La negociació col·lectiva

Autor:Eduardo Alemany Zaragoza
Pàgines:21-29
RESUMEN

2.1. La negociació col·lectiva: el conveni col·lectiu. 2.2. Concepte. 2.3. Classes. 2.4. Les parts. 2.5. El procediment d'elaboració. 2.6. El contingut. 2.7. L'eficàcia. 2.7.1. El registre, el dipòsit i la publicació. 2.7.2. L'aplicació i la interpretació.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 21

2.1. La negociació col·lectiva: el conveni col·lectiu

El conveni col·lectiu és una font específica del dret del treball.

L'article 37 de la Constitució de 1978 estableix:

La llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva laboral entre els representants legals dels treballadors i els empresaris, i també la força vinculant dels convenis.

2.2. Concepte

Un conveni col·lectiu és tot acord escrit, establert entre representants dels treballadors i dels empresaris, que tingui per objecte regular les condicions de treball. Igualment es podrà regular la pau social per mitjà de les obligacions que es pactin (art. 82).

El conveni col·lectiu s'erigeix, d'aquesta manera, en una autèntica norma a la qual s'han de subjectar els contractes individuals de treball que portin a terme els empresaris i els treballadors inclosos en el seu àmbit d'aplicació.

Convenis registrats a Catalunya per àmbit del conveni
Empresa Sector
Àmbit territorial Convenis Treballadors afectats Increment salarial % Convenis Treballadors afectats Increment salarial %
Barcelona 33 5.436 3,09 7 25.198 3,21
Girona 2 55 2,29 1 3.823 4,50
Lleida 2 40 0,96 1 500 3,20
Tarragona 2 365 3,46 - - -
Com. Aut. de Catalunya 2 9.674 0,09 2 2.728 4,13
Catalunya 41 15.570 1,22 11 32.249 3,44

Font Departament de Treball. Direcció General de Relacions Laborals i Delegacions Territorials.Page 22

2.3. Classes

Els convenis col·lectius es poden classificar segons els criteris següents:

1) Per l'àmbit territorial:

Locals, comarcals, provincials, autonòmics (interprovincial o uniprovin-cial), interprovincials, estatals.

2) Per l'àmbit funcional:

 1. D'empresa: pot afectar tots o algun centre de treball i, dins d'aquests, un col·lectiu de treballadors.

  Dins d'aquest àmbit, es poden realitzar les subclassificacions següents:

  - Conveni d'empresa.

  - Conveni d'àmbit inferior a l'empresa:

 2. De branca d'activitat: el seu àmbit d'aplicació afecta totes les empreses que desenvolupen la mateixa activitat en un sector de producció (si-dero-metal·lúrgia, químiques, etc).

 3. Professional o d'ofici: tenen en compte, a l'efecte de l'aplicació del conveni, l'ofici dels treballadors, independentment de l'empresa on treballen.

2.4. Les parts

D'acord amb el que s'estableix en l'article 82, apartat 1 del text refós de la Llei de reforma de l'Estatut dels treballadors (TRET), els convenis col·lectius són el resultat de la negociació desenvolupada pels representants dels treballadors i dels empresaris, els quals integren el que es denomina comissió negociadora.

La legitimació per a negociar és determinada per l'àmbit d'aplicació del conveni col·lectiu. L'article 87 del TRET estableix el règim següent:

1) Convenis d'empresa o d'àmbit inferior:Page 23

 1. Per la part empresarial: l'empresari.

 2. Per la part treballadora: el comitè d'empresa, els delegats de personal o les representacions sindicals, si és que n'hi ha.

  Respecte a la representació sindical, quan el conveni afecta la totalitat dels treballadors de l'empresa, haurà de reunir la majoria dels membres del comitè. En els convenis d'àmbit inferior a l'empresa, els treballadors inclosos en el seu àmbit d'aplicació hauran d'haver adoptat un acord exprés de designació a l'efecte de la negociació.

  2) Convenis d'àmbit superior a l'empresa:

 3. Per la part empresarial: les associacions d'empresaris que tinguin en l'àmbit geogràfic i funcional del conveni el 10% dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA