Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat contra qualificacions de la propietat i mercantils

Autor:Fernando Agustín Bonaga
Cargo:Notari de Calatayud
Páginas:98-123
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 98

ANOTACIÓ PREVENTIVA

Resolució de 30 d’octubre de 2012 (BOE 292, 5-XII-12: 14827)

Admet l’anotació d’un embargament judicialment, tot i que no hi ha coincidència exacta entre el nom de la societat titular (Agrocampillo de Gergal, SLU) i la societat embargada (Agrocampillo de Gercal, SLU). Havent aportat en el recurs un certificat del Registre Mercantil del qual en resulta que la societat inscrita i la societat embargada tenen el mateix CIF, i havent afegit aquesta dada a les coincidències restants en la denominació, hi ha base suficient per concloure la identitat de totes dues societats. El principi de rogació registral és compatible amb el reconeixement al Registrador d’un principi d’aportació de prova, la qual cosa l’obliga a proveir-se de la que estigui al seu abast.

Resolució de 23 de novembre de 2012 (BOE 310, 26-XII-12: 15585)

Reitera doctrina consolidada sobre la vigència de les anotacions preventives prorrogades en virtut del manament presentat abans de l’entrada en vigor de la LEC 2000. A aquestes es refereix la Instrucció de la DGRN de 12 de desembre de 2000, que les aplica transitòriament l’article 199.2 RH (tàcitament derogat després de la nova LEC): no és procedent la cancel·lació per mera sol·licitud privada, sinó que aquestes anotacions queden indefinidament prorrogades fins a la fermesa de la resolució judicial que posi fi al procediment. A més a més, l’anotació no caduca automàticament en el moment de la fermesa, sinó que només es pot demanar la cancel·lació al cap de sis mesos des de l’emissió de la resolució (per analogia amb l’article 157 LH), per donar temps a l’anotant de presentar-la abans que l’anotat pugui realitzar alienacions a tercers.

Resolució de 17 de desembre de 2012 (BOE 22, 25-I-13: 723)

Denega la cancel·lació, pretesa mitjançant instància privada, d’una anotació d’embargament cautelar a favor de l’Estat realitzada el 2008, tot i que prorrogada per quatre anys més el 2009. El termini de la pròrroga encara no ha transcorregut i no és possible la cancel·lació per caducitat.

Resolució de 13 de febrer de 2013 (BOE 60, 11-III-13: 2655)

Denega una anotació preventiva d’embargament, ordenada en procediment seguit contra una societat civil, sobre béns inscrits a nom de qui es diu que és soci d’aquesta, per tant, s’infringeix el principi de tracte successiu. Certament, els socis de la societat civil responen subsidiàriament dels deutes socials, però, per a això, han de concórrer diversos requisits: inexistència de béns de la societat demandada, acreditació que el titular dels béns és soci, precisió de la part del soci en la societat (per tal que només s’embargui la seva part proporcional) i intervenció en el procediment del titular registral.

Resolució de 19 de febrer de 2013 (BOE 67, 19-III-13: 3006)

Denega l’anotació d’un embargament sobre una participació de guanys de finca, en primera presentació, pel fet de no constarli la notificació de l’embargament al cònjuge no deutor (article 144.1 RH). Posteriorment, s’acredita al Registre aquesta notificació, però fent constar que se li realitza «a l’excònjuge»; això implica que la societat de guanys està ja dissolta i que ja no n’hi ha

Page 99

prou amb la mera notificació al cònjuge no deutor, sinó que cal haver dirigit la demanda a tots dos (article 144.4 RH).

Resolució de 28 de febrer de 2013 (BOE 69, 21-III-13: 3111)

Denega la realització d’una anotació preventiva de demanda (de reclamació de quantitat) al full del Registre Mercantil relatiu a una societat, pretesa amb l’objectiu d’impedir l’extinció de la deutora. La finalitat d’aquest tipus d’anotacions és donar a conèixer una demanda l’estimació de la qual podria alterar el contingut registral, i enervar, així, la presumpció de bona fe de possibles tercers. Però només serà necessari destruir aquesta presumpció quan hi hagi possibilitat d’obtenir un acte inscrivible en què es podria basar la bona fe del tercer. Les anotacions provisionals hauran de versar sobre actes susceptibles d’inscripció (i el Registre Mercantil és de persones). El nostre sistema d’anotacions preventives és de numerus clausus.

CAUSA DELS CONTRACTES

Resolució de 16 de gener de 2013 (BOE 42, 18-II-13: 1741)

Al seu dia es va inscriure una escriptura de venda per preu cert i agrupació de diverses finques, aleshores rústiques, en què es va pactar, amb caràcter d’obligació personal (que, per tant, no es va inscriure), que el comprador hauria de transmetre al venedor la porció de finca que es determinés en un futur com a urbana. Ara la Direcció rebutja, per falta d’expressió de causa suficient, la inscripció d’una escriptura en què els mateixos intervinents concreten l’objecte de l’anterior compravenda, segreguen la porció que avui és urbana i la restitueixen a la part al seu dia venedora.

En el nostre sistema hipotecari regeix el principi de consentiment causal: per inscriure qualsevol desplaçament patrimonial, ha d’existir causa lícita correctament expressada en el títol, sense imprecisions, contradiccions ni ambigüitats. En el cas resolt, la compravenda inicial va produir la transmissió dominical via tradició instrumental (article 1462.2 CC), sense que es reflectís el pacte de restitució per ser purament obligacional i sense que es pactés cap condició suspensiva ni resolutòria, i havent quedat l’objecte de la venda perfectament determinat (ja que, si no, no s’hagués pogut inscriure). D’altra banda, en l’escriptura qualificada no s’especifica quina és la causa de la «resolució parcial convinguda», que no es pot considerar un supòsit de desistiment mutu, ja que això requeriria formulació expressa. L’únic punt en què s’ha de revocar la qualificació registral és en l’exigència que necessàriament hagi d’existir un preu addicional o una altra de les causes (gratuïta o remuneratòria) de l’article 1274 CC, ja que poden existir altres causes, com per exemple, dins dels negocis onerosos, la pròpia dels aleatoris. Però tampoc el negoci objecte de qualificació s’ha configurat com a contracte aleatori amb transcendència real.

CONCURS I INSOLVÈNCIA

Resolució de 19 de novembre de 2012 (BOE 310, 26-XII-12: 15583)

Resolució de 6 de novembre de 2012 (BOE 297, 11-XII-12: 15005)

Confirmen la doctrina consolidada sobre l’aplicació de l’article 56 LC, en virtut del qual només queden fora de la jurisdicció del Jutge del concurs les execucions hipotecàries que compleixin cumulativament dos requisits: d’una banda, haver estat iniciades abans de la declaració concursal, i de l’altra, no recaure sobre béns destinats a l’activitat professional o empresarial del concur-sat, però correspon al Jutge del concurs la competència exclusiva per apreciar o no aquesta afecció. Així, la declaració de concurs suposa la paralització de qualsevol procediment d’execució hipotecària en curs, i per això, és doctrina consolidada de la Direcció denegar la pràctica de les operacions registrals derivades d’aquest (en el cas resolt, la inscripció d’un decret d’adjudicació i manament de cancel·lació de càrregues), amb independència de la fase en què es trobi el procediment d’execució (encara que ja hi hagués anunci de subhasta), fins que no s’acrediti el pronunciament del Jutge del concurs sobre la no afecció del bé executat.

Resolució de 17 de desembre de 2012 (BOE 22, 25-I-13: 721)

Només queden fora de la jurisdicció del Jutge del concurs les execucions hipotecàries que hagin estat iniciades abans de la declaració concursal i no recaiguin sobre béns destinats a l’activitat professional o empresarial del concursat, i correspon al Jutge del concurs la competència exclusiva per apreciar o no aquesta afecció (article 56 LC).

En el supòsit resolt, la Direcció exigeix aquest pronunciament com a requisit d’inscripció d’una interlocutòria d’adjudicació en execució hipotecària, malgrat que es va publicar al BOE una sentència aprovatòria de proposta de conveni. La mera existència del conveni no implica que no afecti l’executant, com a titular de garantia real amb dret de separació, sinó que caldrà qualificar el conveni. La represa de les accions paralitzades per l’aprovació del conveni s’ha de sotmetre al Jutge concursal, mentre no consti la conclusió del concurs, que no es produeix per la mera aprovació del conveni, sinó per la interlocutòria ferma que declari el compliment d’aquest (article 57 LC).

Resolució de 17 de desembre de 2012 (BOE 22, 25-I-13: 722)

Rebutja la inscripció d’un nomenament de liquidador d’una societat anònima el full registral de la qual està tancat judicialment per interlocutòria de conclusió del concurs. La finalitat del nomenament és fer efectius determinats crèdits posats de manifest de manera sobrevinguda.

La cancel·lació del foli d’una societat com a operació de mecànica registral no implica per se l’extinció d’aquesta, per tant, no pot obstaculitzar assentaments posteriors que la subsistència de la personalitat jurídica impliqui, especialment, els derivats de l’existència de l’actiu sobrevingut (article 398 LSC). La Llei Concursal imposa el tancament dels assentaments registrals de la societat concursada un cop hagi finalitzat el procediment per insuficiència de la massa activa del deutor (article 178), però també preveu la possible reobertura del concurs, que, això sí, haurà de ser declarada pel mateix Jutge que va conèixer d’aquest i s’haurà de tramitar en el mateix procediment i limitar a la fase de liquidació de béns i drets apareguts amb posterioritat (article 179). Per tant, la societat segueix estant en concurs, i la seva liquidació no s’haurà de dur a terme per l’Administració ordinària, sinó per la concursal.

Resolució de 17 de gener de 2013 (BOE 42, 18-II-13: 1743)

Denega una anotació preventiva d’embargament pretesa en virtut de manament lliurat per la Tresoreria General de la Segu-

Page 100

retat Social, quan ja consta anotat al Registre el concurs voluntari del deutor, en què la providència de constrenyiment i la diligència d’embargament són posteriors a la declaració de concurs, i sense que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA