Crònica legislativa: Unió Europea

Autor:Narcís Mir
Pàgines:431-437
RESUMEN

Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, (...)

 
CONTENIDO

Page 431

Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, relatiu als trasllats de residus (DOUE L-190, de 12.07.2006, pàg. 1)

L’article 27* del Reglament, determina que qualsevol notificació, infor mació, documentació o una altra comunicació relativa als trasllats de residus en l’interior de la Comunitat, ja sigui amb trànsit a través de tercers estats o no, s’haurà de fer «en una llengua acceptable per a les autoritats competents afectades», les quals, si escau, podran demanar al notificant que els faciliti una traducció autoritzada en aquesta llengua.

D’altra banda, els articles 56 i 59 determinen, respectivament, que els estats membres hauran de notificar a la Comissió quines són les llengües acceptables per als estats membres (apartat f de l’art. 56.2) i que la Comissió podrà adoptar més directrius en relació amb l’ús de les llengües a les quals es refereix l’article 27 (apartat g de l’art. 59.1).

Decisió del Consell de 15 de setembre de 2006, per la qual s’aprova el seu Reglament intern (2006/683/CE, Euratom). (DOUE L-285, de 16.10.2006, pàg. 47)

Amb relació a les deliberacions públiques del Consell i els seus debats públics, l’article 8 de la Decisió estableix, en el punt 5, que se’ls donarà caràcter públic mitjançant la transmissió pública per mitjans audiovisuals, en particular en sala d’escolta i a través de la difusió en vídeo en directe en totes les llengües oficials de les institucions de la Unió Europea.

Page 432

Pel que fa a les deliberacions i decisions internes del Consell, l’article 14.1 determina que, llevat d’una decisió contrària adoptada pel Consell per unanimitat i motivada per la urgència, el Consell deliberarà únicament basant-se en documents i projectes redactats en les llengües previstes pel règim lingüístic en vigor (Reglament 1/1958, que actualment estableix l’existència de 23 llengües oficials). L’apartat 2 d’aquest mateix article assenyala que qualsevol membre del Consell podrà oposar-se a la deliberació si el text de les possibles esmenes no s’ha redactat en alguna de les llengües que ell designi dintre de les indicades en l’apartat 1.

Finalment, l’annex IV del Reglament estableix en els punts 1.h i 2.c disposicions específiques respecte de l’article 14 per al cas que, d’acord amb les disposicions dels tractats o del mateix Reglament. algun dels estats membres no pugui participar en les votacions.

Reglament (CE) núm. 1738/2006 del Consell, de 23 de novembre de 2006, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 930/2004 sobre mesures d’excepció temporals en relació amb la redacció en maltès dels actes de les institucions de la Unió Europea (DOUE L-329, de 25.11.2006, pàg. 1)

La modificació que introdueix aquest Reglament respecte del règim lingüístic del maltès com a llengua oficial de les institucions de la Unió Europea comporta la finalització del règim transitori de tres anys previst pel Reglament (ce) núm. 930/2004, que eximia les institucions comunitàries de l’obligació de redactar tots els actes en maltès i publicar-los en aquesta llengua en el doue. En aquest sentit, i tal com preveu l’article 1 del Reglament (ce) núm. 1738/2006, el 31 de desembre de 2008, és la data límit per acabar de publicar en maltès tots els actes que encara no hagin estat publicats en aquesta llengua.

Reglament (CE) núm. 1898/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, que estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris (DOUE L-369, de 23.12.2006, pàg. 1)

Page 433

L’article 3 del Reglament està dedicat a les normes especials aplicables a les denominacions. D’acord amb l’apartat 1, només es podran registrar les denominacions utilitzades, sigui en el comerç, sigui en la llengua comuna, per tal de designar un producte agrícola o alimentari concret. La denominació del producte agrícola o alimentari només es podrà registrar en els idiomes utilitzats en l’actualitat o històricament per designar l’esmentat producte en la zona geogràfica delimitada. Aquesta denominació, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article, s’haurà de registrar en la forma escrita original.

D’altra banda, l’article 14 estableix que els símbols comunitaris s’hauran de reproduir segons el model que figura en l’annex V del Reglament i que les indicacions que hi figuren «denominació d’origen protegida» i «indicació geogràfica protegida» es podran substituir pels termes equivalents en una altra llengua oficial de la Comunitat conforme al model que figura en el mateix annex V.

Aquest annex V determina, per a la llengua espanyola, les sigles dop (denominación de origen protegida) i igp (indicación geográfica protegida).

Reglament (CE) núm. 1899/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3922/91 del Consell relatiu a l’harmonització de normes tècniques i procediments administratius aplicables a l’aviació civil (DOUE L-377, de 27.12.2006, pàg.1) (Text pertinent a efectes de l’EEE)

L’annex III del Reglament, relatiu als requisits tècnics i els procedi ments administratius comuns aplicables al transport comercial per avió, assenyala, en la seva subpart P, referida a manuals, diaris de navegació i registres, que, llevat que l’Autoritat aprovi una altra possibilitat, o que ho exigeixi la legislació nacional, l’operador haurà d’elaborar el manual d’operacions en llengua anglesa. A més, l’operador podrà traduir aquest manual, o alguna de les seves parts, a una altra llengua.

Decisió del Consell de 18 de desembre de 2006, per la qual es modifica el Reglament de procediment del Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees en allò que fa al seu règim lingüístic (2006/956/CE, Euratom) (DOUE L386, de 29.12.2006, pàg. 45) Page 434

Estableix les llengües búlgara i romanesa com a noves llengües de procediment del Tribunal de Primera Instància. Decisió del Consell de 18 de desembre de 2006, per la qual es modifica el Reglament de procediment del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en allò que fa al seu règim lingüístic (2006/955/CE, Euratom)

(DOUE L-386, de 29.12.2006, pàg. 44)

Estableix les llengües búlgara i romanesa com a noves llengües de procediment del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

Directiva 2006/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, per la qual s’estableixen les prescripcions tècniques de les embarcacions de la navegació interior i es deroga la Directiva 87/714/CEE del Consell (2006/87/CE) (DOUE L-389, de 30.12.2006, pàg. 1)

L’annex II de la Directiva conté les prescripcions tècniques mínimes aplicables a les embarcacions de la navegació interior. Entre aquestes prescripcions figura la que conté l’article 10.03 ter, d’acord amb el qual l’activació dels mecanismes de sistemes contra incendis haurà de contenir les instruccions per a la seva utilització en una de les llengües dels estats membres.

Pel que fa a l’annex VII, que tracta de les societats de classificació, indica, en la seva part I, punt 1, que aquestes societats hauran de disposar d’un compendi de normes sobre disseny, construcció i inspecció periòdica de vaixells de navegació interior, publicat com a mínim en llengua alemanya, anglesa, francesa o neerlandesa.

Finalment, l’annex IX, que conté les prescripcions aplicables als llums de senyalització, instal·lacions de radar i indicadors de gir, estableix que els documents de prova i d’homologació dels llums de senyalització hauran d’estar redactats en la llengua oficial del país de les proves i de l’autoritat d’homologació (part II, art. 4.02); que tots els dispositius de comandament i totes les indicacions de les instal·lacionsPage 435de radar hauran d’anar marcades amb símbols o amb inscripcions en llengua anglesa, o amb ambdues coses (part III, art. 2.03); que les instruccions d’utilització hauran d’estar disponibles en llengua alemanya, francesa, anglesa i neerlandesa (part III, art. 2.04) i, finalment, que aquestes dues últimes prescripcions també seran aplicables als dispositius de gir (part IV, art. 2.03 i 2.04).

Directiva 2006/141/CE de la Comissió, de 22 de desembre de 2006, relativa als preparats per a lactants i preparats de continuació i per la qual es modifica la Directiva 1999/21/CE (DOUE L-401, de 30.12.2006, pàg. 1) (Text pertinent a efectes de l’EEE )

Els productes als quals es refereix aquesta Directiva estan subjectes a les normes generals sobre etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris que estableix la Directiva 2000/13/ce del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de març de 2000. Amb relació a aquests temes, aquesta Directiva 2006/141/ce preveu determinades particularitats que cal introduir en l’etiquetatge d’aquests productes per tal d’afavorir i protegir la lactància materna. Tot i això, i entre les novetats introduïdes per aquesta Directiva, cap no fa referència a la determinació específica de la llengua que cal utilitzar en les indicacions que contingui l’etiquetatge d’aquests productes. Per tant, en aquest aspecte, es continuen aplicant sense excepció les disposicions de la Directiva 200/13/ce.

Directiva 2006/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, sobre el permís de conduir (refosa) (Text pertinent a efectes de l’EEE) (DOUE L-403, de 30.12.2006, pàg. 18)

L’annex I d’aquesta Directiva, referit a les disposicions relatives al mo del comunitari de permís de conduir, indica que l’esmentat permís constarà de dues cares. La cara 1 contindrà les paraules «permís de conduir» en majúscules, en la llengua o les llengües de l’Estat membre que expedeixi el permís (annex I, punt 3). Aquesta mateixa cara contindrà també les paraules «model de les Comunitats Europees» en la llengua o llengües oficials dePage 436l’Estat membre que expedeixi el permís i també les paraules «permís de conduir» en les altres llengües de la Comunitat.

L’apartat b del punt 3 de l’annex I preveu també que en el cas que un estat membre vulgui redactar les inscripcions del permís de conduir, o almenys les més rellevants, en una llengua nacional distinta d’una de les llengües enumerades expressament en l’annex (que fa una relació de les llengües oficials de les institucions comunitàries) podrà elaborar-ne una versió bilingüe sempre que utilitzi una de les llengües esmentades i sense perjudici de la resta de disposicions de l’annex.

Reglament (CE) núm. 1922/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, pel qual es crea un Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (DOUE L-403, de 30.12.2006, pàg. 9)

L’article 16 del Reglament, referit al règim lingüístic del nou Institut, assenyala que li seran d’aplicació les disposicions del Reglament 1/1958, de 15 d’abril, pel qual s’estableix el règim lingüístic de les institucions de la Unió Europea.

Banc Europeu d’Inversió. Política de Divulgació — Principis, normes i procediments (2006/C 332/11) (DOUE C-332, de 30.12.2006, pàg. 45)

El document conté una declaració del Banc Europeu d’Inversió (bei) sobre la seva política de comunicació, en què apareixen algunes qüestions relatives a les llengües que utilitza aquesta institució.

Així, en els termes que fa servir el mateix document, el bei indica que considera la seva política de comunicació com un instrument flexible i evolutiu, sotmès a un procés continu d’avaluació interna i control de qualitat i receptiu dels comentaris del públic. Amb aquesta finalitat la política de divulgació serà revisada formalment cada tres anys. Entre les consideracions d’ordre polític que segueixen aquesta introducció, el punt 24 del document assenyala que, per promoure l’accessibilitat de la informació, el Banc practica un règim lingüístic ajustat a les necessitats del públic. Els documents estatutaris del bei es troben disponibles en tots els idiomes oficialsPage 437de la ue. Uns altres documents fonamentals que tenen un interès particular per al públic, com ara el Codi de conducta, també estan publicats en totes les llengües de la ue, mentre que d’altres es troben disponibles almenys en anglès, francès i alemany. La traducció a d’altres idiomes podrà ser considerada en el cas que determinat document despertés un gran interès. El bei imposa al seu personal l’obligació de procurar que en la mesura d’allò que sigui possible qualsevol ciutadà que escrigui al Banc en un dels idiomes de la ue rebi una resposta en la mateix llengua.

----------------------------------------

* L’ordre en què apareixen les disposicions esmentades és el de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (doue). Les sigles eee corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àmbit d’integració comercial que associa a un únic mercat interior de la ue amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.