Crònica legislativa: Estat espanyol

Autor:Anna M. Pla
Càrrec:Professora lectora de dret constitucional, Universitat de Girona.
Pàgines:238-245
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 238

A continuació s’enumeren, succintament, les principals disposicions legislatives i reglamentàries d’incidència en matèria lingüística que s’han publicat al Boletín Oficial del Estado des de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2010. Formalment, aquestes disposicions normatives s’estructuren en els següents capítols temàtics: Ensenyament i universitats; Funció pública; Administració de Justícia; Altres disposicions.

Ensenyament i universitats

Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat (BOE núm. 173 de 17 de juliol, secc. I, p. 63092 a http://www.boe.es/boe/ dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11426.pdf). Articles 6, 8 i disposició addicional tercera.

Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE suplement en llengua catalana al núm. 263 de 30 d’octubre, secc. I, p. 1 a http://www.boe.es/ boe_catalan/dias/2010/10/30/pdfs/BOE-A-2010-16551-C.pdf). Article 13.1.

Acord en matèria d’accés a la universitat entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra, fet a Madrid el 4 de maig de 2010 (BOE núm. 264 d’1 de novembre, secc. I, p. 91531 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/01/pdfs/ BOE-A-2010-16627.pdf). Article 3.1.

Resolució de 20 d’octubre de 2010, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen beques de formació de postgrau a la Subdirecció General d’Esport i Salut per a l’any 2011 (BOE núm. 266 de 3 de novembre, secc. III, p. 92303 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/03/pdfs/ BOE-A-2010-16852.pdf). Clàusules 9a i 13a.

Page 239

Crònica legislativa. Estat espanyol

Ordre EDU/2832/2010, de 27 d’octubre, per la qual es convoquen beques de formació en diferents camps educatius desenvolupats per les unitats dependents del Departament d’Educació per a l’any 2011 (BOE núm. 267 de 4 de novembre, secc. III, p. 92637 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/04/pdfs/ BOE-A-2010-16930.pdf). Clàusula 8a.

Ordre EDU/3122/2010, de 23 de novembre, per la qual es regulen els ensenyaments complementaris de llengua i cultura espanyoles per a alumnes espanyols residents a l’exterior i s’estableix el seu currículum (BOE núm. 292 de 3 de desembre, p. 100227 a http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/ doc.php?id=BOE-A-2010-18555).

Ordre EDU/3171/2010, de 30 de novembre, per la qual es convoquen places per auxiliars de conversa en llengua espanyola a centres docents d’Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Malta, Nova Zelanda, Portugal, Regne Unit, República d’Irlanda i República Federal d’Alemanya, pel curs acadèmic 2011-2012 (BOE núm. 298 de 8 de desembre, secc.III, p. 101971 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/08/pdfs/BOE-A-2010-18955. pdf).

Ordre EDU/3190/2010, d’1 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de personal docent a l’exterior (BOE núm. 301 d’11 de desembre, secc. II.B, p. 102784 a http://www.boe.es/boe/ dias/2010/12/11/pdfs/BOE-A-2010-19122.pdf).

Funció pública

Resolució de 6 de juliol de 2010, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball als serveis perifèrics de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, corresponent al Cos Superior de Tècnics d’Institucions Penitenciàries (BOE núm. 176 de 21 de juliol, secc. II.B, p. 63986 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/21/ pdfs/BOE-A-2010-11645.pdf). Base 4, epígraf 4.

Resolució de 30 de juny de 2010, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés, per promoció interna, al Cos Tècnic d’Hisenda (BOE núm. 167 de 10 de juliol, secc. II.B, p. 60729 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/10/index.php). Epígraf 1 de l’annex 1.

Page 240

Resolució de 30 de juny de 2010, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es convoca procés selectiu per l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, al Cos Tècnic d’Hisenda (BOE núm.167 de 10 de juliol, secc. II.B, p. 60714 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/10/ index.php). Epígraf 1 de l’annex 1.

Resolució de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, per la qual es convoca oposició lliure per a cobrir places d’alumnes del Centre de Formació, de la Divisió de Formació i Perfeccionament, aspirants a ingrés a l’Escala Executiva, categoria d’inspector, del Cos Nacional de Policia (BOE núm. 237 de 30 de setembre, secc. II.B, p. 83212, bases 6.1.2.b i c a http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/30/pdfs/BOE-A-2010-14966.pdf).

Resolució de 26 d’octubre de 2010, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es convoquen edicions per a cursos intensius d’anglès i intensiu de francès pel primer semestre de 2011 (BOE núm. 273 d’11 de novembre, secc. III, p. 94847 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/ BOE-A-2010-17387.pdf).

Administració de justícia

Ordre JUS/2267/2010, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre JUS/1294/2003, de 30 d’abril, per la qual es determinen els fitxers amb dades de caràcter personal del departament i els seus organismes públics (BOE núm. 208, de 27 d’agost de 2010, secc. III, p. 74646 a http://www.boe.es/boe/ dias/2010/08/27/pdfs/BOE-A-2010-13474.pdf). Fitxer 108, epígraf 4 de l’annex 1, base 9.1 de l’annex 2.

Ordre JUS/1900/2010, de 7 de juliol, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball en l’àmbit territorial gestionat pel Minis-teri de Justícia (BOE núm. 171 de 15 de juliol, secc. II.B, p. 62182 a http:// www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11211.pdf). Base tercera, epígraf 1.b).

Acord de 21 de juny de 2010, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual es convoca la provisió de la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 164 de 7 de juliol, secc. II.B, p. 59921 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/07/pdfs/BOE-A-2010-10797. pdf). Base cinquena in fine.

Page 241

Ordre JUS/2530/2010, de 28 de setembre, per la qual es convoca la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació, del Cos de Secretaris Judicials (BOE núm. 238 d’1 d’octubre, secc. II.B, p. 83760, a http://www.boe.es/ boe/dias/2010/10/01/pdfs/BOE-A-2010-15048.pdf). Base segona.

Acord de 20 de setembre de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades per membres de la Carrera Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement de l’Idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comunitats Autònomes (BOE núm. 239 de 2 d’octubre, secc. III, p. 84059 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/02/pdfs/BOE-A-2010-15149. pdf).

Acord de 13 d’octubre de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, per la qual es convoca la provisió de la Presidència de l’Audiència Provincial de Barcelona (BOE núm. 258 de 25 d’octubre, secc. II.B, p. 89934 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/25/pdfs/BOEA-2010-16235.pdf). Base cinquena in fine.

Acord de 13 d’octubre de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, per la qual es convoca la provisió de la Presidència de l’Audiència Provincial de Lugo (BOE núm. núm. 258 de 25 d’octubre, secc. II.B, p. 89936 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/25/pdfs/BOE-A-2010-16236.pdf). Base cinquena in fine.

Acord de 13 d’octubre de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement de l’idioma valencià (BOE núm. 260 de 27 d’octubre, secc. III p. 90578 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/27/pdfs/BOE-A-2010-16407.pdf).

Resolució de 5 de novembre de 2010, del Centre d’Estudis Jurídics, per la qual es convoquen beques per a la formació en matèria d’idiomes estrangers dels membres de la Carrera Fiscal i dels Cossos de Secretaris Judicials, Advo-cats de l’Estat, Metges Forenses i Facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, durant el període setembre 2009-agost 2010 (BOE núm. 274 de 12 de novembre, secc. III, p. 94973 a http://www.boe.es/boe/ dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17399.pdf).

Acord de 2 de novembre de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Co-

Page 242

munitats Autònomes (BOE núm. 278 de 17 de novembre, secc. III, p. 96134 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/17/pdfs/BOE-A-2010-17678.pdf).

Resolució de 4 de novembre de 2010, de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement oral i escrit de la llengua oficial i del Dret propi de determinades Comunitats Autònomes, a efectes de concursos de trasllat (BOE núm. 279 de 18 de novembre, secc. III, p. 96475 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/18/ pdfs/BOE-A-2010-17729.pdf).

Ordre JUS/3029/2010, de 16 de novembre, per la qual es modifica la relació definitiva d’aprovats del procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general de lliure accés, al Cos d’Auxili Judicial de l’Administració de Justícia (BOE núm. 285 de 25 de novembre, secc. II-B, p. 98183 a http://www.boe.es/boe/ dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18127.pdf). Clàusula segona.

Acord de 9 de desembre de 2010, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement de l’Idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comunitats Autònomes (BOE núm. 311 de 23 de desembre, secc. III, p. 106283 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19733.pdf).

Altres disposicions

Resolució de 23 de juliol de 2010, de l’Institut Nacional de l’Administració Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a la promoció del coneixement de la llengua catalana del personal de l’Administració General de l’Estat que presta els seus serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l’any 2010 (BOE núm. 192 de 9 d’agost de 2010, secc. III, p. 69775 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/ 08/09/pdfs/BOE-A-2010-12839.pdf).

Resolució de 23 de juliol de 2010, de l’Institut Nacional de l’Administració Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Valenciana per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de l’Administració General de l’Estat a la Comunitat Valenciana durant l’any 2010 (BOE núm. 192 de 9 d’agost de 2010, secc. III, p. 69778 a http:// www.boe.es/boe/dias/2010/08/09/pdfs/BOE-A-2010-12840.pdf).

Resolució de 21 de juny de 2010, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es publica la Resolució de 10 de juny de 2010, per la

Page 243

qual es constitueix el Registre Estatal de Prestadors de Serveis de Comunicació Audiovisual (BOE núm. 195 de 12 d’agost de 2010, secc. III, p. 71790 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/12/pdfs/BOE-A-2010-13096.pdf). Epígraf C) de l’Annex 2.

Ordre FOM/2189/2010, de 7 de juliol, per la qual se substitueix l’annex del Reial Decret 279/2007, de 23 de febrer, pel qual es determinen els requisits exigibles per la realització de les operacions de transport aeri comercial en helicòpters civils (BOE núm. 194 d’11 d’agost, secc. I, p. 71007 a http:// www.boe.es/boe/dias/2010/08/11/pdfs/BOE-A-2010-12970.pdf). Annex.

Ordre CUL/2114/2010, de 13 de juliol, per la qual es convoquen ajudes a entitats privades sense ànim de lucre per el desenvolupament de projectes arxivístics, corresponents a l’any 2010 (BOE núm. 186 de 2 d’agost, secc. III, p. 66885 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/02/pdfs/BOE-A-2010-12389. pdf). Clàusula 7a, epígraf 2.

Ordre AEC/2085/2010, de 29 de juliol, per la qual es convoca procés selectiu per l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, a la Carrera Diplomàtica (BOE núm. 185 de 31 de juliol, secc. II.B, p. 66557 a http://www.boe.es/boe/ dias/2010/07/31/pdfs/BOE-A-2010-12296.pdf). Epígraf 2 de l’annex 1 intitulat «Descripció del procés selectiu».

Ordre FOM/1841/2010, de 5 de juliol, per la qual es despleguen els requisits per a la certificació dels proveïdors civils de formació de controladors de trànsit aeri (BOE núm. 166 de 9 de juliol, secc. I, p. 60292). Article 7 i Disposició final primera.

Reial decret 824/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els laboratoris farmacèutics, els fabricants de principis actius d’ús farmacèutic i el comerç exterior de medicaments i medicaments en recerca (BOE núm.165 de 8 de juliol, secc. I, p. 59986; suplement en llengua catalana al núm. 165 de 8 de juliol, p. 1). Article 7.2.

Reial Decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula la provisió del servei d’informació de vol d’aeròdroms (BOE núm. 232 de 24 de setembre, secc. I, p. 81156, article 18.1.c i epígraf 10.a.1 de l’annex IV a http://www. boe.es/boe/dias/2010/09/24/pdfs/BOE-A-2010-14625.pdf).

Modificacions al Reglament del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT) (publicat al BOE de 7 de novembre de 1989) adoptades a la 36ª Sessió (16ª ordinària) de l’Assemblea de la Unió Internacional de Cooperació en Ma-

Page 244

tèria de Patents el 12 de novembre de 2007 (BOE 244 de 8 d’octubre, secc. I, p. 84995, regles 4.12.ii, 12.bis.1, 45.bis.1, 45.bis.7.b, 48.3, a http://www. boe.es/boe/dias/2010/10/08/pdfs/BOE-A-2010-15353.pdf).

Resolució de 4 d’octubre de 2010, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s’estableix el canvi de les llicències, habilitacions i anotacions en vigor emeses d’acord al que disposa el Reial Decret 3/1998 de 9 de gener, sobre el títol professional aeronàutic civil i llicència de controlador de trànsit aeri (BOE núm. 250 de 15 d’octubre, secc. I, p. 87231, clàusula setena, a http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/15/pdfs/BOE-A-2010-15721. pdf).

Ordre CUL/2734/2010, de 15 d’octubre, per la qual es convoquen ajudes a empreses privades per a projectes de valoració, promoció, difusió i protecció de béns declarats patrimoni cultural, corresponents a l’any 2010 (BOE núm. 257 de 23 d’octubre, secc. III, p. 89882 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/ 10/23/pdfs/BOE-A-2010-16215.pdf). Clàusula 15.1.

Reial Decret 1434/2010, de 5 de novembre, sobre interoperabilitat del sistema ferroviari de la Xarxa Ferroviària d’interès general (BOE núm. 269 de 6 de novembre, secc. I, p.93210 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/06/pdfs/ BOE-A-2010-17037.pdf). Clàusula 3 de l’annex IV, annex V i clàusula 8 de l’annex VI.

Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, per la qual es determinen les condicions per a l’obtenció dels títols habilitadors que permeten l’exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat en la circulació, així com el règim dels centres homologats de formació i dels de reconeixement mèdic d’aquest personal (BOE suplement en llengua catalana al núm. 271 de 9 de novembre, secc. 1, p. 1 a http://www.boe.es/boe_catalan/ dias/2010/11/09/pdfs/BOE-A-2010-17236-C.pdf). Articles 8.c), 14.c), 20.c), 26.c), 32.1.b), 39.1.b), Disposició addicional tercera.

Acord entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, fet a Madrid el 14 de gener de 2010 (BOE núm. 283 de 23 de novembre, secc. I, p. 97421 a http://www.boe.es/boe/ dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf). Article 13 intitulat «Idioma».

Resolució de 19 de novembre de 2010, del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, per la qual es convoquen beques d’especialització i formació en matèries i activitats competències d’aquest organisme per a l’any 2011 (BOE

Page 245

núm. 290 d’1 de desembre, secc.III, p. 99804 a http://www.boe.es/boe/dias/ 2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18504.pdf). Bases 2.1.b i 3.3.

Reial decret 1737/2010, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les inspeccions de vaixells estrangers en ports espanyols (BOE suplement en llengua catalana al núm. 317 de 30 de desembre, secc. I, p. 1 a http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20055-C.pdf). Annex XII.

Resolució de 23 de desembre de 2010, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual es convoquen exàmens teòrics durant l’any 2011 per a l’obtenció de títols, llicències i habilitacions aeronàutiques civils i s’estableixen les bases pel seu desenvolupament (BOE núm. 318 de 31 de desembre, secc. III, p. 109512 a http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/ pdfs/BOE-A-2010-20181.pdf). Base 7.1