Crònica legislativa de Catalunya

Autor:Anna M. Pla
Càrrec:professora agregada de dret constitucional de la Universitat de Girona
Pàgines:139-153
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 139

1 Presentació

L’objectiu d’aquesta crònica se centra a descriure, molt succintament, les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística que varen publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat (en endavant DOGC) des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2012. Per consegüent, l’etapa que s’estudia coincideix, cronològicament, amb el darrer tram de vida de la IX Legislatura del Parlament de Catalunya perquè el 25 de novembre de 2012 varen celebrar-se eleccions anticipades. Indefugiblement, aquest escenari preelectoral, en un context polític i econòmic convuls i ple d’incerteses, condicionarà la producció normativa autonòmica.

De fet, el buidatge d’aquest corpus normatiu permet concloure que, durant aquest primer semestre, el dret lingüístic català no experimenta modificacions rellevants. Prova n’és que durant aquests mesos no s’aprova cap llei d’incidència en matèria lingüística. Sí que s’aproven, en canvi, un ampli llistat de disposicions de rang reglamentari -decrets, ordres i resolucions- la major part de les quals, com s’estudiarà a continuació, persegueixen l’objectiu de promoure el procés de normalització de la llengua pròpia.

2 La normalització lingüística a Catalunya: buidatge de disposicions reglamentàries

Durant el primer semestre de 2012, el DOGC ha publicat un ampli catàleg de convocatòries públiques d’ajuts i subvencions dirigits principalment a promoure l’ús de la llengua catalana en diferents àmbits públics.

D’entrada, aquesta dada no aporta cap novetat rellevant i segueix la tendència detectada en la producció normativa autonòmica de semestres anteriors. De fet, la política de normalització i foment de la llengua pròpia formulada per la Generalitat els darrers temps s’ha articulat, prioritàriament, a través d’una activitat subvencional que, en un entorn de crisi econòmica persistent, s’ha acabat consolidant com un instrument bàsic de les polítiques públiques de foment no només en l’àmbit lingüístic i cultural, sinó també en els àmbits econòmic, social i assistencial. D’aquesta manera, l’activitat subvencional ha esdevingut una de les àrees més rellevants de l’activitat financera del conjunt de les administracions públiques durant el semestre estudiat. Tot plegat s’ha de valorar prenent en consideració que, des d’una perspectiva jurídico-administrativa, les subvencions esdevenen una tècnica de foment de determinades activitats o comportaments considerats d’interès general, i també constitueixen un mecanisme de col?laboració entre l’Administració i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Page 140

Projectant-ho a l’àmbit del dret lingüístic, durant el primer semestre de 2012 el DOGC dóna publicitat a una àmplia llista de subvencions adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana. En són un bon exemple, les subvencions concedides pel Departament de Cultura que consten a la Resolució CLT/807/2012, de 12 de març.

Aquesta activitat subvencional abastarà diferents àmbits públics i s’adreçarà a diferents destinataris, incloses també les comunitats catalanes a l’exterior. Pel que fa a aquestes darreres, mereix ser destacada la Resolució PRE/300/2012, de 22 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2012. També pot esmentar-se, a tall d’exemple, l’Ordre PRE/25/2012, de 14 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, a despeses de reforma i rehabilitació de seus i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior. Pocs dies més tard, el DOGC publicava l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

En l’àmbit de l’ensenyament universitari, són diverses les resolucions per les quals es convoquen subvencions i ajuts d’incidència en matèria lingüística. N’és un bon exemple, la Resolució ECO/244/2012, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria d’universitats, subscrites per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (publicada al DOGC núm. 6072 de 22 de febrer). El seu annex 2 recull la convocatòria d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text, manuals universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, escrits o traduïts en llengua catalana. Per la seva part, l’annex 4 de la mateixa resolució publica la convocatòria d’ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística.

Val a dir que, durant aquest mateix període, dues universitats públiques catalanes, la Rovira i Virgili i la Politècnica de Catalunya, modifiquen els seus estatuts. En el cas de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta modificació s’articula amb l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (publicat al DOGC núm. 6100 de 2 d’abril). Els seus articles 8 i 147 contemplen previsions explícites en matèria lingüística. En el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya la modificació s’aprova per Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140 d’1 de juny) i les previsions d’incidència en dret lingüístic es garanteixen a diversos preceptes del seu articulat. Més concretament, les trobem regulades a l’article 4 intitulat «Objectius de la Universitat», a l’article 11 intitulat «Llengua», a l’article 13 intitulat «Multilingüisme» i, finalment, a l’article 179 relatiu als «Processos d’acollida». Als efectes que aquí interessen, els Estatuts reformats d’ambdues universitats estableixen que el català és la seva llengua oficial i pròpia i s’assumeix el compromís de promoure’n el seu aprenentatge i estendre’n l’ús en els diferents àmbits que els són propis.

I enllaçant també amb l’àmbit universitari, durant aquest primer semestre de 2012, l’Institut Ramon Llull continua publicitant convocatòries per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic català. En són un bon exemple les Resolucions publicades al DOGC l’1 de març i el 15 de maig de 2012 que es detallen a l’annex. Coetàniament, l’Institut continuarà impulsant diverses

Page 141

iniciatives amb l’objectiu d’enfortir la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió, així com la seva difusió i ensenyament fora del domini lingüístic. Jurídicament, aquestes iniciatives s’articularan en forma de resolucions de convocatòria de concursos públics per a la concessió de beques i subvencions.

Entre aquestes resolucions de l’Institut Ramon Llull, destaquen especialment les publicades al DOGC de 9 de gener. S’hi convoquen concursos públics per a la realització d’activitats acadèmiques de promoció exterior del pensament català o per organitzar seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini lingüístic durant l’any 2012. Pel que fa a la convocatòria de beques, al DOGC editat el 28 de febrer se n’hi publiquen un parell dirigides a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i la literatura catalanes en universitats públiques del territoris de parla catalana i per assistir també a cursos de català com a llengua estrangera. Uns dies més tard, el 8 de març, el DOGC publica també la resolució per la qual es convoquen les proves per a l’any 2012 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut.

En l’àmbit de l’ensenyament no-universitari, els DOGC publicats durant aquest primer semestre de 2012 també recullen algunes disposicions reglamentàries d’incidència, directa o tangencial, en matèria lingüística. Mereix ser destacada, a tall d’exemple, la Resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013. Aquesta resolució contempla diverses previsions lingüístiques al llarg del seu articulat i, més específicament, als articles 5, 9.1, 15, 16.3 i 19.7. Val a dir que, unes setmanes més tard, el DOGC editat el 26 d’abril, publicava la Resolució ENS/747/2012, de 19 de març, per la qual es revocaven diverses subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana de l’alumnat estranger de nova incorporació, per al curs 2011-2012, que havien estat atorgades mitjançant la Resolució ENS/2642/2011, de 4 de novembre.

En el que concerneix a l’activitat audiovisual, convé assenyalar que és objecte d’una reforma normativa, articulada amb l’aprovació de la Llei 2/2012 de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria d’audiovisual (DOGC núm. 6075 de 27 de febrer). La seva única menció lingüística es consigna a l’exposició de motius de la norma, quan subratlla que la Llei 11/2007 de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que modifica puntualment la nova disposició legal, es va aprovar amb la voluntat d’adequar la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió als nous reptes tecnològics i socioculturals i, alhora, "continuar el procés de recuperació de les institucions d’autogovern i de normalització cultural i lingüística de Catalunya, que en aquest àmbit s’havia iniciat amb la creació de la Corporació, l’any 1983".

Dit això, en l’àmbit de les activitats audiovisuals, el DOGC del primer semestre de 2012 recull un ampli ventall de disposicions de rang reglamentari dirigides primordialment a normalitzar l’ús de la llengua catalana en diferents sectors com ara el cinema, la televisió, la ràdio o mitjans informatius digitals. En són bons exemples, la Resolució CLT/376/2012, d’1 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del

Page 142

Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2012; l’Ordre PRE/175/2012, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès; l’Ordre PRE/177/2012, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio de titularitat privada en català o en aranès; o l’Ordre PRE/186/2012, de 22 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada.

A tall de conclusió, cal subratllar també que al DOGC de 15 de maig es publica l’Acord 65/2012, de 26 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Aquest Acord recull previsions lingüístiques al seu article 5.1.j) i a la disposició addicional tercera.

3 Organigrama de la política lingüística de la Generalitat

A la crònica legislativa publicada al número precedent d’aquesta Revista, relativa al darrer semestre de 2011, relatàvem els canvis rellevants que s’havien produït en l’organigrama de la política lingüística de la Generalitat, articulats jurídicament amb l’aprovació de diverses disposicions de rang reglamentari. Doncs bé, al DOGC de 31 de maig de 2012 s’hi publica el Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura. Resulta especialment rellevant perquè els seus articles 22 i 23, intitulats respectivament "Direcció General de Política Lingüística" i "Subdirecció General de Política Lingüística", incorporen canvis rellevants en el llistat de funcions encomenades a ambdues estructures.

Pel que fa a la Direcció General, s’actualitzen les funcions que té encomanades amb especial atenció pel que fa a la llengua occitana, aranès a la Vall d’Aran, i a la llengua de signes catalana. Així mateix, al catàleg de funcions encomanades a la Subdirecció General de Política Lingüística, se n’hi afegeix una de nova garantida a la lletra i) de l’apartat 1 de l’article 69 del Decret 304/2011 de 29 de març. Li encomaenn la tasca de coordinar i impulsar les accions de foment, difusió i projecció internacional de la llengua occitana així com les relacions de col?laboració amb el Consell General d’Aran en matèria de política lingüística.

Val a dir, a tall de conclusió, que a principis d’any, el DOGC publica la Resolució CLT/17/2012, de 16 de gener, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

4 Protecció jurídica de la llengua occitana

Diverses disposicions reglamentàries aprovades durant el primer semestre de 2012 tenen per objectiu promoure i normalitzar la llengua occitana en diferents àmbits. En aquest sentit, els DOGC editats durant

Page 143

aquest període es fan ressò de diverses iniciatives, algunes de les quals impulsades des del Consell General d’Aran i que han estatoncebudes amb aquest objectiu normalitzador. En són un bon exemple, l’Edicte del Consell General d’Aran, sobre aprovació de diverses bases reguladores i la seva convocatòria publicat al DOGC d’11 de juny; la Resolució CLT/134/2012, de 30 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana i a l’edició de partitures d’especial interès cultural (DOGC núm. 6063 de 9 de febrer); la Resolució CLT/24/2012, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial en català i en occità i per a l’edició de partitures de compositors/es catalans/es (DOGC núm. 6051 de 24 de gener); o, a tall d’exemple i per totes, la Resolució CLT/92/2012, de 31 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 20 de gener de 2012 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases generals i específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural (DOGC núm. 6058 de 2 de febrer). Pel que fa a aquesta darrera resolució, les seves bases específiques contemplen subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità.

Pel que fa a la Generalitat, el Decret 59/2012, de 29 de maig que hem ressenyat al capítol precedent, encomana a la Direcció General de Política Lingüística i a la Subdirecció General de Política Lingüística funcions de foment de la llengua occitana. Més concretament, a la Direcció General li encomana la funció de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana a l’empara del que estableix la Llei 35/2010 d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a la Vall d’Aran, i promoure les relacions exteriors amb els territoris del domini lingüístic occità en l’àmbit de la llengua i dels productes culturals que s’hi expressen, en col?laboració amb el Consell General d’Aran. Pel que fa a la Subdirecció General, el Decret estudiat afegeix l’encàrrec de coordinar i impulsar les accions de foment, difusió i projecció internacional d’aquesta llengua així com de les relacions de col?laboració amb el Consell General d’Aran en matèria de política lingüística.

Finalment, i a títol de conclusió, convé subratllar que el DOGC de 2 de gener de 2012 conté una referència explícita al recurs d’inconstitucionalitat interposat contra determinats articles de la Llei del Parlament de Catalunya 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a Aran. S’informa que per Interlocutòria del Ple del Tribunal Constitucional de 14 de desembre, en el recurs d’inconstitucionalitat promogut per l’Advocat de l’Estat en representació del President del Govern, s’ha acordat mantenir la suspensió de la vigència dels articles 2.3, 5.4 i 7 i 6.5 quant a la preferència de l’ús de l’occità, respecte del castellà i del català, de la Llei del Parlament de Catalunya 35/2010, d’1 d’octubre. Aquesta suspensió s’havia produït amb l’admissió del recurs d’inconstitucionalitat esmentat, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 27 de setembre de 2011.

La referència explícita al recurs en tràmit davant el Tribunal Constitucional no és banal. I això perquè, durant aquesta etapa estudiada, continuen en litispendència diversos recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis catalanes que regulen importants prerrogatives lingüístiques, una circumstància que ja apuntàvem a les cròniques legislatives de Catalunya publicades als darrers números de la Revista. Entre aquests recursos d’inconstitucionalitat pendents de resolució davant el Tribunal Constitucional i que afecten decisivament el règim lingüístic català, destaca el que fou interposat contra la Llei 10/2010, del 7

Page 144

de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (recurs núm. 6352-2010); els recursos d’inconstitucionalitat interposats contra la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (recursos 7611-2010 i 7418-2010); el recurs contra la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació (recurs núm. 8741-2009); el recurs contra la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema (recurs núm. 7454-2010); o recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran que és objecte de la interlocutòria publicada al DOGC de 2 de gener de 2012. Tots aquests procediments, actualment en tràmit, posen de manifest les incògnites que planegen sobre l’evolució futura del dret lingüístic. Una evolució que no sempre es projecta en l’escenari parlamentari sinó en el jurisdiccional i que planteja moltes incerteses. A la crònica de jurisprudència d’aquesta Revista se’n dóna compte.

Annex: recull, per ordre cronològic, de les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística publicades al DOGC d’1 de gener a 30 de juny de 20121:

  1. Activitats audiovisuals

- Resolució CLT/254/2012, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 22 de desembre de 2011 del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió d’ajuts a projectes culturals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions (DOGC núm. 6073 de 23 de febrer, p. 8581). Vegeu bases 7.1 i 9.2 de l’annex.

- Resolució CLT/262/2012, de 9 de febrer, de convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles a Catalunya (DOGC núm. 6073 de 23 de febrer, p. 8616). Vegeu base 5 de l’annex 1

- Resolució CLT/376/2012, d’1 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2012 (DOGC núm. 6084 de 9 de març. p. 12522).

- Acord 65/2012, de 26 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 6128 de 15 de maig, p. 25125). Vegeu article 5.1.j) i disposició addicional tercera.

- Anunci del Consell Asessor de RTVE a Catalunya pel qual es dóna publicitat a la convocatòria de la quarta edició dels Premis Miramar a la creativitat audiovisual (DOGC núm. 6138 de 30 de maig, p. 28046). Vegeu bases reguladores.

Page 145

- Resolució CLT/1200/2012, de 8 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional (DOGC núm. 6155 de 22 de juny, p. 32426). Vegeu base 5.1.A de l’annex

- Ordre PRE/175/2012, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès (DOGC núm. 6158 de 27 de juny, p. 33462).

- Ordre PRE/177/2012, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio de titularitat privada en català o en aranès (DOGC núm. 6158 de 27 de juny, p. 33502).

- Ordre PRE/186/2012, de 22 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada (DOGC núm. 6160 de 29 de juny, p. 33931).

b) Col·legis professionals

- Resolució JUS/3043/2011, de 5 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col?legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col?legi d’Advocats de Terrassa (DOGC núm. 6044 de 13 de gener de 2012, p. 1455). Vegeu article 4, intitulat "Idioma oficial" i article 5.2.i)

-

c) Ensenyament i universitats

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions. Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors de literatura catalana que es realitzin durant l’any 2012 (DOGC núm. 6040 de 9 de gener de 2012, p. 845).

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions. Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini lingüístic durant l’any 2012 (DOGC núm. 6040 de 9 de gener de 2012, p. 850).

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions. Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d’activitats de promoció exterior del pensament en català que tinguin lloc en l’àmbit acadèmic i fora del domini lingüístic durant l’any 2012 (DOGC núm. 6040 de 9 de gener de 2012, p. 856)

Page 146

- Resolució ECO/244/2012, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria d’universitats d’un import igual o superior a 3.000 euros, durant l’any 2011, subscrites per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 6072 de 22 de febrer, p. 8342). Vegeu expecialment l’annex 2 (Convocatòria d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text, manuals, universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits o traduïts en llengua catalana 2011) i l’annex 4 (Convocatòria d’ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística 2011).

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques. Resolució de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana (DOGC núm. 6076 de 28 de febrer, p. 9931).

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques. Resolució de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de català com a llengua estrangera i temes relacionats que es realitzin en territoris de parla catalana (DOGC núm. 6076 de 28 de febrer, p. 9933).

- Resolució ENS/313/2012, de 23 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2012-2013 (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer, p. 9991). Base 6 de l’annex

- Resolució ENS/314/2012, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2012 (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer, p. 10001). Vegeu bases 8 i 9 dels annexos 1 i 2, i bases 4 i 5 de l’annex 3

- Resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013 (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer, p. 10044). Vegeu articles 5, 9.1, 15, 16.3 i 19.7

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre selecció de professorat. Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre la selecció del professorat d’estudis catalans a la Universidad de Chile i la Pontificia Universidad Católica de Chile (Xile) de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2012 i per a l’atorgament d’un ajut inicial a la persona seleccionada (DOGC núm. 6078 d’1 de març, p. 10529).

Page 147

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre convocatòria de proves. Resolució per la qual es convoquen les proves per a l’any 2012 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 6083 de 8 de març, p. 12417).

- Resolució ENS/392/2012, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat al conveni de col?laboració entre el Ministeri d’Educació i l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament per a l’aplicació dels programes "Llegir per aprendre" i "Millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres", any 2011 (DOGC núm. 6084 de 9 de març, p. 12451).

- Resolució EMO/428/2012, de 13 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col?lectiu de treball de l’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya per als anys 2010-2015 (DOGC núm. 6087 de 14 de març, p. 13119). Vegeu article 40, intitulat "Formació".

- Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6088 de 15 de març, p. 13368). Vegeu clàusula 1 de l’annex

- Resolució ENS/496/2012, de 9 de març, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al desenvolupament dels programes de reforç, orientació i suport (DOGC núm. 6092 de 21 de març, p. 14705). Vegeu "Programa d’acompanyament escolar" de l’annex 1 intitulat "Pla de reforç, orientació i suport".

- Resolució ECO/540/2012, de 19 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari (INTERLINGUA 2012) i el Premi Enric Freixa i Pedrals, per a la qualitat lingüística de recursos docents virtuals al web MDX (Materials Docents en Xarxa (DOGC núm. 6097 de 28 de març, p. 16079).

- Resolució ENS/532/2012, de 13 de març, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d’educació secundària de Catalunya, per a l’aprenentatge actiu d’idiomes per a l’any 2012 (DOGC núm. 6099 de 30 de març, p. 16614).

- Acord GOV/23/2012, de 27 de març, pel qual s’aprova la modificació de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i es disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 6100 de 2 d’abril, p. 16762). Vegeu articles 8 i 147.

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre nomenament de col·laboradors externs. Resolució de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com a assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2012 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors (DOGC núm. 6100 de 2 d’abril, p. 17246).

Page 148

- Ordre PRE/82/2012, de 4 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris (DOGC núm. 18855 de 12 d’abril, p. 18855). Vegeu annex 4, bases reguladores de les beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior

- Resolució ENS/747/2012, de 19 de març, per la qual es revoquen diverses subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana de l’alumnat estranger de nova incorporació, per al curs 2011-2012, atorgades mitjançant la Resolució ENS/2642/2011, de 4 de novembre (DOGC núm. 6116 de 26 d’abril, p. 21453).

- Anunci de l’Institut Ramon Llull, sobre informació pública de concessió de subvencions. En compliment del que estableix l’article 18.3 de la Llei General de Subvencions, de 18 de novembre de 2003, es publica la relació següent de subvencions d’import superior a 3.000 euros concedides per l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 6124, de 9 de maig, p. 23994).

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic (DOGC núm. 6128 de 15 de maig, p. 25451).

- Resolució ENS/878/2012, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2012 per al personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics (DOGC núm. 6128 de 15 de maig, p. 25133). Vegeu base 3.2.4.d) de l’annex 1.

- Anunci de l’Institut Ramon Llull, sobre informació pública de concessió de subvencions (DOGC núm. 6136 de 25 de maig, p. 27618).

- Anunci de l’Institut Ramon Llull, sobre informació pública de concessió de subvencions (DOGC núm. 6137 de 29 de maig, p. 27879).

- Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i es disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 6140 d’1 de juny, p. 28372). Vegeu article 4 intitulat "Objectius de la Universitat", epígraf 3r on s’esmenta l’objectiu de posar una atenció especial en el foment de la cultura i la llengua catalanes, i en la incorporació de la llengua catalana als àmbits de coneixement que són propis de la Universitat, per la qual cosa estableix relacions amb les universitats de l’àrea lingüística catalana i amb les institucions de difusió de la cultura catalana. Vegeu també article 11 intitulat "Llengua", article 13 intitulat "Multilingüisme" i article 179 relatiu als « Processos d’acollida ».

Page 149

- Resolució de l’Institut Ramon Llull, per la qual es modifica la Resolució de 22 de desembre de 2011, de convocatòria pública de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana durant l’any 2012 (DOGC núm. 6159 de 28 de juny, p. 33921).

d) Terminologia

- Resolució CLT/3070/2011, de 15 de desembre, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 6048 de 19 de gener, p. 2111).

- Resolució CLT/791/2012, de 18 d’abril, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 6122, de 7 de maig, p. 23155).

- Resolució GRI/1086/2012, de 29 de maig, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consorci de Terminologia TERMCAT per preparar i elaborar el Diccionari de processos i de l’administració electrònica (DOGC núm. 6145 de 8 de juny, p. 29595).

e) Altres disposicions

- Anunci de l’Ajuntament d’Òrrius, sobre aprovació d’un reglament. Reglament regulador del servei de taxi a Òrrius (DOGC núm. 6037 de 3 de gener de 2012, p. 373). Vegeu article 21, intitulat "Foment de l’ús de la llengua catalana".

- Resolució EMO/3029/2011, de 30 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), personal laboral, per als anys 2008-2011 (DOGC núm. 6042 d’11 de gener de 2012, p. 1058). Vegeu article 83.e), prohibició de discriminació per raó de llengua.

- Resolució CLT/17/2012, de 16 de gener, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DOGC núm. 6050 de 23 de gener, p. 2493).

- Resolució CLT/24/2012, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial en català i en occità i per a l’edició de partitures de compositors/es catalans/es (DOGC núm. 6051 de 24 de gener, p. 2744).

- Resolució CLT/25/2012, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana i a l’edició de partitures d’especial interès cultural (DOGC núm. 6051 de 24 de gener, p. 2762).

Page 150

- Resolució CLT/26/2012, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a activitats de difusió i promoció del sector de les arts visuals de caràcter professional a Catalunya (DOGC núm. 6051 de 24 de gener, p. 2780). Vegeu base 3.a

- Ordre GRI/5/2012, de 19 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes, activitats, estudis i publicacions destinats a fomentar la relació entre les entitats religioses i la societat catalana, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 (DOGC núm. 6055 de 30 de gener, p. 3576). Vegeu base 3.1.d) de l’annex.

- Resolució CLT/92/2012, de 31 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 20 de gener de 2012 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases generals i específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural (DOGC núm. 6058 de 2 de febrer, p. 4253). Vegeu bases específiques 2, de subvencions per a iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya; subvencions per a iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana; subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana; i subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità.

- Resolució CLT/36/2012, de 4 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions, mitjançant convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia (DOGC núm. 6060 de 6 de febrer, p. 5047).

- Ordre BSF/14/2012, de 30 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels Premis de Civisme del Departament de Benestar Social i Família i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 (DOGC núm. 6062 de 8 de febrer, p. 5470). Vegeu Annex 2 XXX Premi Serra i Moret, Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana.

- Ordre INT/15/2012, de 17 de gener, per la qual es regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada (DOGC núm. 6063 de 9 de febrer, p. 5604). Vegeu previsió d’ús de la llengua catalana al distintiu de l’article 1.

- Resolució CLT/134/2012, de 30 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana i a l’edició de partitures d’especial interès cultural (DOGC núm. 6063 de 9 de febrer, p. 5633).

- Ordre AAM/22/2012, de 13 de febrer, per la qual es regulen les bases reguladores de la mesura de promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països, i es convoca la corresponent a la campanya 2012-2013 (DOGC núm. 6069 de 17 de febrer, p. 7353). Vegeu base 11.5.b) de l’annex 1, llengua de les factures i altres justificants de despesa dels pagaments realitzats.

Page 151

- Ordre PRE/25/2012, de 14 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, a despeses de reforma i rehabilitació de seus i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior (DOGC núm. 6071 de 21 de febrer, p. 7791).

- Resolució CLT/261/2012, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials (DOGC núm. 6073 de 23 de febrer, p. 8602). Vegeu base 7 de l’annex 1

- Resolució PRE/300/2012, de 22 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2012 (DOGC núm. 6076 de 28 de febrer, p. 9522).

- Resolució CLT/375/2012, d’1 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l’any 2012 (DOGC núm. 6084 de 9 de març, p. 12515). Vegeu base 2 de l’acord.

- Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana (DOGC núm. 6089 de 16 de març, p. 13860).

- Resolució BSF/518/2012, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2012 (DOGC núm. 6094 de 23 de març, p. 15477). Vegeu programa d’acollida subvencionable a 1’intitulat "Programes de formació en competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana".

- Resolució PRE/542/2012, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (DOGC núm. 6097 de 28 de març, p. 16062). Vegeu base 15.d) de l’annex 1.

- Resolució PRE/539/2012, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a subvencions dins de convocatòries de concurrència pública en matèria d’afers exteriors, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant l’any 2011 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència (DOGC núm. 6099 de 30 de març, p. 16580). Vegeu annex 1, capítol 1, intitulat "Subvencions per activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2011, d’acord amb la Resolució PRE/1457/2011, de 10 de juny, de convocatòria pública".

- Resolució EMO/584/2012, de 12 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Conveni col?lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2011,

Page 152

2012 i 2013 (DOGC núm. 6101 de 3 d’abril, p. 17352). Vegeu article 56, principi de no-discriminació per raó de llengua.

- Ordre GRI/88/2012, de 27 de març, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció (DOGC núm. 6111 de 19 d’abril, p. 20286). Vegeu base 2.f) de l’annex 1

- Ordre GRI/99/2012, de 12 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a les cases regionals i altres entitats regionals sense ànim de lucre, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 (DOGC núm. 6112 de 20 d’abril, p.20482). Vegeu bases 1 i 7.3.b de l’annex.

- Resolució CLT/807/2012, de 12 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Cultura durant l’any 2011 (DOGC núm. 6123 de 8 de maig, p. 23635). Vegeu subvencions en règim de concurrència competitiva per a iniciatives adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

- Resolució EMO/854/2012, de 24 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la Declaració comuna sobre la cooperació en matèria de mobilitat de la mà d’obra entre el Quebec i Catalunya (DOGC núm. 6126 d’11 de maig, p. 24370). Vegeu annex, previsions relatives a l’aprenentatge de la llengua.

- Resolució PRE/993/2012, de 22 de maig, per la qual es dóna publicitat a subvencions d’un import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de la Presidència a entitats sense ànim de lucre per a projectes en català o aranès que contribueixin al foment del periodisme i de l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2011 (DOGC núm. 6138 de 30 de maig, p. 27900).

- Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 6139 de 31 de maig, p.28184). Vegeu articles 22 i 23, intitulats respectiva "Direcció General de Política Lingüística" i "Subdirecció General de Política Lingüística".

- Resolució GRI/1018/2012, de 18 de maig, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros, excloses de concurrència pública, concedides per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya durant l’any 2011 (DOGC núm. 6140 d’1 de juny, p. 28370).

- Resolució EMO/1027/2012, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col?laboració entre l’Agència Catalana de Turisme i la companyia aèria Vueling Airlines, SA (DOGC núm. 6141 de 4 de juny, p. 28742). Vegeu clàusula vuitena de l’annex.

- Ordre INT/143/2012, de 30 de maig, per la qual es convoca el concurs de novel?la negra d’intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims de Tinta i se n’aproven les bases reguladores corresponents (DOGC núm. 6145 de 8 de juny, p.29615).

Page 153

- Edicte del Consell General d’Aran, sobre aprovació de diverses bases reguladores i la seva convocatòria (DOGC núm. 6146 d’11 de juny, p. 29948). Referència a les bases específiques de concessió de subvencions en l’àmbit de cultura i llengua per al 2012 i la seva convocatòria.

- Resolució EMO/1123/2012, de 29 de maig, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col?laboració entre l’Agència Catalana de Turisme, l’Agència Catalana de la Joventut i l’Associació Balneària (DOGC núm. 6148 de 13 de juny, p. 30841). Vegeu clàusula setena de l’annex, intitulada "Llengua de treball en l’execució del conveni".

- Resolució PRE/1185/2012, de 13 de juny, de modificació de la dotació econòmica màxima destinada a la convocatòria de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2012, aprovada per la Resolució PRE/300/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6153 de 20 de juny, p. 31848).

- Resolució PRE/1215/2012, de 15 de juny, per la qual es dóna publicitat a subvencions i transferències excloses de concurrència pública d’un import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant l’any 2011 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència (DOGC núm. 6155 de 22 de juny, p.32229).

- Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants (DOGC núm. 6157 de 26 de juny, p. 33258). Vegeu base 10 del programa C de l’annex 2 intitulat "Programa de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades".

- Ordre PRE/176/2011, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès (DOGC núm. 6158 de 27 de juny, p. 33480).

- Resolució CLT/1241/2012, de 8 de juny, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana i a l’edició de partitures d’especial interès cultural (DOGC núm. 6158 de 27 de juny, p. 33571).

- Ordre PRE/179/2012, de 25 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a projectes en l’àmbit dels mitjans de comunicació (DOGC núm. 6159 de 28 de juny, p. 33724). Vegeu base 3.2.b de l’annex .

[1] Consultables en línia a http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc