Crònica Legislativa de les Illes Balears (Segon semestre del 2011)

Autor:Antoni Nadal
Càrrec:Professor de l’Escola Balear d’Administració Pública
Pàgines:151-157
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 151

Aquesta crònica legislativa dóna una imatge de la política lingüística establerta pel Govern de les Illes Balears sorgit de les urnes el 22 de maig de 2011, en mans del Partit Popular. De llavors ençà, per primer cop en democràcia, el català suporta a les Illes una ofensiva que afecta especialment els àmbits d’ús oficial, de l’ensenyament i dels mitjans de comunicació social. No obstant això, per a completar aquesta crònica, caldria tenir en compte, d’una banda, la crisi econòmica espanyola de 2008 i, d’altra banda, declaracions del president Bauzá –és obligatori pronunciar el seu cognom amb fonètica castellana a la ràdio i a la televisió autonòmiques– com les següents: «el castellano es nuestro idioma y el catalán es una lengua cooficial» (8 de setembre de 2011) i «a IB3 hi haurà programes en castellà, faltaria més» (25 de setembre de 2011); l’oposició del PP a convocar el Consell Social de la Llengua Catalana; el tancament de la Ràdio i Televisió de Mallorca; el menyspreu a la Universitat de les Illes Balears, la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana; la paralització total de projectes destinats a la promoció i al desenvolupament dels joves; la supressió de l’opció de català al multiplex de la TDT; la suspensió dels cursos de capacitació i seminaris en català del Pla de reciclatge i formació; l’eliminació a Menorca, Eivissa i Formentera dels equips de suport a l’ensenyament de la llengua dels Serveis d’Ensenyament en Català dependents de la Conselleria d’Educació, i la reducció a una tercera part a Mallorca; la descurança lingüística en el BOIB; la supressió dels ajuts a la normalització lingüística…

Ajuts, subvencions, beques i premis

Concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca en concepte de suport genèric a la producción editorial i fonogràfica en llengua catalana dins la primera convocatòria de l’any 2011 (Butlletí Oficial de les Illes Balears –BOIB– núm. 106, de 12 de juliol de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011106/mp42.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de setembre de 2011 per la qual deixa sense efecte la convocatòria pública d’ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació per a l’any 2011 (BOIB núm. 152, de 6 d’octubre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011152/p14.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de setembre de 2011 per la qual deixa sense efectes la convocatòria pública de d’ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català per a l’any 2011 (BOIB núm. 152, de 6 d’octubre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011152/mp14.pdf

Page 152

Concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les revistes locals de Menorca en llengua catalana any 2011 (BOIB núm. 127, de 25 d’agost de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011127/p17.pdf

Canvi d’instructora en la convocatòria d’ajuts Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs esportius de l’illa per al 2011 (BOIB núm. 146, de 29 de setembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011146/p24.pdf

Convocatòria i bases de l’XI Premi Josep Vivó de glosa escrita del Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 163, de 29 d’octubre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011163/mp74.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats d’1 de desembre de 2011 per la qual determina els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per a dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de les Illes Balears per al curs 2011-2012. Disposa que l’import màxim destinat a les beques d’auxiliars de conversa en llengua anglesa per al curs escolar 2011-2012 és de 616.000 € (BOIB núm. 187, de 15 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011187/p13.pdf

Institut Ramon Llull

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 25 de juliol de 2011 sobre la selecció del professorat d’estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2011-2012 i per a l’atorgament d’ajuts de desplaçament i incorporació a les persones seleccionades (BOIB núm. 119, de 6 d’agost de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011119/mp18.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 26 de juliol de 2011 per la qual atorga ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2011-2012 (BOIB núm. 119, de 6 d’agost de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011119/mp20.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 20 de setembre de 2011 per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es en llengua catalana corresponent a l’any 2011 (BOIB núm. 154, d’11 d’octubre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011154/p4.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 23 de setembre de 2011 per la qual concedeix ajuts als professors d’estudis catalans de les universitats de l’exterior que exerceixen en dues o més universitats de localitats diferents (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011159/mp19.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 2 de novembre de 2011 de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les

Page 153

proves de català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2011 en qualitat d’organitzadors, administradors (BOIB núm. 170, de 15 de novembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011170/p36.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 23 de setembre de 2011 per la qual atorga ajuts als professors d’estudis catalans de les universitats de l’exterior que hagin assistit a les XXV Jornades internacionals per a professors de català (Girona, 18 ‘ 21 de juliol de 2011) (BOIB núm. 170, de 15 de novembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011170/p35.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 24 d’octubre de 2011 per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana (BOIB núm. 170, de 15 de novembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011170/p35.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 9 de novembre de 2011 per la qual modifica la Resolució de 26 de juliol de 2011, del director de l’Institut Ramon Llull per la qual atorga ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2011-2012 (BOIB núm. 181, de 3 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011181/p10.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 10 de novembre de 2011 per la qual modifica la Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 23 de setembre de 2011 per la qual concedeix ajuts als professors d’estudis catalans de les universitats de l’exterior que exerceixen en dues o més universitats de localitats diferents (BOIB núm. 181, de 3 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011181/p11.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 12 de desembre de 2011 per la qual obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a la Universitat de Xile i a la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile (Xile) (BOIB núm. 190, de 20 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011190/mp21.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 12 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a desplaçaments a l’exterior (BOIB núm. 190, de 20 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011190/mp16.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 22 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana durant l’any 2012 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp23.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 22 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’institut ramon llull per a desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/ores en llengua catalana i traductors/ores literaris/àries del català durant l’any 2012 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp26.pdf

Page 154

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 22 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament que es realitzin durant l’any 2012 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp27.pdf

Educació, cultura i universitats

Decret 23/2011, de 5 d’agost, del president de les Illes Balears, pel qual es rectifiquen els errors materials i es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les competències següents de la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives s’assignen a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional: impuls i foment de projectes d’innovació educativa; materials didàctics; formació permanent del professorat; atenció a la diversitat; formació professional i relacions del sistema educatiu amb l’empresa; educació de persones adultes; intervenció en els programes d’orientació, d’ocupació i de formació gestionats pels serveis públics d’ocupació adscrits a la Conselleria; ordenació dels ensenyaments; ensenyament del català i normalització lingüística en l’àmbit educatiu; ensenyament de llengües estrangeres; programes internacionals, i educació a distancia no universitària (BOIB núm. 119, de 6 d’agost de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011119/mp5.pdf

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre de 2011 pel qual autoritza la modificació dels Estatuts del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 156, de 15 d’octubre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011156/mp10.pdf

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 31 d’octubre de 2011 per la qual fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents que preveu la Llei orgànica d’educació (BOIB núm. 167, de 8 de novembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011167/mp5.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de novembre de 2011per la qual regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2011-2012 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria. En el curs 2011-2012, s’han d’avaluar dues competències: la competencia en comunicació lingüística (en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i la competència matemàtica (BOIB núm. 176, de 24 de novembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011176/mp12.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de novembre de 2011 per la qual fixa les directrius i aprova el Pla d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al període 2011-2015. Entre les directrius a les quals s’ha d’ajustar el Pla d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) i els programes d’actuació corresponents hi ha les següentes: contribuir a la millora permanent del sistema educatiu, millorar el rendiment escolar (amb una especial atenció a les àrees instrumentals i a les llengües estrangeres) i afavorir la permanència de l’alumnat en el sistema educatiu, i contribuir a potenciar l’ús de les llengües oficials i la cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 187, de 15 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011187/mp13.pdf

Page 155

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 29 de novembre de 2011 per la qual estableix el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2011-2012. Els objectius del programa 2011-2012 concreten els prevists en el Pla d’actuació per al període 2011-2015 establert com a annex 2 de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de novembre de 2011 (BOIB núm. 188, de 17 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011188/mp6.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de desembre de 2011 per la qual estableix el procediment per a l’adquisició i per al reconeixement d’especialitats d’acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Entre les especialitats, hi ha llengua estrangera (francés, anglès, alemany), audició i llenguatge, i llengua catalana (BOIB núm. 185, de 10 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011185/mp9.pdf

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de desembre de 2011 per la qual convoca la prova d’accés singular al cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB núm. 191, de 22 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011191/mp39.pdf

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 15 de desembre de 2011 per la qual convoca la prova d’accés singular al cicle formatiu de grau superior de Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics i en concreten aspectes sobre l’organització (BOIB núm. 191, de 22 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011191/mp35.pdf

Funció pública

Resolució del president de l’Escola Balear d’Administració Pública de 2 d’agost de 2011 per la qual aprova el calendari de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola Balear d’Administració Pública per a la convocatòria d’octubre de 2011 (BOIB núm. 127, de 25 d’agost de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011127/p4.pdf

Resolució del president de l’Escola Balear d’Administració Pública de 2 de setembre de 2011 per la qual modifica el calendari de les proves de llengua catalana a Menorca corresponents a la convocatòria d’octubre de 2011, aprovat per la Resolució de 2 d’agost de 2011 (BOIB núm. 143, de 22 de setembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011143/p25.pdf

Resolució del president de l’Escola Balear d’Administració Pública de 13 de desembre de 2011 per la qual aprova el pla anual, la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana organitzats per l’EBAP per a l’any 2012 (BOIB núm. 188, de 17 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011188/mp30.pdf

Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 14 de desembre de 2011 per la qual sotmet a l’audiència de la ciutadania el nou esborrany d’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 193, de 27 de desembre de 2011).

Page 156

http://boib.caib.es/pdf/2011193/p62.pdf

Resolució del president de l’Escola Balear d’Administració Pública de 19 de desembre de 2011 per la qual aprova i convoca les accions formatives del primer semestre dels plans de formació de l’Escola per a l’any 2012 (BOIB núm. 195, de 30 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011195/mp32.pdf

Consells insulars

Publicació íntegra del Reglament de Funcionament de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual de Formentera, aprovat el 29 d’abril de 2010. La llengua vehicular de Ràdio Illa i tots els mitjans de comunicació de titularitat insular és el català. Es potenciarà el màxim possible el seu ús per a aconseguir la major difusió social (BOIB núm. 119, de 6 d’agost de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011119/mp50.pdf

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals per a l’any 2011 (BOIB núm. 121, d’11 d’agost de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011121/mp56.pdf

Reglament de règim intern del Centre de dia per a persones amb malaltia d’Alzheimer i altres trastorns cognitius del Consell Insular de Menorca a Ciutadella. Entre els drets de les persones usuàries del centre i els seus representants el dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions i els requisits necessaris per a accedir-hi, i el dret a rebre la valoració de la seva situació i, si és procedent, la valoració de les necessitats socials dels familiars o de les persones que en tenen cura, en un llenguatge clar i entenedor (BOIB núm. 170, de 15 de novembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011170/mp134.pdf

Declaració del Consell Insular d’Eivissa de ses Caramelles de Pasqua com a bé d’interès cultural, amb la tipologia de bé inmaterial (BOIB núm. 187, de 15 de desembre de 2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011187/mp72.pdf

El coneixement del català com a requisit per a poder optar a un lloc de feina a la sanitat pública balear

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 21 de setembre de 2011, va aprovar la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rectificació de les normes que regulen i exigeixen el coneixement de la llengua catalana als professionals mèdics com a requisit per a poder optar a un lloc de feina a la sanitat pública balear: «El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a rectificar de forma urgent la normativa que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els processos selectius d’accés i de mobilitat del personal del sector públic sanitari de la CAIB, determinant que els coneixements de llengua catalana seran valorats com a mèrit i no com a requisit a l’hora d’ocupar un lloc de treball en el sector públic sanitari balear.» (Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears –BOPIB– núm. 14, de 30 de setembre de 2011.)

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/bopibs/bopib-08-014.pdf

Programació infantil en anglès a IB3

La Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 5 d’octubre de 2011, va aprovar la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació infantil en anglès a IB3:

Page 157

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que apliqui progressivament el sistema multillengües a la programació infantil d’IB3, per garantir l’accés a la versió original, d’acord amb les possibilitats econòmiques de l’ens.

2. El Parlament de les Illes Balears insta a Radio y Televisión Española (RTVE) a incorporar el sistema multilingüe en la programació infantil dels seus canals d’emissió, d’acord amb les possibilitats econòmiques de l’ens.

(BOPIB núm. 16, de 14 d’octubre de 2011.)

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/bopibs/bopib-08-016.pdf

Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies 20 i 21 de desembre de 2011, va aprovar la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012. La disposició final primera estableix unes modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Entre d’altres, se suprimeix l’article 80, relatiu a les exempcions de la taxa per matrícula a les proves de llengua catalana (BOPIB, núm. 28, de 27 de desembre de 2012).

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/bopibs/bopib-08-028.pdf