Llista de mots abreujats

Autor:Adolfo Lucas Esteve
Càrrec de l'autor:Profesor i Magistrado, Universitat Abat Oliva
Pàgines:29-30
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 29

CCCat. Codi civil de Catalunya. En ocasions, atenent la seva numeració específica i singular, no s’indica que pertanyen al Codi civil de Catalunya.

CCE. Codi civil espanyol o Codi civil estatal.

CDCC. Compilació de dret civil de Catalunya.

CE. Constitució espanyola.

CF. Codi de família.

CP. Codi Penal.

DGRN. Direcció General de Registres i Notariats.

EAC. Estatut d’autonomia de Catalunya.

LAU. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

LDOIA. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

LEC. Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

LH. Text Refós de la Llei hipotecària. Decret de 8 de febrer de 1946. LIRPF. Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost de la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. LO. Llei orgànica.

LOPJ. Llei orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació. Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. LPI. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

LPMA. Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció.

LPP. Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.

LRC. Llei del Registre Civil, de 8 de juny de 1957.

Page 30

LTRHA. Llei 14/2006, sobre tècniques de reproducció humana assistida.

RD. Reial Decret.

RH. Reglament hipotecari. Decret de 14 de febrer de 1947.

RN. Reglament notarial. Decret de 2 de juny de 1944.

RPMA. Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, aprovat en virtut del Decret 2/1997, de 7 de gener, i modificat parcialment pel Decret 127/1997, de 27 de maig.

RRC. Reial decret de 14 de novembre de 1958, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Civil.

SAP. Sentència de l’Audiència Provincial.

STC. Sentència del Tribunal Constitucional.

STSJC. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

STS. Sentència del Tribunal Suprem.

TEDH. Tribunal Europeu de Drets Humans.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA