Crònica parlamentària

Autor:Roser Serra
Càrrec:Cap de l'Àrea d'Afers Parlamentaris Interdepartamentals, de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Pàgines:267-270
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 267

Aquesta secció de la Revista ofereix un repàs de les tramitacions parlamentàries que han tractat aspectes relacionats amb la llengua i la política lingüística1o amb referències al català tot i versar sobre altres matèries. El període analitzat, el segon semestre de 2010, coincideix amb el canvi de legislatura (la VIII legislatura va finalitzar a principis d’octubre, amb la dissolució del Parlament,2i la IX legislatura va iniciar-se el 28 novembre) la qual cosa ha propiciat un descens del volum de tramitacions.

La informació s’estructura en dos blocs relatius a la funció d’impuls i control de l’acció política i de govern que desplega la Cambra: el primer analitza les iniciatives parlamentàries d’impuls; i, el segon, les de control.

1. Iniciatives parlamentàries d’impuls

El Parlament té entre les seves funcions impulsar l’acció política i de govern per mitjà de mecanismes reglamentaris que operen al marge dels procediments legislatius. En aquest apartat s’analitzen les resolucions aprovades refe-rides a la llengua catalana adoptades per la Cambra, un dels instruments d’impuls parlamentari per excel·lència, juntament amb les mocions.

Resolucions aprovades

Resolució 737/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la toponímia de l’aeroport de Barcelona (núm. tram. 250-02481/08), BOPC 780, de 26.07.2010, pàg. 7.

Page 268

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat que AENA faci un ús normalitzat de la llengua catalana en la toponímia emprada en els panells informatius i teleindicadors de l’aeroport de Barcelona, garantint que no disminueixi la claredat de la informació que s’ofereixi als passatgers i als usuaris de l’aeroport.

Resolució 749/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del català i els recursos de la modalitat oral a les persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment (núm. tram. 250-02894/08), BOPC 770 de 19.07.2010, pàg. 52, i correcció d’errades al BOPC 780, de 26.07.2010, pàg. 11.

Aquesta Resolució, presentada per tots els grups parlamentaris, insta el Govern a adoptar un conjunt de mesures que garanteixin els drets de les persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment, d’acord amb els sis apartats següents: l’ús de la llengua pròpia i de les llengües oficials a Catalunya en els serveis públics; l’aprenentatge de la llengua oral; l’educació; la docència en modalitat oral i recerca sobre l’aprenentatge del català; l’accessibilitat; i finalment, els mitjans de comunicació.

Entre les mesures que haurà d’impulsar el Govern hi ha: garantir en l’àmbit escolar l’aprenentatge del català en la modalitat educativa oral, en què és la llengua vehicular, i de les altres llengües, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009 d’educació; facilitar l’aprenentatge del català a les persones sordes i sordcegues adultes nouvingudes; o donar prioritat als acords de recerca amb les universitats i l’Institut d’Estudis Catalans sobre l’aprenentatge del català per a les persones sordes que es comuniquen oralment, sens perjudici que també s’hi pugui arribar amb altres institucions o entitats que facin recerca en aquest àmbit.

Resolució 750/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut (núm. tram. 255-00009/08), BOPC 771, de 19.07.2010, pàg. 3.

És el resultat del debat general sobre la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut del 28 de juny. Publicació de la substanciació (DSPC-P 129, de 16.07.2010, pàg. 3).

La Resolució pivota al voltant de dos elements fonamentals: la disconformitat del Parlament amb la sentència del Tribunal Constitucional, i l’afirmació na-

Page 269

cional al refermar la vigència íntegra del preàmbul de l’Estatut d’autonomia que reconeix Catalunya com a nació. També es fa referència al fet que la tradició cívica i associativa de Catalunya ha subratllat sempre la importància de la llengua i la cultura catalanes.

Resolució 751/VIII del Parlament de Catalunya, sobre els criteris d’elecció idiomàtica dels continguts dels canals de Radiotelevisió Espanyola (núm. tram. 250-02784/08), BOPC 784, de 30.07.2010, pàg. 7.

El Parlament insta el Govern que reclami al Govern de l’Estat el canvi de criteris d’elecció idiomàtica dels continguts que emeten els canals de Radio-televisió Espanyola per aconseguir tres objectius: que les produccions originals catalanes es puguin sentir almenys en català; que en les produccions de les quals consti que hi ha la versió doblada al català s’incorpori aquesta versió al canal d’àudio corresponent; i que la llengua d’emissió de les produccions originals catalanes o que tinguin versió doblada al català sigui, per defecte, el català i que les versions d’aquestes produccions estiguin disponibles en les altres llengües al canal d’àudio corresponent.

2. Iniciatives parlamentàries de control

El Parlament desplega una activitat política notable en l’àmbit de la norma-lització de l’ús social de la llengua a través de la seva funció de control de l’acció política i de govern. Per acomplir aquesta funció típica del parlamentarisme, la Cambra disposa d’un conjunt d’instruments, com són: les preguntes orals, les preguntes escrites i les interpel·lacions.

Preguntes orals al Govern per respondre en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la discriminació dels castellanoparlants (núm. tram. 310-00456/08), BOPC 787, de 30.07.2010, pàg. 44.

Plantejada pel Grup Mixt. Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 131, de 28.07.2010, pàg. 41).

Preguntes orals al president de la Generalitat

Pregunta al president de la Generalitat sobre l’aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut amb relació a la Llei 12/2009, d’educació (núm. tram. 317-00387/08), BOPC 787, de 30.07.2010, pàg. 46.

Page 270

Plantejada pel Grup Mixt, sobre els efectes de la sentència en la pluralitat lingüística catalana a l’escola. Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 131, de 28.07.2010, pàg. 32).

Preguntes escrites al Govern

Pregunta sobre el grau de compliment de l’obligació d’etiquetar en català els productes amb denominació d’origen (núm. tram. 314-34308/08), BOPC 719, de 26.05.2010, pàg. 65.

Plantejada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió per saber si el Govern ha fet algun estudi sobre el grau de compliment de l’obligatorietat de l’etiquetatge en català dels productes que gaudeixen de denominació d’origen, de denominació comarcal o de denominació de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya i, de ser el cas, quines són les conclusions. També es pregunta sobre el grau de compliment de l’etiquetatge en català en el cas dels productes ecològics amb segell de qualitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Publicació de la resposta del Govern (BOPC 766, de 13.07.2010, pàg. 16).

Interpel·lacions al Govern

Interpel·lació al Govern sobre l’objectiu i la finalitat del Decret 128/2010, relatiu a l’acreditació del coneixement lingüístic dels professors universitaris (núm. tram. 300-00308/08), BOPC 800, de 20.09.2010, pàg. 36.

Plantejada pel Grup Mixt per conèixer l’objectiu i la finalitat del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. Subs-tanciació de la iniciativa (DSPC-P 133, de 22.09.2010, pàg. 77).

[1] La recerca sobre llengua catalana i política lingüística s’ha fet a partir de les iniciatives amb els descriptors següents: «llengua catalana», «política lingüística» o «ús de les llengües». També s’han cercat les iniciatives que en el títol contenen les paraules: «llengua», «catalana» o bé «lingüísti*».

[2] Decret 132/2010, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució (DOGC núm. 5728, de 5.10.2010).