El paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya en la lluita contra la corrupció en el sector públic català. Anàlisi i propostes de reforma amb motiu del seu 10è aniversari

Autor:Oscar Capdeferro Villagrasa
Càrrec:Oscar Capdeferro Villagrasa, professor lector en dret administratiu a la Universitat de Barcelona. Facultat de Dret, av. Diagonal, 684. 08028 Barcelona. ocapdeferro@ub.edu.
Pàgines:35-64
RESUMEN

L’any 2019 es va celebrar el 10è aniversari de la posada en funcionament de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). En el treball s’analitza, en vista d’aquests deu anys d’experiència, quin ha estat el funcionament de l’OAC en les seves funcions investigadora i preventiva, amb especial atenció a aquells àmbits de major rellevància, com ara les denúncies anònimes i la protecció de les persones denunciants. En el segon bloc del treball, sobre la base de l’anàlisi prèvia, es plantegen línies de reforma en el marc regulador i en el funcionament de l’OAC, amb l’objectiu d’atribuir a l’OAC un paper central en un sistema d’integritat i anticorrupció català efectiu encara en construcció. Les principals propostes són reforçar la protecció de les persones denunciants i clarificar el sistema de denúncies davant l’OAC, reconèixer la potestat sancionadora de l’OAC associada a infraccions de nova creació lligades a les activitats investigadores i preventives de l’OAC, facilitar la formulació de consultes no vinculants i promoure la modernització tecnològica de la lluita contra la corrupció a Catalunya. Paraules clau: dret administratiu; Oficina Antifrau de Catalunya; agències anticorrupció; bona administració; corrupció.

 
CONTENIDO
EL PAPER DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA EN LA LLUITA CONTRA
LA CORRUPCIÓ EN EL SECTOR PÚBLIC CATALÀ. ANÀLISI I PROPOSTES DE
REFORMA AMB MOTIU DEL SEU 10È ANIVERSARI*
Oscar Capdeferro Villagrasa**
Resum
  

funcions investigadora i preventiva, amb especial atenció a aquells àmbits de major rellevància, com ara les denúncies
    

    
         
            



THE ROLE OF THE CATALONIA’S ANTI-FRAUD OFFICE IN THE FIGHT AGAINST
CORRUPTION IN THE CATALAN PUBLIC SECTOR. ANALYSIS AND REFORM
PROPOSALS ON ITS TENTH ANNIVERSARY
Abstract
    


         
  

     



          

* L’autor expressa el seu agraïment a les persones encarregades de dur a terme les avaluacions cegues del treball, per les sempre
      

**  


Citació recomanada              
          Revista Catalana de Dret

Oscar Capdeferro Villagrasa

 36
Sumari
1 Introducció


úncia anònima






4 Conclusions: balanç i propostes de reforma






Oscar Capdeferro Villagrasa

 37
1 Introducció
La creació d’agències o organismes especialitzats contra la corrupció ha estat una pràctica freqüent des de
la dècada de 1990 com a eina per a lluitar contra la corrupció,1 si bé el discret impacte en la reducció de la
corrupció aconseguit per algunes d’elles ha originat un debat: estem davant d’instruments irrellevants o,

.

la primera agència especialitzada en anticorrupció de l’Estat espanyol,2


En un dels primers estudis publicats sobre l’organisme anticorrupció català, la professora Gifreu es


        

del Parlament de Catalunya, sobre una república amb corrupció zero, de juny de 2016, s’indica el següent:

i materials en la investigació de la corrupció i el frau i  de lluita

               

    
 o el coneixement d’irregularitats comptables i en la incorporació
         

       

     
          
4

      

  i, per l’altra, el procés de reforma de la
1    
establerta per la  inclòs a la mateixa pàgina
 



2                  
              
          
í 

l’
Consultable a la web del Parlament
àmbit d
Per a una exposició més detallada sobrememòria
Oscar Capdeferro Villagrasa

 38
6  

és un bon moment per 
      
esdevenir un actor central en la construcció d’un reforçat sistema català d’integritat que busqui prevenir i
8
            

    
indicant fortaleses i debilitats detectades en algunes actuacions; i a continuació, exposaré quin paper hauria

i recomanacions tant acadèmiques com formulades per les principals instàncies anticorrupció, tot incloent
  

2 Les funcions d’investigació de l’OAC

a dades globals de la seva actuació i, especialment, a l’anàlisi més detallada de les dades d’actuacions més
  


2.1 La funció investigadora de l’OAC: algunes dades generals
            


      9     
la percepció que es té també des del Parlament de Catalunya10       
           
els recursos humans i materials en la investigació de la corrupció i el frau i que s’erigeixi en un autèntic

ús
o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis
      
per informe raonat d’un altre ens, sempre fent una prèvia comprovació de versemblança dels fets 


6 Es pot consultar la notícia inicial i, per a major informació sobre la proposta, se’n poden consultar els expedients
la notícia a La Vanguardia
    

8 

notícia i els documents
del Govern de la Generalitat de Catalunya, la qual, després d’un procés participatiu, va ser aprovada per nou acord de Govern el dia

9 
10és pertinent recordar, d

 


Oscar Capdeferro Villagrasa

 39

11
         



és
més rellevants, ho és 


12 Es podria dir, doncs, que desenvolupa un paper merament auxiliar en la tasca d’investigar

             
    és la de computar el nombre de casos que
    és sabut  

                 
               
  
      





  
actuacions d’investigació, la qual cosa, sens dubte, contribueix a obtenir una idea més precisa de l’impacte

             

un jutjat penal de Barcelona ha condemnat a sis mesos de suspensió d’ocupació pública un alt càrrec, director

ordenat l’obertura de judici oral contra un alcalde i nou persones més, entre elles personal tècnic municipal,
inclòs el secretari interventor de la corporació, en apreciar delicte en l’adjudicació de dues obres públiques”,
        
una persona electa d’un municipi serà jutjada per presumptes delictes de malversació impròpia i apropiació
indeguda” o bé que un “jutjat penal de Lleida ha admès com a prova en el judici oral l’informe raonat emès

          


11 Consultable a la 
12
   

   

 Consultables a la 
Oscar Capdeferro Villagrasa

 40
derivin i, en ocasions, aquestes actuacions investigadores són les que descobreixen irregularitats que després
14
          
ulterior sanció dels casos més greus de corrupció, no podem passar per alt que, quantitativament, en relació

i, encara menys, els casos que segueixen amb una denúncia als jutjats o tribunals corresponents i conclouen

   

               
       
 
sobre incompatibilitats”, la iniciació d’un “procediment de prohibició de contractar” a una empresa per
       
 
 


Evidentment, aquesta visió obvia, com a mínim, una meitat de la potencial efectivitat de l’actuació

      
 sinó que, d’acord amb el seu disseny normatiu actual, també està creada amb
l’objectiu d’incidir directament en el funcionament ordinari de les organitzacions del sector públic mitjançant
l’elaboració dels informes raonats resultants de les investigacions, en els quals assenyala les recomanacions i

Convé, novament, fer una breu anàlisi, qualitativa i quantitativa, d’aquesta segona vessant de la funció



creixent, ja que s’observa un increment rellevant en la darrera memòria, on el nombre de mesures adoptades
16 les quals, si restem les sancionadores que hem comentat anteriorment,





18
14    
     



     


16 



 



Oscar Capdeferro Villagrasa

 41
           
             
d’actuació en la tramitació i la gestió de l’expedient de contractació dels contractes menors per tal d’evitar i

en un ajuntament i la promoció de la decisió de difondre, internament en un departament de la Generalitat de
Catalunya, els criteris interpretatius sobre l’autorització de compatibilitats, així com l’adopció de mesures

                
        
   
    
intern en un ajuntament i la quantitat de personal que pot treballar en tot un departament de la Generalitat de


       

   
positiu en els pressupostos de les entitats públiques, com per exemple quan s’indica que a conseqüència



formals d’aquest òrgan”, o quan s’assenyala que, per un incompliment en matèria d’incompatibilitats, un ens



Com es pot apreciar, aquestes mesures tenen un impacte molt més puntual i limitat que les preventives,

concretes, ja detectades, sense que això suposi o impliqui cap canvi en les pràctiques, protocols o actuacions

hem pogut veure, tot i l’impacte reduït d’aquest tipus de mesures, les conseqüències poden ser rellevants, ja
  
       


2.2 Les denúncies: l’espai de la denúncia anònima
19 entre els anys 2011 i 2019 s’han rebut un total
         
      
que el principal nombre de denú   
  

20
                
21


19 Consultable a la 
20            ’empleats públics denunciants d’irregularitats és

21 Part del material generat es troba a la 
Oscar Capdeferro Villagrasa

 42


22 de tal manera que ja des d’inicis
del 2018 és possible presentar, electrònicament i de forma totalment anònima i segura, denúncies sobre
             
de denúncia ha fet que el 2018 augmentés molt notablement el nombre total de denúncies, anònimes i no

    

Les dades parlen per si soles: des de la posada en funcionament del canal anònim de denúncies, el nombre
d’aquestes s’ha incrementat moltíssim,24 i no s’ha tractat merament d’un increment de denúncies sense base
   

          
un cas de corrupció del qual té coneixement?”, les persones enquestades van contestar majoritàriament
    
     
de l’obtenció de proves poca incidència pot tenir el canal, sí que convé apuntar que la bústia de denúncies

             26 

de corrupció a l’Estat espanyol han patit assetjament laboral i el que l’autora anomena “assetjament
 
de responsabilitat penal o civil, com ara a través de demandes per danys a l’honor o per dany moral de les
persones presumptament autores dels fets denunciats, o bé la presentació de denúncies en àmbit penal per

anònim evita totes aquestes freqüents i perjudicials conseqüències de la denúncia de casos de corrupció,

               
                
l’ordenament jurídic espanyol, en el qual, es podria pensar, és prohibida d’acord amb l’article 62 de la Llei
       

28
     
que aquesta normativa, la legislació administrativa, és, convé recordar, la que s’aplica també a l’actuació
      


      que aporta menys informació la denú           

24   
a l’increment de denúncies: “l’acumulació greu del nombre d’expedients d’investigació derivada de l’augment de denúncies i de la




denunciants o 

        
institucions davant les quals es denuncia o de les que duran a terme ulteriors investigacions, també s’han apuntat inconvenients que

28
Oscar Capdeferro Villagrasa

 43
     

29 

d’ i, en conseqüència, la seva actuació està subjecta, en termes generals, al dret
           
      e    
 i aquest criteri també és seguit per la 
            


de justícia i els mateixos legisladors o reguladors en alguns àmbits han acceptat les denúncies anònimes

    
29
            

  
    
qüestió cal recordar que, com ja hem dit abans, ens trobem davant d’un expedient materialment administratiu i, per tant, la principal
conseqüència d’aquest fet és que són traslladables al cas que ens ocupa els drets dels ciutadans en les seves relacions amb les
  
  
     
          
                  
                  

   

“En aquest sentit, dins el concepte d’ s’integren aquelles entitats que, essent administracions públiques
per tenir personalitat jurídica pròpia, naturalesa pública, funcions públiques, defensar l’interès públic, estar sotmeses al dret

independència del Govern, i prenen les seves decisions d’una manera neutral i tenen atribuïdes un important conjunt de potestats

   
         
         

         
        

   
   
  


  
    
       



     

      



    
         

Oscar Capdeferro Villagrasa

 44
    


       






de forma extraprocedimental, de tal manera que les investigacions originades per denúncies anònimes eren

     
           
          




         
ser problemàtiques, ja que es poden inferir una sèrie de conseqüències perjudicials tant per a persones


 

    
          
    

versemblança de la denúncia implicaria que decaigui l’estatut jurídic privilegiat de la persona denunciant que

cal recordar que la decisió d’iniciar o no un procediment d’investigació o sanció implica l’exercici d’una
  és vinculant per a l’Estat espanyol, a través de l’ 





           
             



            
             

  
 

            
                   
petició raonada no vincula l’
indicada es podria dir que si l’òrgan competent realitza actuacions prèvies per a comprovar indiciàriament la versemblança i veracitat
dels fets que fonamenten la petició, ja no estaríem en l’àmbit d       
comunicar motivadament a l’
Oscar Capdeferro Villagrasa

 45
potestat discrecional      i   
              
   
 40 són



            
  
de denúncies anònimes s’incardinen plenament dins les anomenades  , al marge del

que, com en el cas de les agències o organismes anticorrupció que aquí estem veient, la comprovació dels fets
irregulars és justament l’objecte central del procediment inspector o de comprovació que realitza l’organisme


 
una tasca central del procediment com és la comprovació dels fets a un estadi extraprocedimental implica, de



             
    

             
      
jurídics diferenciats, adaptats a les particularitats de les diferents circumstàncies que condueixen a la iniciació
    
de
 el nucli del procediment, no són vinculades necessàriament a un únic tipus d’iniciació i, per tant, el
     
         
tendents a una comprovació preliminar de la denúncia, estaríem davant d’un procediment iniciat a partir
d’una denúncia, llevat que no sigui possible entendre que jurídicament estem davant d’una denúncia segons

            
procediment a iniciativa pròpia degut al “coneixement indirecte” de les circumstàncies, conductes o fets que
41
 
   42  

d’una petició raonada formulada per un òrgan administratiu que no sigui un superior jeràrquic de l’òrgan competent per a iniciar el

40                

41             
i a partir únicament de les dades contingudes a una denúncia anònima, acordar discrecionalment la iniciació d’un procediment


      
        
 

42                
Oscar Capdeferro Villagrasa

 46


  

      
   és      

             
internament les institucions l’anomenin , alerta o , no és a efectes jurídics administratius
          
jurídic associat a aquesta, el qual, sobretot, es caracteritza perquè porta associades diverses obligacions de







aportar elements de prova que permetin iniciar el procediment o comprovar la infracció, sempre que no

el perjudici causat; sempre que la persona denunciant cessi en la participació en la infracció i no hagi


les condicions exigides per a l’exempció però la persona denunciant ha aportat elements de prova que

persona denunciant cessi en la participació en la infracció i no hagi destruït elements de prova relacio

    
denunciats, de tal manera que no podem entendre que la tasca de comprovar els fets denunciats anònimament
             
permetre que tota l’actuació procedimental, quan té com a objecte comprovar la realització d’uns fets
denunciats, pugui ser en essència substituïda per actuacions informals desenvolupades al marge de les

  

             
evidentment, però aquestes mai generarien el dret del denunciant a l’exempció del pagament de l’eventual
multa, ni el dret a rebre resolució motivada referida a l’eventual arxiu de la seva denúncia si en aquesta
    
del règim de la denúncia, referida als drets del denunciant, van associades al coneixement de la identitat del

estrany, doncs, que aquest règim de drets del denunciant vagi associat a una denúncia amb un o una denunciant
            

obligació legal, posa en coneixement d’un òrgan

            
        
   
informin sobre infraccions del dret de la Unió, la qual indica que “las personas que denuncien de forma anónima o hagan revelaciones
Oscar Capdeferro Villagrasa

 47
aplicar aquest règim de drets, l’ordenament considera que no estem a efectes jurídics administratius davant
44 però, insisteixo, el fet que una comunicació a

pugui, eventualment, constituir la base per a dur a terme actuacions prèvies de comprovació o versemblança
      



       
   
; i en podem afegir d’altres, com ara l’article 24 de la 
, d’acord amb el qual 
creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento
             
actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la
normativa general o sectorial que le fuera aplicable”

úbliques
    
    
la Unió, preveu un règim de protecció per a les persones que denuncien anònimament o revelen de forma
pública i anònima informació sobre infraccions del dret de la Unió Europea, si bé assenyala, en el seu article


2.3 El vertader valor de les funcions investigadores de l’OAC


46



- 
              
rellevant, per a lluitar contra la corrupció, que s’intenti prevenir, controlar i sancionar tota pràctica

            

44 



para los Estados miembros decidir si se requiere a las entidades jurídicas de los sectores privado y público y a las autoridades

           
        

46     

         

Oscar Capdeferro Villagrasa

 48
- 
per a dur a terme el control participen en la pràctica irregular o no exerceixen les seves funcions de forma

serveix per a detectar, comprovar i controlar o corregir la pràctica irregular, i cal que sigui una institució

-      
   
d’investigació o inspecció que accepten i tramiten denúncies anònimes, i, com hem dit, l’anonimat
pot afavorir la presentació de denúncies de persones que es podrien plantejar no denunciar per por a
possibles represàlies, ja que l’anonimat funciona, en certa mesura, com una mesura de protecció de les

- 
públic català, coneixement que necessàriament ha d’informar les activitats de prevenció i consultives
            
investigats no només serveix, tal vegada, per a facilitar als òrgans competents una eventual sanció de
la pràctica irregular,48 sinó que també serveix per a nodrir d’una informació d’alt valor als tècnics i

- Per últim, i molt possiblement sigui aquest el valor principal de la funció investigadora, d’aquestes
 

49
       
irrellevant perquè hem vist que una de les seves principals funcions és poder proposar mesures correctores,
més que no pas aconseguir una eventual sanció, i no és una duplicitat perquè, tal com hem vist, té un espai
propi, un àmbit en el qual la conducta investigada no ha de ser sancionada per cap altre òrgan però s’hi
detecta igualment una mala pràctica, un exemple de mala administració que requereix ser corregida i evitada


 

3 Les funcions de prevenció de l’OAC
    
               
     a   

    

3.1 Les al·legacions a normes
  

i informació pública
   
especialment subjectes a riscos de corrupció, com són les relatives a contractació pública, subvencions i

48   


Oscar Capdeferro Villagrasa

 49
per la lluita contra la corrupció, com pot ser la transparència, l’adopció de codis ètics i de conducta o la

            
jurídiques tinguin en compte el seu impacte sobre la integritat pública i minimitzin la generació de riscos de


     

              
               

     
           
centrals per tal de reforçar la prevenció de possibles conductes fraudulentes o irregulars en el camp de les
    
       
                
concessió o bé recomanacions sobre com regular la possibilitat de concedir de forma directa la subvenció
 
o imprecisos o incorporant, com a bona pràctica, “l’obligació d’incorporar a l’expedient un informe raonat
    

    
  és notablement rellevant: si considerem només els

          
      
       



          
es tracta d’introduir criteris anticorrupció a normes jurídiques, és a dir, a regulacions o criteris normatius
estables, amb vocació de permanència en l’ordenament jurídic al llarg del temps, i amb capacitat per a
        

        
de llei català del procediment d’elaboració de normes, ja que regula amb quins criteris i paràmetres s’han
  
      
    
incorporació de canals de denú


         
amb els estàndards anticorrupció vigents, prenent cura que s’evitin, per exemple, els excessos de discrecionalitat, l’acumulació de
potestats, la preferència d’ 

del prisma de la integritat, de l’ètica en l
 Consultable a la 
Oscar Capdeferro Villagrasa

 50
d’elaborar d’altres normes, o les formulades als reglaments orgànics dels ajuntaments, que regulen el





variable: algunes són desestimades en la seva pràctica totalitat;
     
     

  

si bé en alguns casos es detecta que la ignorància absoluta de les recomanacions es deu al moment en què es


En conseqüència, tot i que aquesta eina té una gran capacitat per a incidir en la millora de la prevenció de la



i cal, també, que les administracions respectin els terminis d’informació pública, analitzin detingudament
          
    

3.2 La consulta no vinculant: una eina de prevenció de la corrupció inexplicablement oblidada

empreses privades que siguin concessionàries de serveis o perceptores de subvencions públiques, a través dels

     


      
males pràctiques, ja que en ocasions la norma no sempre és clara, i cal, per al correcte compliment, disposar




             
consulta de 2018, un secretari municipal preguntava sobre la possibilitat de participar, ell mateix, com a
licitador en una subhasta pública que realitzaria properament l’ajuntament on prestava els seus serveis, en
        
En termes generals, en l’àmbit local la selecció de normes objecte d 

       


8/2019 i 4/2019

 

 Consultable a la 
Oscar Capdeferro Villagrasa

 51

 
       



el seu parer sobre la compatibilitat de la tasca de regidor electe amb l’ocupació principal d’un regidor en
particular, que treballa com a personal d’administració i serveis en una universitat, on realitza tasques de


públic, sempre que desenvolupi la tasca com a electe fora del seu horari laboral i sense superar els límits

La darrera consulta de 2019 fa referència a la possibilitat que un càrrec electe municipal tingui una dedicació

la normativa, s’ha de limitar a aportar recomanacions basades en la integritat, exemplaritat i transparència en


    


o els mateixos càrrecs i empleats públics a aplicar i a complir de forma adequada l’ordenament jurídic en
aquelles matèries referides a la integritat pública, amb l’objectiu d’evitar possibles casos de corrupció i

     
funció, tan necessària i positiva contra la corrupció, es troba amb una gran limitació: el nombre total de





Certament, bona part del fracàs d’aquesta eina rau en el fet que els subjectes concernits no l’han emprat,
     



   
               
     60 En tots aquests casos,

3.3 Sobre la rellevància de la formació



61 que en les seves tasques de formació hi
60   
        
consultes no vinculants, amb una interpretació       

61 Informació consultable a la 
Oscar Capdeferro Villagrasa

 52


       
       


local la formació ha arribat de forma desigual als servidors públics i s’ha concentrat en els municipis més

 
  
      
  

            
banda, serveix per a evitar casos de corrupció inconscient, quan, per exemple, una persona actua d’acord
    

    
element rellevant en la pràctica d’irregularitats és el que es coneix com a , que és un conjunt
     

       


de les persones assistents, sembla que la formació és útil, que esvaeix dubtes sobre diferents aspectes de la
   
 

3.4 Els riscos de corrupció en la contractació pública
             
62

Parlament, busca elaborar una diagnosi en profunditat dels riscos per a la integritat en la contractació per tal

i recomanacions als òrgans de contractació, així com oferir una sèrie d’eines de suport per a la prevenció de



           



tal manera que la conclusió de la important tasca realitzada és a prop de
62

Oscar Capdeferro Villagrasa

 53
        
64
Voldria insistir en el fet que aquest projecte s’alinea perfectament amb la principal recomanació per a lluitar
de forma efectiva contra la corrupció que des de fa anys s’ha anat consolidant, al llarg del segle , com

      



la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno,

          


a la guia tècnica de la Convenció, en la qual s’indica que
para una evaluación de los riesgos o la vulnerabilidad que establezca las tendencias, las causas, los tipos,
     
sectores expuestos a ella, y a sentar las bases para elaborar una estrategia preventiva apuntalada por políticas

      
             
             It
considers the analysis of integrity risks and integrity dilemmas as a cornerstone and starting point of an

          
d’integritat pública, tot indicant que és recomanable        

un enfoque estratégico de la gestión de riesgos que comprenda la evaluación de riesgos en el  de la
  

calidad del sistema de gestión de riesgos”
La Unió Europea ha mantingut també el mateix criteri en el seu únic informe de lluita contra la corrupció,




en anticorrupció del Consell d’Europa, ha començat a exigir enfocaments preventius basats en l’anàlisi i
          
feta a l’Estat espanyol, podem mencionar que a l’informe sobre la cinquena ronda avaluadora, relativa a la
      
    lamenta que
          
   
por la indignación pública; no se basaron en ninguna evaluación de riesgos previa y no forman parte de
  
    


64 Consultable a la 
Oscar Capdeferro Villagrasa

 54
4 Conclusions: balanç i propostes de reforma
En el moment d’avaluar l’actuació d’una agència anticorrupció, és fàcil que el balanç es vegi desdibuixat
      
  
      
   
el fet que sovint és vista, principalment, com el que no és, o com el que no hauria de ser: una mena de

    
    

i el frau i           


       
       

               
més aviat estem davant d’un òrgan de bon govern, de promoció de la integritat i la bona administració,
ajudaria a avaluar la seva actuació de manera més raonable, ajustant el que se n’espera amb les funcions que
       
             
problemes de la ciutadania de Catalunya, que considera majoritàriament que la corrupció és un problema


  

funcions investigadores, mentre que, per altra banda, no se la tingui en compte com a institució especialitzada
per a orientar sobre el compliment de determinades obligacions d’integritat i transparència, demostrat amb el
pràcticament nul ús que han fet les administracions de les consultes no vinculants, amb el limitat seguiment


                 
               


4.1 Sobre les denúncies presentades a l’OAC
Com ja s’ha indicat, un dels grans problemes associats amb la corrupció en el nostre entorn és que la denúncia
de casos és desincentivada, entre d’altres motius, per les reiterades i freqüents pràctiques d’assetjament
            
de castigar l’informant, i incentivar, així, les denúncies de pràctiques irregulars, proposo una reforma que
incideixi en dos aspectes: la possibilitat de formular denúncies anònimes i l’ampliació de l’àmbit material,
  

      
  


àrea de formació amb d’altres institucions dedicades a funcions formatives, com ara les

Oscar Capdeferro Villagrasa

 55




         
            
    


Per això, la denúncia anònima es presenta com una bona forma de vehicular la comunicació de presumptes
 

    
corrupció 66
            

possible la denúncia anònima, per tal d’afegir seguretat jurídica al funcionament de la bústia anònima de
    

 Per altra banda,
 
de la transposició de la directiva europea relativa a la protecció de denunciants de vulneracions del dret de


68
       
         

   





   
  
66 : “Cada Estado
  órganos pertinentes de lucha contra la
            órganos, cuando proceda, para la denuncia,
   

    
  
Si 
                  
       

68        
      
problemes interpretatius i que les conseqüències d’algunes d’aquestes interpretacions poden ser vertaderament perjudicials per a


   

Oscar Capdeferro Villagrasa

 56

davant les autoritats competents les accions correctores o de restabliment que calguin, de les quals ha de


   
                


       
        
d’incloure la investigació de possibles represàlies contra persones denunciants de casos de frau o corrupció
  69 ja que aquesta no constitueix l’únic


si les mesures perjudicials adoptades contra la persona denunciant són conseqüència de la mera denúncia
  
persona que ha formulat la denúncia;

denunciant, s’hauria de plantejar la possibilitat d’incorporar l’exercici de la potestat sancionadora, atribuint


4.2 Sobre la potestat sancionadora: la necessitat d’incloure infraccions lligades a les activitats
investigadores i preventives de l’OAC

   
Em remeto, doncs, al citat treball i ometo aquí reiteracions sobre la potestat sancionadora que pot assumir


trobar certa correcció a través d’un règim sancionador i que no   
treball referit

69        
   
       
               

    
de Catalunya, en l’      
possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis
d
àmbit local, regulat a l
 En aquest cas seria recomanable la incorporació d’articles en reconeixement i desenvolupament de la potestat sancionadora a la

         
     

  
les accions correctores o de restabliment que calguin, de les quals ha de deixar constància en tot cas a la memòria anual, 
   

Oscar Capdeferro Villagrasa

 57



             



  
informes, els documents o els expedients que els siguin requerits incorren en les responsabilitats que la

              

           
      
la proposta de memòria anual o d’informe extraordinari que l’afecti, a la persona o l’

     

extraordinari, i en tot cas, promoure l’aplicació de l’ordenament jurídic si aquesta actitud pot ser objecte de


  
que, ‘atesos els diversos requeriments que us hem adreçat sense que els hàgiu complert o sense que n’hàgiu



              

        


en matèria de lluita contra la corrupció no és en absolut estranya, com es pot apreciar, per exemple, a l’article

 
públic instrumental;
  i és la via preferible i prèvia a reconduir la
qüestió a l’ordenament penal, el qual és 
  

 Es proposa, per tant, afegir un nou article amb infraccions i un amb sancions en l’àmbit d  


  
responsabilitats que 
                 
   
llei, quan d’això es deriven perjudicis per a tercera persona, per a l’administració o per a la investigació”, i una de greu consistent
   
casos en què aquestes proposen l’esmena d’infraccions a la legalitat i se’n deriven perjudicis provats per a l’administració o per a




Oscar Capdeferro Villagrasa

 58

    





no tenen caràcter vinculant, però es podria, sens dubte, considerar una infracció objecte de sanció la manca

 
     
 
 única garantia,

4.3 Sobre les consultes no vinculants
         de gran


 
físiques i entitats i empreses privades que siguin concessionàries de serveis o perceptores de subvencions


l’admissió de les consultes no vinculants, amb una interpretació   que les faci accessibles a
 

En efecte, comparteixo l’opinió que és necessària una reforma normativa que ampliï els subjectes legitimats
                

       
preveure, també, la inclusió dels òrgans de control del compliment dels codis ètics i de conducta del sector
 La segona opció, i probablement la millor a hores d’ara, seria la d’ampliar la legitimitat activa a tots


de comunicació, càrrecs electes com regidors i òrgans de control com els secretaris i interventors, i tot i així

ja s’està fent 

      
               

      

d’ampliar o suspendre el termini de resolució de les consultes, la possibilitat de poder respondre amb una
           

         Ètica, i a
l
   

Oscar Capdeferro Villagrasa

 59
Per descomptat, amb una mera ampliació del nombre de subjectes legitimats tampoc s’aconseguirà,
             
            
               
d’aquesta eina, i donar a conèixer aquest instrument entre els òrgans legitimats per a la seva formulació,


4.4 Sobre la modernització tecnològica de la lluita contra la corrupció a Catalunya
Probablement, si s’hagués de traçar a dia d’avui un pla estratègic anticorrupció, aquest hauria d’anar marcat
   

         

de dades i de la informació s’ha posat de manifest el potencial de l’anàlisi de dades per a evitar les males
    
      

   
teòric o hipotètic, sinó que el mateix sector públic ja ha començat a utilitzar noves i prometedores eines
             

         diversos projectes en
    
       o el sistema d’alertes


80

             
   81     eines
intel·ligents

succeeixi un cas d’irregularitat o corrupció en un expedient administratiu encara obert, ja que fan una anàlisi
      


   
banda, formalment, el programa no inicia per si mateix procediments sancionadors o actuacions d’inspecció
sinó que es limita a aportar informació sobre l’anàlisi de riscos de corrupció realitzada a un cos d’inspectors
article
 Consultable a la 
 Consultable a la 
 Consultable a la web de la Comissió Europea
80


81    
a l’    , publicat per la Generalitat de Catalunya el 2019: “La
és una disciplina de la informàtica, dedicada al desenvolupament d’algorismes, que permet a una màquina

  
titulat web de la Comissió Europea
Oscar Capdeferro Villagrasa

 60
           


que podria fer, evidentment, és ser la titular d’un programa d’aquesta mena, com a eina de suport en la


     
clarament en línia amb les més recents i prometedores innovacions en el camp de la lluita contra la corrupció,




           
     
82
 

i orientacions expertes, assenyalant quins són els principals àmbits de risc de corrupció o mala praxi en les
administracions catalanes, indicant les vulnerabilitats i senyals d’alerta que hauria de tenir en compte el


       
a la detecció de patrons de males pràctiques en el marc d’un procediment subjecte a riscos de corrupció i
l’impuls de l’administració electrònica són peces de gran valor per al correcte funcionament d’aquestes eines

En segon lloc, una altra eina de gran interès són els    és un programa informàtic
conversacional, que interactua amb la persona usuària mitjançant llenguatge natural, en un o diversos

L’interès pels  en el servei públic ha augmentat considerablement en els últims anys, gràcies a la

       
, al setembre de 2019
la Comissió Europea va publicar un complet informe titulat  , en
el qual a més s’ofereixen interessants recomanacions per al disseny de    
per exemple, que a més d’emprar la llengua local també puguin operar en anglès, que siguin fàcilment

        
  



La utilització de  pot arribar a suposar una millora en la prestació dels serveis públics, sobretot
en l’àmbit informatiu i, en alguns casos, pot facilitar la realització automatitzada, demanada per l’usuari,
d’algunes actuacions senzilles com la formulació de queixes, que el mateix  s’encarrega d’enviar al
82 

 , 2019, accessible a la web

Oscar Capdeferro Villagrasa

 61
84 que permetés presentar denúncies
sobre irregularitats en la prestació d’algun servei, en algun procediment o en la realització d’alguna actuació

, com a eina per a facilitar la formulació de denúncies
d’irregularitats en el servei, incrementa el seu impacte en la millora del servei públic i en la garantia de la
bona administració i el bon govern, doncs, més enllà de les seves possibilitats com a eina d’informació al
  

 ús de  ad intra, cosa certament excepcional, ja que la gran
majoria de  són eines de l   
maneig d’informació en línia i per a orientar àgilment la persona usuària cap al lloc en el qual pot trobar la
   intern, que
  
aquest  pot ser especialment útil si, a més d’aportar informació a l’autoritat o empleat públic que
       
subjecte a risc de corrupció o altres males pràctiques, de tal manera que inclogui advertiments sobre aquests

mateix, el 

          
través dels  esmentats podria consistir, en primer lloc, en la realització d’un  propi que, per
exemple, guiï els usuaris per tal de trobar les eines que necessiten o, eventualment, els informes o consultes

usuària; o en l’elaboració del 

 per a la integritat i contra la corrupció en virtut de les seves potestats d’autoorganització i dins
el marc de les seves competències, oferint informació i recomanacions o guia, per exemple, sobre com
gestionar denúncies d’irregularitats o d’incompliments de codis ètics i de conducta a través de 

           

            

e Integridad, 
               
contratación , 


Revista Catalana de Dret P, 




          
,
84 Com succeeix amb el 
Oscar Capdeferro Villagrasa

 62
           
       


, 

     
     , ,

       
           ,

             
     
, 
  
, 14
           
, 12
              
     
 
 

Estudios Penales , 

,

, 
Los denunciantes como instrumento de lucha contra la corrupción:
a propósito de la denuncia administrativa en las leyes “anticorrupción, 1





, 



,
40
Oscar Capdeferro Villagrasa

 63

, 


.


       í   







               
    
, 104


, 100

             


, 

 , 

        
 10
            
, 

de lucha contra la corrupción    
d
               

Oscar Capdeferro Villagrasa

 64
          
         
 1
             

             


     

     


     



pública , 

         
