Legislació autonómica

Autor:Lluís Jou i Mirabent
Páginas:157-160
 
EXTRACTO GRATUITO

Ressenya legislativa

El DOGC del mes de febrer publica dues disposicions generáis d'algun interés. Son:

DECRET 28/1997, de 21 de gener, pel qual s'a-prova el Reglament de maquines recreatives i d'atzar (DOGC núm. 2326, de 7 de febrer). El Decret conté la definició de les maquines de tipus "A" recreatives, les de tipus aBw, recreatives amb premi i de tipus aC o d'atzar. Regula els requisits i el procediment d'homologació i el registre de models i determina el seu régim d'autoritzacions. Estableix el régim de fabricació, gestió i explotació de les maquines i, finalment, el seu suport documental. Pot tenir interés per a la redacció de les actes de destrucció o inutilització que en ocasions autoritzen els notaris que serveixen notaries situades a localitats sense delegacions de la Generalitat. Decret 30/1997, de 30 de gener, de modificació del Decret 65/1996, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els ajuts públics en materia d'habitatge a carree de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial Decret 23190/1995, de 28 de desembre, per al període 1996-1999. (DOGC núm. 2330, de 13 de febrer). Aquest Decret, que publiquem integre, modifica els ajuts públics directes a families i els préstecs qualificats en materia d'habitatge.

Lluís Jou

Decret 30/1997, de 30 Gener, de modificado del decret 65/1996, de 23 de Gener, pel qual s'estableixen els ajuts públics en materia d'habitatge a carree de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial Decret 2190/1995, de 28 de Desembre, per al període 1996-1999

El Decret 65/1996, de 23 de gener, va establir els ajuts públics a carree de la Generalitat de Catalunya en materia d'habitatge i, al mateix temps, va regular la gestió dels ajuts previstos en el Reial Decret 2190/1995, de 28 de desembre, per al període 1996-1999, gestionáis per la Generalitat de Catalunya.

Durant el període d'aplicació del pía vigent, com també durant l'aplicació dels plans anteriors, s'ha constatat que determinades mesures incentivadores contingudes en les disposicions anteriorment esmentades i, en concret, els ajuts directes en forma de subvencions no han complert, en molts casos, la principal finalitat per a la qual van ser creades: la disminució de les aportacions que han d'efectuar les famílies en concepte d'entrada.

El fet anteriorment exposat, juntament amb l'evolució que ha sofert el mercat financer i creditici, fa aconsellable l'adopció d'altres mesures, en substitució d'algunes subvencions, que permetin a les famílies accedir a un major volum de crédit i, en conseqüéncia, resoldre el problema anteriorment plantejat.

Pels motius exposats, es considera necessari, d'una banda, introduir a mes dels préstecs...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA