País Valencià (DOCV de gener a juny de 2011)

Autor:Mercè Teodoro i Peris
Càrrec:Advocada
Pàgines:259-265
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 259

Acadèmia Valenciana de la Llengua

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/04/04/pdf/201 1_3610.pdf Resolució, de 23 de març de 2011, (DOCV núm. 6.494, de 4 d'abril), de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'acord de la Junta de Govern pel qual s'adjudiquen les ajudes per a la promo-ció dels escriptors en valencià. Aquestes ajudes havien estat convocades per Acord del Ple de l' Acadèmia Valenciana de la Llengua de 19 de novembre de 2010 (DOCV núm. 6410, de 2 de desembre).

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/201 1_5717.pdf Resolució, de 12 de maig de 2011, (DOCV núm. 6.526, de 23 de maig), de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de la Junta de Govern, de 4 de maig de 2011, pel qual s'adjudiquen les ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l'exterior corresponents a la convocatòria d'ajudes que es va realitzar per Resolució de 22 de novembre de 2010, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (DOCV núm. 6410, de desembre).

Ensenyament

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/04/15/pdf/201 1_4482.pdf Ordre19/2011, de 5 d'abril, (DOCV núm. 6.503, de 15 d'abril) de la Conse-lleria d'Educació, per la qual s'estableix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

Promoció social i cultura

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/01/05/pdf/2010_14179.pdf

Ordre 97/2010, de 21 de desembre de 2010 (DOCV núm. 6.432, de 5 de gener de 2011), de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els

Page 260

premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià rea-litzades per les comissions de falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/01/05/pdf/2010_14183.pdf Ordre 98/2010, de 21 de desembre de 2010 (DOCV núm. 6.432, de 5 de gener de 2011), de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/01/14/pdf/2010_14086.pdf Resolució de 25 de novembre de 2010 (DOCV núm. 6.438, de 14 de gener de 2011), de la Conselleria d'Educació, per la qual es minoren i es deixen sense efecte determinades concessions d'ajudes per a les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d'acti-vitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. Es refereix a les ajudes acor-dades per Resolució de 12 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 6316, de 22 de juliol de 2010).

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/01/19/pdf/2010_13875.pdf Resolució de 9 de desembre de 2010, (DOCV núm. 6.441, de 19 de gener de 2011) de la Conselleria d'Educació, per la qual es deixen sense efecte determinades concessions d'ajudes per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. Es refereix a la Resolució de 14 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 6299, de 29 de juny de 2010).

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/02/04/pdf/2011_1141 .pdf Resolució de 3 de gener de 2011, (DOCV núm. 6453, de 4 de febrer) de la presidenta de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals durant 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/02/07/pdf/201 1_1227.pdf Ordre 105/2010, de 30 de desembre (DOCV núm. 6.454, de 7 de febrer) de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques des-tinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que duen a terme activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2011. Les ajudes es convoquen amb un import global de 226.003 euros. Poden optar a les ajudes els ajuntaments i les mancomunitats de municipis valencians. Se subvencionen els programes següents:

Page 261

 1. Retolacions i senyalitzacions.

 2. Cursos d'ensenyament del valencià per a funcionaris i empleats públics.

 3. Campanya municipal de sensibilització i promoció de l'ús del valencià.

 4. Creació o funcionament d'oficines municipals de Promoció de l'Ús del Valencià.

  http://www.docv.gva.es/datos/201 1/02/07/pdf/201 1_1257.pdf

  Ordre 107/2010, de 30 de desembre (DOCV núm. 6.454, de 7 de febrer de 2011) de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2011. Les ajudes es plantegen per un import global de 278.460 euros.

  Com cada any, es pretén subvencionar els següents programes:

  1. Cursos d'ensenyament del valencià destinats a persones adultes.

  2. Retolació, en valencià, de les dependències de l'associació.

  3. Activitats de l'associació que tinguen com a finalitat afavorir, difondre i promoure l'ús del valencià en l'entitat o en la població en general.

  4. Edició en valencià de documentació administrativa de l'entitat, així com el material de difusió, de divulgació i d'informació de la mateixa associació.

  I com sempre, es veta a les entitats que parlen de «català» o de «País Valencià» ja que la convocatòria imposa l'obligació de «respectar, en referència a la denominació de l'idioma i territori valencià, el que s'estableix a la Constitució Es-panyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana», la qual cosa significa imposar la denominació única de valencià i de Comunitat Valenciana.

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/201 1_2395.pdf

  Ordre 7/2011, de 16 de febrer (DOCV núm. 6.471, de 2 de març) de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2011. L'import global màxim de les ajudes és preveu de 227.500 euros. Són objecte de subvenció les següents activitats:

 5. La retolació, exclusivament en valencià, de l'interior i exterior de les dependències (per exemple, indicadors, tendals, lluminosos, etc.) i els vehi-cles de l'empresa.

 6. La denominació dels productes i/o del seu etiquetatge (per exemple, bos-ses, paper d'embalar, caixes, etiquetes...). Si es tracta de l'etiquetatge o de

  Page 262

  la informació al consumidor, el text haurà d'estar com a mínim en valencià.

 7. L'ús, exclusivament en valencià, en la documentació administrativa, tècnica, informàtica, i en l'edició de guies i catàlegs de l'empresa, així com en pàgines web. Si les pàgines web són bilingües o plurilingües, hauran de tindre la pàgina d'inici en valencià o donar l'opció de triar la versió en valencià abans d'accedir als continguts de la pàgina.

  http://www.docv.gva.es/datos/201 1/03/16/pdf/201 1_2989.pdf

  Ordre 9/2011, de 28 de febrer (DOCV núm. 6481, de 16 de març) de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual L'import global màxim destinat a estes ajudes és de 32.000 euros.

  Se seleccionaran, exclusivament, els projectes de treball que tracten els aspectes següents:

  1. Elaboració de materials d'ensenyament-aprenentatge del valencià mit-jançant les TIC (recursos per a l'autoaprenentatge en Internet, recursos en suport informàtic, etc.).

  2. Elaboració de materials en valencià per a l'aprenentatge d'altres llengües.

  3. Elaboració de materials per a l'aprenentatge del valencià adreçat a immi-grants.

  4. Projectes de traducció del valencià a altres llengües i d'altres llengües al valencià.

  5. Estudi del llenguatge administratiu valencià actual i elaboració de materials que en promoguen l'aprenentatge i la difusió.

  6. Estudis lingüístics o lexicogràfics contrastius entre el valencià i altres llengües.

  7. Estudis lexicogràfics, preferentment aquells referits a la terminologia pròpia dels llenguatges d'especialitat.

  http://www.docv.gva.es/datos/201 1/03/17/pdf/201 1_2976.pdf Resolució de 8 de març de 2011 (DOCV núm. 6.482, de 17 de març), de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2011. Aquesta resolució s'ha publicat dues vega-des, també al DOCV núm. 6484 de 21 de març: http://www.docv.gva.es/da-tos/2011/03/2 1/pdf/201 1_2979.pdf

  Page 263

  http://www.docv.gva.es/datos/201 1/04/04/pdf/201 1_3692.pdf Resolució de 23 de febrer de 2011 (DOCV núm. 6.494, de 4 d'abril) de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/03/pdf/201 1_4961.pdf Resolució de 27 d'abril de 2011, (DOCV núm. 6.512, de 3 de maig) del director general de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, per la qual s'adjudiquen beques per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió Europea, Eurocursos 2011. Per l'Ordre 29/2010, de 30 de novembre de 2010, de la Conselleria de Benestar Social (DOCV núm. 6417, de 15 de desembre de 2010), es van convocar beques per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió Europea durant l'estiu de 2011.

  http://www.docv.gva.es/datos/201 1/05/09/pdf/201 1_5009.pdf Resolució de 10 de març de 2011, (DOCV núm. 6.516, de 9 de maig) de la presidenta de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca un concurs per a la concessió d'ajudes a la creació de guions de llargmetratges cinematogràfics durant l'any 2011. S'han de concedir un màxim de cinc ajudes de 10.000 euros cada una per a llargmetratges de ficció i animació, i un màxim de dos ajudes de 5.000 euros cada una per a llargmetratges documentals, a guionistes valencians. Els guions presentats han de ser originals i no basar-se en obres preexistents. No es podrà concedir més d'una ajuda per sol-licitant. Els guions han de ser en valencià.

  http://www.docv.gva.es/datos/201 1/05/19/pdf/201 1_5759.pdf Ordre 30/2011, de 13 de maig, (DOCV núm. 6524, de 19 de maig) de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de les festes de les Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2011.

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6155.pdf Ordre 9/2011, de 19 de maig, (DOCV núm. 6531, de 30 de maig) de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes a la producció de línies editorials en castellà. L'import global màxim destinat a aquestes ajudes és de 81.000 euros.

  http://www.docv.gva.es/datos/201 1/06/07/pdf/201 1_6380.pdf

  Resolució de 23 de maig de 2011, (DOCV núm. 6537, de 7 de juny) de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedeixen beques per a la

  Page 264

  realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual 2011. D'acord amb el que preveu l'Ordre de 9/2011, de 28 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, (DOCV núm. 6481, de 16 de març) per import global de 32.000 euros.

  http://www.docv.gva.es/datos/2 011 /06/2 2/pdf/2 011_7100 .pdf Resolució de 13 de juny de 2011, (DOCV núm. 6.549, de 22 de juny) de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques desti-nades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2011. Es refereix a les convocades per Ordre 105/2010, de 30 de desembre, (DOCV núm. 6.454, de 7 de maig).

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/24/pdf/201 1_7265.pdf Resolució de 14 de juny de 2011, (DOCV núm. 6551, de 24 de juny) de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2011. Es refereix a les convocades per l'Ordre 7/2011, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Educació (DOCV 6471, de 02 de març).

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/01/13/pdf/2010_13882.pdf Resolució de 16 de desembre de 2010 (DOCV núm. 6.437, de 13 de gener) de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mit-jans de comunicació i llenguatge administratiu.

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/01/14/pdf/2010_141 12.pdf Resolució de 20 de desembre de 2010 (DOCV núm. 6438, de 14 de gener) de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos.

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/03/18/pdf/201 1_3006.pdf Resolució de 7 de març de 2011 (DOCV núm. 6.483, de 18 de març), de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores.

Page 265

http://www.docv.gva.es/datos/2 011/06/21 /pdf/2 011_697 6 .pdf Resolució de 10 de juny de 2011 (DOCV núm. 6548, de 21 de juny) de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià.

http://www.docv.gva.es/datos/201 1/06/28/pdf/201 1_7276.pdf Resolució de 20 de juny de 2011 (DOCV núm. 6.553 de 28 de juny) de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià.