Crònica legislativa de les Illes Balears

Autor:Antoni Nadal i Soler
Càrrec:Professor de llenguatge administratiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Pàgines:167-172
 
CONTENIDO

Page 167

Aproitant la majoria absoluta que va obtenir en les eleccions al Parlament de les Illes Balears del 2011, en el segon semestre de 2012, el Govern de les Illes Balears va continuar mostrant-se inlexible i rotund en la voluntat de restringir la llengua catalana en els àmbits d’ús oicial, de l’ensenyament i dels mitjans de comunicació social, subordinant la llengua oicial pròpia de les Illes Balears i trencant el pacte de convivència que va establir la Llei de normalització lingüística a les Illes Balears, aprovada per unanimitat l’any 1986. L’al?lèrgia del Partit Popular a la llengua pròpia ha arribat a l’extrem de fer servir en les publicacions oicials la perífrasi «llengua cooicial distinta del castellà» per a referir-se al català.

Ajuts i subvencions

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2012 ( Butlletí Oicial de les Illes Balears -BOIB- núm. 143, de 2 d’octubre 2012 ). Incrementa la partida corresponent al Conveni Institut Teatre Municipal de Manacor Fira Teatre.

Concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a les entitats culturals per al 2012 ( BOIB núm. 144, de 4 d’octubre 2012 ).

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 9 d’octubre de 2012 per la qual convoca subvencions per fomentar la producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràica i audiovisual de les Illes Balears en la llengua cooicial distinta del castellà, amb un import total de 157.500 euros ( BOIB núm. 152, de 18 d’octubre de 2012 ).

Concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca en concepte de suport genèric a la producció editorial i fonogràica en llengua catalana dins la convocatòria de 2012 ( BOIB núm. 160, de 30 d’octubre de 2012 ).

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de desembre de 2012 per la qual concedeix les subvencions en el marc del Conveni de col?laboració entre el Ministeri de Cultura i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per fomentar la producció, distribució i promoció de la indústria cinematogràica i audiovisual de les Illes Balears en la llengua cooicial distinta del castellà ( BOIB núm. 187, de 17 de desembre de 2012 ).

Page 168

Institut Ramon Llull

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 3 de juliol de 2012 de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció, adaptació i localització de subtítols de llargmetratges, curtmetratges i documentals originals en llengua catalana o bilingües produïts a Catalunya i a les Illes Balears ( BOIB núm. 103, de 19 de juliol de 2012 ).

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 25 de juliol de 2012 per la qual atorga ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2012-2013 ( BOIB núm. 118, de 16 d’agost de 2012 ).

Resolució de l’Institut Ramon Llull del director de l’Institut Ramon Llull de 25 de juliol de 2012 sobre la selecció del professorat d’estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2012-2013 i per a l’atorgament d’ajuts de desplaçament i incorporació a les persones seleccionades ( BOIB núm. 118, de 16 d’agost de 2012 ).

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 21 de setembre de 2012 per la qual modifica la resolució per la qual es convoquen les proves per a l’any 2012 per a l’obtenció de certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull ( BOIB núm. 141, de 27 de setembre de 2012 ).

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 16 d’octubre de 2012 per la qual nomena els col?laboradors externs que actuaran com a assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2012 en qualitat d’organitzadors administradors i avaluadors ( BOIB núm. 175, de 24 de novembre de 2012 ).

Resolució del gerent de l’Institut Ramon Llull de 29 d’octubre de 2012 sobre creació de itxers de dades de caràcter personal ( BOIB núm. 176, de 27 de novembre de 2012 ).

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 19 de novembre de 2012 per la qual obre la convocatòria per a la selecció d’un/a professor/a d’estudis catalans a la Universitat de Monash (Austràlia) ( BOIB núm. 177, de 29 de novembre de 2012 ).

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 14 de novembre de 2012 per la qual modifica la Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 25 de juliol de 2012 per la qual atorga ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2012-2013 ( BOIB núm. 180, de 4 de desembre de 2012 ).

Relacions de subvencions concedides per l’Institut Ramon Llull d’import de més de 3.000 euros ( BOIB núm. 185, de 13 de desembre de 2012 ).

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 13 de desembre de 2012 per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana ( BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012 ).

Institut d’Estudis Baleàrics

Decret 55/2012, de 13 de juliol, pel qual s’extingeix l’organisme autònom Institut d’Estudis Baleàrics i s’integra en el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 14 de juliol de 2012). S’extingeix l’organisme autònom Institut d’Estudis Baleàrics, es modifiquen els Estatuts del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana per assumir les funcions de l’IEB i es canvia el nom del Consorci per Consorci Institut d’Estudis Baleàrics.

Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2012 pel qual s’autoritza la modificació del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, la modificació dels

Page 169

seus Estatuts i el canvi de denominació a Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 101, de 14/07/2012).

Decret 20/2012, de 5 d’octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ( BOIB núm. 146, de 6 d’octubre de 2012 ). El text de la lletra e de l’article 2.3 del Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda redactat en els termes següents:

e) Direcció General de Cultura i Joventut: difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l’exterior; cultura popular; llibres i propietat intel?lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; registre de les acadèmies constituïdes com a corporacions de dret públic; normalització de la llengua catalana; promoció i defensa dels drets lingüístics; promoció de les activitats juvenils; turisme juvenil i de temps lliure; participació i associacions juvenils.

La competència relativa a l’organització i la gestió de les proves de coneixements de llengua catalana per a la població adulta fora de l’ensenyament reglat i les competències exercides per l’Espai Illes. Centre de Publicacions i Promoció Agroalimentària corresponen al consorci Institut d’Estudis Baleàrics, ens públic adscrit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana ( BOIB núm. 170, de 17 de novembre de 2012 ). L’objecte d’aquest Decret és regular els certificats oicials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i les proves per obtenir-los, al marge dels estudis reglats de català. Encarrega a l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) la convocatòria i l’administració de les proves de coneixements de llengua catalana.

Acord del Consell de Govern de 23 de novembre de 2012 pel qual s’aproven els annexos del Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana ( BOIB núm. 175, de 24 de novembre de 2012 ). Aprova els annexos que acompanyen el Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es publiquen els convenis de col?laboració que ha subscrit aquesta entitat el segon quadrimestre de l’any 2012 ( BOIB núm. 191, de 20 de desembre de 2012 ). Inclou el Conveni de col?laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, per preparar, organitzar, coordinar i impartir a Ciutadella dos tallers de llengua catalana durant els mesos de juliol i agost de 2012, i el Conveni de col?laboració entre l’Ajuntament de Maó i el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, per preparar, organitzar, coordinar i impartir a Maó dos tallers de llengua catalana durant els mesos de juliol i agost de 2012.

Funció pública

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió extraordinària tinguda el dia 17 de juliol de 2012, va aprovar la Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears ( BOIB núm. 49, de 3 d’abril de 2007 ).

Aquesta modificació suprimeix el requisit de coneixement de la llengua oicial pròpia pel personal de les administracions i entitats de titularitat pública, perquè hi afegeix una disposició addicional, la dotzena, amb la redacció següent:

El coneixement de la llengua catalana en les administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma i en les entitats del sector públic instrumental

Page 170

1. El coneixement de la llengua catalana no serà, de manera general, un requisit per accedir a la condició d’empleat públic de les administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni per ocupar-hi llocs de treball. El mateix principi s’ha d’aplicar al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, així com per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector públic instrumental dependent de les administracions anteriors.

Es modifica la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, en els termes següents: es modifica la lletra a) de l’ apartat 2 de l’article 1; es modifica l’apartat 1 de l’article 6; l’apartat 2 de l’article 8 queda sense contingut; l’article 9 queda sense contingut; es modifica l’article 14; es modifica l’apartat 1 de l’article 16; els apartats 1 i 2 de l’article 34 queden sense contingut i es modifica la redacció de l’apartat 3. La nova redacció de l’article 14 possibilita que juntament amb la forma catalana també pugui ser oicial el topònim en la seva forma castellana i atribueix als consells insulars les competències sobre l’aprovació dels canvis de denominació toponímica dels municipis i de la seva capitalitat.

(V. la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears dins el BOIB núm. 106, de 21 de juliol de 2012 .)

Decret 83/2012, de 19 d’octubre, de mesures transitòries d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana per part de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per a l’any 2012 ( BOIB núm. 155, de 23 d’octubre de 2012 ). Regula d’una manera transitòria el contingut de les accions formatives i les proves de llengua catalana de l’EBAP ins que hagi completat el procés d’adaptació dels seus cursos als continguts del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Resolució del president de l’EBAP d’11 de desembre de 2012 per la qual aprova el pla anual, la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana organitzats per l’EBAP per a l’any 2013 ( BOIB núm. 186, de 15 de desembre de 2012 ).

Modificació de les Bases generals que han de regir el procediment de selecció de personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca ( BOIB núm. 150, de 16 d’octubre 2012 ).

Aprovació deinitiva modificació de la relació de llocs de treball personal funcionari de l’Ajuntament d’Inca ( BOIB núm. 173, de 22 de novembre de 2012 ).

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar Informació pública de l’acord de modificació de la plantilla ( BOIB núm. 169, de 15 de novembre de 2012 ).

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Tràmit d’informació pública del Projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut ( BOIB núm. 142, de 29 de setembre de 2012 ).

Resolució la directora general de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 5 d’octubre de 2012 per la qual fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu ( BOIB núm. 150, de 16 d’octubre de 2012 ). Per obtenir destinació deinitiva a les Illes Balears, a més dels requisits que les bases d’aquesta convocatòria especifiquen per a cada lloc de feina, els concursants han d’acreditar que estan en possessió de les titulacions que estableixen l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de 25 de març de 1996 ( BOCAIB núm. 43, de 6 d’abril ), l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 17 de febrer de 2000 ( BOIB núm. 23, de 22 de febrer ), modificada per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 20 d’agost de 2008 ( BOIB núm. 126, de 9 de setembre ) i el Decret 115/2001, de 14 de setembre ( BOIB núm. 114, de 29 de setembre ).

Page 171

Resolució la directora general de Recursos Humans de 5 de octubre de 2012 per la qual fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació ( BOIB núm. 150, de 16 d’octubre de 2012 ). Per obtenir destinació deinitiva a les Illes Balears, a més dels requisits que les bases d’aquesta convocatòria especifiquen per a cada lloc de feina, els concursants han d’acreditar que estan en possessió de les titulacions que estableixen l’Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports de 25 de març de 1996 ( BOCAIB núm. 43, de 6 d’abril ), l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 17 de febrer de 2000 ( BOIB núm. 23, de 22 de febrer ), modificada per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 20 d’agost de 2008 ( BOIB núm. 126, de 9 de setembre ) i el Decret 115/2001, de 14 de setembre ( BOIB núm. 114, de 29 de setembre ).

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 2 d’octubre de 2012 per la qual estableix la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2012-2013 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació primària ( BOIB núm. 159, de 27 d’octubre de 2012 ). En el curs 2012-2013, s’han d’avaluar dues competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i la competència matemàtica.

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 8 d’octubre de 2012 per la qual publica la relació de convenis de col?laboració que ha subscrit la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats durant el segon quadrimestre de l’any 2012 ( BOIB núm. 166, de 8 de novembre de 2012 ). Inclou els convenis de col?laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Santa Eulària per a la projecció de set documentals en versió original subtitulats en llengua catalana durant l’any 2011; entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la projecció de set documentals en versió original subtitulats en llengua catalana durant l’any 2011, i entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al manteniment dels gabinets de Terminologia, Onomàstica (Toponímia i Antroponímia) i Didàctica de Llengües.

Activitats culturals de promoció turística

Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 26 d’octubre de 2012 per la qual autoritza la cessió d’ús gratuïta i temporal d’obres literàries, catàlegs i material didàctic a la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca ( BOIB núm. 173, de 22 de novembre de 2012 ).

Capacitació del professorat en l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua estrangera

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 20 de setembre de 2012, va aprovar, per assentiment, la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la capacitació del professorat en l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua estrangera

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a conigurar un programa formatiu en alguna llengua de la Unió Europea adreçat al professorat que el capaciti per a l’ensenyament de les diferents assignatures d’acord amb els requisits dels diferents plans d’estudi.

( Butlletí Oicial del Parlament de les Illes Balears -BOPIB- núm. 65, de 28 de setembre de 2012 .)

Suport als equips directius i comunicació luida entre la Conselleria d’Educació i els centres

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2012, va aprovar, per assentiment, la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als equips directius i comunicació luida entre la Conselleria d’Educació i els centres:

Page 172

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la tasca dels equips directius dels centres educatius de les Illes Balears, a donar-los suport i a encoratjar-los en la difícil tasca que porten a terme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir l’estructura organitzativa que sustenta les actuals directives dels centres educatius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir una comunicació oberta i luida amb els equips directius i a reforçar la seva tasca al capdavant dels centres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a mantenir els Projectes Lingüístics de Centre (PLC) i a reconèixer el paper que han fet, fan i faran a l’hora de fer complir l’objectiu estatutari sobre competència lingüística: que tot l’alumnat de les Illes Balears, en acabar la seva escolarització obligatòria, domini, tant oralment com per escrit, luidament, les dues llengües oicials i que tengui un bon coneixement d’una tercera llengua.

( BOPIB núm. 67, d’11 d’octubre de 2012 .)

Proposicions no de llei

En aquest semestre, el Parlament de les Illes Balears va rebutjar les proposicions no de llei del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca relatives a la unitat de la llengua catalana i la Franja d’Aragó ( BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012 i BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012 ); al requisit del català a l’àmbit municipal ( BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012 i BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012 ); al nom de la llengua ( BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012 , i BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012 ), i a la política de segregació lingüística ( BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012 , i BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012 ).