Crònica parlamentària (1r. semestre de 2011)

Autor:Roser Serra i Albert
Pàgines:325-332
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 325

Aquesta secció de la Revista ofereix un repàs de les tramitacions parlamentàri-es del primer semestre de 2011 que han tractat d'aspectes relacionats amb la llengua i la política lingüística o que contenen referències al català, tot i trac-tar d'altres matèries.1

La informació s'estructura en tres blocs: els dos primers tracten de les inicia-tives parlamentàries aprovades d'acord amb la funció de la Cambra d'impulsar i controlar l'acció política i govern; i el tercer bloc analitza altres tipus d'ini-ciatives.

1. Iniciatives parlamentàries d'impuls de l'acció política i de govern

Entre les funcions del Parlament hi ha la d'impulsar l'acció política i de govern per mitjà de mecanismes reglamentaris, que operen al marge dels proce-diments legislatius. En aquest apartat es comenten els dos instruments d'impuls parlamentari per excel-léncia, les mocions i les resolucions, referides a la llengua catalana adoptades per la Cambra durant el primer semestre de 2011.

1.1. Resolucions aprovades:

Resolució 28/IX del Parlament de Catalunya, de suport al manteniment, la millora i I'extensió del sistema educatiu d'immersió lingüística (núm. tram. 250-00015/09), (BOPC 61, de 26.04.2011, pàg. 5).

L'origen d'aquesta Resolució és la proposta de rebuig de les sentències del

Page 326

Tribunal Suprem amb relació al sistema d'immersió lingüística i sobre la defensa d'aquest sistema d'acord amb la Llei 12/2009, d'educació, presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana. En el text resultant, el Parlament manifesta el seu suport al sistema d'immersió lingüística de les escoles catalanes i declara el seu compromís d'actuar i vetllar pel manteniment, la millora i l'extensió d'aquest sistema. També expressa la seva discrepància i preocupació respecte a les interpretacions restrictives de les sentències del Tribunal Suprem en aquesta matèria.

Finalment, la Cambra insta el Govern a vetllar pel manteniment, la millora i l'extensió del sistema d'immersió lingüística d'acord amb els preceptes de la Llei 12/2009, d'educació.

Resolució 92/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'actitud del delegat del Govern davant la Unió Europea per a assolir l'ús oficial del català al Parlament Europeu (núm. tram. 250-00157/09) (BOPC 88, de 14.06.2011, pàg. 13).

El Parlament insta el Govern, i en especial el seu delegat davant la Unió Europea, a tenir una actitud activa per a assolir l'ús oficial del català al Parlament Europeu. En segon lloc, també insta el delegat del Govern a comparèixer davant la cambra per donar compte de les accions desplegades relatives a la presència del català a l'eurocambra.

Resolució 146/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'ús de la llengua oficial pròpia a l' Administració de justícia (núm. tram. 250-00235/09), (BOPC 97, de 27.06.2011, pàg. 12).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar un marc d'actuacions necessàries per aconseguir la validesa i l'eficàcia plenes de les actuacions judi-cials i dels documents presentats en la llengua oficial pròpia de qualsevol de les comunitats autònomes, sense necessitat de fer-ne la traducció al castellà. També insta a aprofundir en les relacions amb els operadors jurídics per garantir la presència del català a l'Administració de justícia.

1.2. Mocions aprovades (subsegüents a una interpel-lació):

Moció 16/IX del Parlament de Catalunya, sobre la coordinació i l'impuls de la política lingüística (núm. tram. 302-00022/09), (BOPC 57, de 18.04.2011, pàg. 12).

En aquesta Moció el Parlament manifesta la seva discrepància amb les interpretacions restrictives que limiten l'ús del català en l'ensenyament i en les administracions del país, en bona part inspirades en la sentència del Tribunal

Page 327

Constitucional sobre l'Estatut. A més, amb relació a la coordinació i l'impuls de la política lingüística, la Cambra insta el Govern a dur a terme un seguit d'actuacions:

  1. Continuar el diàleg amb el sector del cinema i aprovar el reglament de desplegament de la Llei 20/2010, del cinema.

  2. Impulsar un programa transversal de formació integral i a mida dels treba-lladors de l'hostaleria, el turisme i el comerç, per millorar el coneixement del català i incrementar-ne l'ús.

  3. Aprovar un pla de desplegament i control del compliment de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya per garantir els drets lingüís-tics dels consumidors catalans.

  4. Impulsar l'aplicació del Decret 128/2010, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

  5. Garantir i consolidar els recursos destinats al Consorci per a la Normalit-zació Lingüística per assolir els objectius i la planificació, especialment els cursos de català de nivell bàsic.

  6. Adequar el Consorci per a la Normalització Lingüística perquè esdevingui, d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, l'instrument principal per a l'assoliment de les «competències bàsiques en llengua catalana per a les persones titulars del dret d'accés al servei que no la coneguin».

  7. Mantenir l'impuls de programes d'alfabetització instrumental en català per a persones adultes, com el programa «Lletres per a tothom», amb l'ob-jectiu d'eradicar l'analfabetisme i millorar l'accés a l'aprenentatge de la llengua catalana.

La Moció va ser proposada pel Grup parlamentari d'Esquerra Republicana, i va ser debatuda i aprovada en el Ple (DSPC-P 13, de 14.04.2011, pàg. 46).

II Iniciatives parlamentàries de control de l'acció política i de govern

El Parlament desplega una activitat política notable en l'àmbit de la normalització de l'ús social de la llengua a través de la seva funció de control de l'acció política i de govern. Per acomplir aquesta funció típica del parlamen-tarisme, la Cambra disposa d'un conjunt d'instruments, com són les preguntes orals, les preguntes escrites i les interpel-lacions.

Page 328

2.1. Preguntes orals al Govern per respondre en el Ple:

Pregunta sobre la promociói la defensa del català en l' Administració de justícia (núm. tram. 310-00008/09), (BOPC 20, de 15.02.2011, pàg. 24).

Plantejada pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 6, de 9.02.2011, pàg. 4).

Pregunta sobre les mesures per a adaptar el model lingüístic escolar a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i a les sentències del Tribunal Suprem (núm. tram. 310-00062/09), (BOPC 83, de 7.06.2011, pàg. 67).

Plantejada pel Subgrup Parlamentari Ciutadans. Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 16, d'1.06.2011, pàg. 5).

2.2. Preguntes orals al Govern per respondre en comissió:

Pregunta sobre la continuïtat i l' adscripció orgànica dels programes relacionats amb l'ensenyament de les llengües (núm. tram. 311-00069/09), (BOPC 20, de 15.02. 2011, pàg. 31).

Plantejada pel Grup Parlamentari Socialista per conèixer els propòsits del Govern sobre la continuïtat i l'adscripció orgànica dels programes del Departa-ment d'Ensenyament relacionats amb l'ensenyament de les llengües. Substanciació de la iniciativa (DSPC-C 79, de 26.05.2011, pàg. 6).

2.3. Preguntes escrites al Govern:

Pregunta sobre els ajuts i els pagaments de la Generalitat i els ens, les empreses i els organismes que en depenen a Òmnium Culturalel2010(núm. tram. 314-00014/09), (BOPC 7, de 18.01.2011, pàg. 24).

Plantejada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya per saber els ajuts, subvencions, convenis o pagaments per qualsevol concepte que ha fet la Generalitat de Catalunya o els seus ens, organismes o empreses dependents a l'entitat Òmnium Cultural durant l'any 2010. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 49, de 5.04.2011, pàg. 26).

Pregunta sobre els països i les ciutats amb oficines estables o representació de l'Institut Ramon Llull i sobre llur règim de contractació (núm. tram. 314-00034/09). (BOPC 7, de 18.01.2011, pàg. 29).

Page 329

Plantejada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya per saber els països i les ciutats on hi ha oficines representatives de l'Institut Ramon Llull; i la plantilla adscrita a aquests centres i el seu règim de contractació. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 45, de 29.03.2011, pàg. 16).

Pregunta sobre les sancions per incompliment de la normativa en matèria lingüística imposades el 2010 (núm. tram. 314-00039/09), (BOPC 7, de 18.01.2011, pàg. 31).

Plantejada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya per conèi-xer el nombre i l'import de les sancions per incompliment de la normativa en matèria lingüística imposades per la Generalitat durant l'any 2010, desglos-sat per municipis i comarques. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 38, de 16.03.2011, pàg. 24).

Pregunta sobre la resposta a la demanda de cursos de català al Consorci per a la Nor-malitzacióLingüística (núm. tram. 314-05083/09), (BOPC 38, de 16.03.2011, pàg. 169).

Plantejada pel Grup Parlamentari Socialista per conèixer el capteniment del Departament de Cultura amb relació a assumir la demanda no coberta de cursos per l'aprenentatge de la llengua al Centre de Normalització Lingüística. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 77, de 31.05.2011, pàg. 55).

Pregunta sobre la dificultat dels ajuntaments per a assumir l'increment de la despesa dels centres de normalització lingüística (núm. tram. 314-05084/09), (BOPC 38, de 16.03.11, pàg. 170).

Plantejada pel Grup Parlamentari Socialista per conèixer el capteniment del Departament de Cultura sobre la dificultat dels ajuntaments d'assumir un increment de despesa del Centre de Normalització Lingüística, als efectes de cobrir l’actual demanda. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 77, de 31.05.2011, pàg. 55).

Pregunta sobre el finançament i la viabilitat del Consorci per a la Normalització Lingüística (núm. tram. 314-05085/09), (BOPC 38, de 16.03.11, pàg. 170).

Plantejada pel Grup Parlamentari Socialista per saber el capteniment del Departament de Cultura en relació al finançament i la viabilitat del Consorci del Centre de Normalització Lingüística. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 77, de 31.05.2011, pàg. 55).

Page 330

Pregunta sobre els programes d'informació i formació lingüística en aplicació de la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (núm. tram. 314-05100/09), (BOPC 38, de 16.03.2011, pàg. 174).

Plantejada pel Grup Parlamentari Socialista per saber com ha previst, el De-partament de Benestar i Família, establir els programes d'informació i forma-ció adreçats a les persones immigrades en l'àmbit dels coneixements lingüís-tics, d'acord amb el que preveu la Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 77, de 31.05.2011, pàg. 61).

Pregunta sobre les actuacions portades a terme en llengua catalana davant la jurisdic-ció contenciosa administrativa pel cos d'advocats de la Generalitat (núm. tram. 314-05727/09), (BOPC 45, de 29.03.2011, pàg. 89).

Plantejada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya per conèixer el nombre exacte d'actuacions efectuades en llengua catalana i el nombre exacte total d'actuacions portades a terme pel cos d'advocats de la Generalitat davant la jurisdicció contenciosa administrativa durant l'any 2010. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 100, de 28.06.2011, pàg. 18).

2.4. Interpel-lacions al Govern:

Interpellacióal Govern sobre la coordinació i l'impuls de la política lingüística (núm. tram. 300-00027/09), (BOPC 40, de 21.03.2011, pàg. 47).

Plantejada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya per conèixer el capteniment del Govern sobre la coordinació i l'impuls de la política lingüística, en tres aspectes concrets. El primer, és el balanç del Govern respecte de la gestió de l'anterior Govern; el segon, fa referència a l'avenç legislatiu del català, en aspectes com el cinema, com l'acollida, com el Codi de consum... als efectes de conèixer si es preveu donar-hi continuïtat; i per últim, el darrer aspecte és el paper del català com a instrument de cohesió social. Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 10, de 23.03.2011, pàg. 48).

III Altres iniciatives:

Al marge dels procediments legislatius i les funcions d'impuls i control de l'acció política i de govern que assumeix el Parlament, hi ha altres funcions en

Page 331

les quals també desplega una activitat política relacionada amb la normalitza-ció de l'ús social de la llengua. En aquest apartat, per tant, es comenten ins-truments de la pràctica parlamentària com són: el dret de petició, els informes que per llei s'han de presentar al Parlament, o les compareixences.

3.1. Procediments en exercici del dret de petició:

Escrit relatiu a una proposta de canvi en les targetes de residència familiar de ciutadà de la Unió Europea (núm. tram. 126-00014/09), (DSPC-C 84, de 31.05.2011, pàg. 7).

La persona peticionària proposa canvis en les targetes de residència familiar de ciutadà de la Unió Europea. Una de les peticions plantejades és que el document estigui editat en bilingüe. Com passa amb altres documents oficials, com ara el carnet d'identitat o bé el carnet de conduir, sol-licita que aquest document consti en les dues llengües oficials en el territori que hagi de tenir efecte.

Tenint en compte que es tracta de mesures que són competència del Govern de l'Estat, s'acorda traslladar aquesta petició a la Comissió de Peticions del Congrés dels Diputats.

3.2. Informe del Síndic de Greuges:

El Síndic de Greuges és una institució afí a la Cambra, que desplega una tasca important de defensa de la llengua en paral-lel i complementàriament a l'acti-vitat parlamentària. Cada any presenta al Parlament un informe en què dedica un apartat a la cultura i la llengua, on ofereix informació de les queixes que ha gestionat en referència a la vulneració dels drets lingüístics dels ciutadans, o les disconformitats amb l'aplicació del règim lingüístic establert a l'Estatut i a les altres lleis.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2010 (núm. tram. 360-00002/09), (BOPC 31, de 4.03.2011, pàg. 51, apartat II.A.3, cultura i llengua).

La majoria de queixes rebudes a la institució el 2010 fan referència al dret d'opció lingüística, el dret dels usuaris a escollir amb quina llengua oficial es relacionen amb les administracions públiques. En aquest sentit, el Síndic re-corda que l'administració ha de garantir la capacitació lingüística dels emple-ats per prestar els serveis públics en ambdues llengües, inclosos els dels serveis

Page 332

públics sanitaris on s'han concentrat queixes per la vulneració del dret dels pacients catalanoparlants a ser atesos en català pel personal sanitari estranger contractat. L'Informe també tracta de la retolació dels senyals de trànsit, pel que fa a la necessària redacció de la informació complementària dels senyals tant en català com en castellà. Finalment, es posa de relleu la creació de l'Ofi-cina «Occitan en Catalonha».

3.3. Compareixences:

Compareixença de representants de l'Associació Catalana deJuristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la Comissió de Justícia per informar sobre les activitats de l'Associació i sobre la campanya de foment de l'ús del català a l' Administració de justícia (núm. tram. 357-00029/09).

La compareixença tracta l'estat de normalització, o no normalització, de la llengua catalana en l'Administració de justícia. També comprèn les propostes d'aquesta Associació per incrementar l'ús del català a la justícia en el marc de la campanya impulsada perquè els ciutadans no canviïn de llengua en el mo-ment de participar davant de l'Administració de justícia. Tinguda de la com-pareixença (DSPC-C 68, de 28.04.2011, pàg. 4)

Compareixença de representants de l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries en l'àmbit de l'Estat espanyol (núm. tram. 357-00031/09).

La compareixença tracta del grau de compliment de la Carta europea de llengües regionals o minoritàries en l'àmbit de justícia pel que fa a l'Estat espanyol i de la legislació tant autonòmica com estatal vigent. Tinguda de la compareixença (DSPC-C 68, de 28.04.2011, pàg. 4) .

-------------------------

[1] La recerca sobre llengua catalana i política lingüística s'ha fet a partir de les iniciatives amb els descriptors següents: «llengua catalana», «política lingüística» o «ús de les llengües». També s'han cercat les iniciatives que en el títol contenen les paraules: «llengua», «catalana» o bé «lingüísti*».