Crònica legislativa de la Unió Europea

Autor:Narcís Mir
Càrrec:responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers de la UE. Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.
Pàgines:205-206
 
CONTENIDO

Page 205

L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein

Consell d’Administració d’Europol. Reglament intern. DOUE C 5, DE 7.01.2012, pàg. 5

L’article 6.3 del reglament preveu que el Consell d’Administració adopti les seves decisions basant-se en documents elaborats de conformitat amb el que preveu l’article 2 de la "Decisió del CA sobre l’ús intern de llengües" (val a dir que fins al moment de tancar la redacció d’aquesta crònica no ha estat possible accedir o conèixer el contingut de la decisió esmentada).

Directiva 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els procediments penals. DOUE L 142, d’1.06.2012, pàg. 1

L’article 4 de la directiva, que es refereix a la declaració dels drets en el moment de la detenció, preveu, en el seu apartat 5, que els estats membres hauran de garantir que la persona sospitosa o acusada rebi una declaració de drets en una llengua que comprengui. El mateix apartat estableix també que quan no es disposi de la declaració de drets en la llengua apropiada, s’informarà la persona sospitosa o acusada dels seus drets oralment, en una llengua que comprengui. Posteriorment, diu finalment aquest mateix apartat, li hauran de lliurar, sense demora indeguda, una declaració de drets en una llengua que comprengui.

Des d’una altra perspectiva, i concretant les disposicions del punt anterior, l’Annex II conté el model indicatiu de la declaració de drets per a les persones detingudes en aplicació d’una ordre de detenció europea. L’apartat C del model es refereix a qüestions d’interpretació i traducció. En aquest sentit s’indica que si el detingut no parla o no entén la llengua de la policia o d’altres autoritats competents té dret a l’assistència d’un intèrpret gratuïtament. L’intèrpret pot ajudar-lo a parlar amb el seu advocat i està obligat a mantenir en secret el contingut d’aquesta comunicació. El detingut té dret a una traducció de l’ordre de detenció europea en una llengua que entengui. En determinades circumstàncies pot rebre també una traducció o un resum orals.

Page 206

Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides. DOUE L 167, de 27.06.2012, pàg.1

El reglament conté nombroses disposicions que fan referència a la llengua. Aquestes disposicions fan referència al règim d’autoritzacions, ja siguin de caràcter nacional o de la Unió, (arts. 20.2, 20.3, 27.1 i 44.4) al reconeixement mutu d’aquestes, ja sigui successiu o en paral·lel (arts. 33..1 i 34.2.b) al comerç en paral·lel (art. 53.4.g), a la introducció en el mercat d’articles tractats (art. 58.6) i, finalment, a la classificació, envasat i etiquetatge de biocides (article 69.3 b).

D’entre totes aquestes disposicions cal destacar aquestes dues últimes, d’acord amb les quals els estats membres podran exigir que tant els articles tractats com els biocides que es comercialitzin en els seus territoris estiguin etiquetats en la seva llengua o llengües oficials.

Quant a la resta de disposicions, en totes s’esmenta la possibilitat que els estats membres implicats puguin exigir que la documentació necessària per als procediments establerts estigui en la seva llengua o llengües oficials. En el cas, però, dels procediments vinculats directament a una tramitació davant la Unió, aquesta únicament podrà dur-se a terme en alguna de les seves llengües oficials.