Crònica parlamentària

Autor:Roser Serra - Ramon Prat
Càrrec:Cap de l?Àrea d?Afers Parlamentaris Interdepartamentals. Secretaria de Relacions Institucionals (Departament d?Interior, Relacions Institucionals i Participació). - Subdirector general de Relacions amb el Parlament. Secretaria de Relacions Institucionals (Departament d?Interior, Relacions Institucionals i Participació).
Pàgines:477-488
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 477

Des que es va iniciar la VIII legislatura fins a l’actualitat, el Parlament de Catalunya ha treballat aspectes rellevants de la llengua a través de diferents iniciatives parlamentàries. Destaquen molts exemples d’impuls per a la normalització de la llengua, per mitjà de la funció principal de la cambra, la de legislar, i també a través de la seva funció impulsora i controladora de l’acció política i de govern.

Aquesta nova secció de la Revista ofereix un repàs del conjunt de les tramitacions parlamentàries que han tractat, en major o menor mesura, aspectes relacionats amb la llengua i la política lingüística exclusivament, i també d’altres que poden incloure referències al català, però que responen a interessos i reivindicacions sobre altres matèries.1La informació s’estructura en dos blocs: d’una banda, les iniciatives legislatives en tràmit parlamentari relacionades amb la llengua, i, de l’altra, les iniciatives parlamentàries de control i impuls del govern.

1. Iniciatives legislatives

En aquest apartat no es comenten les lleis aprovades que tenen incidència en matèria de llengua perquè és una informació que recull l’apartat de «Crònica legislativa» d’aquesta revista, però sí que es fa un repàs de les iniciatives legislatives, projectes de llei, en tramitació a la cambra catalana en el moment d’elaborar aquest treball i que, si s’acompleixen tots els tràmits reglamentaris del procediment, poden acabar convertint-se en una llei. L’interès d’esmentar-

Page 478

les en aquesta secció és per deixar-ne constància en el cas que només es quedessin en una simple iniciativa.21.1. Projectes de llei

Projecte de llei d’acollida a les persones immigrades i retornades a Catalunya (núm. tram. 200-00063/08). BOPC núm. 492, de 22.06.2009, pàg. 29. Article 9, competències lingüístiques bàsiques; i disposició addicional primera, sobre la varietat aranesa de la llengua occitana i el Conselh Generau d’Aran.

Projecte de llei de la llengua de signes catalana (núm. tram. 200-00065/08). BOPC núm. 531, de 7.09.2009, pàg. 5. Art. 1 a 11.

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (núm. tram. 200-00076/08). BOPC núm. 598, de 14.12.2009, pàg. 18. Article 18.e sobre mesures per al foment de l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre el sec tor públic i els ciutadans i ciutadanes. Disposició addicional quarta, sobre ús de les llengües oficials en els mitjans electrònics.

Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (núm. tram. 200-00078/08). BOPC núm. 603, de 21.12.2009, pàg. 31. Capítol VIII, drets lingüístics. Article 128.I, drets lingüístics de les persones consumidores.

2. Iniciatives parlamentàries d’impuls i control

El Parlament té entre les seves funcions controlar i impulsar l’acció política i de govern per mitjà de mecanismes reglamentaris que operen al marge dels procediments legislatius. El control és un element típic del parlamentarisme i, per acomplir-lo, la cambra disposa d’un conjunt d’instruments que reben el nom d’iniciatives parlamentàries. En aquest apartat s’han seleccionat aquelles iniciatives més destacades aprovades darrerament relacionades amb la qüestió lingüística.

Page 479

2.1. Resolucions aprovades

Resolució 32/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un projecte de llei de reconeixement i foment de la llengua de signes catalana (núm. tram. 250-00112/08). BOPC núm. 60, de 23.04.2007, pàg. 7.

El Parlament dóna suport la iniciativa del Govern d’elaborar un projecte de llei de reconeixement i foment de la llengua de signes catalana perquè es pugui debatre abans de la fi del 2007.

Resolució 60/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la col·laboració de les comunitats catalanes de la zona de Frankfurt en la Fira internacional del Llibre (núm. tram. 250-00170/08). BOPC núm. 110, de 16.07.2007, pàg. 14.

El Parlament insta el Govern a prendre mesures per associar les activitats programades per les comunitats catalanes de l’àrea propera a la ciutat de Frankfurt a les de l’Institut Ramon Llull, en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt, i a fer extensiva la mesura a la resta de comunitats catalanes d’Alemanya sempre que les característiques de les seves activitats ho permetin, i també a valorar-ne l’esforç i la dedicació.

Resolució 102/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la redistribució de la matèria de llengua i literatura catalanes al batxillerat i sobre el resultat del Dictamen sobre la situació de la literatura catalana a l’ensenyament secundari (núm. tram 250-00284/08). BOPC núm. 188, de 24.12.2007, pàg. 11.

El Parlament insta el Govern a estudiar la possibilitat d’impartir separadament la matèria de llengua catalana i literatura al batxillerat: el primer curs de literatura i el segon de llengua, i a trametre-li el resultat del Dictamen sobre la situació de la literatura catalana a l’ensenyament secundari, elaborat per encàrrec del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Resolució 179/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la dotació de recursos a l’Associació la Bressola mitjançant l’Associació d’Amics de la Bressola (núm. tram. 250-00412/08). BOPC núm. 261, de 13.05.2008, pàg. 15.

El Parlament saluda l’Associació la Bressola i reconeix el treball que ha desenvolupat per a la protecció, la difusió i la recuperació de la llengua catalana entre els infants de les comarques de la Catalunya del Nord. Igualment, insta el Govern a continuar dotant la Bressola, mitjançant l’Associació d’Amics de

Page 480

la Bressola, amb els mitjans necessaris per contribuir a les necessitats del funcionament ordinari de la seva xarxa d’escoles, i també a dotar-la amb recursos perquè pugui fer front a la demanda de noves classes i escoles catalanes. La Resolució anima els ens locals catalans i el conjunt de la societat catalana a donar un suport actiu al creixement de l’escola catalana a la Catalunya del Nord.

Resolució 126/VIII, del Parlament de Catalunya, de defensa de la política lingüística escolar (núm. tram. 250-00623/08). BOPC núm. 209, d’11.02.2008, pàg. 25.

El Parlament manifesta el suport al model educatiu vigent a Catalunya d’ençà de la recuperació de l’autogovern, en tant que model que ha contribuït a la cohesió social i a la formació dels alumnes en un marc de qualitat de l’ensenyament i d’igualtat d’oportunitats.

La cambra recorda la necessitat que el desplegament de les competències en matèria d’educació es faci d’acord amb l’Estatut d’autonomia, que estableix el dret de tots els catalans a rebre l’ensenyament en català, com a llengua vehicular; el dret a assolir el coneixement suficient oral i escrit en català i en castellà, i el dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

Resolució 268/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de la traducció jurada del romanès al català i viceversa en les proves de traducció i interpretació jura-des (núm. tram. 250-00963/08). BOPC núm. 307, de 21.07.2008, pàg. 9.

El Parlament insta el Govern a estudiar la viabilitat i l’oportunitat d’incloure l’opció de traducció jurada del romanès al català i viceversa en les properes proves de traducció i interpretació jurades que es convoquin.

Resolució 409/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió en el llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del manteniment de la llengua estrangera original, amb subtitulació en català, en els talls de veu i les intervencions en els telenotícies produïts per Televisió de Catalunya (núm. tram. 250-01377/08). BOPC núm. 423, de 16.03.2009, pàg. 17.

El Parlament, amb l’objectiu de contribuir a l’aprenentatge i el perfeccionament de llengües estrangeres, insta la Corporació Catalana de Mitjans Audio-visuals (CCMA) a incloure en l’apartat d’usos lingüístics del llibre d’estil que està elaborant que, en els telenotícies produïts per Televisió de Catalunya, els

Page 481

talls de veu i les intervencions que facin els protagonistes de les notícies en una llengua estrangera se sentin en la llengua original, amb els subtítols corresponents en català i sense traducció simultània.

Resolució 437/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre els centres d’estudis de parla catalana (núm. tram. 250-01366/08 i 250-01424/08). BOPC núm. 439, de 6.04.2009, pàg. 19.

El Parlament insta el Govern, en el marc de les seves competències, a: 1) reforçar el suport a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana; 2) potenciar les activitats dels centres d’estudis locals i, especialment, els projectes de coordinació gestionats amb l’objectiu d’estructurar culturalment el territori; i, 3) promoure noves línies de col·laboració entre el sector i els diversos departaments del Govern, d’acord amb la transversalitat dels camps d’actuació dels centres d’estudis i de llurs necessitats.

Resolució 439/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la difusió i la projecció de la diversitat cultural i lingüística de l’Estat espanyol per mitjà de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (núm. tram. 250-01393/08). BOPC núm. 439, de 6.04.2009, pàg. 20.

El Parlament manifesta: 1) la responsabilitat i la tasca que corresponen als mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat o participació pública en la preservació, la difusió i la projecció de la diversitat cultural i lingüística de l’Estat en especial pel que fa a les llengües cooficials i pròpies, com són el català, el basc i el gallec. En aquest sentit esdevé indispensable llur presència en els respectius territoris, que ha d’ésser completada amb l’impuls d’una decidida política de divulgació i pedagogia a la resta de l’Estat; 2) la necessitat que la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) sigui sensible a la política de pluralitat esmentada, que en el cas de Catalunya s’ha de concretar en la potenciació del centre de producció de Sant Cugat, tant en l’elaboració de continguts que tradicionalment ofereix com en l’impuls de nous projectes vinculats a la nova televisió digital terrestre. En aquest sentit, el Parlament manifesta la conveniència i l’oportunitat que l’esmentat centre aculli la producció i l’emissió del Canal Cultura de RTVE adreçat al conjunt de l’Estat.

Per assolir els objectius esmentats, el Parlament insta el Govern a fer les gestions necessàries davant les institucions de l’Estat i a cooperar amb els òrgans de govern de la Corporació de RTVE.

Page 482

Resolució 412/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre l’ús del català en la compra de bitllets de tren per Internet (núm. tram. 250-01500/08). BOPC núm. 434, de 30.03.2009, pàg. 12.

El Parlament insta el Govern a fer gestions perquè el Ministeri de Foment garanteixi el servei de compra de bitllets per Internet en llengua catalana, especialment els del servei de l’AVE Barcelona-Madrid, i a respectar el dret d’opció lingüística en totes les aplicacions de compra per Internet del portal de Renfe que s’obrin a partir d’ara.

Resolució 441/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la introducció en les bases del projecte Ecojoguina del requeriment de l’opció idiomàtica del català en els menús i les aplicacions de les joguines (núm. tram. 250-01571/08). BOPC núm. 439, de 30.03.2009, pàg. 21.

El Parlament insta el Govern a introduir en les bases dels propers projectes Ecojoguina el requeriment que les empreses incloguin l’opció idiomàtica del català en els menús i les aplicacions de les joguines.

Resolució 478/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment del portal Gencat i de la llengua catalana com a idioma per defecte en l’accés als seus contingut, i sobre la millora de l’accés a aquests continguts per mitjà d’aplicacions i ginys (núm. tram. 250-01675/08). BOPC núm. 492, de 22.06.2009, pàg. 16.

El Parlament insta el Govern a: 1) continuar mantenint un gran portal de serveis i continguts, el Gencat, en què constantment s’incorporen novetats que apropen els serveis als ciutadans i, alhora, els fan accessibles a tothom; 2) continuar millorant l’accés als continguts de Gencat mitjançant aplicacions i ginys, ja que l’alt ús de Gencat que fan els ciutadans és, en part, fruit d’aquestes novetats i de diferents formes d’accés (com ara els portals especials, els butlletins, l’RSS, els SMS i els multimèdia, entre d’altres). Els ginys per a mòbils són una de les accions que s’han de continuar potenciant en el marc dels projectes de millora del portal Gencat; i, 3) continuar emprant la llengua catalana com a idioma per defecte en l’accés als continguts de Gencat, sens perjudici de la resta de versions lingüístiques.

Resolució 466/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la potenciació de l’ús del català com a llengua vehicular entre el personal sanitari i els usuaris dels serveis sanitaris (núm. tram. 250-01870/08). BOPC núm. 489, de 17.06.2009, pàg. 4.

Page 483

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar aplicant mesures per potenciar l’ús del català com a llengua vehicular entre el personal sanitari i els usuaris dels serveis sanitaris.

Resolució 467/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un llibre d’estil sobre el tractament de la salut mental en els mitjans de comunicació (núm. tram. 250-01873/08). BOPC núm. 489, de 17.06.2009, pàg. 5.

El Parlament insta el Govern, en el marc del Pla director de salut mental i addiccions, a promoure l’elaboració d’una guia d’estil sobre el tractament de la salut mental en els mitjans de comunicació.

2.2. Resolucions dels debats de política general

Les Resolucions que adopta el Parlament sobre l’orientació política general del Govern després de mantenir el debat anual de política general, també fixen directrius per a l’acció governamental que impliquen, en un dels seus apartats, la política lingüística.

Les resolucions aprovades han estat tres:

Resolució 70/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Consell Executiu (núm. tram. 255-00002/08). BOPC núm. 132, 1.10.2007, pàg. 9, punt 14è, matèria de política lingüística.

En matèria de política lingüística, la Resolució insta el Govern a donar compliment als compromisos següents: 1) continuar treballant amb el curs de català en línia Parla.Cat i amb el servei unificat d’atenció de consultes lingüístiques; 2) fer del català la llengua d’acolliment de les persones nouvingudes, impulsant la Llei de l’acolliment, amb el doble objectiu que les persones nouvingudes adquireixin competències bàsiques de català i de promoure que el català sigui la llengua comuna en les polítiques d’acolliment i d’integració i un instrument d’inclusió de les persones nouvingudes en la societat catalana i de cohesió social; 3) desplegar el pla de comunicació i màrqueting del programa «Voluntariat per la Llengua»; 4) aplicar plans específics d’acolliment adreçats als col·lectius d’origen xinès, magribí, pakistanès i sud-americà, entre d’altres; i 5) elaborar el Projecte de llei de l’aranès.

Page 484

Resolució 301/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del consell executiu (núm. tram. 255-00003/08). BOPC núm. 329, de 8.10.2008, pàg. 19, punt 16è, matèria de política lingüística.

En matèria de política lingüística, la Resolució insta el Govern a donar compliment als compromisos següents: 1) sensibilitzar la població amb relació als valors po sitius de l’ús del català i fomentar l’hàbit d’utilitzar-lo normalment, amb l’objectiu d’eradicar prejudicis que inciten a canviar a una altra llengua de manera inne cessària davant de població que entén el català i el pot parlar, com a mesura efectiva d’incorporació a la comu nitat lingüística i com a factor de cohesió social; 2) impulsar els plans d’acolliment lingüístic per ga rantir l’accés de la nova immigració a l’aprenentatge del català, amb una oferta de cursos inicials gratuïts i adaptats a les diverses condicions de disponibilitat de temps de les persones, i implicar-hi els ens locals i les entitats cíviques; 3) mantenir l’oferta de nivells i d’horaris dels cursos de català per a persones adultes, arreu del territori, per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística; 4) garantir a la ciutadania i a les empreses l’accés a eines tecnològiques que els facilitin al màxim l’ús del català reforçant els serveis de traducció automàtica, d’atenció de consultes lingüístiques i d’aprenentatge del català en línia; 5) dur a terme les actuacions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè l’Estat avanci cap a un model plurilingüístic que defensi i impulsi el conjunt de llen gües peninsulars; 6) desplegar la legislació lingüística catalana o adequar-la a la potencialitat de l’Estatut amb relació als drets lingüístics de la ciutadania i al règim d’ús de les llengües de Catalunya; 7) aprovar el Projecte de llei de la llengua de signes; 8) fer un salt qualitatiu en el foment de la presència del català en l’oferta de pel·lícules doblades o subtitulades amb l’establiment d’un nou marc estratègic d’actuació que coordini les actuacions públiques des dels diferents òrgans de la Generalitat competents en aquesta matèria i impliqui els diversos agents empresarials del sector del cinema; i 9) dur a terme polítiques actives per impulsar l’ús soci al del català, especialment en els àmbits de les relacions laborals i empresarials i de l’etiquetatge dels productes industrials i comercials elaborats a Catalunya.

Resolució 520/VIII, del Parlament de Catalunya sobre l’orientació política general del Govern (núm. tram. 255-00005/08). BOPC núm. 543, de 5.10.2009, pàg. 12, punt 17è, matèria de política lingüística.

En matèria de política lingüística, la Resolució insta el Govern a donar compliment als compromisos següents: 1) mantenir la capacitat receptora d’alum-

Page 485

nat dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística per mitjà dels plans d’acolliment; 2) consolidar i reforçar el curs en línia Parla.cat; 3) implementar la política lingüística en el marc de la responsabilitat social de les empreses, per mitjà de l’acord de col·laboració signat entre l’Agència Catala na del Consum i diferents organitzacions empresarials, amb l’objectiu que la llengua sigui un element conformador de la responsabilitat social i un valor positiu que ajudi a definir la qualitat de l’empresa i en millori el prestigi; 4) impulsar i estendre sectorialment el programa «Voluntariat per la llengua»; 5) impulsar acords institucionals amb col·lectius profes sionals relacionats amb la justícia per fomentar l’ús del català en els àmbits respectius; 6) mantenir la campanya per al foment de l’ús del català; i, 7) mantenir el suport pressupostari al Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal que pugui exercir les seves competències amb garanties.

2.3. Mocions aprovades (subsegüents a una interpel·lació)

Moció 11/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre el programa de la participació de Catalunya en la Fira del Llibre de Frankfurt (núm. tram. 302-00037/08). BOPC núm. 86, de 18.06.2007, pàg. 7.

El Parlament insta el Govern a establir i mantenir com a criteri invariable la consideració de la literatura catalana com a eix central i fil conductor de les activitats o les exposicions incloses en el programa de la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt 2007.

Moció 20/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre les relacions amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (núm. tram. 302-00074/08). BOPC núm. 203, de 24.01.2008, pàg. 5.

El Parlament insta el Govern a: 1) refermar la voluntat de mantenir la promoció de la llengua i la cultura catalanes com un dels principis inspiradors de la programació de les emissores de la CCMA; 2) manifestar el seu suport als professionals de la CCMA; 3) donar ple suport als principis i les normes legals que estableixen l’ús de la llengua catalana i els seus referents culturals i nacionals en els mitjans de comunicació públics catalans; i, 4) fer les gestions necessàries davant la Generalitat Valenciana i el Govern de l’Estat per garantir que les emissions de TV3 es puguin veure al País Valencià i s’estableixin, de manera paral·lela, les condicions de reciprocitat pertinents.

Page 486

Moció 37/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió dels drets lingüístics en el conjunt dels drets humans (núm. tram. 302-00124/08). BOPC núm. 337, de 27.10.2008, pàg. 10.

El Parlament manifesta el seu suport a la petició que diversos organismes i entitats que treballen en el camp del multilingüisme han fet perquè l’Organització de les Nacions Unides inclogui els drets lingüístics en el conjunt dels drets humans. Igualment, insta el Govern a adherir-se a la petició d’inclusió dels drets lingüístics en el conjunt dels drets humans i a donar suport a les iniciatives de promoció i difusió d’aquesta petició

Moció 63/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació (núm. tram. 302-00194/08). BOPC núm. 572, de 16.11.2009, pàg. 27.

El Parlament declara el suport institucional al model educatiu propi de Catalunya i a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, i insta el Govern a: 1) desenvolupar totes les competències en matèria educativa que reconeix l’Estatut d’autonomia i desplegar i aplicar, en el temps i la forma adequats, els preceptes que disposa la Llei 12/2009, d’educació; 2) aplicar, d’acord amb la Llei 12/2009, d’educació, un marc educatiu estable i unes polítiques orientades a garantir la igualtat d’oportunitats, l’atenció a les famílies i la cohesió social i territorial amb un sistema educatiu modern i de qualitat; i, 3) presentar a la cambra el calendari i els continguts del desplegament de la Llei 12/2009 d’educació.

2.4. Informes sobre política lingüística

Amb caràcter anual, el Govern elabora l’Informe sobre política lingüística per al Parlament, en compliment de la previsió legal que fa la Llei 1/1998, de política lingüística, a l’article 39.3, amb el qual dóna a conèixer les actuacions de política lingüística realitzades o impulsades:

Informe sobre política lingüística corresponent a l’any 2005, en compliment de l’article 39.3 de la Llei 1/1998 (núm. tram. 334-00127/07). BOPC núm. 4, de 28.11.2006, pàg. 3.

Informe sobre política lingüística corresponent a l’any 2006, en compliment de l’article 39.3 de la Llei 1/1998 (núm. tram. 334-00038/08). BOPC núm. 196, de 16.01.2008, pàg. 3.

Page 487

Informe sobre política lingüística corresponent a l’any 2007, en compliment de l’article 39.3 de la Llei 1/1998 (núm. tram. 334-00074/08). BOPC núm. 340, de 30.10.2008, pàg. 3.

2.5. Informes del Síndic de Greuges

En els informes que presenta cada any al Parlament, el Síndic de Greuges3 dedica des del 2007 un apartat que tracta de la cultura i la llengua, dins del qual ofereix informació de les queixes que ha gestionat en referència amb la vulneració dels drets lingüístics dels ciutadans, o les disconformitats amb l’aplicació del règim lingüístic establert a l’Estatut i a les altres lleis, en els diferents àmbit d’actuació de les administracions públiques. En els darrers informes, especialment a partir del 2008, també fa referència als drets lingüístics amb relació a l’aranès. Durant l’actual legislatura s’han tramitat al Parlament tres informes anuals i un codi de bones pràctiques administratives, que també tracta dels drets lingüístics:

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2006 (núm. tram. 360-00004/08). BOPC núm. 42, de 8.03.2007, pàg. 114, apartat I.A.3, cultura i universitats. Les actuacions dutes a terme sobre la llengua es tracten dins l’apartat genèric de cultura.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2007 (núm. tram. 360-0009/08). BOPC núm. 220, de 29.02.2008, pàg. 112, apartat I.A.3, cultura i llengua.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2008 (núm. tram. 360-00011/08). BOPC núm. 413, de 27.02.2009, pàg. 119, apartat I.A.3, cultura i llengua.

Codi de bones pràctiques administratives del Síndic de Greuges (núm. tram. 337-00062/08). No s’ha publicat al BOPC.

Presentat al Parlament el 2.09.2009, per contribuir a definir el dret a la bona administració previst a l’Estatut, amb l’objectiu de promoure un elevat nivell de prestació dels serveis públics als ciutadans. Entre els principis que recull el

Page 488

Codi de bones pràctiques, hi ha el relatiu als drets lingüístics. Principi 8è del Codi sobre els drets lingüístics: «L’Administració ha de garantir el dret de les persones que s’hi adrecin en qualsevol de les llengües oficials i ha de comunicar-s’hi en la llengua que triïn».

2.6. Intervenció en el Ple de personalitats rellevants

Intervenció en el Ple de Joan Solà, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (núm. tram. 351-00001/08). DSPC-P núm. 87, d’1.07.2009, pàg. 56-59.

L’1 de juliol de 2009, el lingüista Joan Solà va comparèixer davant el Ple convidat per la cambra,4i va alertar que la llengua catalana no està bé de salut: ni de salut política, ni de salut social, ni de salut filològica. Distingit amb el quaranta-unè Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Solà va afirmar que Catalunya és una comunitat lingüísticament malalta des de fa molt de temps, i va insistir en la necessitat de redreçar la situació i de crear les condicions perquè el català sigui una llengua útil i necessària. En aquesta línia, va defensar que els diputats poden contribuir-hi per la seva condició de legisladors i de representants electes del poble.

2.7. Altres iniciatives

Per concloure, cal dir que, a més de les iniciatives que s’han posat en relleu més amunt, el Parlament també ha tramitat altres iniciatives parlamentà ries que han tractat, totalment o parcial, sobre la llengua i els aspectes lingüístics:

· 3 preguntes orals al Govern, respostes davant de comissió parlamentària.

· 21 preguntes orals al Govern, respostes en el Ple.

· 15 preguntes orals al president, respostes en el Ple.

· 272 preguntes escrites.

· 12 sol·licituds d’informació i documentació.

[1] La recerca sobre llengua catalana i política lingüística s’ha fet a partir de les iniciatives amb els descriptors següents: «llengua catalana», «política lingüística» o «ús de les llengües». També s’han cercat les iniciatives que en el títol contenen les paraules: llengua, catalana o bé lingüísti*.

[2] En aquesta secció es recull la informació del text inicial de la iniciativa legislativa quan inicia el seu tràmit parlamentari, per la qual cosa el contingut final pot diferir si al llarg de la tramitació parlamentària s’hi fan modificacions.

[3] Les queixes que tramita el Síndic de Greuges en matèria de llengua representen, generalment, un percentatge molt petit de la seva tasca (prop de l’1%). Es comenta en aquesta secció perquè tots els seus informes són presentats i es debaten a la cambra.

[4] Aquesta ha estat la primera vegada que la cambra ha fet ús de l’article 178 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC), que permet convidar personalitats rellevants per la seva significació institucional, política, social, científica o cultural a intervenir davant el Ple.