Crònica legislativa de les Illes Balears

Autor:Antoni Nadal
Càrrec:professor de l'EBAP
Pàgines:158-166
 
CONTENIDO

Page 158

Ajuts i subvencions

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 28 de febrer de 2012 per la qual convoca ajuts per a donar suport a l’edició de material didàctic en català adaptat a la realitat lingüística, cultural i patrimonial de les Illes Balears, amb un import màxim de 50.000 € (Butlletí Oficial de les Illes Balears -BOIB- núm. 33, de 3 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012033/mp6.pdf

Convocatòria del suport genèric del Consell Insular de Menorca a l’edició en llengua catalana per a l’any 2012, amb un import màxim de 3.750 € (BOIB núm. 74, de 24 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012074/mp121.pdf

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 19, de 7 de febrer de 2012). Aquest Decret regula els certificats oficials de coneixements de llengua catalana i les proves per a obtenir-los; autoritza la Direcció General de Cultura i Joventut, que exerceix les competències en matèria de política lingüística, a encarregar la convocatòria i l’administració de les proves de coneixements de llengua catalana que organitza a algun dels ens del sector públic instrumental de l’Administració, i modifica la composició de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català.

http://boib.caib.es/pdf/2012019/mp5.pdf

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 16 de gener de 2012 per la qual ordena la publicació de la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears l’any 2011 (BOIB núm. 13, de 28 de gener de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012013/mp6.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de febrer de 2012 per la qual encarrega la gestió de la convocatòria i l’administració de les proves de coneixements de llengua catalana per a l’any 2012 al Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 23, de 13 de febrer de 2012).

Page 159

http://boib.caib.es/pdf/2012023/mp2.pdf

Resolució de la directora general de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de febrer de 2012 per la qual nomena els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català (BOIB núm. 25, de 16 de febrer de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012025/p21.pdf

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 15 de febrer de 2012 per la qual convoca les proves de 2012 per a l’obtenció dels certificats dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i E que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012026/mp12.pdf

Resolució de la directora general de Cultura i Joventut de 17 de febrer de 2012 per la qual fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de juliol de 2011 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 32, d’1 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012032/mp13.pdf

Resolució de la directora general de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de febrer de 2012 per la qual nomena el membre de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català proposat per l’Obra Cultura Balear (BOIB núm. 32 de 2012 d’1 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012032/mp31.pdf

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 22 de febrer de 2012 per la qual nomena els membres dels tribunals avaluadors de coneixements generals i específics de llengua catalana (BOIB núm. 33, de 3 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012033/mp5.pdf

Resolució de la directora general de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2012 per la qual nomena el membre de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català proposat pel Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 57, de 21 d’abril de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012057/p16.pdf

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 19 d’abril de 2012 per la qual modifica la composició dels tribunals avaluadors de coneixements generals de llengua catalana (BOIB núm. 62, de 3 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012062/p5.pdf

Page 160

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 10 de maig de 2012 per la qual ordena la publicació de la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears durant l’any 2011 i el primer quadrimestre de l’any 2012 (BOIB núm. 73, de 22 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012073/mp41.pdf

Conveni de col·laboració entre el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a mantenir el Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana d’Eivissa durant l’any 2012 (BOIB núm. 75, de 26 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012075/mp31.pdf

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de maig de 2012 per la qual fa efectiva l’aplicació de l’Ordre de 13 de setembre de 2004 (BOIB núm. 130, de 18 de setembre de 2004) que regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 31 de maig de 2012).

Ja en el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears del 20 d’abril de 2012, en què es va debatre i s’havia d’aprovar l’Informe preceptiu sobre el llavors Projecte d’ordre, es va aprovar la supressió de l’article 5 sobre l’elecció de llengua del primer ensenyament en una votació ajustada amb 19 vots a favor de la supressió de l’article i 18 en contra, amb una abstenció. Segons un comunicat conjunt de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears , Comissions Obreres-Federació d’Ensenyament de les Illes Balears les Cooperatives d’Ensenyament, el Consell Insular de Formentera, la Federació de Treballadors de l’Ensenyament d’UGT , el Sindicat de Treballadores i TreballadorsIntersindical de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, «la supressió d’aquest article s’ha demanat perquè es considerava que introduïa un element de distorsió en el sistema educatiu de les Illes Balears en un moment en que ja té prou problemes i reptes plantejats a resoldre donada la situació de retallades econòmiques i de recursos que han dut a suprimir ajudes a les famílies, suports i reforços educatius, places de personal docent, increment de ràtios d’alumnes i dotacions econòmiques dels centres educatius». Amb tot, el president del Consell Escolar va decidir que no s’enviés a la Conselleria l’informe que recomanava la supressió de la lliure elecció de llengua. Posteriorment, el desembre de 2012, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB va publicar l’informe Llengua i escola. Un model densenyament com a garantia dels drets lingüístics, en què es pot llegir això que segueix: «Si s’apliquen els canvis anunciats, un model que tendeix a equilibrar el coneixement de les dues llengües perquè puguin usar-se fluidament i que evita la segregació d’alumnes per raons de llengua, serà reemplaçat per un altre model que, vista l’experiència acumulada, dificulta als alumnes (sobretot a una part dels alumnes, els que més s’identifiquen amb la llengua dominant o menys contacte tenen amb la llengua catalana) assolir aquest nivell, perquè separant-los segons la llengua (de tria o d’origen) els dificultarà que esdevinguin bilingües actius i afavorirà la persistència de reductes monolingües.»

L’ofensiva del Govern de les Illes Balears contra la normalització lingüística, al cap de 26 anys de consens, va derivar en el primer semestre del 2012 en una confrontació politicosocial inèdita a les Illes Balears, on

Page 161

es va posar en marxa una guerra de resistència que es va traduir en un seguit d’accions de protesta en què varen participar ensenyants, estudiants i pares. Aquestes accions, emmarcades, en general, dins la campanya «Enllaçats pel català!», varen consistir en penjades de llaços de senyera a les façanes dels centres públics, manifestacions, ocupacions de dependències públiques... Dos membres de l’associació Jubilats per Mallorca es varen declarar en vaga de fam per la llengua.

A les portes del curs 2012-13, només el 13% dels pares o tutors havia triat el castellà en les noves matriculacions a les Illes Balears («el castellano como primera lengua escolar sólo supera el 20 % en 12 municipios [en Mallorca]», proclama un titular del diari Última Hora, de 5 de gener de 2013).

http://boib.caib.es/pdf/2012078/mp8.pdf

Anunci de licitació per a la contractació del servei d’organització, coordinació i impartició de cursos d’immersió, actualització, formació, perfeccionament i capacitació per a l’ensenyament en llengua anglesa, dirigits a professorat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que participa en la fase inicial del Pla d’Educació Plurilingüe (BOIB núm. 80, de 2 de juny de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012080/p7.pdf

Administracions públiques

Resolució del president de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’11 de gener de 2012 per la qual deixa sense efecte els annexos de la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 21 de setembre de 2010, estableix una nova estructura de la Comissió Tècnica d’Elaboració i Revisió de les proves de català de l’EBAP i nomena els membres d’aquesta Comissió a partir de la convocatòria de proves de 2012 (BOIB núm. 11, de 24 de gener de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012011/mp7.pdf

Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 6 de febrer de 2012 per la qual aprova la modificació del calendari de realització de la prova específica de llengua catalana i de llengua castellana, si escau, i dels exercicis corresponents a les proves selectives convocades per a ingressar a la categoria d’auxiliar tècnic/a educatiu/iva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 5 d’abril de 2011) (BOIB núm. 28, de 21 de febrer de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012028/p3.pdf

Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 31 de gener de 2012 per la qual aprova les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, i de persones aspirants convocades a les proves de coneixements de llengua catalana i castellana, de les proves selectives per a ingressar a la categoria d’auxiliar tècnic/a educatiu/iva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per la resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 8 de març de 2011 (BOIB núm. 50, de 5 de abril) (BOIB núm. 29, de 23 de febrer de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012029/mp8.pdf

Page 162

Resolució del president de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 12 de març de 2012 per la qual fixa el calendari de les proves de llengua catalana organitzades per l’EBAP per a la convocatòria de l’any 2012 (BOIB núm. 44, de 27 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012044/mp9.pdf

Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 20 de març de 2012 per la qual aprova les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, i de persones aspirants convocades a les proves de coneixements de llengua catalana i castellana, amb indicació dels llocs i de les dates de realització de les proves esmentades i del primer exercici de les proves selectives per a ingressar a la categoria d’auxiliar tècnic/a educatiu/iva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per la resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 8 de març de 2011 (BOIB núm. 50, de 5 de abril) (BOIB núm. 46, de 29 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012046/mp74.pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, mitjançant acord de 28 de febrer de 2012, va acordar prorrogar el termini de moratòria de tres anys previst a l’acord de la Junta de Govern de 4 de març de 2009, d’adaptació del nivell de coneixements de llengua catalana dels procediments selectius d’accés a la funció pública i per a ocupar llocs de treball d’aquest Ajuntament, que disposen les persones que no reunissin els requisits de coneixements de llengua catalana en les convocatòries de provisió de llocs de treball per concurs o per lliure designació i per a les convocatòries de promoció interna d’aquest Ajuntament efectuades des de la data de l’acord esmentat (BOIB núm. 52, de 12 d’abril de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012052/p112.pdf

Aprovació de la modificació del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Valldemossa, acordada per aquest Ajuntament en sessió extraordinària tinguda el dia 12 d’abril de 2012 (BOIB núm. 84, de 12 de juny de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012084/mp103.pdf

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de competència de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, acordada per aquest Ajuntament en sessió tinguda el dia 10 de maig de 2012 (BOIB núm. 76, de 29 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012076/p214.pdf

Institut Ramon Llull

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 16 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors de literatura catalana que es realitzin durant l’any 2012 (BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012003/mp22.pdf

Page 163

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 16 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d’activitats de promoció exterior del pensament en català que tinguin lloc en l’àmbit acadèmic i fora del domini lingüístic durant l’any 2012 (BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012003/mp20.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 16 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini lingüístic durant l’any 2012 (BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012003/mp17.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 22 de desembre de 2011 per la qual convoca concurs públic per la concessió de subvencions del Institut Ramon Llull per a presentacions fora del domini lingüístic de pel·lícules i documentals produïts a Catalunya i a les Illes Balears (BOIB núm. 4, de 10 de gener de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012004/mp5.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 3 de febrer de 2012 de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de català com a llengua estrangera i temes relacionats que es realitzin en territoris de parla catalana (BOIB núm. 31, de 28 de febrer de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012031/mp13.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 3 de febrer de 2012 de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana (BOIB núm. 31, de 28 de febrer de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012031/p14.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 15 de febrer de 2012 per la qual atorga ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2012 (BOIB núm. 33, de 3 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012033/p25.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 14 de febrer de 2012 sobre la selecció del professorat d’estudis catalans a la Universidad de Chile i la Pontificia Universidad Católica de Chile (Xile) de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2012 i per a l’atorgament d’un ajut inicial a la persona seleccionada (BOIB núm. 33, de 3 de març de 2012).

Page 164

http://boib.caib.es/pdf/2012033/mp25.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 22 de febrer de 2012 per la qual convoca les proves per a l’any 2012 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull (BOIB núm. 36, de 8 de març de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012036/mp15.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 13 de març de 2012 de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com a assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2012 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors (BOIB núm. 50, de 7 d’abril de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012050/mp22.pdf

Anunci de l’Institut Ramon Llull sobre informació pública de concessió de subvencions (BOIB núm. 65, de 8 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012065/mp81.pdf

Anunci de l’Institut Ramon Llull sobre informació pública de concessió de subvencions (BOIB núm. 65, de 8 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012065/mp79.pdf

Anunci de l’Institut Ramon Llull sobre informació pública de concessió de subvencions (BOIB núm. 69, de 15 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012069/mp42.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull d’11 de maig de 2012 per la qual obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic (BOIB núm. 70, de 17 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012070/mp44.pdf

Anunci de l’Institut Ramon Llull sobre informació pública de concessió de subvencions. (BOIB núm. 73, de 22 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012073/mp58.pdf

Anunci de l’Institut Ramon Llull sobre informació pública de concessió de subvencions (BOIB núm. 76, de 29 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012076/mp45.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 7 de maig de 2012 de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com a assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de

Page 165

català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2012 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors (BOIB núm. 76, de 29 de maig de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012076/p30.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 23 de maig de 2012 de correcció d’errades a la resolució del director de l’Institut Ramon Llull d’11 de maig de 2012 per la qual obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic (BOIB núm. 70, de 17 de maig de 2012) (BOIB núm. 90, de 21 de juny de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012090/p26.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 18 de juny de 2012 per la qual modifica la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 22 de desembre de 2011 de convocatòria pública de subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2012 (BOIB núm. 93, de 28 de juny de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012093/mp37.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 18 de juny de 2012 per la qual modifica la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 22 de desembre de 2011 de convocatòria pública de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament, originals en llengua catalana, durant l’any 2012 (BOIB núm. 93, de 28 de juny de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012093/mp38.pdf

Llengua de signes

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma d’1 de febrer de 2012 va acordar d’iniciar l’expedient per a la contractació del servei d’interpretació i traducció de llengua de signes durant els plenaris de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 21, de 9 de febrer de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012021/mp121.pdf

Anunci per a la licitació del contracte del servei d’interpretació i traducció de la llengua de signes durant els plenaris de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 42, de 22 de març de 2012

http://boib.caib.es/pdf/2012042/mp362.pdf

Anunci d’adjudicació del servei d’interpretació i traducció de la llengua de signes durant els plenaris de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 81, de 5 de juny de 2012).

http://boib.caib.es/pdf/2012081/mp172.pdf

IB3 TV i Ràdio

Page 166

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 31 de maig de 2012, va aprovar, per assentiment, la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a correcció lingüística a IB3 TV i Ràdio:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que es doni formació en l’ús de la llengua pròpia, el català, als que treballen a o per IB3, televisió o ràdio, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que s’estableixin, o es restableixin, els mecanismes de correcció del català a IB3, televisió o ràdio, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents.

(Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 50, de 8 de juny de 2012.)

La denominació de Palma de Mallorca

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 29 de maig de 2012, va aprovar la Llei de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. Segons l’exposició de motius, aquesta Llei «recupera el topònim del municipi amb la denominació tradicional de Palma de Mallorca, en lloc de Palma, que va ser modificada sense el preceptiu acord plenari que estableix la legislació aplicable». En canvi, d’acord amb una declaració oficial del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears -la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana-, la substitució del nom actual de Palma pel de Palma de Mallorca és inadmissible i contrària a la toponímia tradicional en llengua catalana (vegeu la declaració oficial del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB en el Diari de Balears de 22 de novembre de 2011).

http://web.parlamentib.es/Repositori/publicacions/8/bopibs/bopib-08-050.pdf#page=11

Debats parlamentaris

En el primer semestre del 2012, el Parlament de les Illes Balears també va debatre la suspensió de cursos de capacitació en català del Pla de reciclatge i formació; la no-convocatòria del Consell Social de la Llengua Catalana; la supressió de l’opció de català al multiplex de la TDT; l’emissió de pel·lícules exclusivament en castellà a IB3; la supressió de les ajudes i subvencions a activitats culturals com la Setmana del Llibre en Català, la Fira del Llibre, la Fira de Manacor, l’Espai Mallorca; la prohibició de la direcció d’IB3 que es tractin temes relacionats amb la llengua catalana si no són positives per al Govern de les Illes Balears -censura denunciada pel Sindicat de Periodistes de les Illes Balears http://www.elplural.com/wp-content/uploads/informe-ib3-2.pdf -; la iniciativa del Govern de les Illes Balears de segregació per llengua d’ensenyament, i la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.