Crònica legislativa: País Valencià

Autor:Mercè Teodoro
Càrrec:Advocada.
Pàgines:191-203
 
CONTENIDO

Page 191

La resolució més destacada del període és, sense dubte, la Llei 10/2010, de 9 de juliol (DOCV núm. 6310, de 14 de juliol), de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. Aquesta norma, que segons proclama el seu preàmbul, pretén modernitzar l’administració valenciana i adaptarla als principis d’eficiència i eficàcia, ha estat novament una oportunitat perduda per a la normalització del català en la nostra administració. En efecte, ben lluny d’establir, amb caràcter general i obligatori el requisit lingüístic per a accedir a la funció pública, s’ha limitat a incloure els coneixements lingüístics com a mèrit que, inclús, pot acreditar-se en un moment posterior i indeterminat. L’establiment del requisit per a determinats llocs de treball de forma específica, haurà d’ajustar-se, a més, a la descripció de la tasca i haurà de ser proporcional, la qual cosa implicarà continuar amb la conflictivitat, fins i tot judicial, que l’ambigua regulació anterior havia provocat. Lluny de la realitat, doncs, la possibilitat dels ciutadans d’exercir els seus drets lingüístics davant una administració que no està obligada a conèixer la llengua pròpia del País Valencià.

La resta d’insercions ressenyades no té un interès especial i són en la seua gran majoria reproduccions de convocatòries anteriors.

Passem, doncs, ja a resumir breument l’activitat legislativa valenciana en matèria de llengua en el període comprès entre juliol i desembre de 2010.

Acadèmia Valenciana de la Llengua

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/02/pdf/2010_12873.pdf

Resolució de 22 de novembre de 2010 (DOCV núm. 6410, de 2 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre de 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes per a la promoció dels escriptors en valencià. L’objectiu és, segons la convocatòria, fomentar l’hàbit lector en valencià entre la ciutadania mitjançant l’acostament dels autors de les obres

Page 192

literàries al seu públic potencial i fer-ho, a més a més, per tot el territori valencià. Hom pretén donar suport a les empreses editorials valencianes del sector privat que aposten per editar llibres en valencià perquè puguen organitzar presentacions i conferències dels escriptors en els llocs on els llibres estan més presents: en llibreries, biblioteques, cases de cultura, entitats socials i centres educatius. El crèdit per a aquesta iniciativa és de 30.000,00 i. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses editorials valencianes del sector privat que presenten els seus llibres en llibreries, biblioteques, cases de cultura, entitats socials, centres educatius i fires del llibre de municipis amb una població inferior a 100.000 habitants. El concepte susceptible d’ajuda serà la retribució dels honoraris de l’autor per a la presentació de l’obra escrita en valencià. Per a poder ser beneficiaris d’estes ajudes a l’obra literària presentada hom haurà de respectar la normativa lingüística de l’AVL.

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/02/pdf/2010_12877.pdf

Resolució de 22 de novembre de 2010 (DOCV núm. 6410, de 2 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre de 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de formació en Informàtica, en Lexicografia i Terminologia, en Onomàstica, i en Edició i Digitalització de Textos. La dotació econòmica de cada beca serà de 1.160 euros bruts mensuals i l’objecte de la convocatòria és la concessió de les següents beques de pràctiques de formació en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua:

- 1 beca d’Informàtica - 2 beques de tècnics en Lexicografia i Terminologia - 1 beca de tècnic en Onomàstica - 1 beca de tècnic en Edició i Digitalització de Textos

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/02/pdf/2010_12878.pdf

Resolució de 22 de novembre de 2010 (DOCV núm. 6410, de 2 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre de 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians a l’exterior. Com cada any, les ajudes es destinen a impartir cursos de valencià en centres valencians a l’exterior i a adquirir llibres i material discogràfic en valencià. Els cursos van adreçats, preferentment, a persones majors de 14 anys que siguen sòcies dels centres valencians a l’exterior, encara que hi poden participar també tots els membres de la

Page 193

col·lectivitat valenciana i els seus descendents, així com aquelles persones interessades. Cada curs té una durada de 60 hores. L’AVL seleccionarà el professor, el contingut dels cursos i el material docent. Poden ser beneficiaris d’estes ajudes els centres que figuren inscrits en el Registre de Centres Valencians a l’Exterior, creat pel Decret 38/2003, de 15 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la relació amb els centres valencians a l’exterior de la Comunitat Valenciana. .

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/02/pdf/2010_12880.pdf

Resolució de 22 de novembre de 2010(DOCV núm. 6410, de 2 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre de 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio i en les publicacions escrites de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada. La dotació econòmica d’aquesta línia és de 60.000 i. Els conceptes susceptibles d’ajuda són les publicacions escrites i les emissores de ràdio. Pel que fa a les publicacions, les ajudes es destinaran a abonar les despeses de personal, d’impremta o de distribució de les publicacions de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada, escrites totalment o predominantment en valencià. En relació amb les emissores de ràdio, les ajudes es destinaran a retribuir el personal tècnic o periodístic i les despeses d’emissió.

Els criteris per poder ser-ne beneficiari són els següents:

Per a les publicacions escrites:

 1. Respectar la normativa lingüística de l’AVL.

 2. Estar inscrites en el depòsit legal.

 3. Tindre una extensió mínima de 12 pàgines.

 4. Editar en paper almenys un mínim de 100 exemplars.

 5. Estar publicades en valencià en un 50% de les pàgines, com a mínim.

 6. Tindre una periodicitat mínima trimestral, i s’entén per tal l’edició de 3 números a l’any com a mínim.

 7. Ser publicacions d’àmbit local o comarcal, o de temàtica especialitzada.

  Per a les emissores de ràdio:

 8. Respectar la normativa lingüística de l’AVL.

 9. Estar en possessió de la concessió administrativa per a la gestió del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques en modulació de freqüència.

  Page 194

 10. Ser una emissora local de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 11. Emetre almenys la meitat de la programació en valencià.

  Toponímia

  No hi ha cap resolució publicada sobre aquesta matèria.

  Ensenyament

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/27/pdf/2010_8135.pdf

  Resolució de 7 de juliol de 2010 (DOCV núm. 6319 de 27 de juliol), de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual s’autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i oferta formativa complementària de les ensenyances d’idiomes de règim especial que s’imparteixen en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2010/2011. Aquesta ordre amplia l’oferta en ensenyament oficial d’idiomes a determinades escoles oficials d’idiomes del País Valencià.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/01/pdf/2010_12981.pdf

  Resolució de 22 de novembre de 2010 (DOCV 6409, d’1 de desembre), de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents i d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es realitza la convocatòria amb caràcter experimental per a l’organització de l’acció formativa específica Introducció a la Llengua i Cultura Xinesa en els centres docents de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011. La Conselleria d’Educació impulsa i recolza el foment de l’aprenentatge de la llengua xinesa en els centres educatius del seu àmbit de gestió. Ja l’Ordre 64/2010, de 16 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’Educació Secundària Obligatòria, introduïa quatre noves matèries optatives en l’Educació Secundària Obligatòria, entre les quals, la matèria Llengua i Cultura Xinesa s’ofereix com a matèria optativa en tercer i quart curs. La Generalitat, i l’entitat Hanban, van subs-criure amb data 28 de juliol de 2009 un conveni marc de col·laboració en matèria d’educació per a integrar en centres educatius de la Comunitat Valenciana professorat voluntari de xinès. L’objecte del dit conveni no sols és recolzar i promoure el desenrotllament de l’ensenyança de la llengua xinesa, sinó aprofundir en el coneixement dels aspectes culturals i costums de Xina, així com enfortir l’enteniment mutu i l’amistat entre els dos pobles. L’acció

  Page 195

  formativa específica d’Introducció a la Llengua i Cultura Xinesa, té caràcter experimental i es realitzarà fora de l’horari lectiu de l’alumnat, en l’àmbit escolar, durant el curs 2010-2011.

  Promoció social i cultura

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/09/pdf/2010_7588.pdf

  Resolució de 23 de juny de 2010 (DOCV núm. 6307, de 9 de juliol), de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedeixen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual 2010. L’ajut s’havia convocat mitjançant l’Ordre de 21/2010, de 22 de març, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual (DOCV núm. 6235, de 29.03.2010),

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/09/pdf/2010_7717.pdf

  Resolució de 24 de juny de 2010 (DOCV núm. 6307, de 9 de juliol), de la Conselleria d’Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2010. L’ajut s’havia convocat per l’Ordre 8/2010, de 17 de febrer de 2010 (DOCV núm. 6220, 05.03.2010), es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2010. Posteriorment l’Orde 53/2010, de 2 de juny de 2010 (DOCV núm. 6287, 11.06.2010), minora l’anterior import total de 227.500 euros

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/12/pdf/2010_7908.pdf

  Ordre 26/2010, de 7 de juliol (DOCV 6308 de 12 de juliol), de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià.

  L’import global màxim destinat a aquestes ajudes serà de 227.500 euros i seran objecte d’ajuda tots els llibres publicats en valencià, incloses les línies editorials al voltant de les ciències humanes i socials que siguen eines bàsiques o complementàries, o que siguen resultat d’investigacions que promoguen les esmentades disciplines, per empreses editorials comercials que tinguen seu social al País Valencià i se’ls haja atorgat el número de Dipòsit Legal durant l’any 2009, sempre que no s’hagen acollit a aquesta ajuda durant 2009. A més, s’exigiran els requisits següents:

  Page 196

  a) Estar comercialitzats almenys en cinquanta punts de venda, excepte en el cas de llibres de caràcter professional.

  b) Tenir una tirada mínima de 500 exemplars.

  c) Ser primeres edicions en el catàleg de l’editorial sol·licitant.

  d) Posseir un mínim de cinquanta pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia.

 12. També podran optar a aquesta ajuda les partitures de compositors valencians publicades per editorials que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, sempre que comptin amb un mínim de quatre pàgines.

 13. Una obra que estiga editada en diverses enquadernacions (rústica, cartoné, etc.) només podrà presentar-se en una ajuda.

  Podran optar a aquesta subvenció totes les empreses editorials que tinguen seu social a la Comunitat Valenciana i la producció de les quals siga comercialitzada a través de llibreries

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/12/pdf/2010_7909.pdf

  Ordre 27/2010, de 7 de juliol (DOCV 630, de 12 de juliol), de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció de línies editorials en castellà. L’import global màxim destinat a aquestes ajudes serà de 145.834,29 euros.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/20/pdf/2010_7944.pdf

  Resolució de 7 de juliol de 2010 (DOCV núm. 6314 de 20 de juliol), de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual es concedeixen subvencions a les xicotetes i mitjanes empreses del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, per a la producció de programes seriats de televisió. Les bases i convocatòria s’havien determinat en la Resolució de 23 de desembre de 2009, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació (DOCV núm. 6191, de 25 de gener de 2010).

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/22/pdf/2010_8134.pdf

  Resolució de 9 de juliol de 2010 (DOCV 6316 de 22 de juliol) de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. Les ajudes es van convocar per l’Orde 25/2010, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Educació (DOCV núm. 6248, 19.04.2010), es van convocar ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús del valencià en les produccions teatrals per un import total de 9.100 euros.

  Page 197

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/22/pdf/2010_8211.pdf

  Resolució de 12 de juliol de 2010 (DOCV 6316 de 22 de juliol), de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2010. Les ajudes havien estat convocades per l’Orde 5/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Educació (DOCV 6214, 25.02.2010) i per un import total de 227.500 euros.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/10/04/pdf/2010_10489.pdf

  Resolució de 24 de setembre de 2010 (DOCV 6368 de 4 d’octubre), de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. La convocatòria figura a l’Ordre de 7 de juliol de 2010, de la Conselleria de Cultura i Esport, (DOCV núm. 6308, de 12 de juliol de 2010).

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/10/04/pdf/2010_10498.pdf

  Resolució de 28 de setembre de 2010 (DOCV 6368 de 4 d’octubre), de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es concedeixen les ajudes per a la producció editorial en valencià. Havien estat convocades per Ordre de 7 de juliol de 2010, de la Conselleria de Cultura i Esport, (DOCV núm. 6308, de 12 de juliol de 2010).

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/04/pdf/2010_11662.pdf

  Convocatòria del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 2010, (DOCV núm. 6.390 de 4 de novembre), de la Diputació Provincial d’Alacant corresponent a la XVI edició del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià. La dotació és de 17.000 euros i l’extensió no serà inferior a 150 folis ni superior a 250 folis, mecanografiats a doble espai escrits en valencià, i per una sola cara. El termini de presentació d’originals finalitza el 30 de novembre de 2010. Els anuncis detallats de les bases que regeixen aquesta convocatòria han aparegut en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 134, de data 16 de juliol de 2010.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/08/pdf/2010_11882.pdf

  Resolució de 26 d’octubre de 2010 (DOCV 6392, de 8 de novembre) de la Conselleria d’Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per a dos associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2010. Aquesta resolució correspon a l’ajust provocat per la renuncia de dues beneficiàries i l’atorgament de l’import rebutjat a altres dues.

  Page 198

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/09/pdf/2010_12001.pdf

  Resolució de 10 de setembre de 2010 (DOCV núm. 6.393, de 9 de novembre), de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge en valencià de produccions audiovisuals durant 2010. Les ajudes són per un import global màxim de 177.600 euros. Són objecte de subvenció les activitats de doblatge en valencià de produccions audiovisuals realitzades durant l’any 2010, segons els criteris següents:

  Primera. Beneficiaris

 14. Poden optar a les ajudes les empreses, associacions i federacions del sector de l’audiovisual constituïdes i ubicades a la Comunitat Valenciana.

  Segona. Objectius

  Subvencionar els costos del doblatge en valencià de les diferents obres audio-visuals (llargmetratges, curtmetratges, sèries, documentals) i ajudar econòmicament les empreses i les entitats representatives del sector audiovisual per a afavorir una major presència social del valencià. La subvenció s’ha de destinar a sufragar part dels costos del doblatge de cada obra audiovisual.

  Les sol·licituds s’ordenaran en una llista, de major a menor, segons la puntuació que obtinguen de l’aplicació del barem següent:

  a) Foment de l’ús social del valencià. Màxim 60 punts.

  b) Foment del sector professional del doblatge de la Comunitat Valenciana. Màxim 20 punts.

  c) Foment del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana. Màxim 10 punts.

  d) Interès formatiu i cultural. Màxim 10 punts.

  Funció Pública

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/14/pdf/2010_8010.pdf

  Llei 10/2010, de 9 de juliol (DOCV núm. 6310, de 14 de juliol), de la Gene-ralitat, d’Ordenació Gestió de la Funció Pública Valenciana.

  La regulació de la funció pública valenciana es va abordar per primera vegada amb l’aprovació de la Llei 10/1985, de 31 de juny, (DOGV núm. 279, de 12 d’agost de 1985), de la Generalitat. Aleshores calia fer front a les necessitats de la incipient administració de la Generalitat. El model dissenyat venia con-

  Page 199

  dicionat per les estructures organitzatives tradicionals de l’administració general de l’Estat, assumides a través dels processos de transferències i, des del punt de vista normatiu, per la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, de Procés Autonòmic i per la Llei 30/1984, de 2 agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, les quals limitaven considerablement els marges de configuració de la funció pública valenciana. 25 anys després d’aquella data i de successives modificacions d’aquell text inicial que van donar lloc al vigent Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995 del Consell, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (DOCV núm. 2613, de 26 d’octubre de 1995), hom constata que la realitat social i administrativa actual difereix molt de l’existent llavors. Ha estat d’especial importància i transcendència l’aprovació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE 89, de 13 d’abril de 2007), el qual té caràcter de norma estatal bàsica per a totes les administracions públiques espanyoles i exigeix l’adaptació i l’ajust de la legislació de la funció pública valenciana a les previsions bàsiques de la llei estatal.

  A efectes d’aquesta crònica interessa destacar que la llei no preveu com a requisit d’accés a la funció pública valenciana amb caràcter general i obligatori el coneixement de català. Es continua exigint com a mèrit i podrà acreditar-se fins i tot una vegada aprovat el procés de selecció per part del candidat. Reproduïm, pel seu interès, els articles relatius a aquestes qüestions:

  Article 53. Requisits d’accés

 15. Són requisits generals de participació en els procediments selectius els següents:

  a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d’acord amb el que hi ha disposat en l’article següent, permeta l’accés a l’ocupació pública.

  b) Haver complit setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa o d’aquella altra que puga establir-se per llei.

  c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.

  d) No haver estat separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualssevol funcions públiques o d’aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria.

  En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver estat acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a

  Page 200

  exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedesca en els mateixos termes en el seu estat l’accés a l’ocupació pública.

  e) Posseir la titulació exigida o complir els requisits per a la obtenció d’aquesta en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, excepte per a l’accés a les agrupacions professionals funcionarials previstes en l’article 25.

 16. Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d’un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats haurà de fer els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze l’administració de la Generalitat.

 17. Així mateix, els qui superen les proves selectives hauran d’acreditar, mitjançant el certificat mèdic oficial corresponent, que posseeixen les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.

 18. Només podran exigir-se altres requisits específics d’accés si guarden relació objectiva i proporcionada amb les funcions a assumir i les tasques que s’ha d’exercir i són establerts d’una manera abstracta i general.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/08/31/pdf/2010_9480.pdf

  Decret 116/2010, de 27 d’agost (DOCV núm. 6344 de 31 d’agost del Con-sell, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló. La Universitat Jaume I és la única que estableix amb caràcter general que tant el personal docent i investigador com el personal administratiu i de serveis hauran de conèixer el valencià per accedir a un lloc de treball en la institució. La UJI també va intentar que en els seus estatuts figurés com a única llengua oficial el valencià -tot i precisant que acadèmicament és català- i es quedés fora l’espanyol. Tanmateix, la redacció inicial va ser impugnada judicialment pel Consell i finalment, la sentència dictada pel Tribunal Suprem tampoc ha exigit una menció obligada a les dues llengües oficials de la Comunitat, el valencià i el castellà

  Reproduïm parcialment la norma comentada:

  Article 5

  Són finalitats de la Universitat Jaume I al servici de la societat:

  f) Impulsar el multilingüisme en el marc de la docència i la investigació.

  Page 201

  i) Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia, el valencià segons l’Estatut d’Autonomia, atenent la seua consolidació i plena normalització en tota la comunitat universitària.

  Article 7

  La llengua pròpia de la Universitat Jaume I és el valencià. Són llengües oficials de la Universitat Jaume I les que reconeix com a tals l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana Queda derogat el Decret 252/2003, de 19 de desembre, del Consell, pel qual es van aprovar els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Article 98

 19. Són deures del personal docent i investigador, a més dels que preveuen les lleis:

  a) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals haja sigut designat o elegit.

  b) Complir estos Estatuts i les normes de desplegament.

  c) Conèixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I.

  Article 99

 20. Amb l’Informe previ de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, el Consell de Govern ha d’aprovar anualment la relació de llocs de treball del personal docent i investigador distribuïda per categories i departaments, tenint en compte les necessitats docents i investigadores establides pels centres i els departaments, així com la consolidació de la llengua pròpia, i les de promoció del personal docent i investigador dins dels recursos disponibles

  Article 123

 21. Són deures del Personal d’Administració i Servicis, a més dels que preveuen les lleis:

  d) Conèixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I.»

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/09/20/pdf/2010_9951.pdf

  Resolució de 10 de setembre de 2010 (DOCV núm. 6358, de 20 de setembre), de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per a les persones treballadores públiques de l’Administració de la Generalitat. Els cursos són de coneixements de valencià i estan adreçats al personal no docent al servei de la Generalitat. Es convoquen dues modalitats de cursos:

  a) Cursos centralitzats. El període lectiu s’iniciarà el 10 de gener de 2011 i finalitzarà el 17 de juny de 2011. Tindran una dedicació lectiva de 50 hores. S’organitzaran a les ciutats d’Alacant, Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Orihuela, València i Sagunt, d’acord amb la planifica-

  Page 202

  ció establida en la pàgina d’inscripció. En l’oferta s’inclouen cursos per a persones sordes, els horaris i els llocs de realització dels quals es planificaran a partir de l’estudi de les preinscripcions.

  b) Cursos en centres de treball. S’organitzaran en les diferents conselleries i organismes dependents de la Generalitat.

  Els cursos són de preparació per a les proves que convoca la Junta Qualifica-dora de Coneixements de Valencià. L’assistència i la participació en els cursos no comporta l’expedició de cap títol que acredite haver superat cap dels nivells dels certificats oficials administratius.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14083.pdf

  Ordre 92/2010, de 3 de desembre (DOCV núm. 6.428, de 30 de desembre), de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i traducció. Les practiques professionals es realitzaran en la Secretaria Autonòmica d’Educació i el seu import global serà de 24.000 euros. Els aspirants hauran de tenir menys de 35 anys i estar en possessió del títol de llicenciat en Filologia o Traducció i Interpretació i no ha d’haver transcorregut més de cinc anys des de la seua finalització. A més, hauran d’estar en possessió del nivell superior de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i no haver sigut beneficiari de beques o pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/02/pdf/2010_7393.pdf

  Resolució de 23 de juny de 2010 (DOCV núm. 6302, de 2 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/23/pdf/2010_8016.pdf

  Resolució de 6 de juliol de 2010 (DOCV núm. 6317 de 23 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació i llenguatge administratiu.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/07/26/pdf/2010_8051.pdf

  Page 203

  Resolució de 9 de juliol de 2010 (DOCV 6318 de 26 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/26/pdf/2010_12690.pdf

  Resolució de 17 de novembre de 2010 (DOCV núm. 6406, de 26 de novembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià.

  http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/15/pdf/2010_13179.pdf

  Resolució de 25 de novembre de 2010 (DOCV núm. 6417, de 15 de desembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià.