Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat contra qualificacions de la propietat i mercantils

Autor:Fernando Agustín Bonaga
Cargo:Notari de Calatayud
Páginas:115-129
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 115

Administracions públiques

Resolució de 20 d’abril del 2011 (BOE núm. 113, de 12 de maig del 2011, 8304)

Denega la inscripció d’una escriptura de venda d’una finca inscrita a nom de «Junta Administrativa de Miñano Menor, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz» per manca de ratificació expressa de l’Ajuntament. Les entitats locals d’àmbit inferior al municipi només tenen competències patrimonials de mera administració i conservació (article 38.d del text refós de règim local). L’alienació és competència de l’Ajuntament, per la qual cosa l’article 41-2 exigeix la ratificació municipal per als acords dispositius de la Junta o Assemblea Veïnal, fet que s’ha d’interpretar com autèntic consentiment de qui ostenta el poder de disposició.

No és aplicable la doctrina del silenci administratiu positiu (sinó les normes generals contractuals, que exigeixen consentiment dispositiu inequívoc), ja que l’alienació d’un bé patrimonial és un «acte de l’Administració», però no un «acte administratiu», perquè la primera no actua amb imperium, sinó com a persona juridicoprivada. A més, la doctrina del silenci administratiu positiu no és aplicable al consentiment per a les transaccions immobiliàries, per al qual l’esmentat article 41-2 exigeix una ratificació i no una mera autorització; i cal recordar que no es pot fer valer el silenci quan l’acte és contrari a la Llei (Sentència del Tribunal Suprem de 28 de gener del 2009).

Resolució de 13 de gener del 2011 (BOE núm. 78, d’1 d’abril del 2011, 5902)

Inscrita una concentració parcel·lària, la inscripció està subjecta als principis hipotecaris (sense cap altra particularitat que la inscripció obligatòria i l’exigència d’aportar plànol quan s’alteri el perímetre de la finca). Per això, per tal d’inscriure una rectificació administrativa de l’expedient que suposa canviar el titular inicialment inscrit, cal el consentiment d’aquest o la sentència dictada en procediment on hagi estat demandat.

Resolució de 16 de març del 2011 (BOE núm. 78, d’1 d’abril del 2011, 5912)

Denega la inscripció d’una Ordre ministerial d’atermenament de domini públic maritimoterrestre per dues raons: no es determina la part de la finca afectada que ha de passar a ser de domini públic i no s’acredita la intervenció a l’expedient del titular registral (articles 20 i 40 de la Llei hipotecària).

Resolució de 28 de març del 2011 (BOE núm. 97, de 23 d’abril del 2011, 7304)

El titular d’una finca sol·licita al registrador, mitjançant instància privada, que denegui la inscripció de l’acord de conversió en definitives de les mesures cautelars que l’Agència Tributària ha adoptat sobre la finca. El titular al·lega que està pendent de resolució el recurs que ell ha interposat davant del TEAR contra el procediment d’adopció de mesures cautelars. La Direcció denega la pretensió del titular per la manca general d’aptitud del document privat com

Nota: Les postil·les entre claudàtors [ ] no formen part de la resolució extractada, sinó que són només comentaris o observacions de l’autor d’aquests resums.

Page 116

a títol inscriptible i perquè els assentaments practicats estan sota la salvaguarda dels tribunals i només poden quedar sense efecte mitjançant els procediments previstos legalment.

Anotació preventiva

Resolució de 22 de gener del 2011 (BOE núm. 78, d’1 d’abril del 2011, 5905)

No es pot practicar una anotació preventiva de mera reclamació de quantitat si no existeix un acte que tingui associada una mutació juridicoreal de transcendència immobiliària (com per exemple un embargament) o una mesura cautelar restrictiva de la disponibilitat d’un bé.

Resolució de 15 d’abril del 2011 (BOE núm. 106, de 4 de maig del 2011, 7908)

Admet practicar una anotació preventiva de demanda amb la qual es demana la resolució d’una transmissió immobiliària, amb l’especialitat que aquesta encara no s’ha inscrit i, per tant, la finca encara figura inscrita a nom del demandant.

És cert que per poder inscriure un títol, aquest ha d’estar atorgat pel titular registral o resultar d’un procediment dirigit en contra d’ell. Però el mateix principi de tutela judicial efectiva imposa admetre l’anotació quan la no-pràctica produeixi indefensió per al demandant.

Resolució de 7 de maig del 2011 (BOE núm. 123, de 24 de maig del 2011, 9042)

Al seu dia es va prendre anotació preventiva de suspensió per l’efecte reparable de falta de prèvia immatriculació de la finca. Posteriorment, es va anotar una pròrroga de l’anotació de cent vuitanta dies. L’endemà de finalitzar el termini de pròrroga, es va presentar el manament judicial que ordenava la pròrroga d’un any prevista a l’article 205-2 del Reglament hipotecari. La Direcció denega la nova pròrroga perquè entén que l’assentament i la primera pròrroga ja havien caducat.

Resolució de 7 de març del 2011 (BOE núm. 136, de 8 de juny del 2011, 9959)

Durant la vigència d’una anotació d’embargament, es presenta un manament de pròrroga l’anotació del qual se suspèn per manca de nota fiscal. Un cop retirat el manament i reparat el defecte, quan es torna a presentar l’anotació inicial ha caducat i està cancel·lada. La Direcció denega la inscripció de la pròrroga. La cancel·lació es troba sota la salvaguarda dels tribunals. L’existència d’un defecte formal en la notificació de la qualificació negativa (va ser verbal) només podria generar responsabilitat del registrador.

Resolució de 5 de febrer del 2011 (BOE núm. 146, de 20 de juny del 2011, 10712)

La reparcel·lació o compensació es pot inscriure de dues mane-res (article 54-3 del text refós de la Llei del sòl): per cancel·lació di-recta dels assentaments de les finques originàries o per l’agrupació amb divisió simultània de tota la superfície. En aquest segon cas, la inscripció de l’agrupació s’ha de practicar a favor de la comunitat dels interessats en el procediment, i en la nota de referència se n’ha de fer constar el caràcter instrumental (article 18-2 del Reial decret 1093/1997).

La Direcció denega la possibilitat de prendre anotació preventiva d’embargament sobre la finca que resulta d’una agrupació instrumental d’aquesta mena, la qual ja no existeix perquè ha estat dividida immediatament. No hi ha inconvenient a anotar l’embargament sobre les finques de reemplaçament adjudicades al deutor, però el principi de tracte successiu impedeix que s’anoti sobre les finques adjudicades a un tercer protegit per la fe pública registral.

Resolució de 23 de maig del 2011 (BOE núm. 146, de 20 de juny del 2011, 10717)

Resolució de 24 de maig del 2011 (BOE núm. 146, de 20 de juny del 2011, 10718)

Resolució de 25 de maig del 2011 (BOE núm. 152, de 27 de juny del 2011, 11051)

Resolució de 26 de maig del 2011 (BOE núm. 152, de 27 de juny del 2011, 11052)

Deneguen la inscripció de manaments d’embargament dictats per sengles corporacions locals per impagament de l’impost sobre immobles del deutor existents fora del seu àmbit territorial. L’article 8 de la Llei d’hisendes locals disposa que les actuacions d’inspecció o recaptació executiva que s’hagin de dur a terme fora del territori de l’entitat local amb relació als tributs propis d’aquesta, cal que es facin a través de l’Administració autonòmica o estatal.

Competència notarial

Resolució de 10 de maig del 2011 (BOE núm. 132, de 3 de juny del 2011, 9714)

Es refereix a l’escriptura d’elevació a públic d’acords d’una societat limitada amb un únic soci, l’Ajuntament d’Ajofrín (Toledo), que té dubtes respecte del seu lloc d’atorgament, perquè va ser autoritzada per la notaria de Mora, com a substituta i per al protocol del notari de Sonseca, tot i que no en el terme de residència del notari substituït, sinó en el de la l’altra notaria. La Direcció admet la inscripció i desestima el pretès defecte d’incompetència territorial del notari autoritzant (que, a més, està insuficientment motivat). La competència territorial dels notaris s’estén a tot el districte notarial (en aquest cas, Mora i Sonseca pertanyen al districte d’Orgaz). Ni tan sols un hipotètic incompliment dels deures reglamentaris sobre substitucions i torn de repartiment afectaria l’eficàcia i la inscriptibilitat del document.

Concurs i insolvència

Resolució de 9 de maig del 2011 (BOE núm. 132, de 3 de juny del 2011, 9712)

Resolució de 9 de maig del 2011 (BOE núm. 132, de 3 de juny del 2011, 9713)

Admeten la pràctica d’una anotació d’embargament a favor d’una societat concursada, tot i que està ordenada per un jutjat

Page 117

diferent del que té constància del concurs i que no hi han intervingut els administradors concursals. L’article 8 de la Llei concursal (i l’article 86 ter de la Llei orgànica del poder judicial) atribueix al jutge del concurs la jurisdicció exclusiva i excloent en determinades matèries, entre les quals no s’hi inclouen les demandes entaulades pel concursat en reclamació de quantitats. D’altra banda, és cert que el principi de tutela efectiva exigeix que el titular registral hagi tingut possibilitat d’intervenir en el procediment, però el registrador no pot revisar la qualificació del jutge sobre la capacitat processal de la part actora, a diferència de la legitimació passiva, que sí que la pot qualificar el registrador per exigència del principi de tracte successiu.

Condició resolutòria

Resolució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA