Crònica legislativa: Catalunya

Autor:Anna M. Pla
Càrrec:Professora lectora de Dret Constitucional de la Universitat de Girona.
Pàgines:327-366
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 327

Activitats audiovisuals

Resolució VCP/2378/2009, de 31 de juliol, que modifica la Resolució VCP/1328/2009, d’11 de maig, per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2009 (DOGC núm. 5457, de 3 de setembre, p. 65903).

Anunci de la Xarxa Audiovisual Local, EPE, de la Diputació de Barcelona, sobre formalització d’un protocol (DOGC núm. 5492, de 27 d’octubre, p. 80162). Clàusules 1.c i 2.7 del Protocol general de l’annex 1.

Resolució CMC/3204/2009, de 9 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 28 d’octubre de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de les empreses discogràfiques catalanes (DOGC núm. 5509, de 19 de novembre, p. 87039). Bases 9.1.d i 9.1.l de l’annex.

Resolució CMC/3205/2009, de 10 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l’accés de les sales d’exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes (DOGC núm. 5509, de 19 de novembre, p. 87050). Base 4.1 de l’annex.

Page 328

Anunci de convocatòria dels Premis TV3 2009 (DOGC núm. 5536, de 30 de desembre, p. 97464).

Administració local

Resolució GAP/2332/2009, de 27 d’agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de singular a la Direcció General d’Administració Local (DOGC núm. 5454, de 31 d’agost, p. 65444). Base 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució GAP/2599/2009, de 14 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Direcció General d’Administració Local (DOGC núm. 5473, de 29 de setembre, p. 72579). Requisit 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Administració de justícia

Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia (DOGC núm. 5474, de 30 de setembre, p. 72807). Article 1.3.

Resolució JUS/1969/2009, de 9 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (DOGC núm. 5421, de 15 de ju liol, p. 56433). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2 i 6.4 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució JUS/2465/2009, de 3 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de sis llocs de comandament i un lloc singular del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia (DOGC núm. 5465, de 16 de setembre, p. 68290). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.1 i 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 de les descripcions de llocs de treball de l’annex 2.

Ordre JUS/449/2009, de 23 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a la realització de projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’administració de justícia i el dret civil català (DOGC núm. 5489, de 22 d’octubre, p. 78705). Base 13 de l’annex.

Page 329

Ordre JUS/448/2009, de 15 d’octubre, per la qual es convoquen 12 beques de col·laboració per dur a terme estudis i treballs relacionats amb els diferents camps d’actuació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia en l’àmbit de la recerca i la formació, de biblioteconomia i documentació i de gestió pública (DOGC núm. 5489, de 22 d’octubre, p. 78700). Base 7 de l’annex.

Col·legis professionals

Resolució JUS/2029/2009, de 7 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (DOGC núm. 5424, de 20 de juliol, p. 57709). Article 6.j.

Resolució JUS/2030/2009, de 8 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya (DOGC núm. 5424, de 20 de juliol, p. 57728). Articles 4 i 9.p.

Resolució JUS/2409/2009, de 21 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya (DOGC núm. 5460, de 8 de setembre, p. 66507). Articles 6.1.p, 7 i 8.f.

Resolució JUS/2408/2009, de 21 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (DOGC núm. 5460, de 8 de setembre, p. 66480). Article 5.12.

Resolució JUS/2418/2009, de 20 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (DOGC núm. 5461, de 9 de setembre, p. 66819). Articles 5 i 8.1.l.

Page 330

Resolució JUS/2417/2009, de 13 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (DOGC núm. 5461, de 9 de setembre, p. 66812). Article 2.

Resolució JUS/2517/2009, de 13 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (DOGC núm. 5467, de 18 de setembre, p. 69215). Article 7.1.q.

Resolució JUS/2715/2009, de 22 de setembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (DOGC núm. 5480, de 8 d’octubre, p. 74916). Article 7.12.

Resolució JUS/2716/2009, de 28 de setembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Collegis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (DOGC núm. 5480, de 8 d’octubre, p. 74936). Articles 5 i 8.1.l.

Resolució JUS/2794/2009, de 7 d’octubre, de modificació dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre, p. 77032). Article 6.r i 7.1.i.

Resolució JUS/2793/2009, de 6 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre, p. 77007). Articles 4 i 7.1.m.

Resolució JUS/2795/2009, de 8 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers

Page 331

Tècnics Industrials de Girona (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre, p. 77045). Article 6.j.

Resolució JUS/3231/2009, de 29 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Collegis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre, p. 88157). Article 5.2.i.

Resolució JUS/3161/2009, de 4 de novembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona (DOGC núm. 5506, de 16 de novembre, p. 85644). Article 6.j.

Resolució JUS/3547/2009, de 30 de novembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Collegis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (DOGC núm. 5528, de 17 de desembre, p. 94639). Article 8.

Resolució JUS/3535/2009, de 2 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (DOGC núm. 5528, de 17 de desembre, p. 94615). Article 5.u.

Resolució JUS/3556/2009, de 4 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida (DOGC núm. 5529, de 18 de desembre, p. 94893). Article 3.2.h.

Resolució JUS/3642/2009, d’11 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Metges de Lleida (DOGC núm. 5532, de 23 de desembre, p. 96173). Article 8.4.

Page 332

Resolució JUS/3676/2009, de 21 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Collegis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre, p. 96800). Article 1.3.

Ensenyament i universitats

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16 de juliol, p. 56589). Preàmbul: articles 11, 12, 15 a 18, 47.7, 52.2.d, 56.6, 69.2.c, 109.2, 142.5.d i 167.

Resolució EDU/2339/2009, de 31 de juliol, per la qual s’autoritza l’Escola Superior de Música de Catalunya, en l’àmbit dels instruments de la música tradicional dels ensenyaments superiors de música, a realitzar una única convocatòria de proves específiques de validació vinculades a una oferta específica d’assignatures, i a impartir una distribució específica d’assignatures (DOGC núm. 5454, de 31 d’agost, p. 65292). Base 5.4.b de l’annex 1 i annex 5.1.

Resolució GAP/2362/2009, de 27 d’agost, per la qual es convoquen beques per al personal de les administracions públiques catalanes per a estudis de tercer cicle (DOGC núm. 5455, d’1 de setembre, p. 65540). Preàmbul.

Resolució IUE/2361/2009, de 4 d’agost, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria dels ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d’immigració a Catalunya (DOGC núm. 5455, d’1 de setembre, p. 65557). Annex, epígraf 1.2, àmbit 8.

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre atorgament d’ajuts (DOGC núm. 5446, de 19 d’agost, p. 64318).

Resolució EDU/1857/2009, de 17 de juny, per la qual s’obre convocatòria específica per a l’acreditació de competències referides a cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional de les famílies professionals de sanitat, d’administració, i d’hoteleria i turisme, per a l’any 2009 (DOGC núm. 5414, de 6 de juliol, p. 54184). Annex 1. Cicle formatiu: tècnic/a superior en secretariat. UC1.

Page 333

Resolució de 26 de juny de 2009, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat laboral permanent en el marc del Pla Serra i Húnter (DOGC núm. 5415, de 7 de juliol, p. 54599). Bases 1.2 i 4 de l’annex 1.

Ordre EDU/380/2009, de 17 de juliol, per la qual es convoquen beques de col·laboració en tasques d’educació a distància a l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya (DOGC núm. 5445, de 18 d’agost, p. 64177).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre adjudicació de places de professorat d’estudis catalans per al curs acadèmic 2009-2010 (DOGC núm. 5446, de 19 d’agost, p. 64310).

Decret 137/2009, d’1 de setembre, de concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (DOGC núm. 5457, de 3 de setembre, p. 65938).

Decret 141/2009, de 8 de setembre, de modificació del Decret 269/2007, d’11 de desembre, de reestructuració del Departament d’Educació (DOGC núm. 5463, de 14 de setembre, p. 67523). Articles 8 i 10.

Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial (DOGC núm. 5463, de 14 de setembre, p. 67485).

Resolució EDU/2577/2009, de 15 de setembre, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys (DOGC núm. 5471, de 25 de setembre, p. 71531). Epígrafs 3.3.c, 3.3.d, 10.2.c i 17.

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre modificació de la dotació pressupostària d’una convocatòria de subvencions (DOGC núm. 5482, de 13 d’octubre, p. 76493).

Resolució de 7 d’octubre de 2009, per la qual es convoca una plaça per accedir a l’escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs (DOGC núm. 5488, de 21 d’octubre, p. 78543). Bases 1.1, 1.2, 2.2, 3.5.e, 3.5.f, 3.5.g, 4.1, 4.2 i 6.1.2.d de l’annex 1.

Resolució d’1 d’octubre de 2009, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de contractació laboral indefinida (DOGC núm. 5488, de 21 d’octubre, p. 78554). Bases de la convocatòria 4.d, 4.e, 5, 6.3, 7.c i 8.1.

Page 334

Resolució de 5 d’octubre de 2009, per la qual es treuen a concurs diverses places de professorat laboral permanent en el marc del Pla Serra i Húnter (DOGC núm. 5491, de 26 d’octubre, p. 79725). Bases 1 i 4 de l’annex 1.

Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2 de novembre, p. 81499). Preàmbul, articles 4.e, 5, 7.1.a i annex 1.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte administratiu especial (DOGC núm. 5499, de 5 de novembre, p. 82885).

Resolució de 4 de novembre de 2009, de l’Institut Ramon Llull, sobre nomenament de col·laboradors externs (DOGC núm. 5513, de 25 de novembre, p. 89248).

Resolució de 4 de novembre de 2009, de l’Institut Ramon Llull, sobre modificació d’una resolució de convocatòria de proves (DOGC núm. 5513, de 25 de novembre, p. 89250).

Resolució IUE/3299/2009, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari català, l’objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana (DOGC núm. 5515, de 27 de novembre, p. 89673).

Resolució de 16 de novembre de 2009, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5518, de 2 de desembre, p. 90732). Clàusules 1.4, 1.5, 3.3.b, 3.3.c, 6.3.3, 6.3.4 i 6.3.5 de l’annex 1.

Resolució EDU/3348/2009, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre, p. 90994).

Resolució d’1 de desembre de 2009, per la qual es convoca concurs d’accés al cos de funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 5523, de 10 de desembre, p. 92907).

Clàusules segona (epígrafs e i f) i quarta (epígraf b).

Page 335

Resolució d’1 de desembre de 2009, per la qual es convoquen places de professorat contractat doctor/agregat dintre del Pla Serra Húnter (DOGC núm. 5523, de 10 de desembre, p. 92894). Bases 3.1.e, 3.1.f, 4.4.c i 5.3 de l’annex.

Funció pública

Resolució EDU/2311/2009, de 24 d’agost, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament d’Educació (DOGC núm. 5452, de 27 d’agost, p. 64866). Bases 2.3 i 3.7 de l’annex 1.

Resolució GAP/2354/2009, de 3 de juliol, de convocatòria del procés selectiu per proveir 29 places del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma (DOGC núm. 5454, de 31 d’agost, p. 65460). Bases 2.2, 2.3, 6.2 de l’annex 1.

Resolució GAP/2353/2009, de 8 de juliol, de convocatòria del procés selectiu per proveir una plaça del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (DOGC núm. 5454, de 31 d’agost, p. 65452). Bases 2.2, 2.3 i 6.2 de l’annex 1.

Resolució GAP/2330/2009, de 28 d’agost, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de comandament al Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5454, de 31 d’agost, p. 65430). Base 3 de l’annex 1 i base 2.2 de l’annex 2.

Resolució GAP/2331/2009, de 28 d’agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració (DOGC núm. 5454, de 31 d’agost, p. 65436). Base 4 de l’annex 1 i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució GAP/2329/2009, de 30 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració (DOGC núm. 5454, de 31 d’agost, p. 65422). Base 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Page 336

Resolució IRP/2363/2009, de 25 d’agost, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de desactivació d’explosius de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5455, d’1 de setembre, p. 65594). Base 5 de l’annex 1.

Resolució IRP/2364/2009, de 25 d’agost, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de desactivació d’explosius de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5455, d’1 de setembre, p. 65613). Base 5 de l’annex 1.

Resolució GAP/1807/2009, de 25 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de comandament i d’un lloc singular al Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5411, d’1 de juliol, p. 52718). Epígraf 3 de l’annex 1 i base 2.2 de l’annex 2.

Resolució IRP/1826/2009, de 12 de juny, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de guia caní de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5412, de 2 de juliol, p.53043). Base 5.1 de l’annex 1.

Resolució IRP/1827/2009, de 26 de juny, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de guia caní de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5412, de 2 de juliol, p. 53061). Base 5.1 de l’annex 1.

Resolució IRP/1828/2009, de 22 de juny, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de guia caní de la categoria de sergent/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5412, de 2 de juliol, p. 53079). Base 5.1 de l’annex 1.

Resolució GAP/1829/2009, de 25 de juny, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, educació física (DOGC núm. 5412, de 2 de juliol, p.53097). Base 10.6 de l’annex 1.

Page 337

Resolució IRP/1838/2009, de 25 de juny, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de la Sala Central de Comandament de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5413, de 3 de juliol, p. 53353). Base 5.1 de l’annex 1.

Resolució IRP/1839/2009, de 26 de juny, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de la Sala Central de Comandament de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5413, de 3 de juliol, p. 53364). Base 5.1 de l’annex 1.

Resolució IUE/1853/2009, de 9 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Relacions Sectorials (DOGC núm. 5414, de 6 de juliol, p. 54316). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i base 3 de l’annex 2.

Resolució IUE/1854/2009, de 9 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap d’Àrea Jurídica (DOGC núm. 5414, de 6 de juliol, p. 54325). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució AAR/1851/2009, de 15 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de tres llocs de treball al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DOGC núm. 5414, de 6 de juliol, p. 54307). Base 3.3 de l’annex 1, i bases 3 i 5.1 de l’annex 2.

Resolució IUE/1864/2009, de 10 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Règim Jurídic (DOGC núm. 5415, de 7 de juliol, p. 54563). Bases 3.3, 6.1.6 i 6.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/1865/2009, de 16 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc d’analista de Planificació i Avaluació Pressupostària i Econòmica de la Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5415, de 7 de juliol, p. 54571). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/1866/2009, de 18 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball del

Page 338

Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5415, de 7 de juliol, p. 54580). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/1867/2009, de 16 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/ària del/de la secretari/ ària general del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5415, de 7 de juliol, p. 54591). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/1897/2009, de 22 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de l’Agència de Protecció de la Salut (DOGC núm. 5417, de 9 de juliol, p. 55257). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2, 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/1898/2009, de 23 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de l’Agència de Protecció de la Salut (DOGC núm. 5417, de 9 de juliol, p. 55272). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2, 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/1914/2009, de 23 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball de l’Agència de Protecció de la Salut (DOGC núm. 5418, de 10 de juliol, p. 55515). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/1915/2009, de 18 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Gestió de la Informació de Demanda del Departament de Salut (DOGC núm. 5418, de 10 de juliol, p. 55529). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució TRE/1900/2009, de 13 de maig, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament dels Serveis Territorials de Treball a Barcelona (DOGC núm. 5417, de 9 de juliol, p. 55301). Bases 3.3, 6.1.6 i 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució TRE/1928/2009, de 13 de maig, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament i dos llocs singulars del Departament de Treball (DOGC núm. 5419, de 13 de juliol, p. 55909). Bases 3.3, 6.1.6 i 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Page 339

Resolució IRP/1904/2009, de 30 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de coordinador de responsabilitat social corporativa de la Direcció de Serveis (DOGC núm. 5417, de 9 de juliol, p. 55246). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/1899/2009, de 19 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (DOGC núm. 5417, de 9 de juliol, p. 55288). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/1902/2009, d’1 de juliol, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de la convocatòria del procés selectiu pel sistema de lliure designació per cobrir vuit places de la categoria de comissari/ària de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1547, de 9 de juliol, p. 55244. Preàmbul, articles 1 i 2.

Resolució GAP/1945/2009, de 23 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de secretari/ària del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (DOGC núm. 5420, de 14 de juliol, p. 56229). Epígraf 3 de l’annex 1 i base 2.2 de l’annex 2.

Resolució SLT/1960/2009, de 3 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball de l’Agència de Protecció de la Salut (DOGC núm. 5421, de 15 de juliol, p. 56442). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució GAP/1967/2009, de 3 de juliol, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica en topografia (DOGC núm. 5421, de 15 de juliol, p. 56422). Base 10.6 de l’annex 1.

Resolució VCP/2039/2009, de 3 de juliol, de convocatòria pública per a la provisió de diverses places de personal laboral a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (DOGC núm. 5424, de 20 de juliol, p. 57834). Preàmbul, epígraf 3.1.2 de l’annex 1 i bases 2.2 i 3.4.4 de l’annex 2.

Resolució GAP/2059/2009, de 14 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de singular a la Direcció de Serveis (DOGC núm. 5426, de 22 de juliol, p. 58547). Requisit 3 de l’annex 1 i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Page 340

Resolució IRP/2097/2009, de 17 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Recerca de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5428, de 24 de juliol, p. 59050). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució TRE/2157/2009, de 2 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament dels Serveis Territorials de Treball a Lleida (DOGC núm. 5431, de 29 de juliol, p. 60105). Bases 3.3, 1.6.1, 6.2, 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució PTO/2165/2009, de 7 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de treball del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol, p. 60565). Bases 3.3 de l’annex 1 i requisits 3 dels llocs de treball enumerats a l’annex 2.

Resolució IRP/2174/2009, de 14 de juliol, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de responsable de coordinació i planificació de formació i recerca de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol, p. 60524). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2176/2009, de 15 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de cap del Servei Tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol, p. 60536). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2177/2009, de 15 de juliol, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de cap del Servei de Prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol, p. 60542). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2175/2009, de 15 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de tres llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol, p. 60530). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Page 341

Resolució IRP/2173/2009, de 20 de juliol, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 8 places d’intendent/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol, p. 60521). Preàmbul, articles 1 i 2.

Resolució IRP/2172/2009, de 20 de juliol, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 18 places d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol, p. 60518). Preàmbul, articles 1 i 2.

Resolució IRP/2244/2009, de 27 de juliol, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat (DOGC núm. 5437, de 6 d’agost, p. 62450). Base 6.7 de l’annex 1.

Resolució de 29 de juliol de 2009, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 5438, de 7 d’agost, p. 62623). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució MAH/2284/2009, de 27 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir set places en règim de personal laboral fix i de personal laboral fix de caràcter discontinu (DOGC núm. 5443, de 14 d’agost, p. 63900). Bases 1.3, 1.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 8.1 i 8.4 de l’annex 1.

Resolució IUE/2539/2009, de 14 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5469, de 22 de setembre, p. 70088). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IUE/2540/2009, de 15 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de cap d’Àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5469, de 22 de setembre, p. 70093). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/2604/2009, de 18 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc d’administrador/a de la resi-

Page 342

dència de gent gran Creu de Palau de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (DOGC núm. 5473, de 29 de setembre, p. 72608). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2371/2009, de 26 d’agost, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball, de personal laboral fix, de la categoria de tècnics especialistes en telecomunicacions (DOGC núm. 5456, de 2 de setembre, p. 65784). Bases 4.4 i 6 de l’annex 1.

Resolució GAP/2374/2009, de 28 d’agost, de convocatòria del procés selectiu per proveir 220 places de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5456, de 2 de setembre, p. 65792). Bases 2.2, 2.3 i 6.2 de l’annex 1.

Resolució MAH/2400/2009, de 27 d’agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5460, de 8 de setembre, p. 66640). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució TRE/2404/2009, de 8 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball adscrit a la Direcció de Serveis (DOGC núm. 5460, de 8 de setembre, p. 66635). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució MAH/2402/2009, de 20 d’agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5460, de 8 de setembre, p. 66659). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució MAH/2401/2009, de 25 d’agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5460, de 8 de setembre, p. 66650). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució JUS/2433/2009, de 3 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, i d’aspirants admesos exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana en la con-

Page 343

vocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (DOGC núm. 5462, de 10 de setembre, p. 67352).

Resolució ASC/2446/2009, de 29 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc d’inspector/a de la Direcció de Serveis del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5463, de 14 de setembre, p. 67548). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució MAH/2445/2009, de 25 d’agost, de convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 68 places de l’escala bàsica, categoria d’agent (subgrup C1), del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5463, de 14 de setembre, p. 67558). Bases 1.4, 4.3.a, 4.3.c, 5.3 i 7.1 de l’annex 1.

Resolució IRP/2458/2009, d’1 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de sis llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5464, de 15 de setembre, p. 68103). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2461/2009, d’1 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc d’Àrea del Grup d’Actuació Forestal de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5464, de 15 de setembre, p. 68121). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2459/2009, d’1 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc d’Àrea d’Operacions (Regió d’Emergències de Lleida) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5464, de 15 de setembre, p. 68109). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2460/2009, d’1 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema, de lliure designació, del lloc de cap de la Unitat de Bombers Voluntaris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5464, de 15 de setembre, p. 68115). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució GAP/2496/2009, de 10 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a

Page 344

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, organisme autònom del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5466, de 17 de setembre, p. 68871). Epígrafs 3, 4.2.e, 4.3.12 de l’annex 1 i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució GAP/2483/2009, de 30 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Secretaria General del Departament Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5466, de 17 de setembre, p. 68861). Epígraf 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució AAR/2479/2009, de 4 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de la Secretaria General del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DOGC núm. 5466, de 17 de setembre, p. 68881). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2, 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 i 5 de l’annex 2.

Resolució TRE/2502/2009, de 31 d’agost, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de comandament del Departament de Treball (DOGC núm. 5467, de 18 de setembre, p. 69266). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució PRE/2523/2009, de 10 de juliol, per la qual es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir un lloc de treball a la Secretaria General Adjunta (DOGC núm. 5468, de 21 de setembre, p. 69440). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex.

Resolució PRE/2524/2009, de 31 d’agost, per la qual es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir un lloc de treball a la Direcció General de Difusió Corporativa (DOGC núm. 5468, de 21 de setembre, p. 69449). Bases 3.3, 6.1, 6.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2528/2009, de 9 de setembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de la convocatòria de concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 200 places de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (DOGC núm. 5468, de 21 de setembre, p. 69464). Preàmbul, articles 1 i 4.

Resolució TRE/2542/2009, de 4 d’agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de comandament del Departament de Treball (DOGC núm. 5469, de 22 de setembre, p. 70074). Bases 3.3, 6.1.6 i 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Page 345

Resolució IUE/2541/2009, de 20 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap de l’Àrea de Programació i Avaluació Estratègiques del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5470, de 23 de setembre, p. 70645). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2560/2009, de 7 de setembre, de convocatòria de procés selectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat (DOGC núm. 5470, de 23 de setembre, p. 70547). Bases 1.4 i 1.5, 3.4.b, 3.4.d i 6.1 de l’annex 1.

Resolució IRP/2561/2009, de 7 de setembre, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 35 places de la categoria de caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (DOGC núm. 5470, de 23 de setembre, p. 70579). Base 3.4, 4.3 i 6.1 de l’annex 1.

Resolució IRP/2562/2009, de 7 de setembre, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 41 places de la categoria de sergent/a de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (DOGC núm. 5470, de 23 de setembre, p. 70603). Bases 3.4, 4.3 i 6.1 de l’annex 1.

Resolució TRE/2543/2009, de 25 d’agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de comandament i dos llocs singulars del Departament de Treball (DOGC núm. 5470, de 23 de setembre, p. 70630). Bases 3.3, 6.1.6 i 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2583/2009, de 15 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5472, de 28 de setembre, p. 72195). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2584/2009, de 15 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de la Unitat de Planificació Operativa de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5472, de 28 de setembre, p. 72201). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Page 346

Resolució IRP/2585/2009, de 15 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc d’Unitat de Formació de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5472, de 28 de setembre, p. 72207). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2586/2009, de 15 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc d’Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5472, de 28 de setembre, p. 72213). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2587/2009, de 17 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc d’Unitat de Desenvolupament Operatiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5472, de 28 de setembre,p. 72219). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució GAP/2600/2009, de 10 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament a la Secretaria d’Acció Ciutadana (DOGC núm. 5473, de 29 de setembre, p. 72587). Requisits 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució PRE/2594/2009, de 10 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació d’un lloc de treball a la Secretaria General Adjunta del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5473, de 29 de setembre, p. 72571). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/2603/2009, de 14 de setembre, de convocatòria de concurs espe cífic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de la Secretaria d’Infància i Adolescència (DOGC núm. 5473, de 29 de setembre, p. 72599). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució de 15 de setembre de 2009, per la qual es convoca concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit (DOGC núm. 5473, de 29 de setembre, p. 72616). Base 2.3 de l’annex 1.

Resolució IRP/2613/2009, de 17 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de Secció de Selecció i

Page 347

Avaluació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5474, de 30 de setembre, p. 72844). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució VCP/2629/2009, de 23 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Consell Català de l’Esport del Departament de la Vicepresidència (DOGC núm. 5474, de 30 de setembre, p. 72833). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.1 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució MAH/2672/2009, de 28 de setembre, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i la llista provisional de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i la prova de coneixements de llengua castellana en la convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir set places en règim de personal laboral fix i de personal laboral fix de caràcter discontinu (DOGC núm. 5477, de 5 d’octubre, p. 74283).

Resolució AAR/2703/2009, de 15 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular als Serveis Territorials d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Lleida (DOGC núm. 5480, de 8 d’octubre, p. 75476). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IUE/2732/2009, de 17 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general d’Organització, Qualitat i Personal, adscrit a la Direcció de Serveis del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76185). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IUE/2747/2009, de 28 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap de la Secció de Seguretat del Sector Químic (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre,p. 76190). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IUE/2730/2009, de 30 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable d’Avaluació de la Gestió (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76169). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Page 348

Resolució IUE/2731/2009, de 29 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap de la Secció de Sistemes d’Informació (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76177). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2

Resolució IRP/2734/2009, de 30 de setembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació d’onze llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76031). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2736/2009, de 25 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de Servei Territorial del Joc i d’Espectacles a la Catalunya Central de la Secretaria General (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76047). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/2739/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de diplomat/da especialista sanitari/ària llevador/a (subgrup A2) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 65055). Bases 3.9, 6, 7.2 de l’annex 1, i epígrafs 4 i 5 de l’annex 3.

Resolució SLT/2740/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari (subgrup C2) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76076). Bases 3.9, 6, 7.2, 11.1 de l’annex 1, i epígraf 4 de l’annex 3.

Resolució SLT/2741/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/tària d’infermeria (subgrup A2) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76095). Bases 3.9, 6 de l’annex 1 i epígrafs 4 i 5 de l’annex 3.

Resolució SLT/2742/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista grau superior sanitari/tària de radioteràpia (subgrup C1) de l’Hospital

Page 349

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76116). Bases 3.9, 6 i 7.2 de l’annex 1, i epígrafs 3 i 4 de l’annex 3.

Resolució IRP/2735/2009, de 28 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable del Pla integral contra la velocitat excessiva del Servei Català de Trànsit (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76038). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/2743/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari/ària d’anatomia patològica (subgrup C1) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, pel sistema concurs oposició (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76134). Bases 3.9, 5.2, 6 de l’annex 1, i epígraf 4 de l’annex 3.

Resolució SLT/2744/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari/tària de laboratori (subgrup C1) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (DOGC núm. 5481, de 9 d’octubre, p. 76149). Bases 3.9, 6 i 7 de l’annex 1, i epígrafs 3 i 4 de l’annex 3.

Resolució PTO/2752/2009, de 18 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 5482, de 13 d’octubre, p. 76438). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució TRE/2780/2009, de 30 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament i dos llocs singulars del Departament de Treball (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre, p. 77131). Bases 3.3, 6.1.6 i 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2785/2009, de 28 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Tramitació del Servei Català de Trànsit (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre, p. 77118). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Page 350

Resolució IUE/2803/2009, de 17 de setembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5485, de 16 d’octubre, p. 77688). Bases 4.4 i 6.1.2 de l’annex 1.

Resolució GAP/2806/2009, d’1 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5485, de 16 d’octubre, p. 77664). Requisit 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució GAP/2804/2009, de 7 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular i un lloc de comandament a la Direcció General de Funció Pública (DOGC núm. 5485, de 16 d’octubre, p. 77646). Requisits 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució GAP/2805/2009, de 7 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5485, de 16 d’octubre, p. 77656). Requisit 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

GAP/2838/2009, de 28 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball de secretaria de gestió tributària de la Diputació de Barcelona (DOGC núm. 5486, de 19 d’octubre, p. 77912). Requisits 3.2 i 4.4 de l’annex.

Resolució SLT/2825/2009, de 2 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de director/a dels Serveis Regionals del Camp de Tarragona, Lleida, Girona i les Terres de l’Ebre, de l’Agencia de Protecció de la Salut (DOGC núm. 5486, de 19 d’octubre, p. 77915). Base 3.3 de l’annex 1 i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/2826/2009, de 7 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (DOGC núm. 5486, de 19 d’octubre, p. 77928). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 de l’annex 2.

Page 351

Resolució PTO/2848/2009, de 6 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 5487, de 20 d’octubre, p. 78201). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.1 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/2857/2009, de 8 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de Secció de Secretaria dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5487, de 20 d’octubre, p. 78213). Bases 3.3, 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució JUS/2858/2009, de 14 d’octubre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i d’aspirants admesos exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana en la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (DOGC núm. 5487, de 20 d’octubre, p. 78210).

Resolució TRE/2879/2009, de 18 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de Gerència, adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball (DOGC núm. 5488, de 21 d’octubre, p. 78537). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/2865/2009, de 5 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc d’Àrea de Relacions Inter-nacionals de la Secretaria de Seguretat (DOGC núm. 5488, de 21 d’octubre, p. 78483). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/2863/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional d’administratiu/va, subgrup C1, pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5488, de 21 d’octubre, p. 78512). Bases 3.9, 6.2 i 10.1 de l’annex.

Resolució SLT/2864/2009, d’1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional de zelador/a, pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5488, de 21 d’octubre, p. 78525). Bases 3.9. 6.2 i 10.1 de l’annex.

Page 352

Resolució MAH/2917/2009, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i la llista de persones aspirants que ja han acreditat davant l’òrgan convocant els coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria i que consten al registre de personal corresponent en la convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 68 places de l’escala bàsica, categoria d’agent (subgrup C1), del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5490, de 23 d’octubre, p. 79365).

Resolució PRE/2922/2009, de 13 d’octubre, per la qual es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir un lloc de treball a la Secretaria General Adjunta (DOGC núm. 5491, de 26 d’octubre, p. 79698). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/2933/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari/ària d’anatomia patològica (subgrup C1) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5492, de 27 d’octubre, p. 79963). Bases 3.9, 5.1, 5.2, 6.2 i 10.1 de l’annex 1, i requisit 4 de l’annex 3.

Resolució SLT/2935/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari (subgrup C2) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (DOGC núm. 5492, de 27 d’octubre, p. 79998). Bases 3.9, 6.1, 6.2, 7.2 i 11.1 de l’annex 1, i requisits 4 de l’annex 3.

Resolució SLT/2934/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de diplomat/da sanitari/ària d’infermeria (subgrup A2) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i concurs oposició (DOGC núm. 5492, de 27 d’octubre, p. 79977). Bases 3.9, 6.1, 6.2, 7.2 i 11.1 de l’annex 1, i requisits 4 i 5 de l’annex 3.

Resolució SLT/2936/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari/ària de laboratori (subgrup C1) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5492, de 27 d’octubre, p. 80017). Bases 3.9, 5.1, 5.2, 6.2 i 10.1 de l’annex 1, i requisit 4 de l’annex 3.

Page 353

Resolució GAP/2937/2009, de 21 d’octubre, de convocatòria del procés selectiu per proveir 5 places del cos d’intervenció (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5492, de 27 d’octubre, p. 79956). Bases 2.2, 2.3 i 6.2 de l’annex.

Resolució ASC/2944/2009, de 14 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania a Barcelona (DOGC núm. 5493, de 28 d’octubre, p. 80280). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/2945/2009, de 14 d’octubre, sobre convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de responsable del Programa d’Informació Social del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5493, de 28 d’octubre, p. 80286). Bases 3.3, 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/2943/2009, de 15 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de responsable de Gestió Administrativa de la Cooperació amb Ens Locals del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5493, de 28 d’octubre, p. 80271). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/2946/2009, de 16 d’octubre, sobre convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de responsable de Patrimoni dels Menors de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5493, de 28 d’octubre, p. 80295). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/2947/2009, de 16 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de responsable de Tramitació de Personal de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5493, de 28 d’octubre, p. 80303). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/2968/2009, de 2 d’octubre, de convocatòria per a la provisió d’un lloc vacant de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5495, de 30 d’octubre, p. 81282). Bases 4.1.g i 4.1 h de l’annex 1.

Page 354

Resolució GAP/3206/2009, de 10 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5509, de 19 de novembre, p. 87064). Requisit 3 de l’annex 1, i base 2.3, 4.3 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució PTO/3007/2009, de 6 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de treball del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 5496, de 2 de novembre, p. 81626). Base 3.3 de l’annex 1 i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/3020/2009, de 21 d’octubre, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per a la provisió de 96 places en règim de personal laboral fix del Departament d’Acció Social i Ciutadania pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5496, de 2 de novembre, p. 81641). Bases 1.4, 1.5, 3.5, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 8.1.2, 8.1.4, 8.3.4, 11.2 de l’annex 1.

Resolució SLT/3024/2009, de 21 d’octubre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament de Salut (DOGC núm. 5497, de 3 de novembre, p. 82007). Bases 4.4 i 6.1.2 de l’annex 1, i requisits 3 de l’annex 2.

Acord 212/2009, de 7 d’octubre, pel qual es convoca el procés selectiu de nou accés per cobrir 7 places del grup C en règim de personal laboral fix (DOGC núm. 5498, de 4 de novembre, p. 82594). Bases 1.4, 1.5, 3.1, 4.1, 4.3, 6.1.2, 6.1.4 de l’annex 1.

Resolució ASC/3043/2009, de 20 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de Servei de Contractació i Patrimoni del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5499, de 5 de novembre, p. 82798). Bases 3.3, 5.2.6 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/3062/2009, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Recursos de la Secretaria General (DOGC núm. 5500, de 6 de novembre, p. 83136). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució TRE/3061/2009, de 20 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc singular adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5500, de 6 de novembre, p. 83150). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Page 355

Resolució AAR/3071/2009, de 13 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de vuit llocs de cap d’oficina comarcal al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DOGC núm. 5501, de 9 de novembre, p. 83375). Base 3.3 de l’annex 1 i requisits 3 i 5 de l’annex 2.

Resolució ECF/3073/2009, de 15 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs singulars de la Direcció General de Contractació Pública (DOGC núm. 5501, de 9 de novembre, p. 83361). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2, 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució MAH/3117/2009, de 3 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de coneixements de llengua castellana, en la convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir set places en règim de personal laboral fix i de personal laboral fix de caràcter discontinu (DOGC núm. 5503, d’11 de novembre, p. 84402).

Resolució GAP/3134/2009, de 3 de novembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori (DOGC núm. 5505, de 13 de novembre, p. 85287). Bases 10.6 i 10.7.2.2 de l’annex 1.

Resolució IRP/3140/2009, de 9 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la convocatòria de concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 35 places de la categoria de caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (DOGC núm. 5505, de 13 de novembre, p. 85282). Articles 1 i 6.

Resolució IRP/3144/2009, de 9 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la convocatòria de concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 41 places de la categoria de sergent/a de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (DOGC núm. 5505, de 13 de novembre, p. 85284). Articles 1 i 6.

Resolució GAP/3167/2009, de 9 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs singulars a la

Page 356

Direcció de Serveis (DOGC núm. 5507, de 17 de novembre, p. 86304). Requisits 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució ASC/3202/2009, de 10 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Su-port a les Famílies de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (DOGC núm. 5509, de 19 de novembre, p. 87074). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/3209/2009, de 12 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars de la Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5510, de 20 de novembre, p. 87499). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució MAH/3219/2009, de 20 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria i la llista definitiva de les persones aspirants exemptes de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana de la convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 68 places de l’escala bàsica, categoria d’agent (subgrup C1), del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5510, de 20 de novembre, p. 87524).

Resolució de 6 de novembre de 2009, per la qual es convoca una plaça per accedir a l’escala de gestió (Subgrup A2), pel sistema de concurs (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre, p. 88201). Bases 1.1, 1.2, 2.2, 3.5.f, 3.5.g, 3.5.h, 4.1, 4.2, 6.1.2.c, 6.1.2.d de l’annex I.

Resolució TRE/3245/2009, de 6 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de comandament i cinc llocs singulars del Departament de Treball (DOGC núm. 5513, de 25 de novembre, p. 89181). Bases 3.3, 6.1.6 i 7.1.2 de l’annex 1 i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/3264/2009, de 13 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de secretari/ària dels Serveis Territorials a Barcelona de la Secretaria General (DOGC núm. 5514, de 26 de novembre, p. 89450). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Page 357

Resolució GAP/3273/2009, de 16 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament a la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5512, de 26 de novembre, p. 89458). Requisits 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució GAP/3304/2009, de 19 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5515, de 27 de novembre, p. 89700). Requisit 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució ASC/3297/2009, de 18 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (DOGC núm. 5515, de 27 de novembre, p. 89728). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/3298/2009, de 18 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable del web de la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC núm. 5515, de 27 de novembre, p. 89737). Bases 3.3 i 5.2.6 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució GAP/3306/2009, de 20 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció General de Funció Pública (DOGC núm. 5515, de 27 de novembre, p. 89708). Requisit 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució VCP/3286/2009, de 19 de novembre, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir dues places en règim de personal laboral fix de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (DOGC núm. 5515, de 27 de novembre, p. 89680). Bases 1.3, 1.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 8.1.2, 8.1.4, 8.3.4, 10.2.a de l’annex 1.

Resolució IRP/3318/2009, de 18 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament de la Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5516, de 30 de novembre, p. 89934). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2, 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Page 358

Resolució MAH/3319/2009, de 24 de novembre, de convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 160 places de l’escala bàsica, categoria d’agent major (subgrup C1), del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5516, de 30 de novembre, p. 90234). Base 7.2.

Resolució GAP/3326/2009, de 18 de novembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació d’un lloc de comandament i de cinc llocs singulars al Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5517, d’1 de desembre, p. 90365). Requisits 3 de l’annex 1 i base 2.2 de l’annex 2.

Resolució TRE/3322/2009, de 4 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs singulars del Departament de Treball (DOGC núm. 5517, d’1 de desembre, p. 90382). Bases 3.3, 6.1.6, 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IUE/3384/2009, de 16 de novembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general d’Ordenació Turística adscrit a la Direcció General de Turisme (DOGC núm. 5521, de 7 de desembre, p. 92000). Base 3.3 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució ASC/3344/2009, de 18 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de l’Institut Català de les Dones (DOGC núm. 5518, de 2 de desembre, p. 90714). Bases 3.3, 5.2.6 de l’annex 1 i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució PTO/3339/2009, de 17 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 5518, de 2 de desembre, p. 90690). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.1 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució TRE/3340/2009, de 3 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament del Departament de Treball (DOGC núm. 5518, de 2 de desembre, p. 90703). Bases 3.3, 6.1.6 i 7.1.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució GAP/3336/2009, de 24 de novembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de l’escala auxiliar

Page 359

administrativa de la Generalitat del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5518, de 2 de desembre, p. 90588). Bases 10.6, 10.7.2.2 de l’annex 1.

Resolució GAP/3357/2009, de 23 de novembre, de convocatòria del procés selectiu per proveir 45 places del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, arxivística (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre, p. 91030). Bases 2.2, 2.3, 6.2 de l’annex 1.

Resolució SLT/3386/2009, de 13 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de l’Agència de Protecció de la Salut (DOGC núm. 5521, de 7 de desembre, p. 91990). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2 i 6.4 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució EDU/3403/2009, de 24 de novembre, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d’infants de què és titular el Departament d’Educació (DOGC núm. 5522, de 9 de desembre, p. 92589). Bases 2.3, 2.4, 6.1, 6.3, 8.2.4 de l’annex 1, i clàusules 2 i 3 de l’annex 3.

Resolució IRP/3419/2009, de 30 de novembre, per la qual es convoca concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de la categoria de facultatiu/iva de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5522, de 9 de desembre, p. 92572). Bases 5.1.e i 5.2 de l’annex 1.

Resolució IRP/3423/2009, de 30 de novembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació de sis llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5523, de 10 de desembre, p. 92847). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/3424/2009, d’1 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable adjunt/a d’informació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5523, de 10 de desembre, p. 92854). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució JUS/3436/2009, de 3 de desembre, de convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per proveir 34 places del cos de di-

Page 360

plomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social (DOGC núm. 5523, de 10 de desembre, p. 92867). Bases 2.5, 5, 7 i 11 de l’annex.

Resolució IRP/3450/2009, de 3 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de tres llocs de comandament de la Direcció General de la Policia (DOGC núm. 5524, d’11 de desembre, p. 93194). Base 3.2 de l’annex 1 i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució GAP/3490/2009, de 3 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars a la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 5526, de 15 de desembre, p. 93924). Requisits 3 de l’annex 1, i bases 2.3, 4.3, 4.4 i 5.2 de l’annex 2.

Resolució IRP/3557/2009, de 9 de desembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de cap de la Secció d’Infraestructures de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5529, de 18 de desembre, p. 95001). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/3558/2009, de 9 de desembre, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de cap de la Secció de Desenvolupament Tecnològic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DOGC núm. 5529, de 18 de desembre, p. 95007). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució IRP/3594/2009, de 9 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (DOGC núm. 5530, de 21 de desembre, p. 95289). Base 2.3, 4.3.6, 4.4 i 5.2 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució SLT/3587/2009, de 4 de desembre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei i cap de secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5530, de 21 de desembre, p. 95318). Bases 4.1.g i 4.1.h de l’annex 1.

Resolució ASC/3583/2009, de 15 de desembre, per la qual es prorroga el ter-mini d’aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants

Page 361

admeses i excloses i la llista provisional de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i la prova de coneixements de llengua castellana en la convocatòria del procés selectiu de nou accés per a la provisió de 96 places en règim de personal laboral fix del Departament d’Acció Social i Ciutadania pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5530, de 21 de desembre, p. 95330).

Resolució SLT/3622/2009, de 4 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament de Salut (DOGC núm. 5531, de 22 de desembre, 95643). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisits 3 de l’annex 2.

Resolució PRE/3607/2009, de 4 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc a la Direcció General de Coordinació Interdepartamental (DOGC núm. 5531, de 22 de desembre, p. 95617). Base 3.2 de l’annex 1 i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució VCP/3606/2009, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball del Departament de la Vicepresidència (DOGC núm. 5531, de 22 de desembre, p. 95623). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.1 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució de 9 de desembre de 2009, per la qual s’acorda la contractació laboral dels aspirants que han obtingut la puntuació més alta en la qualificació total del procés selectiu de concurs de nou ingrés de personal laboral per a la provisió de 2 places de tècnic/a en formació lingüística (llengua anglesa), amb destinació al Servei de Llengües Modernes (DOGC núm. 5532, de 23 de desembre, p. 96240).

Resolució de 14 de desembre de 2009, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 5536, de 30 de desembre, p. 97384). Bases 3.3, 6.1.6, 6.2.2 i 6.4 de l’annex 1, i requisit 3 de l’annex 2.

Resolució de 15 de desembre de 2009, per la qual es convoca una plaça per accedir a l’escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs (DOGC núm. 5537, de 31 de desembre, p. 97798). Bases 1, 2.2, 3.5.f, 3.5.g, 3.5.h, 4.1, 4.2, 6.1.2.c, 6.1.2.d de l’annex 1.

Page 362

Normativa laboral

Resolució TRE/1795/2009, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col·lectiu autonòmic de treball per al sector de l’ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-2009 (DOGC núm. 5411, d’1 de juliol, p. 52661). Article 46 in fine.

Resolució TRE/1992/2009, de 10 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, personal laboral de la localitat de Solsona, per al període de l’1.1.2008 al 31.12.2010 (DOGC núm. 5434, de 3 d’agost, p. 61260). Article 39.e, clàusula antidiscriminatòria.

Resolució TRE/2222/2009, de 15 de juny, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’emma-gatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona per als anys 2008-2010 (DOGC núm. 5435, de 4 d’agost, p. 61823). Article 34, clàusula antidiscriminatòria.

Resolució TRE/2270/2009, de 24 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona, SLP, per als anys 2008-2011 (DOGC núm. 5440, d’11 d’agost, p. 63226). Article 8.

Resolució TRE/2275/2009, de 25 de juny, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Puigcerdà i organismes municipals per al període 2008-2011 (DOGC núm. 5441, de 12 d’agost, p. 63380). Article 43.3.b.

Resolució TRE/2906/2009, de 19 d’agost, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del II Conveni col·lectiu de treball de l’empresa GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí), de Girona, per al període 2008-2011 (DOGC núm. 5491, de 26 d’octubre, p. 79669). Article 30.

Resolució TRE/3186/2009, de 5 d’octubre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa de la recollida d’escombraries, neteja viària i neteja de locals a les localitats contractades per

Page 363

l’empresa Cosbapsa per als anys 2009-2010 (DOGC núm. 5507, de 17 de novembre, p. 86239). Disposició final, intitulada «Principi de no-discriminació».

Resolució TRE/3110/2009, de 21 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament) per als anys 2008-2011 (DOGC núm. 5503, d’11 de novembre, p. 84340). Articles 28.3 i 12.

Resolució TRE/3146/2009, de 23 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç d’òptica al detall de Barcelona i província per als anys 2008-2012 (DOGC núm. 5506, de 16 de novembre, p. 85700). Article 16 in fine.

Terminologia

Resolució VCP/2081/2009, de 13 de juliol, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 5428, de 24 de juliol, p. 58978).

Altres disposicions

Edicte de 16 de novembre de 2009, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de l’aranès (DOGC núm. 5512, de 24 de novembre, p. 88757).

Resolució VCP/1961/2009, de 7 de juliol, sobre la inclusió d’entitats en el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana (DOGC núm. 5421, de 15 de juliol, p. 56358).

Resolució CMC/1830/2009, de 16 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la concessió de fons per al programa de creadors en residència l’any 2009 (DOGC núm. 5413, de 3 de juliol, p. 53317). Base 10 de l’annex.

Page 364

Resolució IUE/2260/2009, de 31 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’impuls de la participació dels agents empresarials catalans en la cooperació al desenvolupament (DOGC núm. 5438, de 7 d’agost, p. 62598). Base 16 in fine de l’annex.

Resolució VCP/2379/2009, de 25 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria de beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior i delegacions del Govern a l’exterior (DOGC núm. 5457, de 3 de setembre, p. 65904).

Resolució TRE/2550/2009, de 8 de setembre, per la qual s’ordena la retirada i el canvi de plaques identificatives als centres o entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5469, de 22 de setembre, p. 70059). Article 3.3.

Ordre GAP/423/2009, de 25 de setembre, per la qual es creen i regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5477, de 5 d’octubre, p. 74168). Annex.

Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (DOGC núm. 5483, de 14 d’octubre, p. 76635). Annex 1.

Resolució CMC/2846/2009, de 30 de setembre, per la qual es fa públic el veredicte del Jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5487, de 20 d’octubre, p. 78126).

Resolució IUE/2964/2009, de 19 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de beques en el marc del programa de beques a la xarxa exterior de formació en internacionalització empresarial (DOGC núm. 5494, de 29 d’octubre, p. 80696). Bases 3.2.h i 6.2 de l’annex.

Edicte del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, sobre publicació d’un reglament (DOGC núm. 5495, de 30 d’octubre, p. 81363). Capítol XIII intitulat «Ús de la llengua catalana» (art. 54).

Page 365

Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre, p. 87875).

Resolució IRP/3227/2009, de 28 d’octubre, per la qual es convoquen quatre beques de col·laboració en tasques de disseny, planificació, execució i avaluació de les activitats de formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre, p. 87892). Bases 4.b, 4.c, 8.e, 8.f i 11 de l’annex.

Ordre ASC/505/2009, de 4 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de col·laboració per a tractaments arxivístics i per a tasques de biblioteconomia i de documentació, a fi de tractar fons documentals produïts per les entitats juvenils catalanes (DOGC núm. 5512, de 24 de novembre, p. 88722). Bases 2 i 6.2.d de l’annex 1.

Resolució IRP/3226/2009, de 28 d’octubre, per la qual es convoquen cinc beques de col·laboració en tasques de gestió de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre, p. 87888). Bases 4.b, 4.c, 8.d, 8.e i 11 de l’annex.

Anunci del Patronat Catalunya Món, sobre convocatòria de beques (DOGC núm. 5504, de 12 de novembre, p. 85101). Requisits b i c i epígraf a d’obligacions de les persones beneficiàries.

Ordre CMC/479/2009, de 2 de novembre, per la qual es modifiquen les bases de les subvencions en l’àmbit dels mitjans de comunicació per reduir els documents, el termini de justificació i les adaptacions legals (DOGC núm. 5504, de 12 de novembre, p. 84762). Preàmbul i epígraf 1.

Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, que regula l’aplicació del Reglament d’equips de pressió a Catalunya (DOGC núm. 5500, de 6 de novembre, p. 83089). Epígraf 1.8 de l’annex 1.

Edicte del Consell General d’Aran, pel qual s’aproven inicialment les bases reguladores que han de regir l’atorgament del X Premi Aran de Literatura (DOGC núm. 5504, de 12 de novembre, p. 85180). Bases 4.5 i 5.

Page 366

Resolució CMC/3147/2009, de 4 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s’obre convocatòria per a la concessió de fons per a projectes culturals i artístics de caràcter professional que s’iniciïn l’any 2009 i finalitzin el 2010 (DOGC núm. 5506, de 16 de novembre, p. 85681). Base 9.1.b in fine de l’annex.

Resolució JUS/1801/2009, de 19 de juny, per la qual es convoca el concurs ordinari núm. 277 per proveir registres vacants de la propietat, de béns mobles i mercantils (DOGC núm. 5411, d’1 de juliol, p. 52652). Preàmbul i epígraf 4.

Resolució JUS/3309/2009, de 17 de novembre, per la qual es convoca el concurs ordinari núm. 278 per proveir registres vacants de la propietat, de béns mobles i mercantils (DOGC núm. 5516, de 30 de novembre, p. 89897). Preàmbul i clàusula 4.

Resolució JUS/3342/2009, de 25 de novembre, per la qual s’anuncia el concurs per a la provisió de notaries vacants (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre, p. 90987). Preàmbul i clàusula 3.

Resolució GAP/3389/2009, de 23 de novembre, per la qual es fa públic el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística (DOGC núm. 5521, de 7 de desembre, p. 91721).

Ordre GAP/525/2009, de 27 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels Premis de Civisme del Departament de Governació i Administracions Públiques, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC núm. 5521, de 7 de desembre, p. 91701). Annex 2.

Ordre IRP/531/2009, de 2 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada del concurs de novel·la negra d’intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims de Tinta, i se n’aproven les bases reguladores corresponents (DOGC núm. 5523, de 10 de desembre, p. 92802).

Ordre VCP/537/2009, d’11 de desembre, d’atorgament de la segona edició dels premis Pompeu Fabra, corresponents a l’any 2009 (DOGC núm. 5527, de 16 de desembre, p. 94151).