Crònica legislativa: Illes Balears

Autor:Antoni Nadal
Càrrec:Professor de l'Escola Balear d'Administració Pública.
Pàgines:204-210
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 204

Ajuts, subvencions, beques i premis

El Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar el 16-6-2010 la convocatòria i les bases dels ajuts de mínims per al suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per al 2010, amb un import de 136.000 i (Butlletí Oficial de les Illes Balears -Boib- núm. 98, d’1-7-2010) (esmena en el BOIB núm. 113, de 31-7-2010, i modificació d’una base en el BOIB núm. 158, de 30-10-2010); el 16-6-2010, la convocatòria de les subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per al 2010, amb un import de 200.000 i (BOIB núm. 101, de 6-7-2010); el 10-11-2010, la convocatòria de les subvencions en espècie per a l’acolliment lingüístic i cultural als municipis per als anys 2010 i 2011, amb un import de 327.488 i (BOIB núm. 170, de 23-11-2010), i el 10-11-2010, la Resolució fase 2 de suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2010 (BOIB núm. 174, de 30-11-2010). Resolució del conseller executiu de Cultura i Patrimoni de 14-12-2010 per la qual concedeix subvencions de normalització lingüística per a butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns i revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre per al 2010 (BOIB núm. 187, de 23-12-2010).

El Consell Executiu del Consell de Menorca va aprovar el 14-6-2010 la convocatòria dels ajuts per al foment de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs esportius de Menorca per al 2010, amb un import de 28.616 i (BOIB núm. 99, de 3-7-2010) (concessió d’aquests ajuts en el BOIB núm. 184, de 18-12-2010); el 19-7-2010 va concedir ajuts a les revistes locals de Menorca en llengua catalana any 2010 (BOIB núm. 113, de 31-7-2010); el 12-7-2010 va concedir ajuts en concepte de suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana dins la primera convocatòria del 2010 (BOIB núm. 119, de 14-8-2010); el 26-7-2010 va aprovar la segona convocatòria del suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per al 2010, amb un import de 6.843 i (BOIB núm. 123, de 21-8-2010) (concessió d’aquests ajuts en el BOIB núm. 176, de 2-12-2010),

Page 205

i el 4-10-2010, la convocatòria i les bases del X Premi Josep Vivó de glosa escrita, amb un import de 1.400 i (BOIB núm. 149, de 16-10-2010).

El Consell Executiu del Consell d’Eivissa va aprovar el 17-9-2010 la convocatòria i les bases dels ajuts econòmics per al foment de l’ús de la llengua cata-lana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis per al 2010, amb un import de 10.000 i (BOIB núm. 140, de 25-9-2010).

Conveni de col·laboració entre el Consell d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals subscrit el 3-9-2010 (BOIB núm. 146, de 9-10-2010).

Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut d’11-10-2010 per la qual aprova la convocatòria dels certàmens i premis del programa cultural Art Jove per al 2010 (BOIB núm. 154, de 26-10-2010).

Acord del Consell de Govern de 5-11-2010 pel qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Educació i Cultura per al període 2009-2011 (BOIB núm. 165, de 13-11-2010).

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 24-11-2010 per la qual convoca la primera edició dels Premis d’Investigació Institut d’Estudis Baleàrics any 2010 (BOIB núm. 176, de 2-12-2010).

Resolució de1 conseller de Presidència de 8-11-2010 per la qual aprova les bases que han de regir els concursos de produccions artístiques, literàries i audiovisuals que s’han de convocar per als centres educatius de les Illes Balears amb motiu de les celebracions del Dia de les Illes Balears 2011 (BOIB núm. 177, de 4-12-2010).

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 21-12-2010 per la qual concedeix la Medalla al Mèrit de la Conselleria d’Educació i Cultura a la senyora Aina Moll i Marquès en reconeixement a la seva trajectòria professional, tant en la docència com en l’estudi filològic, i al seu compromís cívic amb la cultura catalana (BOIB núm. 190, de 30-12-2010).

Ensenyament i Direcció General de Política Lingüística

Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 116, de 7-8-2010).

Page 206

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 29-10-2010 per la qual aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria d’Educació i Cultura (BOIB núm. 158, de 30-10-2010).

Resolució del vicepresident primer del Consell Social de la Llengua Catalana de 3-6-2010 per la qual publica l’acord del Ple de nomenament de secretari (BOIB núm. 102, de 8-7-2010).

Instruccions de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de 30-9-2010 per les quals estableix el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2010-2011 (BOIB núm. 153, de 23-10-2010).

El Ple del Consell de Formentera va aprovar el 30-7-2010 el reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell de Formentera (BOIB núm. 165, de 13-11-2010).

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 9-11-2010 per la qual convoca les proves de febrer del 2011 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 167, de 18-11-2010). Correcció d’errades en el BOIB núm. 180, d’11-12-2010.

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 12-11-2010 per la qual fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents regulats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu. Segons la base desena, «els funcionaris docents del cos de professors d’ensenyament secundari y del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes que són titulars de les especialitats de Llengua i literatura valenciana (Comunitat Valenciana) i Llengua i literatura catalanes (Catalunya), si tenen els requisits exigits, poden participar en aquesta convocatòria per l’especialitat de Llengua i literatura catalanes» (BOIB núm. 169, de 20-11-2010).

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 17-11-2010 per la qual regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2010-2011 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de quart curs d’educació primària (BOIB núm. 174, de 30-11-2010).

Page 207

Institut Ramon Llull

Resolucions del director de l’Institut Ramon Llull (IRL): de 21-6-2010 per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i la base vuitena de la convocatòria (BOIB núm. 102, de 8-7-2010). De 20-7-2010 sobre la selecció del professorat d’estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2010-2011 i per a l’atorgament d’ajuts d’incorporació i desplaçament a les persones seleccionades (BOIB núm. 115, de 5-8-2010). De 22-7-2010 per la qual atorga ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2010-2011 (BOIB núm. 115, de 5-8-2010) (modificació en el BOIB núm. 181, de 14-12-2010). De 13-9-2010 per la qual nomena els col·laboradors externs que actuaran com a assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català de l’IRL del 2010 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors (BOIB núm. 141, de 28-9-2010). De 13-9-2010 per la qual modifica la Resolució per la qual convoca les proves per al 2010 per a l’obtenció de certificats de coneixements de llengua catalana de l’IRL (BOIB núm. 141, de 28-9-2010). De 6-10-2010 per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es en llengua catalana corresponent al 2010 (BOIB núm. 156, de 28-10-2010). De 15-11-2010 per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponent al 2010 (BOIB núm. 174, de 30-11-2010). De 24 de novembre 2010 per la qual obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a la Universitat de Xile i Pontifícia Universitat Catòlica de Xile (BOIB núm. 180, d’11-12-2010). De 27-10-2010 per la qual concedeix ajuts als professors d’estudis catalans de les universitats de l’exterior que exerceixen en dues o més universitats de localitats diferents (BOIB núm. 181, de 14-12-2010). De 30-11-2010 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana durant el 2011 (BOIB núm. 186, de 21-12-2010). De 30-11-2010 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a residències de traductors de la literatura catalana que es realitzin durant el 2011 (BOIB núm. 186, de 21-12-2010). De 30-11-2010 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana que es realitzin durant el

Page 208

2011 (BOIB núm. 186, de 21-12-2010). De 30-11-2010 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es en llengua catalana durant el 2011 (BOIB núm. 186, de 21-12-2010).

Institut d’Estudis Baleàrics

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears va aprovar el 30-9-2010 la Resolució derivada d’una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al manteniment de l’estructura de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOPIB núm. 147, de 22-10-2010).

Funció pública

Resolucions de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP): de 25-8-2010 per la qual aprova el calendari de les proves de llengua catalana organitzades per l’EBAP per al 2010 (BOIB núm. 139, de 23-9-2010). De 21-9-2010 per la qual crea la Comissió Tècnica d’Elaboració i Revisió de les proves de català de l’EBAP, n’estableix l’estructura i en nomena els membres per a les convocatòries de proves del 2011 (BOIB núm. 145, de 7-10-2010). De 5-11-2010 per la qual aprova el Pla anual, les convocatòries i les proves dels cursos de llengua catalana organitzats per l’EBAP per al 2011 (BOIB núm. 169, de 20-11-2010). D’1-12-2010 per la qual aprova els plans de formació per al 2011 (BOIB núm. 183, de 16-12-2010).

Radiodifusió sonora

Acord del Consell de Govern de 25-6-2010 pel qual s’encomana al Consell de Mallorca la gestió directa de dos programes dins el múltiplex de radiodifusió sonora digital terrestre d’àmbit autonòmic amb capacitat d’efectuar desconnexions territorials (BOIB núm. 102, de 8-7-2010).

Acord del Consell de Govern de 25-6-2010 pel qual s’encomana al Consell de Mallorca la gestió directa d’un programa de radiodifusió sonora en ones mètriques de freqüència modulada (BOIB núm. 102, de 8-7-2010).

Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 21-6-2010 per la qual aprova les bases que han de regir la convocatòria i el procediment del

Page 209

concurs per a la concessió de llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora d’àmbit local (BOIB núm. 106, de 15-7-2010), i de 21-6-2010 per la qual aprova les bases que han de regir la convocatòria i el procediment del concurs per a la concessió de llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora d’àmbit autonòmic (BOIB núm. 106, de 15-7-2010).

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 9-6-2010 per la qual adopta mesures provisionals en relació amb les activitats de temps lliure infantils o juvenils que es duen a terme a l’illa de Mallorca per al 2010, entre les quals s’inclouen les activitats i els tallers d’ensenyament de llengua catalana, castellana o estrangera (BOIB núm. 91, de 17-6-2010).

Accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Segons l’article 4.3, «la informació institucional i dels serveis incorporada en la seu electrònica ha d’estar disponible, com a mínim, en llengua catalana i en llengua castellana, ha de ser veraç i ha d’estar permanentment actualitzada» (BOIB núm. 165, de 13-11-2010).

Orientació política general del Govern de les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears (PIB) va aprovar el 7-10-2010 diverses resolucions derivades del Debat general sobre l’orientació política del Govern, entre les quals cal destacar, pel que fa a la llengua catalana, les següents:

105. El PIB manifesta que la llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears, tal i com estableix l’Estatut d’autonomia i rebutja qualsevol actuació o declaració contrària a la màxima norma legal de les Illes Balears.

106. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a aplicar amb celeritat el Pla general de normalització lingüística aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana. [...] 150. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics pel que fa al seus recursos per tal de contribuir al prestigi social de la cultura del país arreu del món i a modificar el Decret 38/2010 [...].

[...] 203. El PIB constata la necessitat d’elaborar una normativa d’acollida de la

Page 210

població nouvinguda que contempli com una de les mesures fonamentals l’assumpció dels valors comuns de la societat de les Illes Balears i el seu accés al coneixement i l’ús de la llengua catalana.

(Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears -Bopib- núm. 147, de 22-10-2010).

Serveis turístics

El Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar el 2-11-2010 la Llei de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Con-sell, relativa als serveis en el mercat interior. L’article 5 d’aquesta Llei modifica la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, atès que els beneficiaris del reconeixement de les seves qualificacions professionals hauran de posseir els coneixements lingüístics de les llengües catalana i caste-llana necessaris per a l’exercici de la professió a les Illes Balears (BOPIB núm. 150, de 12-11-2010).

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

El Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar el 21-12-2010 la Llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears: Vegeu els articles 2, 4 i 26 (BOPIB núm. 157, de 30-12-2010).

Publicitat institucional i llenguatge de signes

El Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar el 30-11-2010 la Llei de publicitat institucional de les Illes Balears. Vegeu els articles 4, 5 i 8 (BOPIB núm. 154, de 10-12-2010).

Decret de la Presidència del Consell d’Eivissa de 15-10-2010 pel qual crea una borsa de tècnics auxiliars en llenguatge de signes (BOIB núm. 170, de 23-11-2010).