Llista de mots abreujats

Autor:Adolfo Lucas Esteve
Pàgines:25-26
 
EXTRACTO GRATUITO
DRET CIVIL CATALÀ IV | DRETS REALS
LLISTA DE MOTS ABREUJATS
CCCat. Codi civil de Catalunya. En ocasions, atenent la seva numeració
especíca i singular, no s’indica que pertanyen al Codi civil de
Catalunya.
CCE. Codi civil espanyol.
CDCC. Compilació de dret civil de Catalunya.
CE. Constitució espanyola.
C P. Codi Penal.
EAC. Estatut d’autonomia de Catalunya.
DGDEJ. Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
DGRN. Direcció General de Registres i Notariats.
LAU. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.
LC. Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos.
LDRG. Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia.
LEC. Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
LH. Text Refós de la Llei hipotecària. Decret de 8 de febrer de 1946.
LHMPSD. Llei d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament de la
possessió, de 16 de desembre de 1954.
LO. Llei orgànica.
LOPJ. Llei orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de
recticació. Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
LPI. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
LUUH. Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets
d’usdefruit, ús i habitació.
RD. Reial Decret.
RH. Reglament hipotecari. Decret de 14 de febrer de 1947.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA