Crònica legislativa: Catalunya

Autor:Santiago Vilardell i Codina
Càrrec:Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Pàgines:363-383
RESUMEN

Activitats audiovisuals - Administració local - Ensenyament i universitats - Funció pública - Generalitat de Catalunya - Normativa laboral - Registres - Sector privat - Terminologia -

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 363

I 1. Catalunya (dogc d’1 de juliol a 30 de desembre de 2006)

És inexcusable començar, en aquesta ocasió, amb la referència al nou Estatut:

Decret 306/2006, de 20 de juliol (dogc núm. 4680, de 20 de juliol, http://www.gencat. net/eadop/imatges/4680/06187147.pdf), pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Contenen referències lingüístiques els articles 4.1, 5, 6, 11.2, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44.2, 50, 62.2, 65, 101.3, 102.1, 102.3, 102.4, 143, 146.3, 147.1.a), 147.3, 151.a), 151.b) i 155.2.b). Esmentem només, a continuació, algunes de les principals novetats que presenta aquest Estatut del 2006: el deure de coneixement del català (6.2); la declaració de l’oficialitat de l’aranès a tot Catalunya (6.5); el reconeixement del llenguatge de signes català (50.6); l’atribució d’una competència exclusiva en matèria de llengua pròpia (143); l’exigència del coneixement del català al personal de l’Administració de l’Estat, la de Justícia, als notaris i als registradors, si bé d’acord amb una llei posterior (33.3, 33.4, 102.1 i 147); i l’elevació a rang estatutari de la conjunció lingüística a l’ensenyament no universitari (35).

Page 364

Activitats audiovisuals

Acord 217/2006, de 28 de juny (dogc núm. 4694, de 9 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4694/06200168.pdf), del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Bases 1 i 2.b.

Ordre clt/492/2006, de 6 d’octubre (dogc núm. 4749, de 27 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4749/06279010.pdf), de derogació de l’Ordre de 4 d’octubre de 1995, sobre els criteris per determinar les pel·lícules cinematogràfiques en versió original catalana (rld 25, pàg. 219-220).

En el preàmbul s’anuncia que es vol modificar el concepte de versió original catalana a l’efecte d’ajuts.

Resolució clt/3374/2006, de 24 d’octubre (dogc núm. 4749, de 27 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4749/06283204.pdf), per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 10 d’octubre de 2006, pel qual es modifiquen les bases que regeixen la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció en versió original catalana i l’estrena en versió catalana de llargmetratges cinematogràfics i produccions en gran format. Apartats 1.1, 1.2 i 2.

Administració local

En aquest àmbit únicament cal assenyalar l’aparició de l’edicte i l’anunci següents, relatius a l’aprovació inicial de dos reglaments d’ús de la llengua catalana:

Edicte de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (dogc núm. 4744, de 20 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4744/062910 66.pdf), sobre aprovació d’un reglament. Anunci, de 6 de novembre de 2006 (dogc núm. 4771, de 29 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4771/06325041.pdf), de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sobre informació pública d’un re glament.

Page 365

Col·legis professionals

En aquest sector corporatiu s’ha publicat la disposició següent:

Resolució jus/3224/2006, de 5 d’octubre (dogc núm. 4738, de l’11 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4738/06216052.pdf), per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

L’article 5 declara que la llengua oficial del Col·legi serà la catalana, tot tenint present la cooficialitat de llengües fixada a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Ensenyament i universitats

En aquests àmbits cal assenyalar les disposicions següents:

Ordre edu/335/2006, de 26 de juny (dogc núm. 4670, de 6 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4670/06174105.pdf), per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ajuntaments i a les associacions de mares i pares d’alumnes per a l’organització de l’activitat «Escoles Obertes al Setembre», i s’obre la convocatòria pública per al curs escolar 2006-2007. Bases 2, 3.c i 11.3.b.

Resolució edu/2337/2006, de 30 de juny (dogc núm. 4677, de 17 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4677/06181133.pdf), de l’A- gència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris i llibres cientificotècnics, en suport paper o electrònic, escrits en llengua catalana. Bases 1, 2 i 5.3.d i f.

Decret 279/2006, de 4 de juliol (dogc núm. 4670, de 6 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4670/06165026.pdf), sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. Articles 8.1, 8.2.b i 8.2.g. Mitjançant la disposició derogatòria queden derogats el Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures de l’alumnat dels centres docents de nivell no universitari, i el Decret 221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1997.

Page 366

Decret 282/2006, de 4 de juliol (dogc núm. 4670, de 6 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4670/06178074.pdf), pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. Articles 3.3 i 4.e. Mitjançant la disposició derogatòria única es deroga el Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims de determinats centres d’educació infantil i el Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d’ensenyament.

Ordre edu/371/2006, de 14 de juliol (dogc núm. 4683, de 25 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4683/06192061.pdf), per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu. Bases 1 i 5.b i c.

Ordre edu/422/2006, de 20 de juliol (dogc núm. 4708, de 30 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4708/06199027.pdf), per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys en centres de titularitat privada sense finalitat de lucre. Base 5.a.

Resolució edu/2789/2006, de 21 de juliol (dogc núm. 4710, d’1 de setembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4710/06205118.pdf), de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s’apro ven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per a l’adaptació de la metodologia docent d’acord amb els objectius del procés de Bolonya (ects). Apartat 19.1.

Resolució pre/2555/2006, de 21 de juliol (dogc núm. 4688, d’1 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4688/06201022.pdf), de convocatòria de subvencions destinades a donar suport a determinades activitats de cooperació al desenvolupament, desenvolupament i solidaritat internacional en l’àmbit universitari i de publicació de les bases. Bases 3.b, 7.1.l i 17.g.

Ordre edu/421/2006, de 8 d’agost (dogc núm. 4704, de 24 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4704/06209008.pdf), de convocatòria del XII Premi Pere Calders de Literatura Catalana. Bases 1 i 3.

Page 367

Ordre edu/420/2006, de 9 d’agost (dogc núm. 4704, de 24 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4704/06209010.pdf), per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. Base 3.2.c.

Ordre edu/475/2006, de 14 de setembre (dogc núm. 4743, de 19 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4743/06256089.pdf), per la qual s’aprova la versió en llengua catalana del suplement europeu al títol.

Resolució edu/3531/2006, de 26 de setembre (dogc núm. 4758, de 10 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4758/06291190.pdf), de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s’a- proven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació orientats a fomentar l’accés a la societat del coneixement a Catalunya. Annex 1.3.

Ordre edu/472/2006, de 2 d’octubre (dogc núm. 4740, de 16 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4740/06212059.pdf), de convocatòria del XIII Premi Rafael Farré. Bases 1, 3 i 5.1.

Resolució edu/3601/2006, de 9 de novembre (dogc núm. 4762, de 16 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4762/06313092.pdf), per la qual es convoca la realització de proves específiques per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de 18 anys. L’apartat 15 regula l’exempció de la llengua catalana.

Ordre edu/562/2006, de 17 de novembre (dogc núm. 4772, de 30 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4772/06314068.pdf), per la qual es crea el Premi Joan Coromines per a treballs de recerca de batxillerat, se n’aproven les bases reguladores i es convoca per als cursos 2005- 2006 i 2006-2007. Base 5.4.

Ordre edu/563/2006, de 21 de novembre (dogc núm. 4772, de 30 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4772/06325105.pdf), per la qual es convoquen beques de col·laboració en tasques de formació en Page 368qualificacions professionals i en tecnologies de la informació aplicades a les qualificacions i a la formació professional, pròpies del Departament d’E- ducació i Universitats. Base 3.1.

Ordre edu/578/2006, de 7 de desembre (dogc núm. 4782, de 18 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4782/06338121.pdf), per la qual es convoquen i es prorroguen beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació aplicades a l’educació, pròpies del Departament d’Educació, per al 2007. Base 8.

Etiquetatge

Decret 285/2006, de 4 de juliol (dogc núm. 4670, de 6 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4670/06180240.pdf), pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (rld 41, pàg. 339-340).

Contenen referències lingüístiques els articles 3, 31, 46, 50, 52, 56, 59.1, 59.2, 64, 86 i 87.1. La norma regula aspectes dels distintius d’origen, qualitat, etc. que es fixaven en la Llei 14/2003 i, com ja advertíem en aquell moment, pel fet de no coincidir ben bé aquestes denominacions amb les denominacions que consten en l’article 34.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, cal tenir-ho en compte a fi d’integrar una norma amb l’altra.

D’altra banda, es deroguen, entre d’altres, les disposicions següents: Decret 163/1986, de 26 de maig, sobre l’artesania alimentària (dogc núm. 703, de 20 de juny); Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat (dogc núm. 791, de 16 de gener de 1987); Decret 41/1998, de 3 de març, pel qual s’estableixen normes per a l’adequació de les denominacions de qualitat a la normativa comunitària (rld 30, pàg. 203-204); i Decret 42/1998, de 3 de març, de modificació del Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat (rld 30, pàg. 204).

Page 369

Funció pública
Administració de justícia

Ordre jus/438/2006, de 14 de setembre (dogc núm. 4722, de 20 de setembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4722/06256045.pdf), de convocatòria de concurs per a l’atorgament de places per a la realització del curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial. Bases 3.c i 7.d.

Ordre jus/439/2006, de 14 de setembre (dogc núm. 4722, de 20 de setembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4722/06256121.pdf), de convocatòria de concurs per a l’atorgament d’ajuts per al curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial que porta a terme el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Bases 7 i 9.

Ordre jus/448/2006, de 20 de setembre (dogc núm. 4727, de 27 de setembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4727/06261071.pdf), de convocatòria de nou beques de col·laboració en tasques d’investigació o de formació en matèries pròpies del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Apartat 7.

Ordre jus/449/2006, de 20 de setembre (dogc núm. 4727, de 27 de setembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4727/06258065.pdf), per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a la realització de projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català. Bases 5.4 i 13.

Resolució jus/3266/2006, de 10 d’octubre (dogc núm. 4741, de 17 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4741/06284086.pdf), per la qual es disposa la publicació i l’exposició de l’Ordre de 15 de setembre de 2006, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, al cos nacional de metges forenses de l’Administració de justícia. Bases 5.1, 5.3.3 i 7.5. Annex I-C.1.

Resolució jus/3267/2006, de 10 d’octubre (dogc núm. 4741, de 17 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4741/06284091.pdf), perPage 370la qual es disposa la publicació i l’exposició de l’Ordre de 15 de setembre de 2006, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure al cos d’auxili judicial de l’Administració de justícia. Bases 5.1, 5.3.3 i 7.5. Annex I-C.1.

Resolució jus/3268/2006, de 10 d’octubre (dogc núm. 4741, de 17 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4741/06284203.pdf), per la qual es disposa la publicació i l’exposició de l’Ordre de 15 de setembre de 2006, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pels sistemes generals d’accés lliure i promoció interna al cos de gestió processal i administrativa judicial de l’Administració de justícia. Bases 5.1, 5.3.3 i 7.5. Annex I-C.1.

Resolució jus/3543/2006, de 30 d’octubre (dogc núm. 4758, de 10 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4758/06306171.pdf), per la qual es convoca concurs de trasllat de places de nova creació entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia. Base 3.2.

Ensenyament i universitats

Resolució edu/3571/2006, de 26 d’octubre (dogc núm. 4760, de 14 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4760/06304086.pdf), per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. Annex I. Bases 3.1, 5 i 21.5.

Page 371

Generalitat de Catalunya

Resolució gap/2736/2006, de 16 d’agost (dogc núm. 4706, de 28 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4706/06198095.pdf), de convocatòria del procés selectiu per proveir 45 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arxivers (núm. de registre de la convocatòria 124). Bases 2.2, 2.3, 6.2.c i 6.3.1.c.

Resolució gap/2737/2006, de 16 d’agost (dogc núm. 4706, de 28 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4706/06199049.pdf), de convocatòria del procés selectiu per proveir 7 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, pedagogs (núm. de registre de la convocatòria 125). Bases 2, 4.1.d i 6.2.c.

Resolució gap/2738/2006, de 16 d’agost (dogc núm. 4706, de 28 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4706/06198120.pdf), de convocatòria del procés selectiu per proveir 10 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, planificació lingüística (núm. de registre de la convocatòria 126). Bases 2.2, 2.3, 6.2.a i 6.2.c.

Resolució gap/2739/2006, de 16 d’agost (dogc núm. 4706, de 28 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4706/06199051.pdf del 28), de convocatòria del procés selectiu per proveir 10 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, geofísics (núm. de registre de la convocatòria 127). Bases 2.2, 2.3 i 6.2.c.

Decret 401/2006, de 24 d’octubre (dogc núm. 4748, de 26 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4748/06296148.pdf), pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra. Articles 8.2, 8.3 i 9.1.f. Deroga el Decret 169/2001 pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra. No hi ha diferències amb el Reglament derogat, tret de l’article 9.1.f que ara diu «es valorarà» en comptes de la fórmula anterior «es pot valorar».

371

Normativa laboral

En aquest període han aparegut aquestes sis disposicions, relatives a convenis col·lectius i amb alguna clàusula lingüística:

Resolució tri/3048/2006, de 28 de març (dogc núm. 4727, de 27 de setembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4727/06177055.pdf), per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Societat Privada Municipal Gestió d’Infraestructures i Projectes Viladecans, SL, per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 0813832). Article 38.

Resolució tri/2752/2006, de 6 d’abril (dogc núm. 4708, de 30 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4708/06096164.pdf), per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de l’oli i els seus derivats i les d’amaniment, farciment i exportació d’olives de les comarques de Lleida, per a període de l’1.1.2006 al 31.12.2008 (codi de conveni núm. 2500205). Article 43.

Resolució tri/2666/2006, de 22 de juny (dogc núm. 4697, de 14 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4697/06185112.pdf), per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona per als anys 2006 i 2007 (codi de conveni núm. 0801025). Article 51.

Resolució tri/3564/2006, de 27 de juliol (dogc núm. 4760, de 14 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4760/06236033.pdf), per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball dels clubs de natació de Catalunya per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 7901305). Article 43.

Resolució tri/3826/2006, d’1 d’agost (dogc núm. 4771, de 29 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4771/06234083.pdf), per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de tre- ball de majoristes i detallistes de joguines i cotxets de nen de la província de Barcelona per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 0802885). Article 26.

Resolució tri/3257/2006, de 4 d’octubre (dogc núm. 4741, de 17 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4741/06276120.pdf), dePage 371convocatòria per a l’any 2006 de presentació de sol·licituds per al repartiment entre les centrals sindicals dels ajuts en concepte de foment de les activitats sindicals de temps lliure. Article 5.4.e.

Resolució tri/4027/2006, de 26 d’octubre (dogc núm. 4778, de 12 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4778/06299071.pdf), per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç en general de la província de Girona per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 1700035). Article 45.

Resolució tri/3512/2006, de 26 d’octubre (dogc núm. 4757, de 9 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4757/06300124.pdf), del Servei d’Ocupació de Catalunya, per la qual es desplega el procediment de concessió de subvencions per a entitats que organitzin projectes transnacionals de mobilitat per a la qualificació professional de joves i s’obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvenció per al 2006. Article 6.3.

Cal assenyalar, així mateix, aquestes altres disposicions.

Ordre tri/373/2006, de 18 de juliol (dogc núm. 4683, de 25 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4683/06195125.pdf), per la qual s’estableixen les bases reguladores del repartiment entre les centrals sindicals dels ajuts per a la mediació i la formació sindical i l’assessorament jurídic i econòmic, i s’obre la convocatòria per al 2006.

Bases 6.1.e i 8.3.e. Deroga l’Ordre homònima, però corresponent al 2005, tri/332/2005, de 13 de juliol (rld 45, pàg. 282).

Ordre tri/378/2006, de 19 de juliol (dogc núm. 4685, de 27 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4685/06192213.pdf), per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir el programa d’inserció laboral de persones amb disminució i persones amb dificultats d’inserció laboral. Articles 5.1.c, 6.3.f i 8.m.

Ordre tri/380/2006, de 19 de juliol (dogc núm. 4686, de 28 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4686/06188029.pdf), per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir els ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma i es determina l’import màxim destinat a aquestes ajudes per a l’any 2006. Article 6.1.d.

Page 374

Ordre tri/406/2006, de 2 d’agost (dogc núm. 4698, de 16 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4698/06205127.pdf), per la qual es concreten les línies d’actuació del Servei de Foment de la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de l’economia cooperativa i s’obre la convocatòria de presentació de sol·licituds per a l’exercici corresponent a l’any 2006. Articles 17.1.e i 18.4.k.

Registres

Decret 409/2006, de 30 d’octubre (dogc núm. 4752, de 2 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4752/06303133.pdf), pel qual s’assignen al Departament de Justícia funcions en matèria de notaries i de registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles.

Entre les funcions assignades per aquest Decret hi ha les corresponents a l’acreditació del coneixement de la llengua catalana per part dels candidats a notaries i registres.

El Decret 417/2006, de 14 de novembre (dogc núm. 4762, de 16 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4762/06306123.pdf), d’atribució de funcions a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, al seu torn, atribueix les funcions damunt esmentades a l’òrgan indicat.

Sector privat

Ordre ecf/331/2006, de 7 de juny (dogc núm. 4668, de 4 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4668/06151199.pdf), per la qual s’estableixen subvencions per a inversions realitzades per petites empreses en establiments turístics, se n’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2006. Base 1.3.l.

Ordre ecf/376/2006, de 4 de juliol (dogc núm. 4684, de 26 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4684/06185170.pdf), per a l’atorgament dels guardons del Turisme de Catalunya. Base 6.4.

Page 375

Resolució ecf/2481/2006, de 5 de juliol (dogc núm. 4684, de 26 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4684/06187018.pdf), de Turisme de Catalunya, sobre concessió de les beques Turisme de Catalunya, d’investigació de mercats, d’accions de promoció i comercialització turístiques. Bases 2.d i 4.e.

Ordre tri/387/2006, de 19 de juliol (dogc núm. 4689, de 2 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4689/06188073.pdf), per la qual es regula el Servei de Creació d’Empreses, s’aproven les bases reguladores de les accions relatives a l’assessorament a les persones emprenedores i a la formació dels professionals i s’obre la convocatòria per a l’any 2006. Articles 26.e, 29.f, 33.j, 43.d, 44.3.e, 45.f, i 49.1.e.

Resolució clt/2535/2006, de 20 de juliol (dogc núm. 4687, de 31 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4687/06200066.pdf), de l’Institut Català de les Indústries Culturals, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses culturals per a l’any 2006. Base 5.1.g, h.

Decret 313/2006, de 25 de juliol (dogc núm. 4685, de 27 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4685/06201073.pdf), que regula els establiments de turisme rural. Article 9 i disposició addicional primera.

Decret 378/2006, de 10 d’octubre (dogc núm. 4740, de 16 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4740/06279122.pdf), pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials (rld 47, pàg. 434). L’article 13 estableix que els establiments comercials que regula el De cret han de complir la normativa en matèria de política lingüística.

Ordre TRI/487/2006, de 18 d’octubre (dogc núm. 4747, de 25 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4747/06283087.pdf), per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre (TDT). Articles 1, 2, 3.1, 3.3, 4, 5, 6 i 7.

Page 376

Terminologia

Resolució pre/3058/2006, de 19 de setembre (dogc núm. 4727, de 27 de setembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4727/06261100.pdf), per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat.

S’hi inclouen termes dels àmbits següents: ciències de la salut; divisió territorial; economia; electrònica, informàtica i telecomunicacions; esports: patinatge artístic sobre gel i sobre rodes; filosofia; indústria; jocs, i transport marítim.

Toponímia

En aquest àmbit s’han publicat les disposicions següents:

Resolució GAP/3520/2006, de 27 d’octubre (dogc núm. 4758, de 10 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4758/06282V033. pdf), per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Saus, que passa a denominar-se Saus, Camallera i Llampaies.

Resolució GAP/3697/2006, de 13 de novembre (dogc núm. 4766, de 22 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4766/06299011. pdf), per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Vimbodí, que passa a denominar-se Vimbodí i Poblet. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

Esmentem, en primer lloc, les convocatòries d’ajuts, beques, premis i subvencions següents:

Ordre pre/345/2006, de 21 de juny (dogc núm. 4671, de 7 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4671/06167121.pdf), per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts en l’àmbit de l’educació física i l’esport, dins el marc dels plans de formació complementària d’alumnes i postgraduats/ades. Base 3.g.

Ordre pre/344/2006, de 28 de juny (dogc núm. 4671, de 7 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4671/06177096.pdf), per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi Joventut. Base 2.1.

Page 375

Ordre bef/347/2006, de 29 de juny (dogc núm. 4672, de 10 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4672/06174116.pdf), per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió de subvencions destinades a entitats per a la realització d’activitats i projectes d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades, per a l’any 2006. Bases 1.2.A.5 i 11.5.

Resolució pre/2256/2006, de 3 de juliol (dogc núm. 4671, de 7 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4671/06178146.pdf), del Con- sell Català de l’Esport, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la reforma, ampliació o millora dels refugis de muntanya en el període 2007-2008. Bases 8.1.e i 17.o.

Resolució pre/2255/2006, de 4 de juliol (dogc núm. 4671, de 7 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4671/06179057.pdf), del Con- sell Català de l’Esport, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008 Bases 8.1.e i 17.o.

Ordre tri/348/2006, de 4 de juliol (dogc núm. 4674, de 12 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4674/06184024.pdf), de l’Institut Català d’Energia, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en el marc del Programa d’estalvi i eficiència energètica a corporacions locals i s’obre la convocatòria per a l’any 2006. Bases 8.3.i i 17.2.e.

Ordre pre/360/2006, de 5 de juliol (dogc núm. 4681, de 21 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4681/06181100.pdf), per la qual es modifica l’Ordre pre/178/2006, d’11 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar la cultura, la llengua i la identitat catalanes dins el seu àmbit lingüístic (rld 47, pàg. 450).

Resolució pre/2557/2006, de 12 de juliol (dogc núm. 4688, d’1 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4688/06188051.pdf), de convocatòria de subvencions per a actuacions de les organitzacions no governamentals catalanes destinades a incrementar i enfortir les seves capacitats d’acció i incidència i de publicació de les bases. Base 6.1.m.

Page 378

Ordre pre/368/2006, de 13 de juliol (dogc núm. 4684, de 26 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4684/06191021.pdf), d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts a projectes d’investigació i estudi en matèria de joventut a Catalunya, així com d’ajuts a la formació especialitzada per a joves investigadors o investigadores en matèria de joventut a Catalunya. Annex 1. Bases 5.1.k i 14. Annex 2. Base 5.l.

Resolució mah/2577/2006, de 19 de juliol (dogc núm. 4689, de 2 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4689/06195069.pdf), de l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria de subvencions destinades a impulsar el consum de matèries recuperades i subproductes. Base 6.1.k.

Resolució pre/2556/2006, de 20 de juliol (dogc núm. 4688, d’1 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4688/06200146.pdf), de convocatòria de subvencions per a organitzacions no governamentals en matèria d’acció humanitària i de publicació de les bases reguladores (convocatòria núm. AH2006). Base 9.1.l.

Ordre pre/405/2006, de 31 de juliol (dogc núm. 4696, d’11 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4696/06202080.pdf), d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per a projectes que realitzen les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional. Base 6.1.i.

Ordre pto/397/2006, d’1 d’agost dogc núm. 4694, de 9 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4694/06208184.pdf), per la qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al foment d’activitats de formació en el sector del transport i de la logística i se n’aproven les bases. Base 3.1.i.

Ordre pto/402/2006, d’1 d’agost (dogc núm. 4696, de l’11 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4696/06208183.pdf), per la qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la renovació del material mòbil destinat a la prestació de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera a Catalunya, i se n’aproven les bases. Bases 5.h i 11.f.

Page 379

Ordre pto/396/2006, de 2 d’agost (dogc núm. 4694, del 9 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4694/06208117.pdf), per la qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la millora del transport urbà a determinats municipis inclosos dins l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (atm) que no formin part de l’Entitat Metropolitana del Transport (emt) i se n’aproven les bases. Base 11.d.

Ordre pto/398/2006, de 3 d’agost (dogc núm. 4694, del 9 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4694/06208102.pdf), per la qual es fa pública la convocatòria de l’atorgament d’ajuts per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità i se n’aproven les bases. Base 10.d.

Ordre pto/403/2006, de 3 d’agost (dogc núm. 4696, de l’11 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4696/06208134.pdf), per la qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició d’equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya i se n’aproven les bases. Bases 5.2.d i 11.e.

Ordre int/407/2006, de 7 d’agost (dogc núm. 4698, del 16 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4698/06213081.pdf), per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi al Departament d’Interior. Base 7.f.

Ordre bef/469/2006, de 28 de setembre (dogc núm. 4739, de 13 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4739/06251109.pdf), per la qual es fa pública la convocatòria dels Premis de Civisme del Departament de Benestar i Família per a l’any 2006. Annex 2, base primera.

Ordre pre/478/2006, d’11 d’octubre (dogc núm. 4744, de 20 d’octubre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4744/06279061.pdf), d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’Ajuts Euroregió a xarxes de cooperació, a la realització d’estudis econòmics i socials de l’Euroregió i a iniciatives que impulsin l’espai mediàtic euroregional en el marc del Programa per a l’impuls de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Annex 1. Bases 5.1.j i 12. Annex 2. Bases 5.1.j i 13. Annex 3. Bases 5.1.j i 12.

Page 380

Resolució int/3663/2006, de 30 d’octubre (dogc núm. 4764, de 20 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4764/06303167.pdf), de l’Escola de Policia de Catalunya, per la qual es convoquen dues beques de col·laboració en tasques d’avaluació psicològica de l’Escola de Policia de Catalunya. Bases 8.e i 11.

Resolució int/3708/2006, de 7 de novembre (dogc núm. 4767, de 23 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4767/06310035.pdf), de l’Escola de Policia de Catalunya, per la qual es convoquen cinc beques de col·laboració en tasques de gestió de l’Escola de Policia de Catalunya. Apartats 8.d i 11.

Ordre bef/525/2006, de 8 de novembre (dogc núm. 4761, de 15 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4761/06311064.pdf), per la qual s’aproven les bases que regiran la formalització de convenis i protocols addicionals entre el Departament de Benestar i Família i els ajuntaments de més de 20.000 habitants, els consells comarcals i les altres entitats locals supramunicipals, per a la cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials, infància i família, immigració i actuacions comunitàries. Annex 2. Bases 2.1.d, 2.2, 4.4.1 i 7.1.l.

Ordre bef/526/2006, de 9 de novembre (dogc núm. 4761, de 15 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4761/06312101.pdf), per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants. Annex 1. Base 3.1.d. Annex 2. Capítol 1, base 10.1. Capítol 2, bases 1.2; 2.2; 3.2.a i 4.9.e.

Ordre bef/531/2006, de 13 de novembre (dogc núm. 4763, de 17 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4763/06312090.pdf), per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar i Família per a entitats. Annex 1, base 3.1.f i 4.3.i. Annex 2, base D.1.2.A.2. Annex 2, bases 11.1.b.5.

Resolució int/4108/2006, de 14 de novembre (dogc núm. 4782, de 18 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4782/06328135.pdf), de l’Escola de Policia de Catalunya, per la qual es convoquen tres beques de col·laboració en tasques de gestió de la formació de l’Escola de Policia de Catalunya. Base 8.e i 11.

Page 381

Resolució mah/4162/2006, de 21 de novembre (dogc núm. 4784, de 20 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4784/06335061. pdf), de l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a projectes d’ambientalització de festes populars i se n’aproven les bases. Bases 2.3, 5.4 i 5.5.

Resolució mah/4163/2006, de 21 de novembre (dogc núm. 4784, de 20 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4784/06335062. pdf), de l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals, i se’n publiquen les bases. Base 1.6.

Resolució mah/4164/2006, de 21 de novembre (dogc núm. 4784, de 20 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4784/06335063. pdf), de l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual s’obre la línia d’ajuts per finançar les infraestructures necessàries per a la implantació, el control i el seguiment dels plans de gestió de dejeccions ramaderes, i se’n publiquen les bases. Bases 3.3 i 3.3.4.

Resolució mah/4165/2006, de 21 de novembre (dogc núm. 4784, de 20 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4784/06335064. pdf), de l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció sociolaboral. Bases 5.1.b i 13.d.

Altres disposicions publicades en aquest període han estat les següents:

Decret 649/2006, de 27 de desembre (dogc núm. 4789, de 29 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4789/06355162.pdf), pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2007. Annex 3, apartats 090101, 090202 i 090301.

Resolució pre/2603/2006, de 19 de juliol (dogc núm. 4691, de 4 d’agost, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4691/06198122.pdf), sobre la inclusió d’entitats en el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana.

Les entitats que s’afegeixen a les que ja constaven en el Cens són aquestes:

 1. Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana.

  Page 382

 2. Associació Cultural del Matarranya.

 3. Associació Internacional de Voluntariat-aiv.

 4. Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana-folc.

 5. Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure.

 6. Fundació Orfeó Gracienc.

 7. Fundació Privada Reeixida.

 8. Grup d’Esplai la Fàbrica de Can Tusell.

 9. Unió Sindical Obrera de Catalunya-usoc.

  Finalment, pel que fa a l’organigrama de l’Administració de la Generalitat, cal assenyalar les disposicions següents:

  Decret 289/2006, de 4 de juliol (dogc núm. 4670, de 6 de juliol, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4670/06173063.pdf), de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Articles 4.1.h, 6.1.k, l i m, 6.2 i 6.3.

  Decret 421/2006, de 28 de novembre (dogc núm. 4771, de 29 de novembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4771/06332125.pdf), de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant els articles 1.1 i 3.2.10 es crea el Departament de la Vice- presidència i se li confereix l’exercici de les atribucions pròpies de la política lingüística de la Generalitat.

  Decret 478/2006, de 5 de desembre (dogc núm. 4776, de 7 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4776/06338201.pdf), d’estructura del Departament de la Vicepresidència. Articles 2.1.e, 2.5.a, f, g, h i 8. Aquest Decret, d’una banda, configura la Secretaria de Política Lingüística com una de les unitats directives del Departament i estableix que té les funcions i l’estructura que determina el Decret 216/2005, d’11 d’octubre (rld 45, pàg. 290). D’altra banda, estableix que es relacionen amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència els organismes següents: l’Institut Ramon Llull, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Consorci del Centre de Terminologia Termcat i el Consorci Casa de les Llengües.

  Decret 479/2006, de 5 de desembre (dogc núm. 4776, de 7 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4776/06338239.pdf), d’estructuració del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Article 8.g.

  Page 383

  Decret 480/2006, de 5 de desembre (dogc núm. 4776, de 7 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4776/06338021.pdf), de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques. Articles7.c i 19.1.b.

  Decret 571/2006, de 19 de desembre (dogc núm. 4785, de 21 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4785/06352040.pdf), d’estructuració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Article 28.1.m.

  Decret 632/2006, de 27 de desembre (dogc núm. 4789, de 29 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4789/06354204.pdf del 29), pel qual es modifica l’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

  El Decret crea la Direcció de Planificació i Foment, amb rang orgànic de direcció general, i, així mateix, redefineix les funcions de la Subdirecció General de Política Lingüística.

  Decret 634/2006, de 27 de desembre (dogc núm. 4789, de 29 de desembre, http://www.gencat.net/eadop/imatges/4789/06356102.pdf), pel qual es modifica el Decret 478/2006, de 5 de desembre, d’estructura del Departament de la Vicepresidència. D’acord amb l’article únic 5 es modifica l’article 8 del Decret 478/2006, de 5 de desembre, d’estructura del Departament de la Vicepresidència, que passa a tenir la redacció següent: «La Secretaria de Política Lingüística té les funcions i l’estructura que determinen els decrets 216/2005, d’11 d’octubre, i 632/2006, de 27 de desembre.»