El tema de la llengua en l?evolució del constitucionalisme ucraïnès

Autor:Iryna Ulasiuk
Càrrec:PhD in law, European University Institute, Florence, Italy.
Pàgines:165-165
RESUMEN

Ucraïna ha tingut una llarga història de llengües oficials (no ucraïneses) imposades administrativament per règims governants que canviaven sovint. La influència lingüística del rus va ser particularment forta, i va provocar que l’ucraïnès i altres llengües gaudissin d’una posició inferior a la de la llengua russa. Mentre que, en teoria, les persones pertanyents a una minoria nacional podien confiar en un marc legal, fins i tot en l’àmbit constitucional, per tal de defensar els seus drets lingüístics, es podien observar, tal com és usual en moltes societats multilingües, diferències importants entre les garanties constitucionals i la realitat a Ucraïna. Els desafiaments històrics de la construcció de la nació i l’estat a Ucraïna van preparar el terreny per a les actuals relacions entre les ètnies i l’Estat i van determinar les principals tendències en política lingüística, els fonaments de la qual estan establerts a la Constitució ucraïnesa de 1996. Aquest article posa en relleu alguns aspectes de la posició de la llengua estatal i les llengües minoritàries en el desenvolupament constitucional de l’Estat ucraïnès abans i després de la seva independència.
Paraules clau: Ucraïna; drets lingüístics; drets de les minories; drets constitucionals; llengua de l’Estat.
Ucrania ha tenido una larga historia de lenguas oficiales (no ucranianas) impuestas administrativamente por regímenes gobernantes que cambiaban a menudo. La influencia lingüística del ruso fue particularmente fuerte, y provocó que el ucraniano y otras lenguas disfrutaran de una posición inferior a la de la lengua rusa. Mientras que, en teoría, las personas pertenecientes a una minoría nacional podían confiar en un marco legal, incluso en el ámbito constitucional, con el fin de defender sus derechos lingüísticos, se podían observar, tal como es usual en muchas sociedades multilingües, diferencias importantes entre las garantías constitucionales y la realidad en Ucrania. Los desafíos históricos de la construcción de la nación y el estado en Ucrania prepararon el terreno para las actuales relaciones entre las etnias y el Estado y determinaron las principales tendencias en política lingüística, los fundamentos de la cual están establecidos en la Constitución ucraniana de 1996. Este artículo pone de relieve algunos aspectos de la posición de la lengua estatal y las lenguas minoritarias en el desarrollo constitucional del Estado ucraniano antes y después de su independencia.
Palabras clave: Ucrania; derechos lingüísticos; derechos de las minorías; derechos constitucionales; lengua del Estado.
L’Ukraine a une longue histoire de langues officielles (non-ukrainiennes) imposées administrativement par les nombreux régimes qui se sont succédés. L’influence linguistique russe a été particulièrement forte et elle a eu pour résultat le fait que l’ukrainien de même que les autres langues n’ont joui que d’une position inférieure par rapport à celle du russe. Alors que les personnes appartenant à une minorité nationale pouvaient confier, théoriquement, en un cadre légal, y compris à niveau constitutionnel, afin de défendre les doits associés à leur langue, on peut constater, comme c’est le cas dans de nombreuses sociétés multilingues, d’importantes différences entre les garanties offertes et la réalité. Les défis de la construction de la nation et de l’État en Ukraine ont préparé le terrain pour les relations État-ethnies actuelles en Ukraine, et ils ont déterminé les principales tendances de la politique linguistique dont les fondements sont exposés dans la constitution de 1996. Cet article met l’accent sur certains aspects de la situation de la langue de l’État et des langues minoritaires dans le développement constitutionnel de l’État ukrainien avant et après son indépendance.
Mots-clés : Ukraine ; droits linguistiques ; droit des minorités ; droit constitutionnel ; langue de l’État.

 
CONTENIDO

Page 165

The Language Issue in the Evolution of Ukrainian Constitutionalism

Résumé

L’aspect linguistique dans l’évolution du constitutionalisme ukrainien

Iryna Ulasiuk

L’Ukraine a une longue histoire de langues officielles (non-ukrainiennes) imposées administrativement par les nombreux régimes qui se sont succédés. L’influence linguistique russe a été particulièrement forte et elle a eu pour résultat le fait que l’ukrainien de même que les autres langues n’ont joui que d’une position inférieure par rapport à celle du russe. Alors que les personnes appartenant à une minorité nationale pouvaient confier, théoriquement, en un cadre légal, y compris à niveau constitutionnel, afin de défendre les doits associés à leur langue, on peut constater, comme c’est le cas dans de nombreuses sociétés multilingues, d’importantes différences entre les garanties offertes et la réalité.

Les défis de la construction de la nation et de l’État en Ukraine ont préparé le terrain pour les relations État-ethnies actuelles en Ukraine, et ils ont déterminé les principales ten-dances de la politique linguistique dont les fondements sont exposés dans la constitution de 1996.

Cet article met l’accent sur certains aspects de la situation de la langue de l’État et des langues minoritaires dans le développement constitutionnel de l’État ukrainien avant et après son indépendance.

Mots-clés : Ukraine ; droits linguistiques ; droit des minorités ; droit constitutionnel ; langue de l’État.