l´anomenada "economia col·laborativa" és un desafiament present a les actuals agendes de governs i administracions. I és un desafiament perquè aquest nou model de mercat -caracteritzat a grans trets per potenciar l’intercanvi entre particulars de béns i/o serveis infrautilitzats mitjançant plataformes basades en l’ús de la tecnologia-, té un indiscutible caràcter disruptiu des dels punts de vista social, econòmic i també jurídic, dels quals els poders públics no es poden, per motius obvis, desentendre. L´objectiu d´aquest treball és donar a conèixer com, a Catalunya, el tractament d´aquest fenomen per part de l´Administració pública, està potenciant de manera indiscutible la tasca de supervisió de l´Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). Aquest organisme està jugant un paper essencial davant el repte col·laboratiu, ja que de les seves consideracions depèn, en part, la consolidació d´aquest nou tipus de model de mercat.

 
CONTENIDO
LA REGULACIÓ DE L’ALLOTJAMENT COL·LABORATIU A CATALUNYA: ANÀLISI DE
LES PROPOSTES DE L’AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA
Mariola Rodríguez Font
Resum

      
potenciar l’intercanvi entre particulars de béns i/o serveis infrautilitzats mitjançant plataformes basades en l’ús de la


                
           



THE REGULATION OF COLLABORATIVE ACCOMMODATION IN CATALONIA: ANALYSIS OF
THE CATALAN COMPETITION AUTHORITY PROPOSALS
Abstract
Public intervention in the so-called “collaborative economy” is a challenge on today’s agendas of governments
and public administrations. A challenge because this new market model, which, broadly speaking, is characterised
by promoting the exchange of underused goods and/or services between individuals via platforms based on the use
of technology, has an undeniably disruptive character from a social, economic and legal point of view that public
authorities cannot ignore, for obvious reasons.
The purpose of this paper is to show how, in Catalonia, the public administration’s approach to this phenomenon is
undeniably strengthening the supervisory work of the Catalan Competition Authority (ACCO). This body is playing a
vital role in tackling this collaborative challenge, so the consolidation of this new market model depends, in part, on
its considerations.
Keywords: Catalan Competition Authority; collaborative economy; regulation; accommodation.

mariolarodriguezfont@ub.edu.

Citació recomanada: RODRÍGUEZ FONT   
Revista catalana de dret públic 
.
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 164
Sumari
1 Introducció





Cap and Trade

 Cap and Trade en l’economia col·laborativa del sector de l’allotjament turístic

Cap and Trade


Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 165
1 Introducció1
     

grans trets per potenciar l’intercanvi entre particulars de béns i/o serveis infrautilitzats mitjançant plataformes




  




2 L’economia col·laborativa a l’agenda parlamentària



  
4



  marketplaces

   
online. Als
      
            

     
UNDARARAJAN,COHEN
University of Chicago Law Review
Minnesota Journal of Law, Science & Technology
Berkeley Technology Law Journal
KOOPMANMITCHELL
THIERERThe Journal of Business,
Entrepreneurship & the LawMILLER
Harvard Journal on Legislation
  The Cost of Non-Europe in the sharing economy. Economic, social
and legal challenges and opportunities
        
   BOTSMAN, R.; ROGERS, R. WHATS MINE IS YOURS: THE RISE OF COLLABORATIVE
CONSUMPTION, HARPERCOLLINS PUBLISHERS, 2010.
    
«For the purposes of this Communication, the term ‘collaborative economy’ refers to business
models where activities are facilitated by collaborative platforms that create an open marketplace for the temporary usage of
goods or services often provided by private individuals. The collaborative economy involves three categories of actors: (i) service
providers who share assets, resources, time and/or skills — these can be private individuals offering services on an occasional
basis (‘peers’) or service providers acting in their professional capacity (‘professional services providers’); (ii) users of these; and
(iii) intermediaries that connect — via an online platform — providers with users and that facilitate transactions between them
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 166
   6 essent
Airbnb la plataforma o marketplace peer to peer
      

       
   
col·laboratiu.


            8



               
                 
        

             
             
compartit.11
3 L’abast de la intervenció de l’Autoritat Catalana de la Competència
        
  


         
              
        
(‘collaborative platforms’). Collaborative economy transactions generally do not involve a change of ownership and can be carried

 
OMÈNECH PASCUAL,           CEFLegal: revista
práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos
 ARAGÓN CÁNOVASNÚÑEZ VILLANUEVA    
 Actas V Congreso Internacional de Turismo para todos: VI Congreso Internacional de Diseño, Redes de
Investigación y Tecnología para todos
      
      
       

 
  UILLÉN NAVARRO
Revista Aragonesa de Administración Pública
 
de l’allotjament col·laboratiu es pot trobar a MOYA BALLESTER     
     
and Tourism
       

Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 167



14


ex ante
o ex post     



       
        
        





j
       
   
         
             
           


Nacional.16
 
 


Estado 
   

          
del Estado          .-   

           




            
  

    


   


 
       

Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 168
         
         
capacitat de competir dels models de negoci basats en l’economia col·laborativa.



 
  





      

  
  

prestació de serveis pels particulars.
 
          
                


         

4 Anàlisi de la intervenció administrativa sobre els habitatges d’ús turístic
4.1 L’informe de regulació sobre el Projecte de decret de turisme de Catalunya
    
  18  


            

         


 Transaccions entre iguals (P2P) i competènciaTransaccions entre iguals (P2P). Un pas
endavant
18

 
        
       
           
           
      

»     
 

Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 169
  
        

       


         
            




l’activitat sense cap base.




          
    

    
    
 



          
         
    

               



        
  

                  
  «         
                  
           
  
      

          
 NTERIAN      Boston
College International & Comparative Law Review    JEFFERSON-JONES  
          Hastings
Constitutional Law Quarterly
 

 

Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 170
 o eliminar
      




  Prenent com



respondre.
            


                 







             
           
          



      
      

              
funcions la del desplegament normatiu.
                  
              
        
      

  



 
 

   Revista Andaluza de Administración Pública   
  NOGUEIRA
LÓPEZ, La termita Bolkestein: mercado único vs. derechos ciudadanos  
 

Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 171


     



        de facto en una autorització



        
            




        

autoreguladors com els sistemes de reputació.



              
   


o marketplaces
normes.

        


  Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa       
           
CANALS AMETLLER             
. Cuadernos de Derecho Local
 
 
  


      

        
  
THIERERKOOPMANCHOBSONKUIPER
Mercatus Working Paper
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 172
5 Una proposta de política legislativa: Cap and Trade
5.1 La consideració de l’Autoritat catalana amb relació al PEUAT de Barcelona

    
 la
suspensió tant de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i projectes de gestió urbanística com
       

          
         
 


              
            i decidí

d’urbanisme.
               
      
tota la ciutat i limitava la possibilitat de noves implantacions en mantenir el nombre d’establiments en el

 
Catalunya
 
 
    
        


    
     

      
           
     
            
       
 


           
  
        
         
    


 

 CUSCÓ PUIDGDELLÍVOLFONT GAROLERA
               
geografía y ciencias sociales
 
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 173





    
          





  
               



ja construïts.41

         
             
      




              


i proporcionalitat.
 
   GORI,PARCUSTASI
M. L. Smart Cities and Sharing Economy
        

 


           


op. cit.
    
       

            
op. cit.
    

Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 174
modus operandi
Cap
and Trade o Transferable sharing rights aplicat al sector de l’allotjament.
5.2 Cap and Trade en l’economia col·laborativa del sector de l’allotjament turístic
Cap and Trade



per incentivar la seva reducció en certs sectors productius.
  European Trading Scheme         

 
          

contaminació.44
        
              
         
 
     slots aeroportuaris.  
        


46

política legislativa vers l’economia col·laborativa l’eventual aplicació al sector de l’allotjament turístic de
  Cap-and-Trade  
48

a) 

       

, pàg. 32-46.
  






LODRÀ GRIMALT,
F. Lecciones de Derecho ambiental civil
 ESTEVE PARDO  » Informe Comunidades Autónomas 2006

46 Transaccions entre iguals (P2P). Un pas endavant
  ILLER,             
or 
 op. cit.op. cit.
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 175
b)       

c) 
nistració mitjançant un mecanisme de conversió i esdevenir una eina reguladora del nivell d’activi

online 


Cap-and-Trade       Cap       

nombre de drets necessaris per dur a terme l’activitat en una altra.

Trade 
      

marketplace.


trobaria l’incentiu per a l’intercanvi.

               

5.3 Pigou i Coase davant les externalitats col·laboratives
 
        

                



  

op. cit.
  ILLER    
                 
            
      
               



  
      
          
Transaccions entre iguals (P2P). Un pas endavant
      ARROYO UTRILLA FERNÁNDEZ-
BERMEJOLa Administración de la escasezARROYO
InDret
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 176
            


             

The Economics of Welfare


     
 

    




         



        


 
la distribució inicial dels drets.


       



          

 IGOUThe Economics of WelfareCOASE The
Journal of Law and EconomicsNAREDOLa economía en evolución
  RIERAGARCÍAKISTROM BRANNLUMManual de economía ambiental y de los
recursos naturales
 

 
   ERIAS REYDOPICO CASTRO    
ía
 Estudio sobre los nuevos modelos de prestación
de servicios y la economía colaborativa
  
  
       


Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 177
5.4 Valoració provisional de la proposta Cap and Trade

           
              
            
      

                 

normatiu vigent.
              
                
  

                  
      

          

   


per se   
 
              











               
   


       


  
de Catalunya
 
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 178
        
ex ante.
  
ex ante l’Administració
     
general actuï en la seva defensa.
 

 

   
        
  

            
   
    
 
       
            

Cap and Trade



              

                

               
               
             
     


No sembla a priori     
  
    



ocasionen també la resta d’establiments.
 
  STEVE PARDO,         
COSCULLUELA MONTANER  Estudios de derecho público económico: libro homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-
RetortilloCANALS AMETLLER
El derecho urbanístico del siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 179






  

6 Conclusions
per se


      
 
        

         
   

     
casos.

            
              

           

       

  

 
dispars com la del Cap and Trade



   

  


    

 ANZ RUBIALES  El mercado de derechos a contaminar: régimen jurídico del mercado comunitario de derechos de
emisión en España
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 180
            


                
è
               

de reputació desenvolupats pels marketplaces       
   

    


    
       
              


ARAGÓN CÁNOVAS   NÚÑEZ VILLANUEVA        
   Actas V Congreso Internacional de Turismo para todos:
VI Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para todos
ARROYOUTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJOLa Administración de la escasez
ARROYOInDret
BOTSMAN ROGERS  What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption 

CANALS AMETLLER             
Cuadernos de Derecho Local

El derecho urbanístico del
siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma
CUSCÓ PUIDGDELLÍVOL  FONT GAROLERA    
 
y ciencias sociales
DOMÈNECH PASCUAL             
CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos
ERIAS REYDOPICO CASTRO
ía
ESTEVE PARDO
COSCULLUELA MONTANEREstudios de derecho público económico: libro homenaje al prof. Dr. D.
Sebastián Martín-Retortillo
     Informe Comunidades Autónomas
2006
Mariola Rodríguez Font
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència
Revista catalana de dret públic, núm 53, 2016 181
GORIPARCUSTASISmart Cities and Sharing Economy

GUILLÉN NAVARRO 
Revista Aragonesa de Administración Pública
INTERIANBoston College
International & Comparative Law Review
JEFFERSON-JONES            
     Hastings Constitutional Law Quarterly    

KATZBerkeley Technology Law Journal

KOOPMAN MITCHELL THIERER    
The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law

LLODRÀ GRIMALTLecciones de Derecho ambiental civil
MILLERHarvard Journal on Legislation

MOYA BALLESTER

Tourism
NAREDOLa economía en evolución
RANCHORDÁS      Minnesota
Journal of Law, Science & Technology
RODRÍGUEZ FONT
Revista Andaluza de
Administración Pública
RODRÍGUEZ FONT       
        La termita Bolkestein: mercado único vs.
derechos ciudadanos
RODRÍGUEZ FONT

RIERAGARCÍAKISTROMBRANNLUMManual de economía ambiental y de los recursos naturales

SANZ RUBIALESEl mercado de derechos a contaminar: régimen jurídico del mercado comunitario
de derechos de emisión en España
SUNDARARAJAN  COHEN         
University of Chicago Law Review
THIERERKOOPMANCHOBSON KUIPER     
Mercatus Working Paper