Crònica legislativa: Estat espanyol

Autor:Santiago Vilardell i Codina
Càrrec:Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Pàgines:413-424
RESUMEN

Activitats audiovisuals - Administració de justícia - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració local - Ensenyament i universitats - Altres disposicions -

 
ÍNDICE
CONTENIDO
Activitats audiovisuals

Ordre cul/2594/2006, de 26 de juliol (boe núm. 188, de 8 d’agost, http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/08/pdfs/A29698-29703.pdf), per la qual es modifica l’annex I de l’Ordre de 7 de juliol de 1997, per la qual es dicten normes d’aplicació del Reial decret 81/1997, de 24 de gener, en les matèries de quotes de pantalla i distribució de pel·lícules, sales d’exhibició, registre d’empreses i qualificació d’obres cinematogràfiques audiovisuals. Annex I, 4.4, 6.1 i 6.5. Deroga l’annex I de l’Ordre de 7 de juliol de 1997 (rld 29, pàg. 314-317).

Administració de justícia

Resolució de 13 de setembre de 2006 (boe núm. 234, de 30 de setembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/30/pdfs/A34238-34241.pdf), de la Direcció general de Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoquen proves d’aptitud per a accedir a l’exercici de la professió d’advocat a Espanya per part de ciutadans de la Unió Europea i altres estats part en l’Acord sobre l’Espai econòmic europeu. Apartat 8.1.1.

Assegurances

Llei 26/2006, de 17 de juliol (boe núm. 170, de 18 de juliol, http:// www.boe.es/boe/dias/2006/07/18/pdfs/A26950-26958.pdf), de mediació d’assegurances i reassegurances privades.

D’acord amb l’article 43.c la informació facilitada pel mediador d’assegurances al prenedor haurà de ser en la llengua oficial que aquest últim determini. L’article 66.3, al seu torn, estipula que els mediadors residents o domiciliats en altres estats membres de l’Espai econòmic europeu han depresentar en castellà a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions la documentació corresponent. Mitjançant la disposició derogatòria es deroga la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de mediació en assegurances privades. D’acord amb la disposició final primera les disposicions contingudes en la Llei 26/2006 tenen caràcter bàsic.

Ensenyament i universitats

Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre (boe núm. 293, de 8 de desembre; suplement en llengua catalana núm. 28, de 16 de desembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03411-03467. pdf), pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’Educació primària. Articles 3.e i f, 4.1 i 3, 5.3 i disposició addicional segona. Deroga el Reial decret 1006/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació primària (rld 17, pàg. 311-313). D’acord amb la disposició final primera, aquesta norma té caràcter bàsic.

Etiquetatge

En aquest àmbit trobem les dues disposicions següents que imposen la presència del castellà:

Reial decret 919/2006, de 28 de juliol (boe núm. 211, de 4 de setembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf), pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries . Article 4.2.c i apartat 2.2 (pàg. 31610).

Reial decret 1205/2006, de 20 d’octubre (boe núm. 257 del 27, suplement en llengua catalana núm. 23, d’1 de novembre, http://www. boe.es/boe_catalan/dias/2006/11/01/pdfs/A02784-02785.pdf), pel qual es modifica el Reial decret 56/2002, de 18 de gener, pel que es regula la circulació i utilització de primeres matèries per a l’alimentació animal i la circulació de pinsos compostos (rld 38, pàg. 375-378). Articles 13.2 i 3, i 21.

Page 415

Funció pública

Administració de justícia

Cal lamentar, en primer lloc que es continuï considerant el català i el valencià com a llengües diferents en les disposicions següents:

Acords de 6 de juny i d’11 de juliol de 2006 (boe núm. 173, de 21 de juliol, http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/21/pdfs/A27506-27506.pdf), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Resolució de 26 de juny de 2006 (boe núm. 164, d’11 de juliol, http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/11/pdfs/A26094-26095.pdf), de la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es resolen sol·licituds de secretaris judicials sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement oral i escrit de la llengua oficial i del dret propi de determinades comunitats autònomes, a l’efecte de concursos de trasllats

Acord de 17 d’agost de 2006 (boe núm. 231, de 27 de setembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/27/pdfs/A33799-33799.pdf), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Resolució de 19 de setembre de 2006 (boe núm. 240, de 7 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/07/pdfs/A34888-34889.pdf), de la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es resolen sol·licituds de secretaris judicials sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement oral i escrit de la llengua oficial i del dret propi de determinades comunitats autònomes, a efectes de concursos de trasllats.

Acord de 3 d’octubre de 2006 (boe núm. 246, de 14 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/14/pdfs/A35606-35606.pdf), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma propi de determinades comunitats autònomes.

Acord de 3 d’octubre de 2006 (boe núm. 246, de 14 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/14/pdfs/A35606-35606.pdf), de laPage 416Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Acord de 7 de novembre de 2006 (boe núm. 278, de 21 de novembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/21/pdfs/A40749-40750.pdf), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Acord de 5 de desembre de 2006 (boe núm. 306, de 23 de desembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/23/pdfs/A45497-45497.pdf), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Així mateix, s’han publicat les disposicions següents en aquest àmbit:

Ordre jus/2347/2006, de 26 de juny (boe núm. 172, de 20 de juliol, http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/20/pdfs/A27340-27345.pdf), per la qual s’anuncia concurs de trasllat per a la provisió de places per al cos de secretaris judicials. Base 4.2. No presenta diferències en vist l’Ordre homònima anterior, de 15 de març de 2006 (rld 47).

Ordre jus/2543/2006, de 28 de juliol (boe núm. 184, de 3 d’agost, http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/03/pdfs/A29070-29087.pdf), per la qual es fan públics els programes d’accés als cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial, així com barems de la fase de concurs per als aspirants de torn lliure i promoció interna. Annexos I-C.1, II-E.1, III-E.1 i IV-C.1.

Ordre jus/2544/2006, de 28 de juliol (boe núm. 184, de 3 d’agost, http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/03/pdfs/A29087-29092.pdf), per la qual s’estableixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés als cossos i escales de funcionaris al servei de l’Administració de justícia. Bases 12.1, 12.2.d, 12.2.e, 13 i 14.1.

Page 417

Ordre jus/2975/2006, de 15 de setembre (boe núm. 233, de 29 de setembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/29/pdfs/A34065-34070.pdf), per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure en el cos d’auxili judicial. Bases 5.3.3, 7.4, 7.5 i annex I-C.1.

Ordre jus/2976/2006, de 15 de setembre boe núm. 233, de 29 de setembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/29/pdfs/A34070-34077.pdf), per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés pels sistemes generals d’accés lliure i promoció interna al cos de gestió processal i administrativa. Bases 5.3.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 i annex I-C.1.

Ordre jus/2978/2006, de 15 de setembre (boe núm. 233, de 29 de setembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/29/pdfs/A34078-34084.pdf), per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pels sistemes generals d’accés lliure i promoció interna, al cos de tramitació processal i administrativa. Bases 5.1, 5.3.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 i annex I-C.1.

Ordre jus/2979/2006, de 15 de setembre (boe núm. 233, de 29 de setembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/29/pdfs/A34084-34090.pdf), per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el cos nacional de metges forenses. Bases 5.1, 5.3.3, 7.5, 7.6, 7.8 i annex I-C.1.

Resolució de 30 d’agost de 2006 (boe núm. 244, de 12 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/12/pdfs/A35322-35324.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província de Lleida. Base 6.2.m.

Resolució de 30 d’agost de 2006 (boe núm. 244, de 12 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/12/pdfs/A35325-35327.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província de Tarragona. Base 6.2.m.

Resolució de 4 de setembre de 2006 (boe núm. 244, de 12 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/12/pdfs/A35343-35345.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perPage 418la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província de Barcelona. Base 6.2.m.

Resolució de 4 de setembre de 2006 (boe núm. 244, de 12 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/12/pdfs/A35346-35348.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província de Girona. Base 6.2.m.

Resolució de 10 de juliol 2006 (boe núm. 246, de 14 de octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/14/pdfs/A35563-35565.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província de Guipúscoa. Base 6.2.m.

Resolució de 10 de juliol 2006 (boe núm. 246, de 14 de octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/14/pdfs/A35566-35568.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província de Biscaia. Base 6.2.m.

Resolució de 10 de juliol 2006 (boe núm. 246, de 14 de octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/14/pdfs/A35569-35571.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província d’Àlaba. Base 6.2.m.

Resolució de 8 d’agost de 2006 (boe núm. 246, de 14 de octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/14/pdfs/A35572-35574.pdf), de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la Comunitat Foral de Navarra. Base 6.2.m.

Resolució de 18 de setembre de 2006 (boe núm. 254, de 24 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/24/pdfs/A37039-37041.pdf), de la Secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, perPage 419la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província d’Illes Balears. Base 6.2.m.

Ordre jus/3429/2006, de 2 de novembre (boe núm. 267, de 8 de novembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/08/pdfs/A38907-38916.pdf), per la qual s’anuncia concurs de trasllat per a la provisió de places per al cos de secretaris judicials. Base 4.2.

Ordre jus/3452/2006, de 30 d’octubre (boe núm. 269, de 10 de novembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/10/pdfs/A39211-39221.pdf), per la qual es convoquen a concurs de trasllat, places de nova creació entre funcionaris dels cossos i escales de gestió procesal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia. Base 3a.2.

Administració local

Ordre apu/3463/2006, de 10 d’octubre (boe núm. 270, d’11 de novembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/11/pdfs/A39540-39549.pdf), per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala de secretaria-intervenció de l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Bases 2.1, 4.4.2 i 8.1.b. No presenta diferències respecte a la convocatòria immediatament anterior, de 28 de setembre de 2005 (rld 46, pàg. 437).

Ordre apu/3470/2006, de 10 d’octubre (boe núm. 271, de 13 de novembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/13/pdfs/A39616-39628.pdf), per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala d’intervenció-tresoreria, categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Bases 2.1.1, 4.4.2 i 8.1.b.

Ordre apu/3471/2006, de 10 d’octubre (boe núm. 271, de 13 de novembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/13/pdfs/A39628-39639.pdf), per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala de subsecretaria, categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Base 2.1.1, 4.4.2 i 8.1.b.

Page 420

Resolució de 31 d’octubre de 2006 (boe núm. 280, de 23 de novembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/23/pdfs/A41012-41053.pdf), de la Direcció General de Cooperació Local, per la qual es convoca concurs unitari per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Bases 3.1, 5.C.1, 5.C.2.1.a, 5.C.2.a, 5.H.1, 5.N.1.c, 5.N.2.b i 5.N.5.c.

Administració de l’Estat

Del buidatge de les convocatòries aparegudes durant aquest període es desprèn que valoren com a mèrit el coneixement de la llengua oficial pròpia les següents, que figuren en un quadre al costat de les dades corresponents al semestre immediatament anterior:

Places del 1r semestre de 2006 Places del 2n semestre de 2006 Catalunya Places % Catalunya Places % Meriten 382 79,75 Meriten 241 31,54 No meriten 97 20,25 No meriten 523 68,46 Total places 479 Total places 764 Resta Estat Resta Estat Meriten 693 64,11 Meriten 542 40,78 No meriten 388 35,89 No meriten 787 59,22 Total places 1.081 Total places 1.329 Total Estat Total Estat Meriten 1.075 68,91 Meriten 783 37,41 No meriten 485 31,09 No meriten 1.310 62,59 Total places 1.560 Total places 2.093

Els ministeris que han publicat convocatòries en què es valorava com a mèrit el coneixement del català han estat els següents: Treball i Afers Socials, Economia i Hisenda, Educació i Ciència, Interior, Administracions Públiques, Cultura i Indústria, Turisme i Comerç.

Page 421

Ensenyament i universitats

Ordre eci/3193/2006, de 6 d’octubre (boe núm. 249, de 18 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/18/pdfs/A36193-36231.pdf), per la qual s’estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d’àmbit nacional, que s’han de convocar durant el curs 2006/2007, per a funcionaris dels cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

En les pàgines 36196, 36213, 36219, 36225, 36230 d’aquest boe es parla, successivament, de «lenguas vernáculas», «lengua valenciana» i «lengua catalana (Baleares)».

Ordre eci/3789/2006, de 29 de novembre (boe núm. 297, de 13 de desembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/13/pdfs/A43850-43873.pdf), per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a la provisió de llocs de funcionaris docents a l’exterior.

Com ja ha esdevingut habitual en aquestes convocatòries, per a les places corresponents al Principat d’Andorra, no s’exigeix cap mena de coneixement de català.

Àmbit internacional

Esmenes a l’Acord relatiu a l’organització internacional de telecomunicacions per satèl·lit (intelsat) i a l’Acord operatiu fets a Washington el 20 d’agost de 1971 (publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 76, de 29 de març de 1973, i núm. 66, de 17 de març de 1973, respectivament) (boe núm. 169, de 17 de juliol; suplement en llengua catalana núm. 16, de 21 de juliol, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/07/21/pdfs/A02163-02170.pdf), aprovats per la Vint-i-Cinquena Assemblea de Parts a Washington el 17 de novembre de 2000.

L’article XIX.a estableix que els idiomes oficials i de treball de l’itso són l’espanyol, el francès i l’anglès, mentre que el XX.b determina que els textos de l’Acord en espanyol, francès i anglès són igualment autèntics.

Resolució de 16 d’octubre de 2006 (boe núm. 253, de 23 d’octubre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/23/pdfs/A36921-36956.pdf), de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de l’article 32 del Decret 801/1972, de 24 de març, relatiu a l’ordenació de l’activitat de l’Administració de l’Estat en matèria de tractats internacionals.

En les pàgines 36933 i 36934 del boe, en relació amb la Carta EuropeaPage 422de les Llengües Regionals o Minoritàries, s’especifica que va ser ratificada per Sèrbia i Montenegro el 15 de febrer de 2006 i que hi va entrar en vigor l’1 de juny del mateix any, amb la reserva i declaració que s’hi detalla.

Ràdio i televisió

Reial decret 920/2006, de 28 de juliol (boe núm. 210, de 2 de setembre; suplement en llengua catalana núm. 20, de 16 de setembre, http://www. boe.es/boe_catalan/dias/2006/09/16/pdfs/A02539-02545.pdf), pel qual s’aprova el Reglament general de prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per cable. Articles12.3, 14.1 i 14.2.a. D’acord amb la disposició final quarta, aquest Reial decret es dicta de conformitat amb la competència estatal bàsica exclusiva sobre la matèria.

Altres disposicions

Llei 23/2006, de 7 de juliol (boe núm. 162, de 8 de juliol, http:// www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf), per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. Article únic, apartat 14.

Llei 24/2006, de 7 de juliol (boe núm. 162, de 8 de juliol, http:// www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25573-25573.pdf), sobre declaració de l’any 2006 com a Any de la Memòria Històrica. Disposició addicional tercera.

Llei 29/2006, de 26 de juliol (boe núm. 178, de 27 de juliol, http:// www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf), de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

Articles 14.1, 14.2, 15.1, 15.5, 30.1, 30.2, 31.1, 37.5, 77.3 i disposició transitòria cinquena. La disposició derogatòria única estableix que queda derogada la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament, que ja imposava el castellà, però no amb tanta amplitud com fa l’actual Llei 2/2006. D’acord amb la disposició final primera, aquesta Llei té caràcter bàsic.

Ordre fom/2520/2006, de 27 de juliol (boe núm. 183, de 2 d’agost, http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/02/pdfs/A28813-28844.pdf), per laPage 423qual es determinen les condicions per a l’obtenció de títols i habilitacions que permeten l’exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat, així com el règim dels centres de formació de l’esmentat personal i dels de valoració de la seva aptitud psicofísica. Articles 8.a.3r, 8.b.3r, 26.a.3r, 26.b.3r i 41.c.

Ordre pre/2733/2006, de 28 d’agost (boe núm. 212, de 5 de setembre; suplement en llengua catalana núm. 20, de 16 de setembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/09/16/pdfs/A02549-02563.pdf), per la qual s’introdueixen modificacions en el Reglament de circulació aèria, aprovat pel Reial decret 57/2002, de 18 de gener, relatives a la gestió d’afluència de trànsit aeri i les telecomunicacions. Article únic, tres, 3.2.26, article únic, cinc, 8.10.3.3.6 i article únic, sis.

Reial decret 965/2006, d’1 de setembre (boe núm. 212, de 5 de setembre; suplement en llengua catalana núm. 20, de 16 de setembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/09/16/pdfs/A02546-02549.pdf), pel qual es modifica el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre. Article únic, 7.

Reial decret 1185/2006, de 16 d’octubre (boe núm. 261, d’1 de novembre; suplement en llengua catalana núm. 24, de 9 de novembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/11/09/pdfs/A02827-02864.pdf), pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les radiocomunicacions marítimes a bord dels vaixells civils espanyols. Articles 16.1.b, 16.2.a, 16.2.c i 16.3.c.

Ordre eha/3482/2006, de 19 d’octubre (boe de 15 de novembre; suplement en llengua catalana núm. 25, de 16 de novembre http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/11/16/pdfs/A02998-03001.pdf), per la qual s’aproven els models de declaració d’alteracions cadastrals dels béns immobles i es determina la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals. Article 1.2.

Resolució de 21 de novembre de 2006 (boe núm. 312, de 30 de desembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46914-46964.pdf), de la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s’aproven models normalitzats en matèria d’ajornament de pagament de deutes amb la Seguretat Social.

D’acord amb la instrucció primera i els models subsegüents el «català» i el «valencià» són tractats, novament, com a llengües diferenciades.

Page 424

Resolució de 5 de desembre de 2006 (boe núm. 310, de 28 de desembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/28/pdfs/A46142-46142.pdf), de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual s’autoritza a l’entitat fce Bank plc Sucursal a Espanya, la utilització de la versió en llengua catalana de model de contracte de finançament a comprador de vehicles.

Llei 40/2006, de 14 de desembre (boe núm. 299, de 15 de desembre; suplement en llengua catalana núm. 28, de 16 de desembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03564-03574.pdf), de l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior.

Els articles 3.c i 25 reflecteixen l’existència de les llengües estatals altres que el castellà.

Resolució de 20 de desembre de 2006 (boe núm. 312, de 30 de desembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46910-46913.pdf), de la Direcció General d’Aviació Civil, per la qual es convoquen exàmens teòrics durant l’any 2007, per a l’obtenció de títols, llicències i habilitacions aeronàutics civils i s’estableixen les bases per al seu desenvolupament. Base 7.1.

Llei 42/2006, de 28 de desembre (boe núm. 311, de 29 de desembre, http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/29/pdfs/A46226-46444.pdf), de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007.

La disposició addicional 14.1.1a i 2a preveu l’aplicació de beneficis fiscals per la promoció i la difusió del castellà i de les altres llengües oficials de l’Estat.