Crònica legislativa de la Unió Europea

Autor:Narcís Mir i Sala
Càrrec:Responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers UE. Secretaria d'Afers Exteriors
Pàgines:202-203
 
CONTENIDO

Page 202

Ver nota 1

· L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el Diari Oicial de la Unió Europea (DOUE)

· Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein

Reglament Delegat (UE) núm. 874/2012 de la Comissió, de 12 de juliol de 2012, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa l’etiquetatge energètic de les làmpades elèctriques i les lluminàries. DOUE núm. L 258, de 26.09.2012, pàg. 1

L’apartat 2 de l’annex del Reglament indica que l’etiqueta per a lluminàries presentades en un punt de venda contindrà les indicacions especíiques en "la llengua que correspongui". El Reglament no conté en aquest punt cap altra indicació.

Directiva d’execució 2012/25/UE de la Comissió, de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen els procediments d’informació per a l’intercanvi entre estats membres d’òrgans humans destinats al transplantament. DOUE núm. L 275, de 10.10.2012, pàg. 27

En el seu article 4, relatiu a les normes comunes de procediment, la directiva determina que la informació que s’hagi de transmetre entre les autoritats competents o els organismes delegats, les organitzacions d’obtenció i els centres de transplantament, a més de presentar-se per escrit, ja sigui per via electrònica o per fax, haurà d’estar redactada en una llengua comprensible tant per al remetent com per al destinatari, en una llengua mútuament acordada, o, en el seu defecte, en anglès.

Directiva 2012/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, per la qual es modifica la Directiva 2001/83/CE en allò que es refereix a la farmacovigilància. DOUE núm. L 299, de 27.10.2012, pàg. 1

Page 203

L’apartat 5 de l’article 1 de la present directiva introdueix una modificació dels paràgrafs 1 i 2 de l’article 63 de la Directiva 2001/83/CE els quals es refereixen a la llengua de l’etiquetatge i del prospecte dels medicaments. En els nous termes introduïts per la nova directiva, es preveu que determinades indicacions de l’etiquetatge s’hauran de redactar en una llengua oicial o en les llengües oicials de l’estat membre de comercialització del medicament, segons ho especifiqui aquest mateix estat. També s’hi assenyala que el prospecte haurà de ser fàcilment llegible en una llengua oicial o en les llengües oicials de l’estat membre de comercialització del medicament segons ho determini aquest estat membre als efectes de la directiva.

Reglament de procediment del Tribunal de Justícia. DOUE núm. L 265, de 29.09.2012 i DOUE núm. C 337, de 6.11.2012 (aquest últim DOUE conté, a més, una taula de correspondències)

Malgrat que el reglament de procediment del Tribunal de Justícia ha sofert diverses modificacions al llarg dels anys, la seva estructura no ha experimentat canvi fonamentals d’ençà la data de la seva adopció inicial, el 4 de març de 1953. El present reglament substitueix el que ins ara estava en vigor, adoptat el 19 de juny de 1991, que havia estat modificat per darrer cop el 24 de maig de 2011.

El títol I del reglament, dedicat a l’organització del Tribunal, conté en el seu capítol octau les disposicions fonamentals del seu règim lingüístic. L’element central d’aquestes disposicions és la determinació de les llengües de procediment i del seu ús, al qual s’hi dediquen l’article 36, que les enumera i les fa coincidir amb les llengües oicials de les institucions de la UE, l’article 37, que estableix el criteri per determinar quina serà la llengua de procediment en relació als diferents tipus de recursos, i l’article 38 que n’assenyala les condicions i normés per poder-la utilitzar.

Val a dir també que aquestes disposicions preveuen la possibilitat que, sota condicions excepcionals i normalment acordades per les parts que intervenen en el procés, es pugui utilitzar com a llengua de procediment, ja sigui totalment o parcialment, una llengua distinta de les enumerades en l’article 36.

El capítol octau es completa amb quatre articles més que fan referència, respectivament, a la responsabilitat del Secretari del Tribunal en matèria lingüística (article 39), al règim lingüístic de les publicacions del Tribunal (article 40) a les versions autèntiques (article 41) i al Servei lingüístic del Tribunal (article 42).

Finalment, a més d’aquestes disposicions fonamentals, el reglament conté d’altres articles que contenen referències a l’ús de les llengües, així, en relació a la presentació de determinats escrits processals per part de les institucions (article 57), la gravació de la vista (article 85), la traducció i notificació de la petició prejudicial (article 98), al procediment en el cas de qüestions vinculades a l’Espai Econòmic Europeu (article 204) i, inalment, a la versions lingüístiques autèntiques del propi reglament (article 210).

Reglament (UE) núm. 1260/2012 del Consell de 17 de desembre de 2012 pel qual s’estableix una cooperació reforçada en l’àmbit de la creació d’una protecció unitària mitjançant patent. DOUE núm. L 361 de 31.12.2012, pàg. 89

Tal com preveu el Tractat de Funcionament de la Unió Europea en el seu article 118, paràgraf segon, les disposicions de naturalesa lingüística que han de ser aplicades a les patents europees que tinguin efecte unitari en els estats membres s’han d’establir per mitjà d’un reglament especíic . Amb aquesta inalitat, el present reglament determina en el seu articulat les disposicions bàsiques sobre aquesta matèria, les regles de traducció en cas de litigi, la gestió d’un sistema de compensació respecte d’aquells sol?licitants que presentin la seva sol?licitud de patent a l’Oicina Europea de Patents (OEP) en una de les llengües oicials de la Unió que no sigui llengua oicial de la OEP, és a dir que no sigui en anglès, francès o alemany. El reglament conté també unes disposicions de caràcter transitori respecte del conjunt de traduccions que haurà de publicar l’OEP. Aquest període transitori tindrà una durada màxima de dotze anys a partir de la data d’aplicació del reglament. Val a dir també que únicament els estats membres d’Espanya i Itàlia no participen d’aquest mecanisme de cooperació reforçada per discrepància sobre el règim lingüístic establert.

[1] Narcís Mir i Sala, responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers UE. Secretaria d’Afers Exteriors