Són o no recurribles les sentències de conformitat quan l'acusació és exercida per l'acusació particular?

Autor:Molina Gimeno / Codina i Rossà
Cargo:Magistrada / Abogado
Páginas:El Lligall: Publicación del I·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers
 
EXTRACTO GRATUITO

[Artículo publicado en "El Lligall: Publicación de l' Il· lustre Col· legi d'Advocats de Granollers", Núm. 34, juny-setembre 2006]

Ana Montserrat Llorca Blanco - Magistrada juez del Jdo. de lo Penal nº. 1 de Sabadell

Francisco Javier Molina Gimeno - Abogado del Iltre. Colegio de Granollers. Profesor de derecho penal y procesal de la " Escola de Policia de Catalunya".

El paràgraf 1er de l'article 801 de la Lecrim reguladora dels supòsits de conformitat en el propi Jutjat de Guàrdia, recull literalment que: "El acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado y este dictará sentencia cuando concurran los siguientes requisitos: que no se hubiere constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiere solicitado la apertura del juicio oral...".

Amb la interpretació literal d'aquest precepte, quan una de les parts acusadores, segons el dret de personació que li atorga l'article 109 de la Lecrim, designa lletrat per a la defensa dels seus interessos, el Jutjat de Guàrdia no gaudeix de competència funcional i objetiva per a dictar sentència.

D'altra banda, el pàragraf 5è admet la possibilitat de donar consentiment en el supòsit que hi hagi acusació particular, si presta la seva conformitat amb l'acusació més greu.

Aquesta antinòmia entre els dos paràgrafs s'ha d'interpretar amb una lectura integradora, ja que, d'altra manera, podria tenir greus conseqüències en l'enjudiciament immediat dels delictes ( article 33 del Codi penal amb pena prevista inferior a 3 anys de presó), que es tramiten com a judicis ràpids, i especialment pel que fa als afers de violència domèstica menor regulats als articles 153.1 del Codi penal.

Segons l'article 801.2 de la Lecrim, una vegada dictada sentència de conformitat amb la reducció d'un terç de la pena, si el Ministeri Fiscal i les parts personades, ja que es preveu l'acceptació conjunta de l'acusat i del seu lletrat defensor, amb una duplicitat de voluntat a efectes que existeixin prou garanties i seguretat jurídica, si aquests manifesten la seva voluntat i decisió de no recórrer, el jutge decretarà en el mateix acte amb fermesa executòria i resoldrà si s'escau la suspensió condicional o substitució de la pena, tenint present que en aquests casos el jutge es limita a validar un acord previ subscrit per les parts, previ control de la qualificació dels fets, la pena sol.licitada i l'existència de consentiment.

Pel que fa al control de la conformitat en l'article 787 Lecrim, una vegada comprovada que s'ha...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA