Crònica legislativa: Catalunya

Autor:Anna M. Pla
Càrrec:Professora lectora de dret constitucional, Universitat de Girona.
Pàgines:183-190
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 183

(DOGC d’1 de juliol a 31 de desembre de 2010)

Presentació

El 28 de novembre de 2010 varen celebrar-se les eleccions al Parlament de Catalunya corresponents a la IX Legislatura. Per Decret 132/2010, de 4 d’octubre, el M. Hble. President de la Generalitat, Sr. José Montilla, va convocarles i, com imposa la normativa vigent, va acordar també la dissolució de la Cambra elegida als comicis del dia 1 de novembre de 2006. Indefugiblement, aquest escenari electoral va condicionar de manera decisiva la producció normativa catalana del darrer semestre de 2010.

A continuació s’enumeren les principals disposicions legislatives i reglamentàries autonòmiques d’incidència en matèria lingüística que varen publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des de l’1 de juliol a 31 de desembre de 2010. Formalment, s’estructuren en els següents capítols temàtics: activitats audiovisuals; col·legis professionals; ensenyament i universitats; administració de justícia; terminologia; i, finalment, d’altres disposicions de la Generalitat.

D’entre totes les disposicions normatives que es recullen a les pàgines que segueixen, mereix ser destacada, per la seva incidència en el dret lingüístic autonòmic, la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. Com precisa l’exposició de motius d’aquesta llei, el seu criteri inspirador ha estat l’extensió al règim jurídic de l’occità, en la seva varietat aranesa, com a llengua pròpia que és de tot el territori de l’Aran i com a llengua oficial a Catalunya, del contingut propi d’aquests conceptes en l’ordenament lingüístic català. Per això, va adoptar-se una perspectiva generosa en el desplegament dels mandats

Page 184

estatutaris, que habiliten el legislador per determinar l’abast, els usos i els efectes jurídics de l’oficialitat de la llengua pròpia de l’Aran i per emmarcar el procés de normalització d’aquest idioma. Formalment, aquesta llei s’estructura en set capítols, que regulen els principis generals (capítol I), l’ús institucional (capítol II), l’onomàstica (capítol III), l’ensenyament (capítol IV), els títols i els certificats (capítol V), els mitjans de radiodifusió i televisió (capítol VI) i el foment i la difusió de la llengua (capítol VII). Aquesta estructura segueix, bàsicament, l’adoptada per les lleis lingüístiques catalanes de 1983 i 1998, sens perjudici de les modulacions ajustades a la situació sociolingüística de l’occità a Catalunya i del respecte de l’àmbit d’autonomia del Conselh Generau d’Aran per regular i fomentar l’ús de la llengua pròpia.

Val a dir que el 13 de setembre de 2011 el Ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles d’aquesta Llei. Actualment, el recurs es troba pendent de resoldre’s.

Recull de les principals disposicions normatives autonòmiques d’incidència en matèria lingüística publicades al DOGC d’1 de juliol a 31 de desembre de 2010:
a) Activitats audiovisuals

Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol, p. 54778 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5672/c5672.pdf). Preàmbul i articles 3, 8, 17, 18, 24, 38

Resolució CMC/3181/2010, de 30 d’agost, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, de 22 de juliol de 2010, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvolupament (DOGC núm. 5732 d’11 d’octubre, p. 74164 a http:// www.gencat.cat/eadop/imatges/5732/c5732.pdf). Base 8.

Resolució CMC/3321/2010, de 5 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions, per a l’accés de les sales d’exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica (DOGC núm. 5741, de 25 d’octubre, p. 77868 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5741/c5741.pdf). Base 5.1 de l’annex.

Page 185

Resolució CMC/4060/2010, de 15 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Aragó per a la difusió de les emissions dels canals de televisió de titularitat pública en els territoris respectius (DOGC núm. 5782, de 24 de desembre, p. 93158 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5782/c5782. pdf). Clàusula V.

b) Col·legis professionals

Resolució JUS/2176/2010, de 23 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats de Mataró (DOGC núm. 5662, de 2 de juliol, p. 50973 a http://www.gencat. cat/eadop/imatges/5662/c5662.pdf). Article 4.1.i.

Resolució JUS/3024/2010, de 27 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats de Girona (DOGC núm. 5722, de 27 de setembre, p. 70476 a http://www. gencat.cat/eadop/imatges/5722/c5722.pdf). Article 4.

Resolució JUS/3264/2010, de 5 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Agents Comercials de Girona (DOGC núm. 5736, de 18 d’octubre, p. 75563 a http:// www.gencat.cat/eadop/imatges/5736/c5736.pdf). Article 6.i)

c) Ensenyament i universitats

Resolució EDU/2365/2010, de 5 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, i l’IUFM Midi-Pyrénées, per promoure i desenvolupar l’ensenyament de la llengua occitana (DOGC núm. 5671, de 15 de juliol, p. 54497 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5671/ c5671.pdf).

Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5676, de 22 de juliol, p. 56541 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5676/ c5676.pdf). Article 26.m.

Page 186

Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost, p. 61472 a http:// www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/c5686.pdf). Preàmbul, articles 1.3 i 9.

Acord GOV/140/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya (DOGC núm. 5688, de 9 d’agost, p. 62463 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5688/ c5688.pdf). Preàmbul i article 4.3 de l’annex.

Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya (DOGC núm. 5716, de 16 de setembre, p. 68237 a http://www.gencat.cat/ eadop/imatges/5716/c5716.pdf).

Resolució IUE/2961/2010, d’1 de setembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs de 2010-2011 (DOGC núm. 5718, de 20 de setembre, p. 69229 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5718/c5718.pdf). Base 1.a de l’annex.

Resolució EDU/3285/2010, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2010-2011 (DOGC núm. 5738, de 20 d’octubre, p. 76317 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/c5738. pdf). Bases 8 i 11.

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d’11 de novembre, p. 82840 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5753/c5753. pdf). Article 6.d.

Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre, pel qual s’aprova la modificació dels estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i es disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 5756 de 16 de novembre, p. 83753 a http://www. gencat.cat/eadop/imatges/5756/c5756.pdf). Art. 6.

Resolució IUE/3745/2010, de 18 de novembre, per a la qual s’adopten mesures en el marc del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya (DOGC núm. 5763, de 25 de novembre, p. 86187 a http:// www.gencat.cat/eadop/imatges/5763/c5763.pdf).

Page 187

Resolució EDU/3854/2010, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació (DOGC núm. 5769, de 3 de desembre, p. 88866 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5769/c5769.pdf).

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20 de desembre, p. 91708 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/ c5778.pdf). Annex 1 i 2.

Resolució IUE/4009/2010, de 9 de desembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de noves concessions i renovacions d’ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari català, l’objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana, per al curs 2010-2011 (DOGC núm. 5780, de 22 de desembre, p. 92644 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5780/c5780.pdf).

d) Administració de justícia

Resolució JUS/2310/2010, de 30 de juny, per la qual es convoca el concurs ordinari núm. 280 per proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants (DOGC núm. 5669, de 13 de juliol, p. 54025 a http://www. gencat.cat/eadop/imatges/5669/c5669.pdf). Preàmbul in fine i base 4.

Resolució JUS/2414/2010, de 13 de juliol, per la qual s’anuncia concurs per a la provisió de notaries vacants (DOGC núm. 5673, de 19 de juliol, p. 55267 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5673/c5673.pdf). Preàmbul i base 3 intitulada «Acreditació de la llengua catalana».

Ordre JUS/439/2010, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs per a l’atorgament de places per a la realització del curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial (DOGC núm. 5715, de 15 de setembre, p. 67968 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5715/ c5715.pdf).

Ordre JUS/440/2010, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a l’atorgament d’ajuts per al curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial que porta a terme el Centre d’Estu-

Page 188

dis Jurídics i Formació Especialitzada (DOGC núm. 5715, de 15 de setembre, p. 67968 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5715/c5715.pdf).

e) Terminologia

Resolució VCP/2899/2010, de 7 de juliol, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 5715, de 15 de setembre, p. 67968 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5715/c5715. pdf).

Resolució VCP/3664/2010, de 4 de novembre, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 5759, de 19 de novembre, p. 84617 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5759/ c5759.pdf).

f) Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (DOGC núm. 5677, de 23 de juliol de 2010, p. 568562). Capítol VIII intitulat «Drets lingüístics».

Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran (DOGC núm. 5745, de 29 d’octubre, p. 79058 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5745/ c5745.pdf).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i la base vuitena de la convocatòria (DOGC núm. 5664, de 6 de juliol, p. 51862 a http://www. gencat.cat/eadop/imatges/5664/c5664.pdf).

Resolució VCP/2266/2010, d’1 de juliol, sobre la inclusió d’entitats en el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana (DOGC núm. 5667, de 9 de juliol, p. 53450 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5667/c5667.pdf).

Ordre VCP/381/2010, de 23 de juny, per la qual s’actualitzen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats en l’àmbit del Departament de la Vicepresidència (DOGC núm. 5670, de 14 de juliol, p. 54254 a http:// www.gencat.cat/eadop/imatges/5670/c5670.pdf). Article 2.3 i annex.

Page 189

Resolució VCP/2519/2010, de 12 de juliol, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament i educació pel desenvolupament adreçada a sindicats, associacions professionals agràries i entitats que en depenen, i s’obre convocatòria pública per al 2010 (DOGC núm. 5679, de 27 de juliol, p. 57490 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5679/ c5679.pdf). Base 21.1.l de l’annex 1 i base 2.a de l’annex 3.

Resolució VCP/2556/2010, de 15 de juliol, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a programes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional i es convoca concurs per a la concessió de subvencions amb caràcter pluriennal per al període corresponent als anys 2010 a 2012 (DOGC núm. 5681, de 29 de juliol, p. 58900 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5681/ c5681.pdf). Base 14.1.l de l’annex 1.

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (DOGC núm. 5687, de 6 d’agost, p. 61835 a http://www.gencat. cat/eadop/imatges/5687/c5687.pdf). Article 17.e) i disposició addicional cinquena.

Decret 117/2010, de 31 d’agost, pel qual s’atorga la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a l’Institut d’Estudis Catalans (DOGC núm. 5706, de 2 de setembre, p. 65832 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5706/c5706. pdf).

Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Programa Profit per al darrer quadrimestre de l’any 2010, i s’obre la convocatòria corresponent (DOGC núm. 5707, de 3 de setembre, p. 65994 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5707/c5707.pdf). Preàmbul i annex 2.

Ordre VCP/454/2010, de 10 de setembre, de modificació de l’Ordre VCP/460/2008, de 28 d’octubre, de creació dels premis Pompeu Fabra (DOGC núm. 5723, de 28 de setembre, p. 70704 a http://www.gencat.cat/ eadop/imatges/5723/c5723.pdf).

Ordre VCP/466/2010, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior, i es convoquen les corresponents al 2010 (DOGC núm. 5728, de 5 d’octubre, p. 72601 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5728/c5728.pdf). Bases 1 i 3.a de l’annex 1.

Page 190

Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut (DOGC núm. 5731, de 8 d’octubre, p. 73822 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5731/ c5731.pdf). Article 3.3.k) l) i m).

Resolució IRP/3648/2010, de 12 de novembre, per la qual s’aprova el Codi d’ètica de la policia de Catalunya (DOGC núm. 5757, de 17 de novembre, p. 84039 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5757/c5757.pdf). Article 58.

Resolució VCP/3691/2010, de 10 de novembre, de modificació de la Resolució VCP/2266/2010, d’1 de juliol, sobre la inclusió d’entitats en el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana (DOGC núm. 5760, de 22 de novembre, p. 84931 a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5760/c5760.pdf).

Ordre IRP/572/2010, d’1 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada del concurs de novel·la negra d’intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims de Tinta i se n’aproven les bases reguladores corresponents (DOGC núm. 5774, de 14 de desembre, p. 90657 a http:// www.gencat.cat/eadop/imatges/5774/c5774.pdf).

Resolució GAP/4053/2010, de 15 de desembre, per la qual es dóna publicitat al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Governació i Administracions Públiques, i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per desenvolupar una prova pilot de desplegament de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) a les Illes Balears (DOGC núm. 5782, de 24 de desembre, p. 93115 a http://www.gencat.cat/ eadop/imatges/5782/c5782.pdf). Clàusula II.a.