Crònica legislativa: Unió Europea

Autor:Narcís Mir
Càrrec:Responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers UE. Secretaria per a la Unió Europea.
Pàgines:246-248
 
CONTENIDO

L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

Page 246

Estatuts de la Comissió Administrativa de Coordinació dels Sistemes de Seguretat Social, adscrita a la Comissió Europea, de 16 de juny de 2010. DOUE C 213, de 6.08.2010, pàg. 20.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:213:002 0:0025:ES:PDF

L’article 17 dels Estatuts aprovats determinen que les llengües de la Comissió Administrativa són les que s’estableixen com a llengües oficials de les institucions de la Unió, d’acord amb allò que preveu l’article 342 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, és a dir, les que figuren al Reglament núm. 1 del Consell, de 15 d’abril de 1958 amb les seves corresponents actualitzacions.

D’altra banda, l’article 12 d’aquests Estatuts assenyala que en els arxius de la Secretaria de la Comissió es conservarà un exemplar original de les decisions de la Comissió Administrativa, redactades en les distintes llengües de la Unió.

Finalment, cal indicar destacar també que l’article 13 preveu, en relació amb les actes que s’han de redactar després de cada reunió, que els membres que no les hagin rebut en la seva llengua podran ajornar-ne l’aplicació definitiva fins que la rebin.

Reglament (UE), núm. 737/2010 de la Comissió, de 10 d’agost de 2010, pel qual s’estableixen disposicions específiques d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1007/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre el comerç de productes derivats de la foca. DOUE L 216, de 17.08.2010, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:216:000 1:0010:ES:PDF

Page 247

L’article 8 del present reglament assenyala que la o les autoritats competents dels estats membres podran exigir que els diversos certificats que s’hagin d’emetre en relació amb els distints expedients en la matèria siguin traduïts a la llengua oficial de l’estat membre on el producte es comercialitzi.

Directiva 2010/64/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, relativa al dret a interpretació i a traducció en els processos penals. DOUE L 280, de 26.10.2010, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:000 1:0007:ES:PDF

La present directiva estableix normes relatives al dret a la interpretació i traducció en el processos penals i en els procediments corresponents a l’execució d’una ordre de detenció europea. Tot el conjunt de la norma té a veure amb les qüestions de naturalesa lingüística associades, en aquest cas, a la garantia que no puguin significar un obstacle per al processat a l’hora de poder defensar adequadament la seva posició.

Les seves disposicions es corresponen a les previsions que en aquesta matèria hi ha en el Conveni Europeu de Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Reglament (UE) núm. 1177/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre els drets dels passatgers que viatgen per mar i per vies navegables i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004. DOUE L 334, de 17.12.2010, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:000 1:0016:ES:PDF

Els articles 9.2 i 13.3 del reglament preveuen que els transportistes i opera-dors diversos de terminal posaran a disposició del públic amb mobilitat reduïda, materialment o a Internet, les condicions d’accés i les normes de qualitat de l’assistència en les mateixes llengües en les quals generalment la informació es posi a disposició de la resta de passatgers.

Des d’una perspectiva més general, els articles 22 i 23.1 d’aquesta disposició determinen que els transportistes i els operadors de terminal subministraran als passatgers informació adequada durant tot el viatge i sobre els drets dels passatgers en les mateixes llengües en les quals generalment es posi la informació als usuaris.

Page 248

Finalment, l’apartat 23.2 preveu que les autoritats portuàries puguin usar un resum de les disposicions del present reglament preparat per la Comissió Europea en totes les llengües oficials de la Unió.

Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) DOUE L 334, de 17.12.2010, pàg. 17.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:001 7:0119:ES:PDF

L’apartat 6 de l’article 13 de la Directiva determina que la Comissió Europea haurà de fer accessibles al públic els documents de referència MTD (millors tècniques disponibles) i vetllar perquè es publiquin les conclusions relatives a les MTD en totes les llengües oficials de la Unió.

Directiva 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2010 que modifica, en allò que respecta a la farmacovigilància, la Directiva 2001/83/ CE per la qual s’estableix un codi comunitari sobre medicaments per a ús humà. DOUE L 348, de 31.12.2010, pàg. 74.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:007 4:0099:ES:PDF

El punt 19 de la present directiva assenyala que l’apartat 3 de l’article 63 de la directiva 2001/83 tindrà una nova redacció, d’acord amb la qual, en deter-minats supòsits, per exemple quan el medicament no estigui destinat a ser lliurat directament al pacient, les autoritats competents podran establir una exempció total o parcial de l’obligació que l’etiquetatge i el prospecte estiguin redactats en la llengua o les llengües oficials de l’estat membre de comercialització del medicament.