Presentació

Autor:Caries Duarte i Montserrat
Càrrec:Director de Revista de Llengua i Dret
Pàgines:1-
 
CONTENIDO

Page 1

El número de la REVISTA DE LLENGUA I DRET que presentem amb aquests moís té una estructura diversa deis dos números precedents, la qual té com a origen la decisió del consell de rcdacció de dedicar-lo a la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya.

En una revista que té com a obfectiu el tractament de les qüestions relati-ves al llenguatge específic de l'acthitat jurídica i administrativa i al dret que fa referencia a l'ús de les llengües, calía dedicar una atenció especial a l'esmen-tada Llei, una de les mes importan ts que ba aprovat el Parlament de Catalunya d'enca del seu restabliment, perqué respon a una reivindicado de la societat catalana, que ha entes sempre la llengua com un deis seus senyals basics d'iden-titat.

Així, dones, hem desúnat la primera parí d'aquest número a l'analhi de la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya. A continuado hem mantingut la secció d'estudis, en qué hem reeditat, amb Vautoritzadó expressa deis seus filis i hereus, el treball de Jordi Rubio i Balaguer La influencia de la sin taxi Uatína en la Cancellería catalana del segle XV. Aprofitem aquests mots per agrair ben sincerament la bona disposició deis hereus i els filis de l'excepcional professor. També hem indos dins d'aquesta secció l'article de Marilyn Fran-kentbder i So fia Zahler sobre Las características del lenguaje jurídico: comunicación en el ámbito legal.

Finalment completen el número les seccíons habituáis l'Informado, de Legislació i jurisprudencia i de Recen sions.